6 Απρ 2015

Ἐπέτειος τῆς Μάχης τῶν ὀχυρῶν: «Τὰ ὀχυρὰ καταλαμβάνονται δὲν παραδίδονται» (Φωτό Ρούπελ)

«Τὰ ὀχυρὰ παραδίδονται
μόνο ὅταν κυριευθῶσιν»
Μὲ κάθε ἐπισημότητα τιμᾶται καὶ φέτος ἡ 71η ἐπέτειος τῆς μάχης στὸ ὀχυρό τοῦ Ροῦπελ. Τὴ φρουρὰ τοῦ ὀχυροῦ ἀποτελοῦσαν 27 ἀξιωματικοὶ καὶ 950 ὁπλίτες.
Σύμφωνα μὲ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα: «στὶς 6 Ἀπριλίου 1941, ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ροῦπελ εἶχε ἀναπτυχθεῖ τὸ Γερμανικὸ 125ο γερμανικὸ Σύνταγμα Ἐπίλεκτων, τὸ ὁποῖο εἶχε λάβει μέρος μὲ ἐπιτυχία, στὶς μάχες τῆς γραμμῆς Μαζινὸ στὴ Γαλλία. Σὲ δεύτερη γραμμὴ ἡ 2η Τ/Θ Γερμανικὴ καὶ δύο Βουλγαρικὲς Μεραρχίες Πεζικοῦ. Τὴν Κυριακὴ 6 Ἀπριλίου 1941 οἱ Γερμανοὶ μὲ τὸ πρῶτο φῶς τῆς ἡμέρας, ἀρχίζουν σφοδρὸ βομβαρδισμὸ τοῦ ὀχυροῦ μὲ πυρὰ πυροβολικοῦ.
Μισῆ ὥρα ἀργότερα, ὑπὸ τὴν προστασία σμήνους ἀεροσκαφῶν "στοῦκας", αὐτοκινούμενο Πυροβολικὸ καὶ Πεζικὸ διέρχονται τὸν ποταμὸ Μπιστρίτσα σὲ διάφορα σημεῖα καὶ κατευθύνονται πρὸς τὸ ὀχυρό. Ταυτόχρονα λέμβοι ἑφόδου προσπαθοῦν νὰ διασχίσουν τὸν ποταμὸ Στρυμόνα γιὰ νὰ βρεθοῦν πίσω ἀπὸ τὰ τμήματα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ.
Οἱ τρεῖς πρῶτες ὅμως θὰ ἀκινητοποιηθοῦν πάνω σὲ συρμάτινο πλέγμα ποὺ εἶχε τοποθετηθεῖ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό, καὶ τὰ πληρώματά τους ἀποδεκατίζονται, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι γυρίζουν πίσω.
Δευτέρα 7 Ἀπριλίου, στὶς ἔξι παρὰ τέταρτο ἀρχίζει καὶ πάλι σφοδρὸς...
Δεῖτε πλούσιο ἀποκλειστικὸ φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὸ ὀχυρὸ
Ροῦπελ βομβαρδισμὸς Πυροβολικοῦ καὶ ἀεροσκαφῶν. Τὰ "στοῦκας" ὅμως τώρα πετοῦν τόσο χαμηλά, ὥστε ἀκόμη καὶ σήμερα οἱ λίγοι ἐναπομείναντες στὴ ζωὴ πολεμιστὲς νὰ θυμοῦνται, ὅτι ἔβλεπαν τὰ πρόσωπα τῶν πιλότων.
Τὰ γερμανικὰ τμήματα ξεκινοῦν ἀλλὰ καθηλώνονται ξανά, χωρὶς κανένα ἀποτέλεσμα. Ἀπὸ τὶς δώδεκα μέχρι τὶς δύο τὸ μεσημέρι πενήντα ἐχθρικὰ ἀεροσκάφη βομβαρδίζουν τὶς θέσεις τῆς Πυροβολαρχίας τοῦ Λοχαγοῦ Κυριακίδη, ὁ ὁποῖος εὐρισκόμενος ἐντός τοῦ Κέντρου Διευθύνσεως Πυρὸς μὲ τὸν Ἀνθλγὸ Βλάχο, καταπλακώθηκαν ἀπὸ τὶς βόμβες καὶ ἔχασαν τὴ ζωή τους. Ἡ γερμανικὴ διοίκηση ἀπὸ τὶς ἀπογευματινὲς ὧρες τῆς ἰδίας ἡμέρας θέτει σὲ ἐφαρμογή, σχέδιο παρακάμψεως τῶν ὀχυρῶν, ἀπὸ τὴν κοιλάδα τοῦ Στρούμνιτσα ποταμοῦ, πρὸς τὴ λίμνη Δοϊράνη.
Τὸ βράδυ ἡ 2η τεθωρακισμένη γερμανικὴ Μεραρχία φθάνει στὰ Ἑλληνο-Γιουγκοσλαβικὰ σύνορα. Τρίτη 8 Ἀπριλίου, οἱ Γερμανοί, παρά τούς ἀπὸ ἐδάφους καὶ ἀέρος σφοδροὺς βομβαρδισμούς, ἀποτυγχάνουν γιὰ ἀκόμη μία φορά.
Τετάρτη 9 Ἀπριλίου, στὶς πέντε τὸ ἀπόγευμα, ἐμφανίζονται Γερμανοὶ ἀγγελιόφοροι πρὸ τοῦ ὑψώματος Οὔσιτα καὶ γνωρίζοντας ὅτι εἶχε ὑπογραφεῖ ἡ συνθηκολόγηση μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση στὴ Θεσσαλονίκη, ἀπαιτοῦν τὴν παράδοση τοῦ ὀχυροῦ.
Ὁ Διοικητὴς τοῦ «Συγκροτήματος Ροῦπελ» Ταγματάρχης Δουράτσος ἀποστέλλει τὸν Ἀνθ/λγὸ Δαμιανὸ ἀπὸ τὸ ὕψωμα Ὀούσιτα μὲ ἐντολή, ὅπως ἐπακριβῶς ἀναγράφεται στὴν ἔκθεση πολεμικῆς δράσης του, τῆς 12 Αὐγούστου 1941 νὰ διαμηνύσει στὸν Γερμανὸ Ἀξιωματικὸ τὰ ἑξῆς:
Πρῶτο: «Τὰ ὀχυρὰ παραδίδονται μόνον ὅταν κυριευθῶσιν παρὰ τοῦ ἀντιπάλου».
Δεύτερο: «Τοιούτων διαταγῶν περὶ ἀνακωχῆς στερούμεθα παρὰ τῶν ἰεραρχικῶς προϊσταμένων μας ἀρχῶν».
Τρίτο: «Διαταγᾶς λαμβάνομεν καὶ ἐκτελοῦμεν μόνον τὰς προερχομένας ἐκ τῶν προϊσταμένων μας ἀρχῶν».
Τέταρτο: «Ὁ ἀγὼν θὰ συνεχισθεῖ. Πάσα δὲ ἀπόπειρα προσεγγίσεως τοῦ ὀχυροῦ θὰ συντριβεῖ ».
Στὶς 23.30 λαμβάνει τηλεφωνικὰ καὶ κατόπιν καὶ ἐγγράφως διαταγή, μὲ τὴν ὁποία ἐξουσιοδοτεῖται ὁ Ταγματάρχης Δουράτσος γιὰ τὴν ὑπογραφὴ συμφώνου καταπαύσεως τῶν ἐχθροπραξιῶν. Ἀμέσως καλεῖ σὲ συγκέντρωση τοὺς διοικητὲς τῶν Λόχων, ὅπου ἀποφασίζεται ὁμόφωνα ἡ παραμονὴ στὸ ὀχυρὸ καὶ ἡ συνέχιση τοῦ ἀγώνα.
Ὅμως ὕστερα ἀπὸ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς προϊσταμένους του καὶ ἀφοῦ ἔλαβε πλήρη εἰκόνα τῆς καταστάσεως ἀπὸ τὴν ὁποία διαπιστώθηκε τὸ ἄσκοπο τῶν παραπέρα θυσιῶν, λαμβάνεται ἡ ἀπόφαση συμμορφώσεως πρὸς τὶς διαταγὲς τῶν προϊσταμένων του.
Τὴν 10 Ἀπριλίου, στὶς 06.00 τὸ πρωὶ μεταβαίνει ὁ Τ/χης Δουράτσος πρὸς συνάντηση Γερμανοῦ Ἀξιωματικοῦ, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ τὸν συγχαίρει γιὰ τὴν ἡρωικὴ ἀντίσταση τοῦ ζητᾶ τὴν παράδοση τοῦ ὀχυροῦ.
Ο Τ/χης Δουράτσος ἀξιώνει «οὐδεὶς Γερμανὸς νὰ εἰσέλθει στὸ ὀχυρὸ πρὸ τῆς ἀναχωρήσεως τῶν Ἑλλήνων μαχητῶν» καὶ τὸ αἴτημα, μετὰ ἀπὸ λίγο, γίνεται ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. Τὴν 11.00 ὥρα ἀφοῦ οἱ ἡρωικοὶ μαχητὲς ἀπένειμαν τιμὲς πρὸς τοὺς πεσόντες, κινήθηκαν πεζοὶ μέσω Σιδηροκάστρου στὶς Σέρρες.
Κατὰ τὴν κίνησή τους Γερμανικὸ τμῆμα στὸ ὕψος τῆς γέφυρας τοῦ ποταμοῦ Στρυμόνα, τοὺς ἀπέδωσε τιμὲς καὶ οἱ Ἕλληνες ἥρωες ἀνταπέδωσαν τὸν χαιρετισμό.
Ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ ὀχυροῦ Ροῦπελ, οἱ ἀπώλειες ἀπὸ Ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἦταν 44 νεκροὶ καὶ 38 τραυματίες.
Ἀπὸ γερμανικῆς πλευρᾶς οἱ ἀκριβεῖς ἀπώλειες δὲν ἔγιναν γνωστές, ἐπληρώθησαν ὅμως τρία νεκροταφεῖα στὴν περιοχὴ τοῦ Προμαχώνα, τὸ δὲ 125 Σύνταγμα Ἐπίλεκτων ποὺ ἐπιτέθηκε στὸ Ροῦπελ, τέθηκε ἐκτὸς μάχης καὶ ἀποσύρθηκε γιὰ ἀνασυγκρότηση.
Οἱ ἀπώλειες τῶν Γερμανῶν κατὰ τὶς ἐπιχειρήσεις ἐναντίον τῶν Ὀχυρῶν ἀπὸ 6-10 Ἀπριλίου 1941, ἔφτασαν σὲ 555 νεκρούς, 2134 τραυματίες καὶ 170 ἀγνοούμενους, σύμφωνα μὲ Γερμανικὲς πηγές.»
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ1 σχόλιο:

  1. Δυστυχώς αλλά δεν πολεμούσαμε για την Ελλάδα και τα συμφεροντά της, αλλά για τα συμφέροντα της Βασίλισσας της Αγγλίας, που κρεμούσε τα παιδιά της ΕΟΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΌΤΑΤΗ ΚΎΠΡΟ ΜΑΣ ΤΟ 1955-58, όποιος κατάλαβε κατάλαβε.Πολύ καλά έπραξε ο Στρατηγός Τσολάκογλου και συνθηκολόγησε, ώστε να μην θυσιάσουμε τον Ένδοξο Ελληνικό στρατό μας, που πολεμούσε επι έξη μήνες στην απελευθερωμένη από αυτούς τους ήρωες Βόρειο Ήπειρο μας. Για φανταστείτε να μην συνθηκολογούσε με τους Γερμανούς, και να κατευθύνονταν προς την Ήπειρο, τότε ο Ελληνικός στρατός προς τα που θα έβρισκε έξοδο διαφυγής; από τα βόρεια οι Ιταλοί με τους Αλβανούς και τους Τσάμηδες τους Μουσουλμάνους, από τα νότια θα μας έχουνε εγκλωβίσει οι πανίσχυρη Γερμανία, μήπως θέλατε να θυσιάσουμε 300.000 ΈΛΛΗΝΕΣ στρατιώτες που πολεμούσε επί έξη μήνες για τα σύμφέροντα της Αγγλίας; Ύστερα, ήμασταν ο μοναδικός στρατός που δεν μας κράτησαν αιχμάλωτους, χάριν της συμφωνίας ΤΟΥ ΤΣΟΛΆΚΟΓΛΟΥ και έτσι γύρισαν οι παππούδες μας και κατόπιν πολέμουσαν τους κομμουνιστές άθεους του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ-ΔΣΕ-ΚΚΕ αυτό θα ήτανε το ευχαριστώ μας να τους στερήσουμε το όποια διέξοδο διαφυγής; Γιατί οι δήθεν σύμμαχοι οι Άγγλοι μόνο στα χαρτιά όμως, εάν εξετάσουμε τις πράξεις υπήρξανε το ίδιο βάρβαροι με τους Ναζί του Χίτλερ, δεν μας έστειλαν αξιώμαχο στράτευμα ώστε να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τα πάτρια εδάφη και με την πανίσχυρη Γερμανία. Απεναντίας μας άφησαν στό έλεος του Θεού. Ολομόναχους να βγάλουμε εμείς το φίδι από την τρύπα. Μελετήστε την ιστορία και μετά να κρύνετε έτσι έυκολα, ανέξοδα, ο λαϊκισμός και οι εσκεμμένες εντυπώσεις δεν οφελούνε πουθενά. tamystikatoubaltou.blogspot.gr.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.