7 Ιαν 2016

Μόνη διέξοδος τοῦ παπισμοῦ ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδά του

Ἐν Πειραιεῖ τ 7η Ἰανουαρίου 2016
Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, Γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ ἔρχονται στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας οἰκονομικὰ σκάνδαλα τοῦ Βατικανοῦ. Γιὰ μᾶς ὁ παπισμός, ἀφότου ἀποσχίστηκε ἀπὸ τὴν μία καὶ ἀδιαίρετη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τὸν 11ο αἰώνα, ἔπαψε νὰ εἶναι Ἐκκλησία καὶ μετασχηματίσθηκε σὲ ἕνα ἐγκόσμιο πανίσχυρο κράτος. Οἱ βάρβαροι Φράγκοι, ἀφότου κατέλυσαν τὸ δυτικὸ ρωμαϊκὸ κράτος καὶ ἐν τέλει, κατέλαβαν τὸ σεβάσμιο Ὀρθόδοξο Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως, τὸ 1009, μετάλλαξαν τὴν πνευματικὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας σὲ κοσμικὸ κράτος, ἀνασυσταίνοντας τὴν παλιά, προχριστιανικὴ παγανιστικὴ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, μὲ κέντρο τὸ καταληφθὲν Πατριαρχεῖο τῆς Δύσεως. Ἀπὸ τότε ἔπαψε ὁ Παπισμὸς νὰ εἶναι θεῖο πνευματικὸ καθίδρυμα, ἀλλὰ ἐγκόσμιος ὀργανισμός, ὁ ὁποῖος ἀσκεῖ τὴν κοσμικὴ καὶ τὴν θρησκευτικὴ ἐξουσία στὸ πρόσωπο τοῦ ἀπόλυτου ἡγέτη, τοῦ πάπα! Εἶναι γνωστὸς ἄλλωστε ὁ μακροχρόνιος ἀγώνας τῶν παπῶν γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς λεγόμενης «περὶ περιβολῆς» ἐξουσίας των, ὥσπου τελικὰ ὑπέταξαν πάσα ἐξουσία στὴ Δύση καὶ κατέστησαν κύριοι τῶν κυρίων καὶ βασιλιάδες τῶν βασιλιάδων!
Τὸ σύγχρονο παπικὸ κράτος, καρπὸς ἀπίστευτης συναλλαγῆς, (Κονκορδάτο), μὲ τὸ φασιστικὸ κράτος τοῦ πρώην δικτάτορα Μπ. Μουσολίνι, τὸ 1929, κατέχει ὅλα τὰ στοιχεῖα...
ἑνὸς καλὰ ὀργανωμένου κράτους, μὲ ἰσόβιο ἡγέτη τὸν πάπα, μὲ πρωθυπουργό, μὲ ὑπουργοὺς καὶ στρατό, μὲ διπλωματικὸ σῶμα καὶ διπλωματικὲς ἀποστολές, μὲ οἰκονομικὲς ὑπηρεσίες, πολυεθνικοῦ χαρακτήρα ἐπιχειρήσεις καὶ τράπεζες. Μέσω αὐτῶν τῶν «ἱερῶν» Τραπεζῶν, ἦρθαν στὸ φῶς στῆς δημοσιότητας τεράστια σκάνδαλα τὰ τελευταῖα χρόνια.

Γιὰ ἕνα τέτοιο οἰκονομικὸ σκάνδαλο κάνει λόγο ἕνα πρόσφατο δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδας «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» (12-12-2015), μὲ τίτλο: «Ἀμερικανοὶ ἐλεγκτὲς στὰ ἄδυτα τοῦ Βατικανοῦ», ὡς ἀναδημοσίευση τοῦ ἔγκυρου παγκόσμιου δημοσιογραφικοῦ ὀργανισμοῦ Bloomberg – Businessweek. Θεωρήσαμε χρέος μας νὰ σχολιάσουμε τὸ ἐνδιαφέρον δημοσίευμα, διότι αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ τὴν πάγια θέση μας ὅτι ὁ Παπισμὸς δὲν εἶναι Ἐκκλησία, οὔτε μπορεῖ νὰ εἶναι, σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία μας, ἀλλὰ ἕνας ἐγκόσμιος ὀργανισμός, μὲ θρησκευτικὸ προσωπεῖο.

Ἀρχίζει τὸ δημοσίευμα μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι «Δυόμισι καὶ πλέον χρόνια μετὰ τὴν ἐνθρόνιση τοῦ πάπα Φραγκίσκου, ὁ ὁποῖος ἔδειξε ἀποφασισμένος νὰ πατάξει τὴ διαφθορά, τὸ Βατικανὸ βρίσκει ἀκόμη οἰκονομικοὺς σκελετοὺς στὶς πολλὲς ντουλάπες του». Ἀναφέρεται σὲ δύο πρόσφατα βιβλία τὰ ὁποῖα ξεσκεπάζουν τὴν παπικὴ διαφθορά, σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο. Ἀναφέρουν, σὺν τοῖς ἄλλοις πώς, 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια «εἶχαν ἐντοπίσει οἱ ἐλεγκτὲς σὲ κρυμμένους λογαριασμοὺς καὶ τῆς χρησιμοποίησης τῶν φτωχῶν γιὰ νὰ καλυφτοῦν οἱ «τρύπες» στὸν προϋπολογισμὸ τῆς ἐκκλησίας. Ἡ Ἁγία ἕδρα παρουσίαζε ἔλλειμμα 25,6 ἑκατομμύρια εὐρὼ τὸ 2014».

Στὴ συνέχεια ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κ. Φραγκίσκος παρήγγειλε νὰ γίνει καταγραφὴ τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ Βατικανοῦ, τὰ ὁποία κανένας δὲν γνωρίζει πόσα καὶ ποιὰ εἶναι, σύμφωνα μὲ δήλωση τοῦ Danny Casey, ποὺ εἶναι δεξὶ χέρι τοῦ καρδιναλίου G.Pell. Μάλιστα ὁ τελευταῖος δήλωσε πὼς «Δὲν εἶναι δικά μας τὰ χρήματα. Μέτοχοι εἶναι τὰ 1,2 δισεκατομμύρια τῶν πιστῶν καὶ οἱ πολλοὶ ποὺ ὑπηρετοῦμε»! Γιὰ νὰ «ριχτεῖ ἄπλετο φῶς» στὰ σκοτεινὰ ἄδυτα τῶν «ἱερῶν ταμείων», ὁ κ. Φραγκίσκος, ἀνάθεσε σὲ «μία ἑταιρεία συμβούλων κανονιστικῆς συμμόρφωσης ἀπὸ τὴν Οὐάσιγκτον, γιὰ νὰ βοηθήσει στὸν ἐντοπισμὸ τῶν ὕποπτων συναλλαγῶν καὶ τῶν λογαριασμῶν ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ γιὰ ξέπλυμα χρήματος καὶ ἄλλες παρόμοιες δραστηριότητες»! Σύμφωνα μὲ τὸν Μαλτέζο οἰκονομολόγο J. Zahra, ἐπικεφαλῆς τῆς ἐλεγκτικῆς αὐτῆς ἑταιρείας, οἱ ἐλεγκτὲς βρῆκαν «διαφορὲς στὴν ἀπογραφή, ποὺ ὑποδηλώνουν κλοπή, ἢ ἀπάτη σὲ ὁρισμένα καταστήματα τοῦ Βατικανοῦ, καθὼς καὶ ἀποδείξεις γιὰ ἀκμάζον ἐμπόριο μεταπώλησης ἀφορολόγητων τσιγάρων καὶ βενζίνης, τὰ ὁποία προορίζονταν γιὰ ἀποκλειστικὴ χρήση τῶν κατοίκων καὶ τῶν ἐργαζομένων τοῦ Βατικανοῦ».

Εἶναι ὁλοφάνερο πὼς ὁ Πάπας Φραγκίσκος, ὁ ὁποῖος ἐπιχειρεῖ νὰ παρουσιάσει τὸν σύγχρονο Παπισμὸ ὡς δῆθεν «διαφορετικὸ» ἀπὸ αὐτὸν τοῦ παρελθόντος, πασχίζει νὰ καθαρίσει  μία χρονίζουσα, ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια «κόπρο τοῦ Αὐγείου», ἀπὸ τὴν «Ἁγία Ἕδρα». Δὲν ἔχει, ὅμως, τὴ δύναμη νὰ κάμει τὴν «κάθαρση» μέσω τοῦ παπικοῦ «ἱερατείου», διότι αὐτὸ βρίσκεται «βουτηγμένο» στὴ διαφθορὰ καὶ γιὰ τοῦτο καλεῖ ἰδιωτικὴ «κοσμικὴ» ἑταιρεία, νὰ «βρεῖ τὴν ἄκρη» στὰ ἁμαρτωλὰ οἰκονομικά τοῦ «ἱεροῦ» κράτους του. Ὁ ἴδιος χαρακτήρισε, σὲ δημόσια δήλωσή του, τὴν «Κουρία», δηλαδὴ τοὺς «πρίγκιπες τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας» καὶ συνεργάτες του, ὡς διεφθαρμένους, οἱ ὁποῖοι, τὸ μόνο ποὺ ἐπιδιώκουν εἶναι ἡ δόξα καὶ τὸ χρῆμα!

Θεωροῦμε ὅτι τέτοιου εἴδους εἰδήσεις καὶ δημοσιεύματα, τὰ ὁποῖα εἰρήσθω, δὲν μᾶς χαροποιοῦν, ἀλλὰ μᾶς θλίβουν  βαθύτατα, φανερώνουν τὸ βάθος τῆς κατάπτωσης τοῦ Παπισμοῦ. Κι’ αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀπογυμνώσεώς του ἀπὸ τὴ Θεία Χάρη, ἡ Ὁποία ἐγκαταλείπει τοὺς πεισματικὰ ἐμμένοντας στὴν αἵρεση. Ἡ οἰκονομικῆς φύσεως διαφθορὰ τοῦ Παπισμοῦ εἶναι μέρος τῆς γενικότερης κατάπτωσής του, ποὺ ὀφείλεται στὴν ἀπόσχισή του ἀπὸ τὴν μία καὶ ἀδιαίρετη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴ συσσώρευση δεκάδων πλανῶν καὶ κακοδοξιῶν στὴ «θεολογία» του. Ἡ ἀπουσία τῆς Θείας Χάριτος ἀπὸ πρόσωπα ἢ ὁμάδες προσώπων ἐνέχει τραγικὲς συνέπειες γι’ αὐτούς, διότι στεροῦνται τὸν θεῖο φωτισμὸ γιὰ νὰ ἐπιτελοῦν μὲ φόβο Θεοῦ καὶ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τὰ ὅποια οἰκονομικὰ ἐγκλήματα, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς χιλιάδες περιπτώσεις παιδεραστίας καὶ βίας τοῦ Παπισμοῦ, φανερώνουν περίτρανα τὴν ἀπουσία τῆς Χάριτος καὶ τῶν εὐλογιῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν πλήρη ἀπουσία «ἐκκλησιαστικότητος» τοῦ Βατικανοῦ! Τὸ τραγικότερο δὲ εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ἐνῶ συνεχῶς βγαίνουν στὴν δημοσιότητα τέτοια καὶ ἄλλα παρόμοια σκάνδαλα, οἱ θιασῶτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, σὰν νὰ μὴν συμβαίνει τίποτε, τρέχουν πυρετωδῶς γιὰ τὴν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν»!

Κλείνοντας, θέλουμε νὰ τονίσουμε γιὰ πολλοστὴ φορὰ πὼς ἡ μόνη διέξοδος τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ τὰ τρομερὰ ἀδιέξοδά του, εἶναι ἡ ἔμπρακτη μετάνοιά του, ἀπὸ τὰ διαχρονικὰ ἐγκλήματά του κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας τὰ τελευταία χίλια χρόνια καὶ ἡ ἐπιστροφή του στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στὴν Ὀρθοδοξία, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἔφυγε. Ὅσες προσπάθειες καὶ ἂν κάνει ὁ ὑπερφίαλος κ. Φραγκίσκος καὶ ὅσες ἐλεγκτικὲς ἑταιρεῖες καὶ ἂν καλέσει γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τῶν οἰκονομικῶν σκανδάλων τοῦ κρατιδίου του, δὲ θὰ μπορέσει νὰ κάμει τὴν πολυπόθητη κάθαρση. Τὴν κάθαρση θὰ κάμει ἡ καθαρτικὴ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία θὰ ἀναγεννήσει τὴν πνευματικὰ νεκρὴ «καθολικὴ ἐκκλησία» καὶ θὰ τὴν καταστήσει καὶ πάλι ταμειοῦχο τῆς Θείας Χάριτος καὶ διάκονο τῆς σωτηρίας τῶν πιστῶν. Εὐχόμαστε καὶ προσευχόμαστε γι’ αὐτὸ τὸ ἐνδεχόμενο, ἔστω καὶ ἂν φαίνεται νὰ εἶναι ἕνα «ἄπιαστο ὄνειρο»!

Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν

4 σχόλια:

 1. Περισσότερες λεπτομέρειες, για την αίρεση του Παπισμού:

  http://www.egolpion.net/papism.el.aspx?splitter_children_offset=24


  http://www.egolpion.net/papism.el.aspx?splitter_children_offset=48

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και άλλες λεπτομέρειες, για την αίρεση του Παπισμού:

  http://www.impantokratoros.gr/0A160E3C.el.aspx

  http://www.impantokratoros.gr/0A160E3C.el.aspx?splitter_children_offset=20

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ.
  ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ.

  http://www.pmeletios.com/ar_meletios/orthodoxia/diafores_or8odo3ias_papismoy.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πρωτοπρεσβύτερος π. Ζήσης Θεόδωρος, ομότιμος καθηγητής Πατρολογίας στη Θεολογική σχολή του Α.Π.Θ. : Ο Παπισμός είναι βλάσφημη αίρεση.

  https://www.youtube.com/watch?v=yIEXx5QaCPE

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.