19 Ιουν 2015

Συνολική συμφωνία μὲ τὸν ΧΡΙΣΤΟ καὶ ὄχι μὲ τοὺς τοκογλύφους... Κατάλαβες ΕΛΛΑΔΑ;

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Στὸ τέλος αὐτοὶ ποὺ θέλουν νὰ μᾶς ξεφτιλίσουν οἱ ἴδιοι θὰ ντροπιαστοὺν ἀπὸ τὶς  πανοῦργες πράξεις τους. Καὶ νὰ σκεφτεῖτε  εἴμαστε ἀκόμα στὴν ἀρχὴ τῶν δεινῶν ἀποκαλύψεων. Τί ἄλλο μποροῦν νὰ σημαίνουν τὰ παρακάτω δημοσιεύματα;
"Τήν ἀναστολὴ πληρωμῆς τοῦ χρέους καὶ τὴν ἀμφισβήτηση τῆς νομιμότητάς του ἔθεσε ὡς στόχο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀλήθειας γιὰ τὸ δημόσιο χρέος ἡ πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ζωὴ Κωνσταντοπούλου κατὰ τὴν συνέντευξη Τύπου, γιὰ  τὰ πρῶτα συμπεράσματα τῆς ἔρευνας. Ὅπως εἶπε «τὸ χρέος εἶναι παράνομο, μὴ νόμιμο, ἀπεχθές, ἐπονείδιστο καὶ μὴ βιώσιμο», καὶ πρόσθεσε πὼς τὰ μέχρι τώρα εὐρήματα δημιουργοῦν ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν «ἀπονομιμοποίησή » του.
«Τὰ κράτη ἔχουν δικαίωμα νὰ κηρύξουν μονομερῶς πτώχευση ὅταν δὲν εἶναι βιώσιμη ἡ ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους, στὴν ὁποία περίπτωση δὲν διαπράττουν διεθνῶς παράνομη πράξη καί, ἑπομένως, δὲν φέρουν εὐθύνη» τόνισε ἡ κ. Κωνσταντοπούλου.
Σημείωσε, ἀκόμα, ὅτι τὸ πόρισμα ποὺ ἔχει ἑτοιμάσει ἡ ἐπιστημονικὴ ὁμάδα περιλαμβάνει ἐννέα κεφάλαια καὶ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ τὸ ἔνατο ποὺ τιτλοφορεῖται ὡς «Νομικὴ θεμελίωση τῆς ἀποκήρυξης καὶ ἀναστολῆς πληρωμῶν τοῦ....
ἑλληνικοῦ δημόσιου χρέους». 18/06/2015 - bankingnews.gr
Τί ἄλλο μπορεῖ νὰ σημαίνει ἡ παρακάτω μεθόδευση σὲ βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ;
“Ἑταιρεῖες καὶ ἱδρύματα ἔλαβαν τεράστια ποσὰ γιὰ τὴν ἐκπαίδευση δημοσιογράφων καὶ οἰκονομολόγων”
«Ἕλληνες δημοσιογράφοι κλήθηκαν ἀπὸ τὸ ΔΝΤ νὰ παρακολουθήσουν σεμινάρια μὲ στόχο τὴν προβολὴ τῶν θέσεων τοῦ Ταμείου». Σὲ αὐτὴ τὴν ἀποκάλυψη προχώρησε τὶς προάλλες ὁ Παναγιώτης Ρουμελιώτης στὴν  Ἐπιτροπὴ Ἀλήθειας γιὰ τὸ Χρέος τῆς Βουλῆς. Ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος θὰ μποροῦσε ἡ Ἐπιτροπὴ νὰ ζητήσει ἐπισήμως νὰ τῆς δοθοῦν τὰ ὀνόματα ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο ἐπικοινωνίας τοῦ Ταμείου κ. Τζέρυ Ρέϊς, μὲ τὸ προεδρεῖο νὰ ἀναθέτει σὲ μέλος τῆς ἐπιτροπῆς νὰ συντάξει τὸ σχετικὸ αἴτημα προκειμενου νὰ πληροφορηθοῦν ὅλοι τους δημοσιογράφους ποὺ κλήθηκαν καὶ παρακολούθησαν τὴν ἀνάπτυξη τῶν θέσεων τοῦ ΔΝΤ.
Ὁ κ. Ρουμελιώτης ἀκόμη ἀναφέρθηκε καὶ σὲ ὁμάδα καθηγητῶν οἰκονομολόγων οἱ ὁποῖοι μὲ λυσσαλέο τρόπο καὶ σαθρὰ ἐπιχειρήματα προσπαθοῦσαν νὰ πείσουν ὅτι τὸ χρέος ἦταν βιώσιμο.
Ὅμως ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευόμενους, ὑπάρχουν καὶ οἱ ἐκπαιδευτές. Ἐκεῖνοι δηλαδὴ ποὺ ἀνέλαβαν ἐργολαβικὰ καὶ ἔναντι ὑψηλῶν ἀμοιβῶν, ὄχι μόνο τὴν ἐκπαίδευση δημοσιογράφων ἢ οἰκονομολόγων ἢ ἀκόμη τῶν «σύγχρονων γκαουλάιντερ», ὅπως ἰσχυρίζονται κάποιοι, ἀλλὰ καὶ τὴν προώθηση τῶν θέσεων, τῶν ἀντιλήψεων, τῶν ἀπόψεων καὶ τῶν συμφερόντων τῶν δανειστῶν. Κυρίως, ὅμως, προσπάθησαν νὰ ἐπιβάλλουν στὴ συλλογικὴ συνείδηση – εὐτυχῶς ἀνεπιτυχῶς – ὡς ἀναγκαία τὴν ἐπιβολὴ τῆς νεοφιλελεύθερης στρατηγικῆς ποὺ χαράχθηκε γιὰ τὸν εὐρωπαϊκὸ νότο καὶ τὴν ἐπιβολὴ σκληρῶν μέτρων ποὺ φτωχοποίησαν τοὺς λαούς, στραγγάλισαν τὶς ἐθνικὲς οἰκονομίες καὶ λειτούργησαν ἀπορρυθμιστικὰ γιὰ τὸ ὑπάρχον κοινωνικὸ status. 
Ἡ πλεονεξία κάνει τοὺς ἀνθρώπους φθονερούς. Ἔτσι οἱ τοκογλύφοι ἔχουν μόνιμο καὶ ὑποτροπιάζον φθόνο γιὰ τὴν μικρὴ καὶ ἄσημη Ἑλλάδα.
Ἴσως νὰ φοβοῦνται μήπως ξυπνήσουν ἀπὸ τὸν πυρετὸ τοῦ φθόνου καὶ  δοῦνε τὴν Ἑλλάδα νὰ μεγαλουργεῖ.
Καὶ τελικὰ αὐτὸ θὰ γίνει γιατί σὲ αὐτὸ τὸ μέρος τὰ πανωτόκια τῶν συνεχόμενων ἀδικιῶν γίνονται ¨εὐλογίες¨ κατὰ τὸ σχέδιο τοῦ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ .

Ἐπέρχεται ἡ κάθαρσις. Θὰ τὴν ἀνυψώσει τὴν Ἑλλάδα ὁ Θεός, θὰ τὴν δοξάσει...
Προφητεία τοῦ Γέροντα Σίμωνα Ἀρβανίτη, Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονα Νέας Πεντέλης, παρμένη ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Μοναχοῦ Ζωσιμᾶ: “Ἱερομόναχος Σίμων Ἀρβανίτης 1901-1988, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του.
Σήμερα ὅμως, ἔχουμε ἀνάγκη νὰ θέλουμε νὰ κάνουμε κάτι τοιοῦτο, γιὰ νὰ ἴδωμεν ὅτι, ὅτι μποροῦμε σήμερα στὴν ζωὴν αὐτήν, νὰ φέρομε ὡραία ἀποτελέσματα, διότι ὅπως βλέπουμε σήμερα τὸν κόσμο γενικῶς, ὅτι δὲν ἐδύνατο ὁ Θεὸς πλέον νὰ ἀνεχθεῖ ἐκείνη τὴν λυπηρᾶν κατάσταση σ’ὅλη τὴν οἰκουμένη μηδαμῶς ἑξαιρουμένης καὶ τῆς Ἑλλάδος, ποῦ τὴν ἀγαπᾶ περισσότερο  καὶ τὸ ὁποῖο στὰ χαρτιὰ μᾶς λέει καὶ σὲ λίγο πραγματοποιοῦνται, ὅτι ἢ Ἑλλάς, ἢ Ἑλλὰς θὰ δεῖτε σὲ λίγο πόσο θὰ γίνει μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη.Ὄχι μόνο θὰ δεῖτε, θὰ ἔχει ἐξαίρετο καὶ λαμπρὸ παράδειγμα εἰς ὅλη τὴν οἰκουμένη,διότι ἐνθυμεῖσθε ὅτι ἐδῶ δὲν ἐχύθηκε αἷμα, ὅταν ἐκήρυξε  Ἀπόστολος Παῦλος, ἐνῶ ξέρεις τί αἷμα χύθηκε σ’ ὅλα τα ἔθνη.
Ἔνθυμειστε ὅτι εἶπε, τί εἶπε  Χριστός, ὅταν ἐπῆγαν τίνες Ἕλληνες, ὅταν ἐπῆγε  Ἀνδρέας καὶ  Φίλιππος.
Ἔνθυμειστε τώρα ποὺ εἴπανε, τίνες ἄνδρες Ἰδεῖν θέλουνε τὸν Κύριο καὶ εἶπε:
«Νῦν ἔδοξασθη  ΥΙός τοῦ Ἄνθρωπου», Καὶ γιατί;
Πῶς γιατί; τὰ πράγματα μαρτυροῦν γιατί, Εἴπαμε ὅτι διότι δὲν ἐχύθηκε αἷμα, διότι μετὰ πιστῶν φιλοσόφων ἐπλησίαζαν τὸν Θεὸ μερικοί.
Καὶ διὰ τοῦτο, ἦταν ἑτοιμασμένοι καὶ ὡραῖαι ψυχαί.
Εἰς αὐτὲς τὶς ὡραῖες ψυχὲς λοιπὸν θέλησε ὁ Θεὸς τὶς ὀλίγες νὰ πλέξει τὸ ἐγκώμιο, Σὺν τοῦτο ἔχομε καὶ ἕνα ἄλλο.
Ποιὸς  λόγος λοιπόν, αὐτοὶ οἱ Ἀπόστολοι, νὰ μὴν ἔγραψαν τὰ Εὐαγγέλια, τὴν Καινὴ Διαθήκην, τὰ ἄλλα ὅλα εἰς τὴν ἑβραϊκὴν γλώσσα, τὴν δική τους, ποῦ μάλιστα ἦταν καὶ ἀγράμματοι;
Πρὸς ἔντροπήν των συμπατριωτῶν, διότι ἦταν ἀνάξιοι αὐτοὶ νὰ ἀκούσουνε στὴν ἑβραϊκὴ γλώσσα τὰ λόγια αὐτῶν ποῦ σταύρωσαν τὸν Χριστό,
Καὶ ἔγραψαν εἰς τὴν, εἰς τὴν Ἑλλάδα, γιατί ἢ Ἑλλὰς εἶχε τὴν γλώσσα αὐτὴν ἢ ὅποια ἤτανε ὡραία γλώσσα, ἂφ’ ἑνὸς μὲν ποῦ ἤτανε ὡραία γλώσσα καὶ εἶχε καὶ ἀπήχηση σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη, ἀλλὰ ἂφ ἑτέρου δέ, ὅτι ἤτανε καὶ ἄξιοι.
Διότι δὲν ἤθελησαν νὰ κάνουν κακό,
Ὅτι ἦταν ἁμαρτωλοί, ὅλος  κόσμος. ἤτανε ἁμαρτωλοί, ἀλλὰ ὅμως καὶ δὲν μπορούσανε νὰ μὴν δεχθοῦν τὸ ὡραῖο το ὅποιο ἤκουοαν, τὴν ὕψηλην αὐτήν, τὴν ὕψηλην διδασκαλία, τὴν ἐδέχθηοαν.
Ὄχι ὅτι δὲν ἤτανε ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοὶ ἤτανε, ἀλλὰ δὲν ἐδέχοντο τὰ ἄλλα ἔθνη. “Ολίγοι μόνοι καὶ γι’ αὐτὸ γινόταν τόσα καὶ τόσα μαρτύρια, τὶς χιλιάδες τῶν μαρτύρων.
Ἅμα λοιπόν, διὰ τοῦτο καὶ φυλάει  Θεὸς τὴν Ἑλλάδα, τώρα ἰδιαιτέρως νὰ τὴν δοξάσει, ἂν καὶ πάντοτε ἔδειχνε τὸ μεγαλεῖον, ὅταν ἐγινότανε πόλεμος, ἀλλὰ καὶ τώρα ἰδίως ποῦ πρόκειται λοιπὸν ἅπαντες διὰ παντός.
Ὄχι ὅτι θὰ τὴν μεγαλώσει  Θεός. Θὰ τὴν ἀνυψώσει, θὰ τὴν δοξάσει ὁπότε ἐπέρχεται ἡ κάθαρσις,
ἔχουμε ὀλίγες ἡμέρες νὰ μὴν ἔρχονται σὲ ἀπόγνωση.
μόνο ὀφείλουμε νὰ κηρύττουμε παντοῦ καὶ νὰ λέγωμε παντοῦ ὅτι καὶ πολλὰ καλὰ θέλουμε,
Ἔχει πεῖ καὶ  Θεὸς ὅτι «οὐδὲ θρὶξ τῆς κεφαλῆς δὲν θὰ πειραχθῆ εἰς τοὺς μετανοοῦντας», ἀλλὰ ὄχι μετάνοια ὅπως τὴν θέλουμε.
Ἄρα λοιπόν, ἀγαπητοί, ὀφείλουμε νὰ γνωρίσουμε ὅτι, μὴ φοβηθοῦμε ὅ,τι λέγουν, ὅ,τι κάνουν καὶ ὅτι γίνεται, «ταῦτα δεῖ γενέσθαι». Καταλάβατε; Πρέπει νὰ γίνουν αὐτά.
Ἦλθε ἡ ὥρα πλέον νὰ καθαρίσει, ὄχι ἡ Δευτέρα Παρουσία, νὰ καθαρίσει τὴν ἤρα ἄπό το στάρι.
Καὶ ἢ πρώτη, ἡ πρώτη Ἑλλὰς αὐτὴν ποῦ θὰ ὑποστεῖ ἀπὸ τοὺς Τούρκους μιὰ Μικρή, μιὰ μικρὴ αὐτὴν ὅπως εἴπομεν προσβολή, ἀλλὰ εἶναι  τάφος τοὺς ὅμως τῆς Τουρκίας.
Ὁ τάφος τοὺς καθὼς τὸ εἴχανε πεῖ καὶ αὐτοὶ οἱ Τοῦρκοι, ὅπως εἶπαν μερικοὶ τώρα.
Εἶπαν λέει ὅτι εἶναι ἀδύνατον  Ἀλλὰχ νὰ ἀνεχθεῖ, εἶναι ἀδύνατον  Ἀλλὰχ νὰ ἀνεχθεῖ, ἐμεῖς θὰ γίνουμε θηρία, σεῖς δὲ δὲν ξέρω ἂν θὰ μείνει κανένας ἀπό σας.
Ὄλιγοι ποῦ θὰ μείνετε, θὰ πᾶτε στὴν Κόκκινη Μηλιά. Τὸ ὅποιο και...
Ἄρα λοιπόν, ἄρα λοιπόν, νὰ εἴμεθα ἑτοιμασμένοι, χαρούμενοι, ὅτι  μετανοών ἄνθρωπος, δὲν πρόκειται νὰ ὕποστη τίποτα.
Νὰ εἴμεθα χαρούμενοι, διότι ἐγνωρίσαμε τὸν Χριστό, ἀλλὰ ὄχι ὅμως νὰ τὸν λατρεύουμε ὅπως θέλει καθένας καὶ λέγονται χριστιανοὶ ἄνθρωποι.
Ἂν θέλουμε νὰ δοῦμε τὸν Χριστό, πρέπει νὰ εἴμαστε ἀνεξίκακοι, πρέπει νὰ ἔχουμε ἀγάπη, διὰ νὰ τὴν μεταδίδουνε καὶ αὐτή, μὲ τὴν συμπεριφορά μας, μὲ τὸν τρόπο μας καὶ μὲ τὶς καλὲς πράξεις μας.
Καὶ ἂν οἳ ἄλλοι ἄνθρωποι εἶναι ἀδύνατοι, νὰ τοὺς βοηθήσουμε. Ἔαν οἱ ἄλλοι αὐτοὶ εἶναι κακοί, νὰ προσπαθήσουμε, ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ δεχθοῦν τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ.
Τότε ἀσφαλῶς  ἄνθρωπος αὐτὸς θὰ καταξιωθῆ διὰ διπλῆς, ὄχι μερίδος, ἀλλὰ τιμῆς παρὰ τοῦ Θεοῦ καὶ παρὰ τῶν ἀνθρώπων.
Γέρων Σίμων Μονῆς Πεντέλης (ὁ Ἀρβανίτης)
oparadeisos.wordpress.com

Ο ΘΕΟΣ φυλάει τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ συνολικὴ-διαχρονικὴ συμφωνία ποὺ ὑπέγραψε μαζί της εἶναι καθαρή, βιώσιμη καὶ πηγὴ ζωηφόρου δημιουργίας καὶ πραγματικῆς ἀνάπτυξης.
Συμφωνία ὑπάρχει. …θέληση ἐκ μέρους μας ὑπάρχει;
Ἂν δὲν ὑπάρχει τὰ ἐπερχόμενα γεγονότα θὰ μᾶς ἀναγκάζουν νὰ ἀποκτήσουμε θέληση γιὰ νὰ ἐπικαιροποιήσουμε τὴν συμφωνία μας μὲ τὸν ΑΓΙΟ ΘΕΟ.

1 σχόλιο:

  1. Δόξα τῳ Θεῳ...
    Μεταστροφή ἤδη διαβλέπω ἀργά καί σταθερά σέ πολλούς καλοπροέραιτους ἀνθρώπους.....
    ......μαζί τους κι ἐγώ λέω....
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.