4 Φεβ 2016

Μία ἄλλη πτυχὴ τοῦ ζητήματος τῶν ζηζιουλείων ληρημάτων...

Γράφει ὁ Λυκοῦργος Νάνης
Ὀρθοτατη καὶ ἐπιβεβλημένη τυγχάνει, ἀναντιλέκτως, ἡ συγκεκριμένη ἐνέργεια ἀπ΄ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐγκρατοῦς τῆς Θεολογίας, μητροπολίτου Ναυπάκτου. Εἶναι ἀδιανόητο νὰ καθίστανται δέκτες ὀθνείων διδασκαλιῶν, ἐτεροδιδασκαλιῶν μᾶλλον, ἀνατρεπουσῶν καὶ καταλυουσῶν τὸ Ὀρθόδοξο Δόγμα, οἱ φοιτῶντες στὶς «θεολογικὲς» σχολές, ἔνιοι τῶν ὁποίων, μάλιστα, προώρισται νὰ ἐνταχθοῦν στὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ κάποιοι ἄλλοι πρόκειται νὰ διδάξουν στοὺς μαθητὲς τῶν σχολείων μας βασικὰ δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως.
Πλήν, ὅμως, ὑφίσταται καὶ μία ἄλλη πτυχὴ τοῦ ζητήματος τῶν ζηζιουλείων ληρημάτων, οὐδόλως ὑποδεέστερη τῆς προδιαληφθείσης.
Καὶ αὐτὴ συνίσταται καὶ ἔγκειται στὴν, ἐν προκειμένω, στάση τῶν συνεπισκόπων του, γενικῶς, καὶ τῆς προισταμένης του, ἐκκλησιαστικῶς, ἀρχῆς.
Ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ὡς τυγχάνει γνωστὸ στοὺς παρακολουθοῦντες τὰ θεολογικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα, ποικίλες θέσεις καὶ ἀπόψεις τοῦ μητροπολίτου Περγάμου ἔχουν καταστεῖ ἀντικείμενα ἐξουθενωτικῆς καὶ καταλυτικῆς κριτικῆς ἀπ΄ τὴν πλευρὰ διακεκριμένων θεραπόντων τῆς Θεολογίας καὶ ὄχι μόνο.
Κατετέθη, μάλιστα, καὶ μήνυση ἐναντίον τοῦ ρηθέντος ἐπισκόπου ἀπὸ ἱκανὸ ἀριθμὸ...
ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ἡ ὁποία, προφανῶς, «ἀναπαύεται», μεγαλοπρεπῶς καὶ μακαρίως, εἰς τί συνοδικὸν ἐρμάριον βεβαίως-βεβαίως!, πρὸς «δόξαν» τῶν ἱερῶν κανόνων, τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως καὶ τοῦ καταστατικοῦ χάρτου τῆς κατ΄ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας!

Θυμίζω ὅτι ὁ μακαριστὸς Φλωρίνης Αὐγουστίνος μήνυσε ἐν ἔτει 1970 στὴν τότε Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν τότε μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνα (Χατζή), τὸν καὶ πνευματικὸ πατέρα τοῦ νῦν πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου ὑπάρξαντα, συνεπεία ἀπαραδέκτων καὶ ἀποβλήτων, ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδόξου Ἤθους, ἀπὸ ἄμβωνος τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν διακηρυχθεισῶν θέσεων τοῦ ἀειμνήστου σχετικὰ μὲ τὸ δαιμονοκίνητο καρνάβαλο. (Εἰρήσθω ἐν παρόδω ὅτι κάποια, θρησκευτικῶν ἐνδιαφερόντων ἱστολόγια, τό, ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτο, αὐτὸ κήρυγμα τὸ προβάλλουν καὶ τὸ ἐκθειάζουν!!! Καὶ μὴ χειρότερα!).
Ὁ ἴδιος, ἐπίσης, ἐπίσκοπος (ὁ π.Αὐγουστίνος δηλαδὴ) τὸ 1989 ὑπέβαλλε μήνυση, ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου, εἰς βάρος του, διατυπώσαντος καὶ κηρύξαντος φρικαλέες ἐτεροδιδασκαλίες, ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας Στυλιανοῦ (Χαρκιανάκη).
Τὸν Ἰούνιο τοῦ 1989 τρεῖς εὐθαρσεῖς μητροπολίτες, οἱ μακαριστοὶ Φλωρίνης Αὐγουστίνος, Δρυϊνουπόλεως Σεβαστιανὸς καὶ Σιδηροκάστρου Ἰωάννης, ἔθεσαν, ἐν συνόδω, τὸ θέμα τῶν γιανναρικῶν, περὶ ἔρωτος, θέσεων, ἀφουγκραζόμενοι τὴν ἔμπονη ἀγωνία τῶν πιστῶν ἕνεκα τῆς ἐπελθούσης παραφθορᾶς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους.
Καί, πρὸ τινῶν ἐτῶν, ὁ λεβέντης καὶ ὁμολογητὴς ἐπίσκοπος τῶν Κυθήρων π.Σεραφεὶμ (Στεργιούλης) ἐνεκάλεσε, ἐπὶ συνόδω, τὸ μητροπολίτη Μεσσηνίας γιὰ τὶς δηλώσεις του τελευταίου περὶ «διηρημένης Ἐκκλησίας».
Δὲν ἐξετάζουμε, ἐνταύθα, τὴν «τύχη» τῶν προαναφερθεισῶν ἐγκλήσεων καὶ καταγγελιῶν (αὐτὸ εἶναι μία ἄλλη ἱστορία...) ἀλλὰ ἐξαίρουμε τὴν, ἐπὶ ζητημάτων σχετιζομένων μὲ τὴν προάσπιση τοῦ πατρίου Δόγματος, συγκεκριμένη ἐπισκοπικὴ πρακτική.

Ὀρθῶς ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου ἐνήργησε, ἐν προκειμένω, περιφρουρώντας τὸ Ὀρθόδοξο Δόγμα. Δὲ θὰ ἦταν καλύτερο, ὅμως, τόσο αὐτὸς ὅσο καὶ ἕτεροι ἐπίσκοποι τὰ αὐτὰ φρονοῦντες,νὰ προβοῦν σὲ ἐπίσημη καταγγελία τῶν ζηζιουλείων «ἀρρήτων ρημάτων» καὶ σὲ ἐπίπεδο συνόδου;
Ὁ ἅγιος Ναυπάκτου, πρὸ ἐτῶν, «κατήγγειλε» στὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση τὴ διαβόητη «ἀκαδημία Δημητριάδος», τὸ νεόπλασμα αὐτὸ ποὺ διαβιβρώσκει τὶς σάρκες τοῦ θεολογικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισμοῦ, εὐφραίνοντας τὸν πιστὸ λαό!
Ἐλπίζουμε ὅτι καὶ τώρα θὰ φέρει τὸ ὅλο θέμα πρὸς συζήτηση στὴ σύνοδο. Δὲν πρόκειται γιὰ παρωνυχίδα ἀλλὰ γιὰ ζήτημα ὑψίστης σπουδαιότητος.

Υ.Γ.1. Ο ἀείμνηστος ἀγωνιστὴς Νικόλαος Ψαρουδάκης ἀναφερόμενος στὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἔφη τὰ ἑξῆς βαρυσήμαντα: 1) «Ἀλλοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ στραφεῖ τὸ Φανάρι καὶ νὰ καθαρίσει πρῶτα τὴν κόπρο τοῦ Αὐγείου ποὺ μὲ τὴ δυσοσμία τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν (Χαρκιανάκη-Ζηζιούλα) καὶ τὸν οἰκουμενισμὸ στοὺς κόλπους του, μολύνει καὶ κατασκανδαλίζει τὸν ἱερὸ χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας». 2) «Γιὰ τὴ σημερινὴ κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας τὸ πιὸ μεγάλο μερίδιο εὐθύνης ἔχει τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μὲ τὴν τυχοδιωκτική του πολιτική, τις ἐρωτοτροπίες του μὲ τὴν παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ, καὶ τὸ χειρότερο μὲ τὶς μασσωνικὲς του διασυνδέσεις».

Υ.Γ.2. Ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ποὺ ἐπείγεται, καθὼς ὅλα δείχνουν, νὰ συγκληθεῖ ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» ἔκανε λόγο καὶ γιὰ τὶς κανονικὲς συνέπειες σὲ βάρος ὅσων δὲν ἀποδεχθοῦν καὶ ἀντισταθοῦν στὰ τυχὸν ὑπ΄ αὐτῆς ἀποφασισθέντα.
Μήπως γνωρίζει (καὶ φυσικὰ γνωρίζει ὁ κ.Βαρθολομαῖος ὡς καθηγητὴς τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου) τὶς κανονικὲς συνέπειες γιὰ ὅσους συμπροσεύχονται μὲ αἱρετικοὺς καὶ ἀλλοθρήσκους; Καὶ ποιὲς κανονικὲς συνέπειες ἐπιφυλάσσονται γιὰ τοὺς μητροπολίτες Στυλιανὸ καὶ Ἰωάννη ἕνεκα τῶν ὑπ΄ αὐτῶν διακηρυσσομένων;
Ἀλλὰ οἱ κανόνες, σύμφωνα μὲ τὸ μακαριστὸ π.Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ὅσο λίγοι ἐνδιατρίψαντα περὶ τοὺς Θείους καὶ Ἱεροὺς κανόνες, οἱ τελευταῖοι χρησιμοποιοῦνται σὰν κανόνια ἀπὸ κάποιους ἐνόχους ποιμένες πρὸς ἐξουθένωη καὶ συντριβὴ τῶν ἀνθισταμένων στὶς παρανομίες τους!

Υ.Γ.3. Ὅταν ὑποστηρίζουμε ὅτι ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου καί, ἐνδεχομένως, κάποιοι ἄλλοι σχετικῶς εὐαισθητοποιημένοι μητροπολίτες θέσουν θέμα Ζηζιούλα στὴ σύνοδο ἀναφερόμαστε ὄχι τόσο στὶς συγκεκριμένες θέσεις του (καὶ αὐτὲς πρέπει νὰ ἔλθουν πρὸς συζήτηση) ἀλλά, κυρίως, στὶς κατὰ καιροὺς διατυπωθεῖσες φρικώδεις κακοδοξίες του, κάποιες ἐκ τῶν ὁποίων δὲν ἐφείσθησαν οὐδὲ αὐτῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.