22 Νοε 2015

Οἰκουµενιστικὴ ἡ ὁµιλία τοῦ Γέροντος Περγάµου εἰς τὸ Μόναχον

Τὴν 10ην Νοεμβρίου ὁ Σεβ. Μητρ. Περγάμου ἀνηγορεύθη ἐπίτιμος διδάκτωρ ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιον τοῦ Μονάχου μὲ πλῆθος ἐπισήμων νὰ παρίστανται, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ Καρδινάλιος Kurt Koch, Πρόεδρος τοῦ «Παπικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν», ὁ ὁποῖος ἐξεφώνησε λόγον ἐπαινετικὸν διὰ τὸν Περγάμου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιος, ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδας Δρ. Γεώργιος Καλαντζής, ὁ Δρ. Παντελῆς Καλαϊτζίδης, Διευθυντὴς τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου κ.ἄ. Παραθέτομεν κρίσιμα σημεῖα ἀπὸ τὴν ὁμιλίαν του.
«Ἡ Βίβλος καὶ οἱ Πατέρες τῆς ἀδιαιρέτου Ἐκκλησίας θὰ πρέπει νὰ ἀποτελοῦν τὸ ἔδαφος ἐπάνω, στὸ ὁποῖο Ἀνατολὴ καὶ ∆ύση δύνανται νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν ἑνότητά τους...».
• Καὶ οἱ Πατέρες μετὰ τὸ Σχίσμα, Σεβασμιώτατε, τί εἶναι, ἄνευ ἀξίας εἰς τὰ ζητήματα τῆς «ἑνότητος»;
«Ἡ θέση τῆς Χριστιανικῆς Θεολογίας σχετικὰ µὲ τὶς ἄλλες θρησκεῖες κυµαίνεται ἀπὸ τὴν ἀπόρριψη ὅλων τῶν µὴ Χριστιανικῶν πίστεων, ἐπειδὴ ἐκπίπτουν ἀπὸ τὸ βασίλειο τῆς σωτηρίας, µέχρι καὶ τὴν ἄποψη ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι µὲ κάποιο τρόπο παρὼν σὲ αὐτές, ἂν καὶ δὲν...
τὸ συνειδητο- ποιοῦν... βιβλία ὅπως τοῦ πρώην Καθηγητῆ στὸ Γρηγοριανὸ Πανεπιστήµιο τῆς Ρώµης Fr. Jacques Dupuis, προτείνουν µία προσέγγιση στὸν θρησκευτικὸ πλουραλισµὸ ὡς ἕνα φαινόµενο τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ µέρος τοῦ σχεδίου τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα (!). Ἡ Ὀρθόδοξη θεολογία δὲν ἔχει ἀποφανθῆ ἐπισήµως σὲ αὐτὸ τὸ ζήτηµα... Μία ἄλλη ἄποψη ἐκπεφρασµένη ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν Ἰωάννη Καρµίρη µεγεθύνει τὴν ἰδέα τῆς Ἐκκλησίας (Ecclesia extra Ecclesiam), ἔτσι ὥστε νὰ συµ- περιλάβει ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀναζητοῦν σωτηρία καλῇ τῇ πίστει, ἀλλὰ ἀνήκουν σὲ ἄλλες θρησκεῖες».
• Ὥστε δὲν ὑπάρχει ἐπίσημος ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας; Δηλαδὴ ἡ Ὀρθόδοξος θεολογία πιθανῶς καὶ νὰ συμφωνῆ καὶ μὲ τὴν ἄποψιν τοῦ Dupuis; Σημειώνουμε καὶ τὴν σκύλευσιν τοῦ ἀειμνήστου Καρμίρη διὰ δευτέραν φορὰν (μετὰ ἀπὸ ἐκείνην εἰς τὴν Σύναξιν τοῦ Φαναρίου τῆς ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου)!

«Ἡ Θεολογία καλεῖται νὰ ἀνοίξει τοὺς ὁρίζοντές της, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιτρέ- πεται γιὰ τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία νὰ συµπεριλαµβάνει ὅλα τὰ ἀνθρώπινα πλάσµατα ἀνεξαρτήτως ἀπὸ τὶς θρησκευτικές τους ἢ πολιτισµικές τους διαφορές...».
• Ἡ Ὀρθόδοξος θεολογία δηλαδὴ εἶναι μυωπική; «Ὁ διάλογος εἶναι ἕνα βῆµα περισσότερο ἀπὸ τὴν ἀνεκτικότητα. Ἐµπλέκει τὴν ἀναγνώριση ὅτι ὁ «ἄλλος», ὁ «διαφορετικὸς» ὑπάρχει ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ ὑπάρχει –αὐτὸ εἶναι ἀνεκτικότητα- ἀλλὰ ὑπάρχει ὡς κάποιος ποὺ ἔχει κάτι νὰ πεῖ σὲ ἐµένα, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ἀκούσω σοβαρὰ καὶ νὰ τὸ σχετίσω µὲ τὶς πεποιθήσεις µου».
• Ὥστε δι᾽ αὐτὸ προωθοῦνται οἱ διάλογοι; «Ταπεινὰ ἀπευθύνω ἔκκληση σὲ ἐκείνους ποὺ εἶναι ἀφοσιωµένοι στὴ µελέτη καὶ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας νὰ ἀνοίξουν τὰ σύνορα τῆς παραδόσεώς τους στὴ διαδικασία τοῦ διαλόγου µὲ τὶς ὑπαρξιακὲς ἀνησυχίες τῶν συνανθρώπων σὲ κάθε δεδοµένη κατάσταση».
• Τί ἐννοεῖ ἆραγε ἡ φράσις νὰ ἀνοίξουν τὰ σύνορα τῆς παραδόσεώς τους;

«Ἀπὸ ὅλα τὰ εἴδη ∆ιαλόγων ὁ πρώτιστος καὶ βασικὸς γιὰ τὴ Θεολογία παραµένει ὁ Οἰκουµενικός. Τὰ προβλήµατα τοῦ καιροῦ µας στὴν Εὐρώπη καὶ στὸν ὑπόλοιπο κόσµο ἀπαιτοῦν µία κοινὴ ἀπάντηση ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ποὺ ὁµολογοῦν πίστη στὸν Χριστό... ὅλα αὐτὰ ὑπογραµµίζουν τὸ ἐπεῖγον τῆς προώθησης τῆς Χριστιανικῆς ἑνότητας. Ὁ θεολογικὸς διάλογος ἀνάµεσα σὲ Χριστιανούς, ποὺ δὲν σχετικοποιεῖ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ τὴν ἀνοίγει στὶς ἀπόψεις τοῦ «ἄλλου» εἶναι µία ἐπείγουσα ἀπαίτηση τῆς ἐποχῆς µας...
Ἂς εὐλογεῖ ὁ Θεὸς πλουσίως τὴν ἀνεκτίµητη ὑπηρεσία (τοῦ Πανεπιστηµίου) στὸν οἰκουµενικὸ διάλογο, ἔτσι ὥστε νὰ φέρει καρποὺς γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπωφελείᾳ τῆς ἀνθρωπότητας».
• Πιέσεις λοιπὸν διὰ τὴν προσχώρησιν ὅλων εἰς τὸν Οἰκουμενισμόν!
Ὀρθόδοξος Τύπος, 20/11/2015


7 σχόλια:

 1. Η δύναμη της αλήθειας είναι αιώνια. Η αλήθεια δεν πλάθεται. Η αλήθεια δεν δημιουργείται εγκεφαλικώς από οποιοδήποτε κτιστό. Η αλήθεια δεν έχει σχέση με την "εξυπνάδα" και τη "μόρφωση". Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατεινόμενος στους αιώνες μέσα στην Αγία, Ορθόδοξη,Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και αυτοπροσφέρεται στους αξίους. Προσφέρεται από το Άγιο Πνεύμα ως δώρο στις άγιες ψυχές δι` αποκαλύψεως και παραδίδεται σ` εμάς τους ανάξιους, για να διδαχθούμε και να αγωνιστούμε, ώστε να ακολουθήσουμε τα ίχνη τους, τουτέστιν τα ίχνη του ίδιου του Χριστού.
  Όλοι αυτοί οι επινοήτες διαφόρων άλλων "θεωριών", "απόψεων" ή θεολογικών συμπερασμάτων, όποιοι κι αν είναι είναι, όποιους τίτλους κι αν έχουν, όποια κοσμική ή άλλη εξουσία, είναι "περαστικοί". Κάτι θέλουν να πουν, αλλά "εις αέρα δέρουν". Κενολόγες καινολογίες, για τους λόγους που μόνο αυτοί γνωρίζουν και ο Θεός.Έλεος Κύριε, σε όλους μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. H συλλογιστική του μητροπολίτη Περγάμου (αλήθεια η εναντίον του, επί συνόδω, αναφορά-καταγγελία επέχουσα θέση μηνύσεως απ την πλευρά ικανής μερίδος πιστών με αφορμή τη διατύπωση απ την πλευρά του φρικαλέων ετεροδιδασκαλιών, ΣΕ ΠΟΙΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ "ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ";)τυγχάνει διάτρητη από ορθοδόξου θεολογικής και εκκλησιολογικής σκοπιάς.
  Για μία ακόμη φορά ο συγκεκριμένος ιεράρχης προκαλεί το υγιώς φρονούν ποίμνιο εγχέοντας, με τον τρόπο που προσεγγίζει το όλο ζήτημα, το οικουμενιστικό-συγκρητιστικό δηλητήριο στο εκκλησιαστικό σώμα και αμβλύνοντας το αισθητήριο της ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας των πιστών με κατάδηλες σωτηριολογικές συνέπειες. Από πότε οι στρεβλές απόψεις του κάθε Dupuis, τίθενται παραπλεύρως του κρυσταλλίνης διαυγείας θεολογικού αξιώματος επί τη βάσει του οποίου "εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία";
  Από έναν, υποτίθεται ορθοδόξως φρονούντα ιεράρχη, θα περίμενε κανείς να εκφράζεται με όρους και κατηγορίες ορθοδόξου πατερικής θεολογίας και όχι με φρασιολογία που παραπέμπει, εν πολλοίς, στο πνεύμα της "περιώνυμης"-δυσώνυμης "πολιτικής ορθότητας".
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τὸ ρᾶσο φίλοι μου εἶναι πολὺ βαρύ, ἀλλὰ καὶ πολὺ εὐλογημένο. Οἱ ἀναξίως φέροντες τὸ τιμημένο ράσο, εἶναι καλύτερα νὰ δέσουν μία πέτρα στὸν λαιμό τους καὶ νὰ πέσουν σὲ βαθειὰ θἀλασσα. Τοὺς συμφέρει. Ἄν εἶχαν τὴν παραμικρὴ ἰδέα τοῦ τὶ τοὺς περιμένει, δὲν θὰ συνέχιζαν νὰ ἀσχημονοῦν καὶ νὰ ἐμέσουν πάνω στὸ σῶμα τῆς Ὀρθοδοξίας. Φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας Δικαιοκρίτου Θεοῦ καὶ σκληρὸν πρὸς κέντρα λακτίζειν.
  Ὑπομονή. Δὲν θὰ πάῃ μακρυὰ ἡ βαλίτσα. Σύντομα θὰ λάμψῃ ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὅλα αὐτὰ θὰ σβήσουν. Βλέπετε μὴ τὶς ὑμᾶς/ἡμᾶς πλανήσει. Στῶμεν καλῶς, ὅλοι μας.
  Ν.Τ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. "Ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην αλλά μάχαιραν......", είπε ο Χριστός!! Δεν δέχεται λοιπόν να παίζουμε έστω και για ένα γιώτα ή μιά κεραία, γιά χάριν δήθεν της ειρήνης. Αυτός πρέπει να είναι πάντα η κεφαλή της Εκκλησίας και όχι οι άνθρωποι. Οι παρακαταθήκες που μας άφησε μέσω των αγίων Αποστόλων του κ.λ. πρέπει να μένουν ανέπαφες στον αιώνα!!! Δεν έχουμε δικαίωμα αλλαγής. Μόνο έρευνας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Προς τους αγαπητούς σεβασμιώτατους: Θα ήθελα ένα όνομα παπικού του οποίου το μυαλό φωτίσατε μέσω των συνομιλιών, των διαβουλεύσεων και των αγκαλιών αγάπης των οποίων απλόχερα δώσατε τόσα χρόνια. Αν έχετε ένα, νομιμοποιείστε να συνεχίσετε να κυρήσσετε το Ευαγγέλιο και τους λόγους των πατέρων μας στους δυτικούς "αδελφούς" μας. Αν δεν έχετε όμως και κοπιάζετε τόσο τη στιγμή που ο Ελληνικός λαός παραμένει ακατήχητος, το κρίμα σας είναι πολύ μεγάλο. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Σταματήστε να εμπαίζετε και να κοπιάζετε εκεί που η σπορά σας είναι ανώφελη όταν τα εύφορα χωράφια έχουν αρχίσει και καταστρέφονται ή και καταπατούνται από ξένους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ..ΠΟΣΟΙ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΙΟΙ, ΩΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΑΡΙΘΜΟΣ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ "ΚΑΤΑΤΡΟΠΩΣΑΝ" ΓΙΑ ΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΤΑ ΟΥΑΓΚΑΓΚΟΥΓΚΟΥ; ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΝΑ ΕΙΧΑΝ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΜΕΝΕ...ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ "ΔΙΑΛΟΓΟ" ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ(ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ),ΓΙΑΤΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ...ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΙΣΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.