9 Ιαν 2016

Ὄχι, δὲν καταλάβαμε τί ψηφίστηκε στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης
Ἂν δὲν  κατάλαβε ἀκόμη ὁ Ἕλληνας, ἡ  πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τί φοβερὸ κακὸ συνέβη τὸν καιρὸ αὐτὸ στὴν πατρίδα μας, τότε  τὸ πράγμα καθίσταται ἐπιπλέον ὀδυνηρό, θλιβερὸ καὶ ἀπογοητευτικὸ. Ἂν ὅμως κατάλαβε τί συνέβη μέσα στὸν ἱερὸ χῶρο, ὁ ὁποῖος ἀποκαλεῖται «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ», πρέπει «ἐν σάκκω καὶ σποδῶ καθήμενος» νὰ κλαίει ἀσταμάτητα. Στὴ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ καὶ ὄχι στὴ βουλὴ τῶν βουλευτῶν, τῶν ὑπουργῶν, τῶν διαφόρων ἀρχόντων, τῶν διαφόρων ὁμάδων ἠθικῶν, θρησκευτικῶν, φιλοσοφικῶν, οἰκονομικῶν, κοινωνικῶν καὶ ἄλλων ἀποκλίσεων, ἀλλὰ στὴ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
Ἡ Βουλὴ εἶναι ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Δηλαδὴ ὅλων ὅσοι ἔζησαν, ζοῦν καὶ θὰ...
ζήσουν σ` αὐτὸν τὸν τόπο καὶ θὰ ἀγωνίζονται νὰ συνεχίζουν τὴν ἱστορία του καὶ τὸ πεπρωμένο του. Δὲν εἶναι αἴθουσα οἱουδήποτε συλλόγου ἰδεολογικῶν πεποιθήσεων ἢ συνδικαλιστικῶν διεκδικήσεων ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο, ποὺ κι αὐτὰ βέβαια ἀκόμη ἔχουν τὴν ἱερότητά τους. Εἶναι, θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, «ὁ ναὸς τοῦ ἑλληνικοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι καὶ ὑπάρχειν».

Μέσα σ` αὐτὴν τὴν αἴθουσα δόθηκαν ἀγῶνες καὶ  συζητήθηκαν θέματα μεγίστης καὶ ὑψίστης σημασίας γι` αὐτὸ τὸ εἶναι καὶ ὑπάρχειν τοῦ ἔθνους. Πάρθηκαν καὶ ψηφίστηκαν ἀποφάσεις κρίσιμες, ἱστορικές. Ἀποφάσεις ποὺ ὅρισαν τὴ μοίρα αὐτῆς τῆς Χώρας. Μεγάλες ψυχὲς ἔδωσαν μάχες καὶ ἔζησαν ἀγωνίες, γιὰ νὰ δοῦν τὴν Ἑλλάδα νὰ στέκεται στὸν ἱστορικὸ χῶρο καὶ χρόνο καὶ νὰ μεγαλουργεῖ.

Συναισθανόμενοι οἱ βουλευτὲς τὸ ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων «ὄμαιμον καὶ ὁμόθρησκον καὶ ὁμόγλωσσον» καὶ ὅλα τὰ ἄλλα στοιχεῖα ποὺ τοὺς ἔνωναν μὲ τοὺς λοιποὺς Συνέλληνες ἀδελφούς τους, τοὺς διεσπαρμένους σὲ ὅλη τὴ Χώρα, ἀπὸ τὴ μία ἄκρη ἕως τὴν ἄλλη, οἱ ὁποῖοι τοὺς ἐξουσιοδότησαν νὰ ἀποφασίσουν γιὰ λόγου τους, ἀλλὰ καὶ τὴ διαχρονικὴ ἀξία τῆς κάθε τους κίνησης, ἀποφάσιζαν καὶ ψήφιζαν ἐν πλήρη ἐπιγνώσει τῆς εὐθύνης ποὺ τοὺς ἀνατέθηκε διὰ τῆς ψήφου τους. Καὶ πορεύτηκε καὶ ἔφτασε μέχρι σήμερα ἡ Ἑλλάδα, ἐν μέσω «παγίδων πολλῶν», συνεχίζοντας τὴν παρουσία της στὴν παγκόσμια ἱστορία.

Ψηφίστηκαν ἄπειροι νόμοι. Νόμοι, οἱ ὁποῖοι, καλοὶ ἢ κακοί, σωστοὶ ἢ λανθασμένοι, εἶχαν τουλάχιστον ἕναν κοινὸ παρονομαστή: Τὴν κατὰ φύση λογική. Κινοῦνταν ὅλες οἱ προτεινόμενες ἀπόψεις, θέσεις καὶ ἀντιθέσεις, στὰ ἀπὸ αἰώνων κατὰ τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ παράδοση δεδομένα, μὲ σκοπὸ νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς ἀνάγκες, ἀτομικές, κοινωνικές, ἐθνικές, μέσα στὰ πλαίσια τῶν –ἐπαναλαμβάνουμε- κατὰ φύση καὶ λογική, γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, παραδεδομένων. Καὶ οἱ νόμοι αὐτοὶ χαρακτήριζαν καὶ ἀποτύπωναν τὴν εἰκόνα καὶ τὸ φρόνημα τοῦ ἴδιου του λαοῦ πρὸς τὸν ὁποῖο ἀπευθύνονταν.

Τέλος ὁ δυσανάλογα μεγάλος πρόλογος. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἐντέλει ἐπιθυμεῖ νὰ τονίσει τὸ ἄρθρο ὡς συνέχεια καὶ νὰ ἐπιστήσει τὴν προσοχὴ τῶν ἀναγνωστῶν καὶ νὰ τοὺς εὐαισθητοποιήσει στὸ κατὰ δύναμη εἶναι τὸ ἑξῆς:
Μὲ τὴν ψήφιση τοῦ νόμου τοῦ σχετικοῦ μὲ τὸ παρὰ φύση σύμφωνο συμβίωσης, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς σπιλώθηκε καὶ μαζὶ μ` αὐτὸν καὶ ἡ ἱστορία του. Σπιλώθηκε, λερώθηκε, διότι δέχτηκε, ἐμμέσως βέβαια, ἀλλὰ δέχτηκε νὰ συμπεριληφθεῖ ἐπίσημα στὴ νομοθεσία τοῦ κράτους στὸ ὁποῖο ἀνήκει, νόμος, ποὺ ὁρίζει πῶς νὰ ἱκανοποιοῦνται  ἀνώμαλες καὶ παρὰ φύση ἀπαιτήσεις  τῶν συμπολιτῶν του. Συμφωνεῖ  ὅτι εἶναι κι αὐτὸς συμμέτοχος, ὅτι δέχεται καὶ λίγο τὴν ἀνωμαλία ὡς κομμάτι τῆς ζωῆς του. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια ποὺ βγαίνει πρὸς τὰ ἔξω, θέλει δὲ θέλει.

Αὐτό, ὡς γεγονὸς τοῦ σήμερα, ἴσως δὲ φαντάζει καὶ δὲν τρομάζει τόσο, καθότι ἔχουμε συνηθίσει σὲ τέτοιου εἴδους ἀποκλίσεις. Θὰ μᾶς δικάσει ὅμως ἡ ἱστορία. Διότι ἐπισημοποιήθηκε ἡ ἀνωμαλία διὰ νόμου. Τὸ αἷμα, τὰ δάκρυα καὶ ὁ ἱδρώτας ὅσων ἀγωνίστηκαν γιὰ νὰ συνεχίσουμε νὰ ὑπάρχουμε, θὰ μᾶς ζητήσουν ἐν καιρῶ τὸ λόγο. Χάθηκαν ζωές, σὲ πολέμους, σὲ ἐξορίες, σὲ διωγμούς, σὲ προσφυγιές, σὲ ἄδικες θανατώσεις συμπατριωτῶν μας, γιὰ τὸ δίκαιο, τὸ ἅγιο, τὸ καθετὶ ἱερό της παράδοσής μας. Ὅλοι αὐτοὶ ὑπάρχουν, ζοῦν καὶ θὰ μᾶς ζητήσουν τὸ λόγο. Θὰ μᾶς δικάσουν καὶ οἱ ἀπόγονοί μας, ὅταν καταλάβουν τί κράτος καὶ τί νόμους τοὺς παραδώσαμε.

Ὅλα αὐτὰ βέβαια ἔχουν νόημα καὶ ἀποκτοῦν περιεχόμενο οὐσιαστικό, ἂν ἀπευθύνονται σὲ  ψυχὲς ποὺ πιστεύουν πὼς ὑπάρχει αἰωνιότητα, πὼς ὑπάρχει ἄλλη ζωή, πὼς ὑπάρχει ἀθανασία, κρίση καὶ ἀνάσταση. Ἄλλως εἶναι ἁπλῶς κενὸς λόγος. Κι ἐπειδὴ πιστεύουμε πὼς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς παραμένει πιστὸς καὶ συγκινεῖται ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ τὴν παράδοσή του, τὰ γράφουμε.

Μένοντας ἄπραγοι καὶ παθητικοὶ ἀποδέκτες τῶν ὅσων συμβαίνουν, γινόμαστε συνεργοὶ τῶν πράξεων αὐτῶν. Ἂς ἐγείρει ὁ καθένας μας φωνὴ ἀντιστάσεως, ὅση μπορεῖ νὰ διαθέσει. Ἂς ἀφήσουμε  λίγο περισσότερο τὴ βολή  μας. Νὰ ἀνοίξουμε τὸ στόμα καὶ νὰ καταγγέλλουμε, εὐκαίρως ἀκαίρως, τὰ ἀντιχριστα καὶ ἀντεθνικὰ ἐνεργούμενα ἀπὸ τὸ ἄθεο κατεστημένο καὶ ὁ Θεὸς θὰ βοηθήσει γιὰ τὴ λύση, ὅταν καὶ ὅπως πρέπει.

Ἠλιάδης Σάββας
Δάσκαλος
Κιλκίς, 8-1-2016

6 σχόλια:

 1. Η αποστασία μας συντελείται.Υπόκωφα,σαν το φίδι σέρνεται αργά κι αθόρυβα κάτω από τα πόδια μας.Δε το αντιλαμβανόμαστε,ενδεχομένως να το δουν κάποιοι ως κατοικίδιο που θα πρέπει να θεραπευτεί στο σπίτι μας.Πιάνωμαι από μια φράση,ότι θα μας δικάσουν οι απόγονοί μας,όταν καταλάβουν τι κράτος και τι νόμους τους παραδώσαμε.Μα θα το καταλάβουν;Αφού πλέον αυτοί οι μακρινοί απόγονοι θα έχουν συσχηματιστεί με τα θέλγητρα του μάταιου κόσμου,και δε πρόκειται να αντιδράσουν,μάλλον θα επικροτούν,εκτός από ελάχιστους-πόσοι άραγε θα αντέξουν τους πειρασμούς από το φάσμα της πείνας που θα εκβιάσει ο αντίδικος και της παύσης,πάλι εκτός ελαχίστων,της θυσίας του Αμνού κάθε Κυριακή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ξεχνᾶς φίλε μου πώς ὁ Χριστός νικᾶ !!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 2. Έχει γυρίσματα ο τροχός, αδελφέ μου. Η ιστορία έχει γυρίσματα, που ανθρώπινος νους δεν μπορεί να τα συλλάβει, αν δεν τα δει, αν δεν τα ζήσει. Δε χάνεται έτσι εύκολα ένα Γένος, που έδωσε ήρωες και αγίους στην αγάπη του Θεού. Κατά τα ανθρώπινα βέβαια, έχεις απόλυτο δίκαιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ούτε και στην Αρχαία Ελλάδα, προ Χριστού, ΔΕΝ είχε «νομιμοποιηθεί» επίσημα, η φοβερότατη και αφύσικη διαστροφή της ομοφυλοφιλίας.

  Την διαπαιδαγώγηση του σημερινού λαού, την έχουν ήδη αναλάβει, και θα την αναλάβουν περισσότερο στο μέλλον, οι διάφορες θλίψεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΤΑ Τ'ΑΛΛΑ ΣΜΠΛΕΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΠΩΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΤΕ ; ΜΑΛΙΣΤΑ Ο ΠΡΟΡΔΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΠΑΙ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΝ ΑΘΕΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ10 Ιανουαρίου 2016 - 2:59 π.μ.

  Ζούμε πραγματικά στην χώρα - και στην εποχή - του παραλόγου.

  Είδαμε κυριολεκτικώς "σουρεαλιστικές" σκηνές στο Ελληνικό ( ??? ) κοινοβούλιο.

  Είδαμε δήθεν "Ορθοδόξους Χριστιανούς" - ΝΔ και ορισμένους ΑΝΕΛ όπως ο "πολύς" Ζουράρις - να υπερψηφίζουν την νομιμοποίηση της ανωμαλίας.

  Είδαμε στην συνέχεια αυτούς τους δήθεν "Ορθοδόξους Χριστιανούς" να προσέρχονται και να καμαρώνουν στις τελετές των Θεοφανείων ωσάν να μην συνέβη τίποτα και τους δεσποτάδες να τους δέχονται ωσάν να μην συνέβη τίποτα...

  Είδαμε από την άλλη μεριά τους αθέους ( ΚΚΕ ) και τους παγανιστές ( ??? ) - Χρυσή Αυγή - να καταψηφίζουν το έκτρωμα της ανωμαλίας.

  Δηλαδή οι άθεοι και οι "παγανιστές" έπραξαν αυτό που θέλει ο Θεός, ενώ οι υποτιθέμενοι "Ορθόδοξοι Χριστιανοί" και οι αδρανείς δεσποτάδες δουλεύουν τον εξαποδώ...

  Πραγματικά σουρεαλιστικές καταστάσεις στην Ελλάδα της νεοταξικής παρακρούσεως...

  Εδώ ταιριάζει η Παραβολή του Χριστού για τους δυο γιους - ο ένας είπε "όχι" στον πατέρα του αλλά τελικά έκανε το θέλημά του, ενώ ο άλλος είπε "ναι" στον πατέρα του αλλά δεν έκανε το θέλημά του.

  Προσωπικώς ΔΕΝ αναγνωρίζω πλέον αυτό το κοινοβούλιο ως εκπρόσωπο του Ελληνικού Έθνους.

  Επίσης ( προσωπικώς ) ΔΕΝ αναγνωρίζω πλέον αυτό το κράτος ως Ελληνικό.

  Θεωρώ ότι ζούμε στο ψευτορωμέ'ι'κο για το οποίο μίλησε ο Πατροκοσμάς.

  Επιθυμώ την όσο το δυνατόν γρηγορότερη πτώση και διάλυση αυτού του ψευτορωμέικου μορφώματος.

  ΚΑΝΕΝΑΣ συνειδητός Έλλην Ορθόδοξος δεν υποχρεούται πλέον να υπακούει ή να υπηρετεί αυτό το αντίχριστο και ανθελληνικό κρατικό μόρφωμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.