9 Φεβ 2016

Νέος Ἰσπανὸς Οὐνίτης «ἐπίσκοπος» Ἀθηνῶν!

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, 
Γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Μὲ πραγματικὴ ὀδύνη καὶ θλίψη διαπιστώνουμε συνεχῶς ὅτι τὸ θηρίο τῆς Ρώμης φορώντας δορὰ προβάτου προχωρεῖ ἀκάθεκτο στὴν κατασπάραξη τῶν λογικῶν προβάτων τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ὁ ὑπερφίαλος βασιλιὰς τοῦ «κράτους τοῦ Βατικανοῦ» καὶ καταληψίας τοῦ σεβασμίου Πατριαρχείου τῆς Δύσεως, πάπας Φραγκίσκος, συνεχίζει ἀκάθεκτος τὸ ἐδῶ καὶ δέκα αἰῶνες ἔργο τῶν προκατόχων του, νὰ ὑποτάξει ὡς «ὑποπόδιον τῶν ποδῶν» του πάσα ἀρχὴ ἐξουσία, καὶ φυσικὰ τὴν φιλτάτη Ὀρθοδοξία μας.
Μία ἀπὸ τὶς πλέον δόλιες μεθόδους καὶ πρακτικὲς ποὺ ἐπενόησε ποτὲ ὁ Παπισμὸς ἐδῶ καὶ ἑπτακόσια τόσα χρόνια ἀπέναντι στὴν Ὀρθοδοξία, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπορρόφηση καὶ τελικὰ τὴν ἐνσωμάτωσή της στὸν Παπισμό, ὑπῆρξε ἡ Οὐνία, τὴν ὁποία δίκαια κάποιοι ἀποκαλοῦν ὡς «πέμπτη φάλαγγα» καὶ ὡς «δούρειο ἵππο» τοῦ Παπισμοῦ. Αἰῶνες τώρα προσπαθεῖ νὰ ἐξαπατᾶ τοὺς ἀφελεῖς μὲ τὸ νὰ ντύνει τοὺς φραγκοπαπάδες του μὲ τὰ ἐνδύματα τῶν Ὀρθοδόξων κληρικῶν, νὰ χτίζει παπικοὺς ναοὺς μὲ βυζαντινὸ ρυθμὸ καὶ διακόσμηση καὶ νὰ τελεῖ τὰ «μυστήρια» καὶ τὶς ἀκολουθίες του, χρησιμοποιώντας τὸ Ὀρθόδοξο τυπικό. Ἡ ἱστορικὴ πορεία καὶ δράση της μέσα στὸν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι συνδεδεμένη μὲ γεγονότα θλιβερὰ ποὺ προκαλοῦν φρίκη καὶ ἀποτροπιασμό. Γεγονότα στὰ ὁποῖα ὁ δόλος καὶ ὁ φανατισμὸς συναγωνίζονται τὴν βία καὶ τὴν θηριωδία μὲ σκοπὸ τὴν ὑποδούλωση τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν...
παπικὴ ὀφρύ.

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν παροῦσα ἀνακοίνωσή μας πήραμε ἀπὸ μία ἀκόμη προκλητικὴ ἐνέργεια τοῦ Βατικανοῦ πρὸς τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὸν διορισμὸ νέου οὐνίτη «ἐπισκόπου», προερχομένου ἀπὸ τὴν Ἱσπανία! Τὸ εἰδησεογραφικὸ ἰστολόγιο «Ρομφαία» ἀνέδειξε τὸ μεῖζον αὐτὸ θέμα, μὲ ἕνα ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο, μὲ τίτλο: «Ἀκατανόητοι ἑλιγμοὶ τῆς Ρώμης…», χαρακτηρίζοντας ὡς «ἀκόμη ἕνα..."χαστούκι" ἀπὸ τὴ Ρώμη στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος τὴν ἐκλογὴ καὶ τὴν ἐπικείμενη ἐνθρόνιση στὴν Ἀθήνα νέου Ἀποστολικοῦ Ἐξάρχου καὶ μάλιστα Ἰσπανοῦ Ἐπισκόπου Καθολικοῦ καὶ Λατίνου γιὰ τοὺς ὀλιγάριθμους Οὐνίτες»!

Σύμφωνα μὲ τὸ δημοσίευμα: «ἡ παπικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὶς ἀνατολικὲς ἐκκλησίες, (οὐνιτικὲς) μὴ ἔχοντας ἀπὸ τὴν καθολικὴ ἐξαρχία τῆς Ἀθήνας κανέναν ἐκλόγιμο ὑποψήφιο ἀπὸ τοὺς 6 κληρικούς, προχώρησε ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Καρδιναλίου Leonardo Sandri στὴν ἐξεύρεση διαδόχου ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Μὲ μεγάλη ἀδιακρισία καὶ ἀσέβεια ἀπέναντι στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία προχώρησε στὴν ἐπιλογὴ τοῦ Ἰσπανοῦ Βενεδικτίνου Moναχού, Manuel Nin, γιὰ ἀκόμη μία φορὰ λοιπὸν ἑνὸς Λατίνου μὲ βυζαντινὰ ἄμφια ποὺ εἶναι ὁ Διευθυντὴς τοῦ Ποντιφικικοῦ Ἑλληνικοῦ Κολλεγίου, (Pontificio Collegio Greco), στὴ Ρώμη δηλαδὴ τοῦ «μισητοῦ» στὰ μάτια τῶν ἑλλήνων, ἱδρύματος ποὺ δημιουργήθηκε τὸ 1577 γιὰ νὰ ἑτοιμάσει τοὺς Ρ/Κ μισσιονάριους προκειμένου νὰ εἰσβάλουν στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ προσηλυτίσουν τοὺς ὀρθοδόξους. Ἡ ἀξία τοῦ πατρὸς Manuel Nin, ὡς θεολόγου, λειτουργιολόγου καὶ σπεσιαλίστα στὴν χριστιανικὴ Ἀνατολὴ ἔχει ἀναγνωριστεῖ καὶ μαρτυρεῖται ἀπὸ τὶς συχνότατες παρεμβάσεις του στὴν καθημερινὴ ἐφημερίδα τοῦ Βατικανοῦ “L’ Osservatore Romano” καὶ ἀπὸ τὰ βιβλία του».Ἡ ἐγκατάσταση τοῦ νέου οὐνίτη «ἐπισκόπου» ἔγινε διότι συνταξιοδοτήθηκε ὁ προηγούμενος «ἐπίσκοπος», ὁ γνωστὸς κ. Δημήτριος Σαλλάχας. Μὴ ὑπάρχοντος καταλλήλου ἀπὸ τοὺς 6 «ἑλληνορύθμους» «κληρικούς», ὁ πάπας «μᾶς» ἔστειλε «εἰσαγόμενο» «ἐπίσκοπο», Ἰσπανό!

Ὁ ἀρθρογράφος στὴ συνέχεια κάνει μία σύντομη ἀναφορὰ στὴν κατάσταση καὶ τὴν ἱστορία τῆς οὐνιτικῆς «ἐκκλησίας» τῶν Ἀθηνῶν: «Ἡ οὐνιτικὴ ἐκκλησία τῆς Ἀθήνας εἶναι ἡ μικρότερη καὶ ἡ πιὸ προβληματικὴ ἀνάμεσα στὶς Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλησίες, (οὐνιτικές). Ἔχει μόνον 3 ἐνορίες μὲ 6.000 πιστοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποίους οὔτε οἱ 1.000 εἶναι ἕλληνες καὶ οἱ ὑπόλοιποι οὐκρανοὶ καὶ νεοαφιχθέντες μετανάστες «χαλδαῖοι» δηλαδὴ ἰρακινοί. Δημιουργήθηκε 1,5 αἰώνα πρὶν ἐξαιτίας τῆς προσηλυτιστικῆς ἐπιμονῆς τοῦ πρώτου της Ἐπισκόπου Ἰωάννη Μαραγκοῦ, ἑνὸς Λατίνου μὲ βυζαντινὰ ἄμφια, ποὺ ἐνθρονίστηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1875 καὶ δικάστηκε καὶ καθαιρέθηκε ἀπὸ τὸ Βατικανό, (πάπας Πίος ΙΧ) ἐξαιτίας οἰκονομικῶν καὶ σεξουαλικῶν σκανδάλων μὲ μοναχὲς μίας ἀδελφότητας ποὺ δημιούργησε ὁ ἴδιος»! Φαίνεται ξεκάθαρα πόσο σημαντικὸ εἶναι γιὰ τὸ Βατικανὸ νὰ συντηρεῖ μία ἀνύπαρκτη οὐνιτικὴ «ἐκκλησία» στὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, τὴ στιγμὴ ποὺ ὑπάρχει ἡ ἐπίσημη «Καθολικὴ Ἐκκλησία Ἑλλάδος», μὲ προφανῆ σκοπὸ νὰ ἀποτελέσει κέντρο δόλιας παραπλάνησης τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων!

Καὶ συνεχίζει τὸ δημοσίευμα: «Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος πάντοτε θεωροῦσε αὐτὴ τὴν “ἐμφύτευση” ὡς μία βαρύτατη εἰσβολὴ στὴν περιοχὴ εὐθύνης της. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τόσο τὸ 1975 μὲ τὸν πάπα Παῦλο τὸν 6ο ὅσο καὶ τὸ 2008 μὲ τὸν Βενέδικτο 16ο ζητήθηκε πιεστικὰ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἕδρα ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἐκλογῆς Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου σὲ ἑλληνικὸ ἔδαφος γιὰ μία τόσο μικρὴ κοινότητα. Εἰς μάτην! Τὸ 1975 ἡ παπικὴ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν χριστιανῶν μὲ πρόεδρο τότε τὸν καρδινάλιο Johannes Willebrands καὶ γραμματέα τὸν ἀρχιεπίσκοπο Pierre Duprey, εἶχε ἐπισήμως διαβεβαιώσει τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅτι μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἐπισκόπου δὲν θὰ ὑπῆρχε διαδοχὴ μὲ ἄλλον ἐπίσκοπο ἀλλὰ μόνον μὲ ἕναν τοποτηρητή. Καὶ ὅμως μὲ μία αἰφνιδιαστικὴ κίνηση τοῦ ὑπεύθυνου παπικοῦ συμβουλίου, πείσθηκε ὁ πάπας Παῦλος ὁ 6ος νὰ ἐνδώσει καὶ νὰ ἐνθρονίσει διάδοχο τὸν ἐπίσκοπο Ἀνάργυρο Πρίντεζη. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀντέδρασε σκληρὰ καὶ μάλιστα γραπτῶς στὴν ἐκλογή του, ποὺ κριτικαρίστηκε ἀπὸ τὸν τότε Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Δημήτριο. Ἀλλὰ καὶ τὸ 2008 ἔγινε τὸ ἴδιο. Πάλι ἡ Ρώμη ἐνθρόνισε στὴν Ἀθήνα ἕναν ἄλλο ἐπίσκοπο τὸν ἕλληνα Δημήτριο Σαλλάχα…»!

Ἔρχεται τώρα ὁ κ. Φραγκίσκος νὰ συνεχίσει τὴν παπικὴ παράδοση τῶν προκατόχων του. Μάταια «καὶ ἀπὸ τὸν Πάπα Jorge Mario Bergoglio ἡ ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία περίμενε μία μὴ ἐπισκοπικὴ διαδοχὴ τοῦ κ. Σαλλάχα, ποὺ παραιτήθηκε λόγω ἡλικίας ἐφόσον ὑπερέβη τὰ 75 χρόνια. Ἀλλὰ καὶ πάλι θὰ ἀπογοητευτεῖ διπλὰ διότι ὁ διάδοχος εἶναι ὄχι μόνον Ἐπίσκοπος ἀλλὰ δὲν εἶναι καν ἕλληνας»! Θὰ μᾶς ἦταν ἔκπληξη ἂν ἐνεργοῦσε διαφορετικὰ ὁ Ἰησουίτης πάπας, ἀφοῦ ὅπως γνωρίζουμε οἱ Ἰησουΐτες ἀποτελοῦν τὰ πιὸ ἐπίλεκτα μέλη τῆς Οὐνίας.

Δὲν θὰ ἐπανέλθουμε καὶ πάλι στὴν παράθεση τῆς ἱστορικῆς πορείας τῆς Οὐνίας, γιὰ τὴν ὁποία παραπέμπουμε τὸν ἀναγνώστη σὲ παλαιότερη ἀνακοίνωσή μας, (10 Ἀπριλίου 2014), σὲ θρησκευτικὰ ἱστολόγια. Ἐδῶ μαζὶ μὲ τὰ εὔστοχα σχόλια τοῦ ἀρθρογράφου, τὰ ὁποία σχεδὸν καλύπτουν τὸ θέμα, (καὶ τὰ ὁποία προσυπογράφουμε), θὰ περιοριστοῦμε νὰ ὑπομνήσουμε μερικὰ μόνο ἀπὸ τὰ πολλὰ σκοτεινὰ καὶ ἀποτρόπαια ἔργα τῆς Οὐνίας, γιὰ νὰ θυμοῦνται οἱ παλαιότεροι καὶ νὰ διδάσκονται οἱ νεώτεροι, περὶ τοῦ τί ἐστὶ Οὐνία.

Ἡ φρίκη τῆς Οὐνίας ἐφαρμόστηκε μὲ τὸν πλέον ἀπάνθρωπο τρόπο στοὺς Ὀρθοδόξους Σέρβους κατὰ τὸν Β΄ παγκόσμιο Πόλεμο ἀπὸ τοὺς Κροάτες φασίστες Οὐστάσι, πίσω ἀπὸ τοὺς ὁποίους κρυβόταν τὸ Βατικανό. Σχεδὸν ἕνα ἑκατομμύριο σφαγιάστηκαν ἀπὸ τοὺς Κροάτες δολοφόνους μὲ τὴν «εὐλογία» τοῦ Κροάτη «ἀρχιεπισκόπου» Α. Στέπινατς. Οἱ Παπικοὶ μὲ τὴν προβιὰ τῆς Οὐνίας ἀσκοῦσαν βίαιους ἐκλατινισμοὺς καὶ ἅρπαζαν Ὀρθοδόξους ναούς, τοὺς ὁποίους μετέβαλαν σὲ Οὐνιτικούς. Ἐπὶ τὴ εὐκαιρία νὰ ἀναφέρουμε πὼς ὁ Α. Στέπινατς ἀνακηρύχτηκε «ἅγιος» ἀπὸ τὸν πρώην Πάπα Ρώμης Ἰωάννη-Παῦλο τὸν Β΄!

Στὴν ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία κυριαρχοῦσε ὁ μαρξιστικὸς ἀθεϊσμός, στὶς χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης οἱ οὐνίτες συνέχισαν τοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων. Οἱ διωγμοὶ αὐτοὶ ἐντάθηκαν μετὰ τὴν κατάρρευση τῶν μαρξιστικῶν καθεστώτων. Ἡ Β΄ «Σύνοδος» τοῦ Βατικανοῦ (1962-1965)  ὄχι μόνον  δὲν κατεδίκασε ἀλλ’ ἀπεναντίας ἐπεκύρωσε καὶ ἐπεδοκίμασε τὶς ραδιουργίες καὶ τὰ ἀπίστευτου ὠμότητος διαπραχθέντα ὑπὸ τῆς Οὐνίας ἐγκλήματα. Μὲ τὸ γνωστὸ Διάταγμά της «Orientalium Ecclesiarum», τὸ «Διάταγμα γιὰ τὶς Ἀνατολικὲς Καθολικὲς Ἐκκλησίες», (δηλαδὴ τὶς Οὐνιτικές), ἀναβάθμισε τὸ ρόλο καὶ τὴν ἀποστολή της μὲ κάθε ἐπισημότητα. Ὁ πρώην Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ/, ἀκολουθώντας τὴν γραμμὴ τῶν προκατόχων του, εὐλόγησε καὶ συνεχάρη τοὺς Οὐνίτες τῆς Οὐκρανίας μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Οὐνίτη «Ἀρχιεπίσκοπο» τῆς Οὐκρανίας Λιουμπομὶρ Χούζαρ γιὰ τοὺς ἀγῶνες των, δηλαδὴ γιὰ τὰ ἀνείπωτα ἐγκλήματά τους κατὰ τῶν Ὀρθοδόξων, στὴ μαρτυρικὴ Οὐκρανία, τὰ ὁποία συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Περαίνοντας, ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ ἐγκατάσταση τοῦ Ἰσπανοῦ οὐνίτη στὴν «ἑλληνόρυθμη ἐκκλησία» τῆς Ἑλλάδος ἔρχεται σὲ μία κρίσιμη συγκυρία γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας, ὅπου προετοιμάζεται ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τὴν Πεντηκοστή του 2016. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ θέμα τῆς Οὐνίας καὶ ἡ ἐπίσημη συνοδικὴ καταδίκη της δὲν ὑπάρχει στὴ θεματολογία της, μελλούσης νὰ συνέλθει, Συνόδου δὲν εἶναι τυχαῖο καὶ προκαλεῖ βαθύτατη θλίψη στὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ἀπεναντίας μάλιστα. Ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὰ προσυνοδικὰ κείμενα τὰ ἀναφερόμενα στὶς σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὸν Παπισμό, τὰ ὁποία πρόκειται νὰ παραπεμφθοῦν πρὸς ἔγκριση στὴν ἐν λόγω Σύνοδο, μποροῦμε νὰ εἴμαστε σχεδὸν βέβαιοι, ὅτι ἐπίκειται ἡ, μὲ ἕνα συγκεκαλυμμένο τρόπο, συνοδικὴ ἀναγνώριση τῆς «ἐκκλησιαστικότητος» τοῦ Παπισμοῦ.

Τὰ κείμενα αὐτὰ εἶναι μὲ τόση μαεστρία διατυπωμένα καὶ μὲ τόσο ἀντιφατικὴ καὶ διφορούμενη γλώσσα γραμμένα, ὥστε νὰ εἶναι πολὺ δυσδιάκριτη. ἀπὸ τοὺς μὴ ἔχοντες θεῖο φωτισμὸ καὶ στοιχειώδη θεολογικὴ κατάρτιση, ἡ πλάνη καὶ ἡ αἵρεση, ποὺ ἐνυπάρχει μέσα σ’ αὐτά. Ὅλα δείχνουν ὅτι βαδίζουμε πρὸς μία νέα ψευδοσύνοδο, πολὺ χειρότερη ἐκείνης τῆς Φερράρας – Φλωρεντίας (1438-1439)! Γι’ αὐτὸ καλοῦμε τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπαγρυπνεῖ καὶ νὰ ἀγωνιστεῖ μὲ ὁμολογιακὸ φρόνημα, ὥστε ἐὰν πραγματοποιηθεῖ καὶ ἀποδειχθεῖ ὄντως ψευδοσύνοδος, νὰ μὴν τὴν ἀποδεχθεῖ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν

2 σχόλια:

 1. Του πρώην Ρωμαιοκαθολικού Μοναχού, και μετέπειτα Ορθόδοξου Επισκόπου Ναζιανζού, Παύλου ντε Μπαγιεστέρ: Το βιβλίο του «Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία».

  Διατίθεται ολόκληρο το βιβλίο, σε μορφή .doc , στην επόμενη διεύθυνση:

  http://www.imlagada.gr/UsersFiles/admin/documents/Downloads/I_metastrofi_moy_stin_Orthodoksia.doc

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πράγματι, ὁ Ἱσπανός κύριος πρέπει νά διαβάσῃ τήν μεταστροφήν τοῦ συμπατριώτου του Pablo Ballester Convalier.
  Καί εύτυχῶς δι΄αὐτόν μετά ἀπό πολλά ἔτη "δυσκολιῶν" τό βιβλίον μετεφράσθη καί εἰς τἠν Ἱσπανικήν, κατέβασμα: http://cristoesortodoxo.com/category/ecumenismo/page/2/

  Ὅμως καί διά τήν Ἑλληνικήν γλῶσσαν ἀκριβείας καί εἰς τό παραδοσιακόν πολυτονικόν, ὅπως τό ἔγραψε ὁ ἴδιος ὁ ὄντως Σεβασμιώτατος π. Παῦλος Ballester, μέ ἀφιέρωσίν του, ὑπάρχει είς τήν διεύθυνσιν
  https://bzquality.files.wordpress.com/2015/01/b-gr-ball.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.