3 Ιαν 2016

Ἡ κατάργηση τοῦ ρευστοῦ χρήματος ὁδηγεῖ στὴν ἀπόλυτη δικτατορία

Τὸ παγκόσμιο Τραπεζικὸ σύστημα ἐργάζεται σταθερὰ καὶ ὀργανωμένα στὴν τελικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ πλαστικοῦ χρήματος καὶ ἐξαφάνιση τοῦ ρευστοῦ χρήματος μὲ πρόσχημα τὴν φοροδιαφυγὴ καὶ τὴν παράνομη δραστηριότητα. Ἡ κυβέρνηση προωθεῖ τὴν χρήση τῶν ἠλεκτρονικῶν καρτῶν καὶ ἤδη ἔχει ἐξαγγείλει τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας. Γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ μᾶς παρέχονται διάφορες «ἐξυπηρετήσεις».
Ὁ στόχος, τσέπη ἄδεια ἀλλὰ ὅλοι μὲ «ἠλεκτρονικὰ πορτοφόλια». Καὶ εἶναι γνωστὸ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ὅταν ἔχουν ἄϋλη πίστωση –καὶ ὄχι τὸν περιορισμὸ τοῦ φυσικοῦ χρήματος- ξεφεύγουν εὐκολότερα καὶ ξοδεύουν περισσότερα διότι ἁπλὰ δὲν νιώθουν τὸ φυσικὸ ὅριο ποὺ θέτει ἡ ἔλλειψη τοῦ φυσικοῦ χρήματος. Ἂς δοῦμε πόσο ἐκτινάχθηκαν οἱ προϋπολογισμοὶ τῶν οἰκογενειῶν ἀπὸ τότε ποὺ ἄρχισε ἡ χρήση τοῦ «πλαστικοῦ» χρήματος. Κι αὐτὸ γιατί ἐπιτρέπει στὸν καθένα νὰ...
ἀγοράζει καὶ πέραν τῶν πραγματικῶν δυνατοτήτων του, μὲ πίστωση.

Μία κοινωνία χωρὶς ρευστὸ χρῆμα κατ’ ἀρχὴν βρίσκεται ὁλοκληρωτικὰ στὴν «ἀγκαλιὰ» τῶν Τραπεζῶν. Κατὰ συνέπεια ὅλες οἱ χρηματικὲς κινήσεις του, καταγράφονται καὶ ἀρχειοθετοῦνται ἀπὸ τὶς Τράπεζες ἀπεικονίζοντας ἔμμεσα τὸν τρόπο ζωῆς μας.
Ἂς παραλείψουμε τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Τράπεζες κερδίζουν ἐκμεταλλευόμενες τὴν κίνηση τῶν «χρημάτων» ἀποκλειστικὰ μέσω αὐτῶν καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔτσι καταφέρνουν νὰ ἐλαττώσουν τὰ ἔξοδά τους καὶ ἂς δοῦμε ἀναλυτικὰ μερικὲς ἄλλες πολὺ βασικὲς συνέπειες:

Ἀπόλυτος Οἰκονομικὸς καὶ πολιτικὸς ἔλεγχος
Μὲ βάση αὐτὰ τὰ ἀρχεῖα οἱ Τράπεζες θὰ γνωρίζουν ὅλες τὶς «ἐπιλογές» μας. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι κάθε στιγμὴ ΟΛΟΙ θὰ εἶναι ἐν δυνάμει ἀντικείμενα γιὰ ἐκβιασμό. Οἱ Τράπεζες καὶ συνακόλουθα ἡ ὀλιγαρχία ἡ ὁποία θὰ τὶς ἐλέγχει θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ γνωρίζει τὰ πάντα γιὰ ἐμᾶς, ἐμεῖς ὅμως τίποτα δὲν θὰ γνωρίζουμε γιὰ αὐτούς. Ἀφοῦ αὐτοὶ θὰ εἶναι ‘ἀόρατοι’ γιά μας.
Θὰ εἶναι εὔκολο νὰ γνωρίζουν καὶ νὰ συμπεραίνουν τὸ πῶς σκεφτόμαστε δηλαδὴ τί ἰδέες ἔχουμε καὶ ἂν αὐτὲς δὲν ἀρέσουν στὸ σύστημα τότε αὐτὲς θὰ διώκονται εὔκολα καὶ σχεδὸν αὐτόματα, καὶ μάλιστα χωρὶς ἀστοχίες.

Τὸ ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα καταργεῖ ἀκόμη καὶ τοὺς παραδοσιακοὺς ρουφιάνους. Δηλαδὴ θὰ ἔχουμε ἐπαναφορὰ τοῦ «κουμμουνισμοῦ» ἀπὸ τὴν ἄλλη πόρτα, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι μελλοντικὰ κάποιοι ἄλλοι θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ μετρήσουν τὸ ἔχειν καὶ τὶς καταναλωτικὲς δαπάνες τοῦ κάθε πολίτη καὶ στὴ συνέχεια θὰ μποροῦν νὰ καθορίζουν τὶς ἀνάγκες του. Δηλαδὴ αὐτοὶ θὰ ὁρίζουν αὐτὸ ποὺ λέχθηκε ἀπὸ τοὺς θεωρητικούς του κομμουνισμοῦ δηλαδὴ «στὸν καθένα σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες του». Μόνο ποὺ αὐτὸ δὲν θὰ προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ ἄτομο ἀλλὰ ἀπὸ τρίτους.

Τὰ ἰατρικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν ἐπίσης μπορεῖ νὰ εἶναι ὄχι μόνο ἀνιχνεύσιμα ἀλλὰ καὶ ἐκμεταλλεύσιμα. Ἂν γιὰ παράδειγμα πῆγε στὸν Ψυχίατρο καὶ στὴ συνέχεια πῆγε στὸ φαρμακεῖο καὶ πῆρε τὸ συγκεκριμένο φάρμακο, κλπ. Καὶ γίνεται ἀντιληπτὸ πόσο ἄσχημο εἶναι αὐτὲς οἱ πληροφορίες νὰ εἶναι ἐκμεταλλεύσιμες ἀπὸ τρίτους (πχ ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες, κλπ.);
Ἀκόμα καὶ οἱ ἀπ’ εὐθείας συναλλαγὲς μεταξὺ πολιτῶν θὰ πρέπει νὰ γίνονται μέσω τῶν Τραπεζῶν, κάτω δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ἄγρυπνο μάτι τοῦ μεγάλου ἀδερφοῦ. Συνεπῶς ἡ ἰδιωτικὴ ζωὴ καὶ ἡ ἀτομικότητα ὑπὸ πλήρη ἐξαφάνιση.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ χρήση τοῦ ρευστοῦ χρήματος ὅπως τὸ ξέρουμε σήμερα, βοηθᾶ στὸν ἔλεγχο τῶν δαπανῶν μας. Ἔτσι πχ ἂν ἔχεις χρήματα ἀγοράζεις, ἂν δὲν ἔχεις δὲν ἀγοράζεις ἢ περιορίζεσαι στὰ ἀπολύτως ἀναγκαῖα.
Ἡ κατάργηση τῶν μετρητῶν εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ δικαιώματος τοῦ κάθε πολίτη νὰ μπορεῖ νὰ ἀγοράζει ἀνώνυμα χωρὶς νὰ καταγράφεται. Συνεπῶς ἡ χρήση τῶν μετρητῶν σημαίνει ἐλευθερία ἐπιλογῶν χωρὶς νὰ νιώθει κάποιος ὅτι παρακολουθεῖται λόγω αὐτῶν. Ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ συναλλαγὲς μὲ πλαστικὸ χρῆμα (καταγραφόμενο χρῆμα), οἱ πολίτες θὰ εἶναι αἰχμάλωτοί της ἑκάστοτε ἐξουσίας.

Ἐνοποίηση τῶν Βάσεων Δεδομένων
Ἡ ἐνοποίηση τῶν Βάσεων δεδομένων σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν κατάργηση τοῦ ρευστοῦ χρήματος εἶναι ἡ ἀπαρχὴ τοῦ ἀπόλυτου ὁλοκληρωτισμοῦ. Ἡ ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων ὄχι ἁπλῶς συρρικνώνεται – ἀλλὰ καταργεῖται πλήρως. Γνωρίζουμε σήμερα τὶς ὄψεις τοῦ φασισμοῦ καὶ τὴν βαρβαρότητά του. Ὅμως ἡ ἐνοποίηση τῶν Βάσεων Δεδομένων ὁδηγεῖ σὲ ἀκόμη χειρότερη κατάσταση, εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἐφιάλτης.

Δὲν ὑπάρχει δικτάτορας, διεστραμμένος ἢ ἄλλος παθολογικὸς τύπος, ὁ ὁποῖος θὰ ἔρθει στὴν ἐξουσία καὶ δὲν θὰ προσπαθήσει νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὶς πληροφορίες ποὺ παρέχονται ἀπὸ μία ὁλοκληρωμένη Βάση Δεδομένων. Καὶ τότε θὰ ἀρχίσει ἕνα νέο-ἐποχικὸ δράμα – ποὺ ἀκόμη δὲν μποροῦμε νὰ τὸ φανταστοῦμε.
Οἱ ἐπιδιώξεις ἑνὸς ἀρχομανοῦς θὰ μποροῦν νὰ ἐπιβληθοῦν μὲ ἀφόρητες μαζικές, στερήσεις (πείνα, φτώχια, ἀνέχεια, ἔλλειψη ὑγείας, παιδείας, περιουσία δήλ. ἀποστέρηση στοιχειωδῶν δικαιωμάτων) ὥστε οἱ πολίτες νὰ ὑποκύψουν στὶς διεστραμμένες βουλές του. Τὰ πυρηνικὰ ὄπλα μπορεῖ νὰ ἐπιφέρουν τὴν φυσικὴ καταστροφὴ μέρους τῆς ἀνθρωπότητας. Οἱ χρήση τῶν ἑνοποιημένων Βάσεων Δεδομένων μπορεῖ νὰ ‘ἀλυσοδέσουν’ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα, αὐτόματα. Γι’ αὐτὸ ἂς προσέχουμε στὸ τί μᾶς ἑτοιμάζουν.

Τὸ μαῦρο χρῆμα
Ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι θὰ βρίσκονται σὲ θέσεις κλειδιὰ ἢ ἐπειδὴ προσέφεραν κατάλληλες «ὑπηρεσίες» (ἢ ἀκόμα καὶ χάκερς) θὰ μποροῦν νὰ ἐμφανίζουν ἀθρόα πλαστικὸ χρῆμα στὸ λογαριασμό τους. Κανεὶς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐλέγξει ἀπόλυτα τὸ σύστημα.
Δηλαδή, θὰ ὑπάρχει καὶ πάλι «μαῦρο» χρῆμα ἀλλὰ ἠλεκτρονικὸ αὐτὴ τὴ φορὰ καὶ τὸ κυριότερο προσβάσιμο μόνο στοὺς ἀρεστοὺς καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἐργάζονται πιστὰ γιὰ τὸ «βαθὺ κράτος». Μάλιστα τὸ μαῦρο χρῆμα θὰ πολλαπλασιάζεται ταχύτητα. Ὅταν καταργηθεῖ τὸ χαρτί, ἡ ἀπόδειξη γιὰ τὸ τί εἴμαστε καὶ τί διαθέτουμε, τότε ὁ μόνος ἐγγυητὴς θὰ μείνει τὸ ἠλεκτρονικὸ σύστημα. Τί θὰ μᾶς ποῦνε τότε τὰ ΜΜΕ ὅτι ὑπάρχει προστασία προσωπικῶν δεδομένων;
Οἱ διαφορετικοῦ τύπου κλοπὲς καθὼς καὶ οἱ ἀμφισβητήσεις διαφόρων συναλλαγῶν θὰ εἶναι τόσες πολλὲς ποὺ τὰ δικαστήρια δὲν πρόκειται νὰ τὶς προλάβουν.

Μονοπώλιο συναλλαγῶν.
Ὅταν ἀπομείνουν μόνο οἱ «πλαστικὲς’ συναλλαγές, τότε ποιὸς θὰ προστατεύσει τοὺς πολίτες ἀπὸ τοὺς ἄπληστους Τραπεζίτες; Ἂν προφασιστοῦν γιὰ παράδειγμα λόγους «οἰκονομικῆς κρίσης» ἢ ἄλλους λόγους καὶ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν ἀρνητικὰ ἐπιτόκια τότε, πὼς θὰ μπορέσουν οἱ πολίτες νὰ προστατεύσουν τὰ χρήματά τους καὶ τὴν ἀγοραστική τους δύναμη, ἀπὸ τὴν «ἀφαίμαξη» τῶν Τραπεζῶν;

Ἀκόμη, σήμερα γιὰ παράδειγμα οἱ πολίτες ὅταν βρίσκονται σὲ ἀνέχεια καὶ ταυτόχρονα μὲ μεγάλες φορολογικὲς ὀφειλὲς ἐπιλέγουν νὰ πληρώσουν τὴν συντήρηση τῆς οἰκογένειάς τους καὶ νὰ ἀφήσουν ἀπλήρωτο τὸ φόρο τους. Ὅμως μὲ τὴ καθιέρωση τοῦ πλαστικοῦ χρήματος τὸ κράτος θὰ μπορεῖ νὰ παίρνει ἀπευθείας τὸ φόρο, ἀψηφώντας γιὰ τὴν κατάσταση τῶν πολιτῶν καὶ ἀφήνοντάς τους σὲ ἀπόλυτη ἔνδεια.

Ὁ κίνδυνος τῆς ἐξαφάνισης
Ὅταν καταργηθεῖ τὸ χαρτί, καὶ τὰ μεταλλικὰ νομίσματα, τότε ἡ ὕπαρξη ὄχι μόνο τοῦ χρήματος ἀλλὰ καὶ τοῦ πολίτη θὰ εἶναι μερικὲς ἠλεκτρονικὲς ἐγγραφὲς στὶς ὁποῖες μάλιστα δὲν ἔχει πρόσβαση. Ἂν ὅμως παύσουν νὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ ἠλεκτρονικὲς ἐγγραφές, τότε ἁπλὰ ἀκόμη καὶ αὐτὴ ἡ ὕπαρξη τοῦ πολίτη «ἐξαφανίζεται»!. Παύει νὰ ὑπάρχει!
Δὲν θὰ ὑπάρχει χαρτὶ ποὺ νὰ ἀποδεικνύει ὅτι εἴχατε μισθοδοσία, ἢ ὅτι εἴχατε… τόσο «ἠλεκτρονικὸ χρῆμα» στὸν λογαριασμό σας. Τὰ ἴχνη ἐξαφανίζονται εὔκολα διότι εἶναι ἄϋλα. Σὲ μία πιὸ προχωρημένη ἐκδοχή, τότε ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς ἁπλὰ θὰ μπορεῖ ἀκόμη καὶ νὰ «ἐξαφανίσει» ἠλεκτρονικὰ ἕναν ἄνθρωπο. Δηλαδὴ ἔμμεσα ἀκόμη καὶ ἡ ὕπαρξή μας θὰ ἐπιβεβαιώνεται ἠλεκτρονικὰ ἀπὸ τὸ κράτος.


Δρόμος χωρὶς ἐπιστροφή.
Τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν μερικὲς περιπτώσεις τῶν συνεπειῶν ἀπόσυρσης τοῦ ρευστοῦ χρήματος. Σήμερα ποὺ οἱ συναλλαγὲς γίνονται καὶ μὲ ρευστὸ χρῆμα ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ παρακολούθηση τῶν πολιτῶν εἶναι σχετικὰ δύσκολη καὶ ἀνακριβής. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἤδη ἀρκετοὶ πολίτες φαίνεται νὰ ἀποδέχονται ἀπὸ τὰ ὅσα λέγονται γιὰ διευκολύνσεις ποὺ παρέχει τὸ πλαστικὸ χρῆμα καὶ σκέφτονται θετικὰ στὸ ζήτημα τῆς κατάργησης τοῦ ρευστοῦ χρήματος. Στὶς Σκανδιναβικὲς χῶρες αὐτὸ θεωρεῖται αὐτονόητο. Ὅμως δὲν φαίνεται νὰ ἔχουν σταθμίσει καλὰ τὶς συνέπειες αὐτοῦ του ἐγχειρήματος. Ὅταν συνειδητοποιήσουν τὶς συνέπειες θὰ εἶναι πολὺ ἀργά. Ἡ πόρτα τῆς φυλακῆς θὰ ἔχει κλείσει καὶ τὸ κλειδὶ – ἡ ἐλευθερία – θὰ ἔχει χαθεῖ.

Καὶ οἱ γραφὲς προ εἶπαν …
Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη στὸ Κεφ. Ιγ’ 16, ἀναφέρει: “ἴνα δώσουσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἴνα μὴ τὶς δύναται ἀγορᾶσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστι καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς“ = 666.»

Ἀκόμη ἡ παράδοση σχετικὰ μὲ τὸν Πατροκοσμὰ ἀναφέρει ὅτι μεταξὺ τῶν ἄλλων: «Θὰ “ρθεῖ καιρός, ποὺ θὰ σᾶς ποῦν νὰ βουλωθεῖτε μὲ τὴ βούλα τοῦ Σατανᾶ. Νὰ μὴ βουλωθεῖτε. Ἂν βουλωθεῖτε, καὶ στοῦ βοδιοῦ τὸ κέρατο νὰ κρυφθεῖτε, θὰ σᾶς βροῦν». Δηλαδὴ ἔχουμε ἕνα κείμενο γραμμένο σχεδὸν πρὶν ἀπὸ 2.000 χρόνια καὶ μία προφητεία 250 ἐτῶν παλιά, ἀλλὰ καὶ πολλὲς ἄλλες πρόσφατες προρρήσεις συγχρόνων ἁγίων ποὺ ἐξειδικεύουν τὰ ὅσα πρόκειται νὰ συμβοῦν. Καὶ ὅμως κανενὸς δὲν ἱδρώνει τὸ αὐτί! Τί σύμπτωση. Δὲν φαίνονται νὰ γίνονται κατανοητὰ οὔτε τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν;

Μὲ τὶς νέες ταυτότητες μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ microchips, οἱ πολίτες θὰ παρακολουθοῦνται ἀπὸ τὸν big brother νύχτα καὶ μέρα. Καὶ ὅμως οὔτε καν σὰν σκέψη δὲν φαίνεται νὰ περνάει ἀπὸ μέρος τῶν πολιτῶν καὶ τὰ σύγχρονα ΜΜΕ. Δὲν βρίσκουν πολὺ ἀνησυχητικὸ ὅτι ἕνα ἱερὸ κείμενο ποὺ περιγράφει φρικτὰ πράγματα ποὺ θὰ συμβοῦν σὲ ὅσους ἀποδεχτοῦν τὸ «χάραγμα», μετὰ ἀπὸ δύο χιλιετίες πιθανὸν νὰ ὁδηγεῖται πρὸς ἐπαλήθευση.
Α. Λεώνη

4 σχόλια:

 1. Τι αποκάλυψε ο Ροκφέλερ στον Ααρών Ρούσο ...

  1) Μικρό απόσπασμα της συνέντευξης του Ααρών Ρούσο, με Ελληνικούς υπότιτλους:

  https://www.youtube.com/watch?v=p6s5eivVJ5Y


  2) Όλη η συνέντευξη του Ααρών Ρούσο, στον επόμενο σύνδεσμο:
  Reflections And Warnings - An Interview With Aaron Russo (Full Film):

  https://www.youtube.com/watch?v=YGAaPjqdbgQ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αποβλέπουν στην μελλοντική ηλεκτρονική κάρτα-ταυτότητα με το 666 (το 666, είναι το σύμβολο της υποδούλωσης των λαών, που χρησιμοποιούν οι διεθνείς σκληροπυρηνικοί Σιωνιστές, το οποίο σύμβολο 666 το πήραν από την Παλαιά Διαθήκη).

  Δεν θα προλάβουν, όπως είπε ΚΑΙ ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, πριν κοιμηθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μακαριστός Ιερέας Ιωάννης Καλαΐδης:

  Δεν θα προλάβουν να βγάλουν την ηλεκτρονική ταυτότητα με το 666.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι σκοτεινές δυνάμεις βυσσοδομούν αλλά θα ηττηθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.