23 Μαΐ 2016

Στὸν ἀέρα ἡ Πανορθόδοξη Σύνοδος...

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Ἀβεβαιότητα κυριαρχεῖ στὸ ἂν τελικὰ θὰ διεξαχθεῖ ἡ Πανορθόδοξη στὴν Κρήτη καὶ ἂν διεξαχθεῖ ποιὰ θέματα θὰ τὴν ἀπασχολήσουν. 
Ἡ ἀβεβαιότητα προκύπτει μετὰ τὴν ἐν ὄψει τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὴν 24η καὶ τὴν 25η λήγοντος μηνὸς Μαΐου, κοινοποίηση ἀπὸ τὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο σὲ ὅλα τὰ μέλη της, τῶν ἐνστάσεων, προτάσεων, τροπολογιῶν, διορθώσεων, ἢ προσθηκῶν ποὺ τῆς ὑπέβαλαν Μητροπολίτες εἰς τὰ κείμενα τῆς Πανορθόδοξης, ποὺ ὅλες θὰ συζητηθοῦν στὴν Ἱεραρχία. Τὰ κύρια καὶ κρίσιμα γιὰ τὴ διεξαγωγὴ καὶ τὴ θεματολογία τῆς Πανορθόδοξης ζητήματα ποὺ θὰ ἀπασχολήσουν τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι τὰ ἀκόλουθα:
Ἐπὶ τῆς συγκλήσεως τῆς Πανορθόδοξης ἐπισημαίνεται ὅτι δὲν ὑπάρχει ὁμοφωνία ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ λειτουργίας καὶ ἑπομένως «χωρὶς ἔγκυρον Κανονισμὸν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συγκροτηθῆ καὶ νὰ λειτουργήση ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»! Πιὸ συγκεκριμένα ἐπισημαίνεται ὅτι τὸν Κανονισμὸ δὲν ἔχει ὑπογράψει ἡ Ἀντιπροσωπεία τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας κατὰ τὴ Σύνοδο τῶν Προκαθημένων τοῦ Ἰανουαρίου 2016 στὸ Σαμπεζὶ τῆς Ἐλβετίας, μὲ τὴ σημείωση τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ ἐν λόγω Πατριαρχείου, Μητροπολίτη στὴ Γερμανία Ἰσαάκ, ὅτι...
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας ἔχει ἀντίθετη γνώμη καὶ γι’ αὐτὸ δὲν συνυπογράφει». Συνεπῶς ὁμοφωνία δὲν ὑπάρχει καί, κατὰ τὴν ἀπόφαση τῶν Προκαθημένων, ὁ Κανονισμὸς λειτουργίας τῆς Συνόδου δὲν εἶναι ἔγκυρος καὶ ἑπομένως δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συγκροτηθεῖ καὶ νὰ λειτουργήσει ἡ Πανορθόδοξη!

Το θέμα ποὺ τίθεται εἶναι ὑπαρκτό, κρίσιμο καὶ μὴ ἐπιδεχόμενο ἑρμηνεία ἢ ἀμφισβήτηση. Ἑπομένως εἶναι πολὺ δύσκολη ἡ θέση τοῦ Μητρ. Μεσσηνίας καὶ ὅποιου ἄλλου ἐνστερνίζεται τὶς ἀπόψεις καὶ τὶς θέσεις τοῦ Φαναρίου νὰ ὑποστηρίξει κάτι ἄλλο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος ὀφείλει νὰ θέσει τὸ θέμα νὰ μὴν διεξαχθεῖ ἡ Πανορθόδοξη, λόγω μὴ κανονικῆς συγκροτήσεώς της.

Αλλά καὶ ἂν προσπεραστεῖ ὁ σκόπελος τῆς συγκροτήσεως καὶ διεξαγωγῆς τῆς Συνόδου - πράγμα ἐκ τῶν πραγμάτων δύσκολο ἕως ἀδύνατο – ὑπάρχουν ἐνστάσεις καὶ ἐπὶ ἄλλων θεμάτων. Ἐπισημαίνεται, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὅτι πλὴν τοῦ Κανονισμοῦ δὲν ὑπάρχει ὁμόφωνη ἔγκριση καὶ ἐπὶ τοῦ κειμένου «Τὸ Μυστήριο τοῦ γάμου καὶ τὰ κωλύματα αὐτοῦ». Συγκεκριμένα δὲν τὸ ὑπέγραψαν ὁ Πατριάρχης Γεωργίας καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας, Μητροπολίτης Ἰσαάκ, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἔγραψε στὸ ἐπίσημο κείμενο: «Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ἔχει ἀντίθετη γνώμη καὶ γι’ αὐτὸ δὲν τὸ ὑπογράφει»! Ἑπομένως δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει τὸ ἐν λόγω θέμα.   

Ἐπὶ τῶν ἄλλων ζητημάτων:
Ἀπὸ Μητροπολίτες προτείνεται ἡ συμμετοχὴ ὅλων τῶν Μητροπολιτῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ὅλοι νὰ ἔχουν λόγο καὶ ψῆφο στὴ Σύνοδο. Ἀλλιῶς ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτὴ πάσχει ἀπὸ Κανονικότητα.
Στὸ κείμενο «Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὸ σύγχρονο κόσμο» προτείνεται  νὰ προστεθεῖ στὸ κείμενο οτι ὁποιαδήποτε διαθρησκειακὴ συνεννόηση δὲν συνεπάγεται ὁποιονδήποτε θρησκευτικὸ συγκρητισμό. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο προτείνεται ἡ ἀλλαγὴ τοῦ πληθυντικοῦ «τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν» σὲ ἑνικό, γιατί μία εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Στὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον» ἀπὸ Μητροπολίτες προτείνεται νὰ ζητηθεῖ ἡ ἀπόσυρση τοῦ ἐν λόγω κειμένου ἀπὸ τὸν Κατάλογο τῶν πρὸς συζήτηση θεμάτων τῆς Πανορθόδοξης. Ἀπὸ ἄλλους προτείνεται νὰ ἀναφέρεται σαφῶς ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία «γνωρίζει τὴν ἱστορικὴ ὕπαρξη ἄλλων Ὁμολογιῶν καὶ Κοινοτήτων (Σημ. Ὄχι Ἐκκλησιῶν) μὴ εὐρισκομένων ἐν κοινωνία μετ’ αὐτῆς...». Ἄλλοι Μητροπολίτες ἐπισήμαναν ὅτι στὸ συγκεκριμένο κείμενο πρέπει νὰ ἀναγραφεῖ ὅτι τὸ ἀλάθητο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν τὸ ἐξασφαλίζουν μόνο οἱ ἐν Συνόδω Ἐπίσκοποι, ἀλλὰ «ἡ συνείδησις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Κλήρου καὶ Λαοῦ, ἡ ὁποία ἐκφράζεται διὰ τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος».  

Στὸ κείμενο «Τὸ Αὐτόνομο καὶ ὁ τρόπος ἀνακηρύξεως αὐτοῦ» ὑπάρχει σοβαρὸς προβληματισμὸς ἀπὸ πολλοὺς Μητροπολίτες. Υποστηρίζουν πὼς «ἡ Αὐτονομία εἶναι μέγας πειρασμὸς καὶ δύναται νὰ ὁδηγήση εἰς κατακερματισμὸν Κρατῶν καὶ εἰς διάσπασιν λαῶν καὶ ἴσως τείνη εἰς ἔξαρσιν τοῦ ἐθνικισμοῦ, ὅστις ἔχει καταδικασθῆ Συνοδικῶς καὶ Πανορθοδόξως». Ἔρχονται δηλαδὴ οἱ ἐν λόγω Μητροπολίτες νὰ κατηγορήσουν ἐμμέσως πλὴν σαφῶς τὸ Φανάρι ὅτι ἐνεργεῖ ἐναντίον δικῶν του παλαιότερων ἀποφάσεων, μὲ τὶς ὁποῖες καταδικαζόταν ὁ «ἐθνοφυλετισμὸς» καὶ ποὺ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν κατηγορεῖ ἐπὶ ἐθνοφυλετισμῶ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος... Μάλιστα ὁρισμένοι Μητροπολίτες εὐθέως καταγγέλλουν ὅτι πίσω ἀπὸ τὸ Αὐτόνομο ὑποκρύπτονται διάφορες σκοπιμότητες τοῦ Φαναρίου καὶ ζητοῦν νὰ προστεθεῖ στὸ κείμενο ἡ ἀκόλουθη παράγραφος: «Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐπαρχίαι περὶ ὧν ἐξεδόθη Πατριαρχικὸς Τόμος ἢ Πράξις  δὲν δύνανται ἴνα αἰτήσωνται τὴν χορήγησιν αὐταῖς αὐτονομίας, διατηρουμένου τοῦ ὑφισταμένου καθεστῶτος».

Οἱ παρατηρήσεις καὶ οἱ προτάσεις γιὰ τὴν Πανορθόδοξη, ποὺ θὰ συζητηθοῦν στὴν Ἱεραρχία εἶναι τῶν ἑξῆς 16 Μητροπολιτῶν, κατὰ σειρὰ πρεσβείων Ἀρχιεροσύνης: Καλαβρύτων, Σπάρτης, Ἠλείας, Ναυπάκτου, Σάμου, Καστορίας, Φλωρίνης, Πειραιῶς, Σερρῶν, Νέας Σμύρνης, Γλυφάδας, Μεσογαίας, Κυθήρων, Μεσσηνίας, Αἰτωλίας καὶ Χίου.

Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τῆς ΔΙΣ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς μέλη τῆς Ἱεραρχίας της, μὲ παρρησία καὶ εὐθύνη ἀντιμετωπίζει τὴ σύγκληση τῆς Πανορθόδοξης. Προφανῶς ἀπὸ τὰ γραφόμενά της προκαλεῖται μία ἀκόμη αἰτία ἐντάσεως μὲ τὸ Φανάρι, ποὺ δὲν δέχεται νὰ ὑπάρχουν ἀντιρρήσεις καὶ ἐνστάσεις στὰ ὅσα πράττει... Ἂν ὑπάρξει ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας νὰ καταθέσει διὰ τοῦ Προκαθημένου τῆς ἔνσταση ἐπὶ τῆς διεξαγωγῆς τῆς Πανορθόδοξης, λόγω μὴ ὑπάρξεως ὁμοφωνίας ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ, αὐτὸ θὰ εἶναι «αἰτία πολέμου» γιὰ τὸ Φανάρι... Βεβαίως ἕως τὴν ἔναρξη τῆς Πανορθόδοξης δὲν πρόκειται νὰ ἐκδηλωθεῖ, δὲν τὸ συμφέρει. Ὅμως μετὰ καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἀποτελέσματος ποὺ αὐτὴ θὰ ἔχει, ἀναμένεται «πολεμικὴ ἐνέργειά» του σὲ βάρος της.

Τὸ θετικὸ γιὰ  τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειονοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν  δείχνει μία θαυμαστὴ ἑνότητα καὶ συσπείρωση περὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο. Ἀποτελοῦν παρελθὸν αὐτὰ ποὺ ὁ κ. Ἱερώνυμος διέπραξε σὲ βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς Μητροπολίτης Θηβῶν, ἀπειλώντας μὲ δώδεκα, κατ’ ἄλλους εἴκοσι, ἀκόμη Μητροπολίτες τὴ διάσπασή της, ἂν ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος δὲν ὑπέκυπτε στὸ Φανάρι... Σήμερα οἱ λεγόμενοι «χριστοδουλικοὶ» Μητροπολίτες θέτουν μπροστὰ ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο συναίσθημα τὸ καλό τῆς Ἐκκλησίας, δείχνοντας ἕνα ἄλλο ἦθος, ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶχαν ἐπιδείξει ὁ κ. Ἱερώνυμος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Μητροπολίτες... 

4 σχόλια:

 1. Πάντως ούτε θα στενοχωρηθώ ούτε θα κλάψω αν ακυρωθεί.Αντίθετα θα χαρώ πολύ γιατί θα είναι μια νίκη της αλήθειας.Αλλά κι αν ακυρωθεί αυτοί δε πτοούνται,ό,τι θέλουν να κάνουν θα το κάνουν με κάθε τρόπο θεμιτό ή αθέμιτο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μακαριστού Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου: Προδοσία της Ορθοδόξου πίστεως.

  http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2016/05/«ΠΡΟΔΟΣΙΑ-ΤΗΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ-ΠΙΣΤΕΩΣ».pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἄς ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά μήν γίνει.....νά μείνει στόν ἀέρα...........
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μακάρι να μην γίνει!!! να προσευχόμαστε για την ακύρωσή της υποτιθέμενης "Αγίας Συνόδου" γιατί μόνον Αγία δεν θα είναι. Η Ορθοδοξία μας είναι η ΜΟΝΗ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ εκκλησία και ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ. ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ἙΚΚΛΗΣΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ. Κ ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΧΕΙ ΠΕΙ ΤΟΧΕΙ ΞΑΝΑΠΕΙ ΚΑΙ ΤΟΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΑΛΛΙΩΣ ΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ἙΙΣ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝ Ο ΠΑΠΑΣ ΠΕΡΑΣΤΕΙ ΣΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Ο ΚΥΡΙΟΣ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΣΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΒΡΕΙ ΣΤΡΩΜΕΝΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΑ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΕΥΔΗΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΙ. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΛΗΞΕΙ. ΖΕΙ ΟΜΩΣ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΑΚΟΜΑ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ, ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ ΑΠΟ ΣΧΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΙΩΣΕΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.