26 Φεβ 2015

Ἡ Ἑλληνικη Κυβέρνηση δεσμεύεται ἐκ νέου γιά τήν κάρτα τοῦ πολίτη

H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ»
Δημοσιοποιήθηκε (βλ. μεταξὺ ἄλλων ἐδῶ) στὸ τριήμερο ποὺ μᾶς πέρασε ἡ ἐπιστολὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως πρὸς τὸ Συμβούλιο τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν χωρῶν τῆς Ζώνης τοῦ Εὐρώ (Eurogroup), στὴν ὁποία γνωστοποιοῦνται οἱ νομοθετικὲς καὶ πολιτικές της δεσμεύσεις προκειμένου νὰ δοθῆ παράταση στὸ ἰσχύον πρόγραμμα χρηματοδότησης τῆς χώρας μας. Στὸ τέταρτο καὶ τελευταῖο κεφάλαιο τῆς ἐπιστολῆς, ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως, ἀναγράφεται ρητὰ ἡ ἐπιβεβαίωση τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὅτι σχεδιάζει νὰ τὸ πράξη μὲ τρόπο ποὺ νὰ εἶναι ἐπιβοηθητικὸς στὴν ἀναμόρφωση τῆς δημόσιας διοίκησης καὶ τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς γραφειοκρατίας/διαφθορᾶς, θέτοντας ὡς παράδειγμα τὴν ἔκδοση μιᾶς Ἔξυπνης Κάρτας τοῦ Πολίτη, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθῆ ὡς ταυτότητα στὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας, καθὼς καὶ γιὰ νὰ μπορῆ νὰ ἀποκτήση κανεὶς πρόσβαση στὸ....
πρόγραμμα διανομῆς τροφίμων κ.λ.π.
Γιὰ ὅσους γνωρίζουν ἀγγλικά, τὸ πρωτότυπο ἔχει ὡς ἑξῆς: (… Do so in a manner that is helpful to the reforming of public administration and the fight against bureaucracy / corruption (e.g. the issuance of a Citizen Smart Card that can be used as an ID card, in the Health System, as well as for gaining access to the food stamp program etc.).
Γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, λοιπόν, μιὰ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση δεσμεύεται νὰ ἐφαρμόση τὴν Ἠλεκτρονικὴ Κάρτα τοῦ Πολίτη μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν Ἐλευθερία μας. Εἶναι πραγματικὰ ἀπορίας ἄξιον πῶς στὴ χώρα ποὺ διάλεξε γιὰ Ἐθνικό της Ὕμνο τὸν Ὕμνον εἰς τὴν Ἐλευθερία, τὸ πρῶτο – πρῶτο ποὺ κάθε φορὰ ἐξαγγέλλει ἡ κάθε Κυβέρνηση ὡς δέσμευσή της πρὸς τοὺς Δανειστές της στὰ χρόνια τῆς κρίσεως εἶναι ἡ θυσία τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν της. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὴ στιγμὴ ποὺ κύριος Δανειστής της εἶναι ἡ χώρα ποὺ ἀντίστοιχα γιὰ ἐθνικὸ ὕμνο ἔχει τὸ ποίημα “Γερμανία – Γερμανία πάνω ἀπὸ ὅλα, πάνω ἀπὸ ὁτιδήποτε στὸν κόσμο”. Ὡραῖο ἑταῖρο διαλέξαμε νὰ δανειστοῦμε καὶ νὰ συνεταιριστοῦμε!
Γιὰ τὸ πῶς ἡ ἠλεκτρονικὴ κάρτα τοῦ Πολίτη προσβάλλει τὴν ἐλευθερία μας, τὴν Πίστη μας καὶ διακινδυνεύει τὴν ἀσφάλεια τῆς χώρας μας ἔχουμε ἀναφερθεῖ πολλὲς φορὲς στὸ παρελθὸν ὡς «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» καὶ ὅλοι μας ξέρουμε τὴν κατηγορηματικὴ θέση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ βέβαια τῶν Ἁγίων μας (τὰ ὁποῖα μπορεῖτε νὰ ἀναγνώσετε ἐδῶ).
Ἐδῶ καὶ καιρὸ τὸ ἔχουμε ἐπισημάνει πὼς βρισκόμαστε σὲ πνευματικὸ πόλεμο. Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ λοιπὸν καλούμαστε ὅλοι σὲ ἐπαγρύπνηση, σὲ ἐνημέρωση τῶν χλιαρῶν ἀδελφῶν μας, σὲ ὄχληση τῶν πολιτικῶν μας καὶ κυρίως σὲ ὁμολογία τῆς Πίστεώς μας. Ἡ ἐλευθερία τοῦ Γένους μας εἶναι βγαλμένη ἀπὸ τὰ κόκκαλα τῶν προγόνων μας καὶ τὸ αἷμα τῶν Μαρτύρων τῆς Πίστεώς μας. Ὅπως ἔχει πολὺ σωστὰ εἰπωθεῖ, λαὸς ποὺ ἀποφασίζει νὰ θυσιάση τὴν ἐλευθερία του γιὰ τὴν ἀσφάλειά του καὶ γιὰ ἕνα πιάτο φαγητό, δὲν ἀξίζει οὔτε τὴν ἐλευθερία του οὔτε τὴν ἀσφάλειά του καὶ τὰ παιδιά του μιὰ ζωὴ θὰ ζητιανεύουν… 
Υ.Γ. Γιὰ τὸ ἀστεῖον καὶ τὸ ἱστορικὸν τοῦ πράγματος παραθέτουμε ἐπερώτηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ μας, τὴν ὁποία εἶχε καταθέσει ὡς βουλευτὴς τὸ 2010. Νὰ ἐπισημάνωμε μόνο ὅτι στὴν ἀνωτέρω ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Eurogroup ἡ Κυβέρνηση ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ κάρτα τοῦ πολίτη δὲν θὰ ἔχη δημοσιονομικὸ κόστος, ἐνῷ ἀπὸ τὴν ἐπερώτηση βλέπουμε ὅτι θὰ στοιχίση ἀρκετὰ ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἀλλὰ μᾶλλον λεφτὰ ὑπάρχουν…

26/11/2010
ΣΥΡΙΖΑ
ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΟ Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης
Ἡ Ἠλεκτρονικὴ Κάρτα Πολίτη ποὺ σχεδιάζει ἡ κυβέρνηση καὶ ἔχει θέσει σὲ διαβούλευση δὲν ὑποκαθιστᾶ τὸ δελτίο ἀστυνομικῆς ταυτότητας καὶ ἀποτελεῖ, σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο τῆς διαβούλευσης, «κρίσιμο μέσο γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότερη, φιλικότερη καὶ ἀσφαλέστερη ἐξυπηρέτηση τῶν πολιτῶν ἀπὸ τὴ Δημόσια Διοίκηση. Ἡ Κάρτα Πολίτη θὰ ἀποτελέσει ἕνα βασικὸ ὄχημα γιὰ τὴν ταχύτατη μετάβαση στὴ νέα μετά-ΚΕΠ ἐποχή, γιὰ τὴ μετάβαση στὴν ψηφιακὴ Δημόσια Διοίκηση καὶ θὰ διαθέτει ὑψηλοῦ ἐπιπέδου χαρακτηριστικὰ ἀσφάλειας, σύμφωνα μὲ διεθνῶς ἀναγνωρισμένα πρότυπα. Ἰδιαίτερη προσοχὴ καὶ μέριμνα θὰ δοθεῖ στὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν προστασία τῶν προσωπικῶν δεδομένων τοῦ κατόχου, τόσο ὅσον ἀφορᾶ τὴν τήρηση καὶ χρήση τῶν στοιχείων, ὅσο καὶ τὶς συναλλαγές του μὲ τὴ Διοίκηση ἢ ἰδιωτικοὺς φορεῖς».

Ὅμως, ἡ εὐρωπαϊκὴ ἐμπειρία δείχνει ὅτι:
• Στὴ Γερμανία, ἡ προετοιμασία τῆς κάρτας, ὑψηλῶν τεχνικῶν προδιαγραφῶν, κράτησε δέκα χρόνια μὲ συμβόλαιο ποὺ ἔκανε ἡ κυβέρνηση μὲ ἐξειδικευμένη ἑταιρεία. Παρὰ τὴν ὑψηλὴ τεχνικὴ προετοιμασία, ὁμάδα χάκερς κατάφερε μὲ τὴν ἔναρξη λειτουργίας τῆς κάρτας νὰ τροποποιήσει στοιχεῖα της καὶ νὰ τὴν καταστήσει εὐάλωτη, μὲ λογισμικὸ ποὺ βρίσκεται δωρεὰν στὸ διαδίκτυο.
• Στὴν Μεγάλη Βρετανία, τὸ κόστος παραγωγῆς τῆς κάρτας ἐκτιμήθηκε ἀρχικὰ περὶ τὰ 10 καὶ 20 ἑκατομμύρια λίρες (ἐκτίμηση τοῦ London School of Economics τὸ 2009), ποσὸ ποὺ θὰ προσέθετε πολὺ μεγάλο οἰκονομικὸ βάρος στὴν χώρα. Ἐπιπλέον στὴν Μ. Βρετανία ὑπάρχουν δύο εἴδη κάρτας, μιὰ γιὰ τοὺς πολίτες τῆς χώρας καὶ μιὰ γιὰ τοὺς πολίτες ἄλλων χωρῶν ἐκτός ΕΕ.
Στὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχει ὑπολογιστεῖ ἀκόμη τὸ κόστος, ἂν καὶ στὴ διαβούλευση φαίνεται ὅτι τὰ χρήματα γιὰ τὴν κάρτα σκοπεύει νὰ τὰ πάρει ἡ κυβέρνηση ἀπὸ τὰ Ἐπιχειρησιακὰ Προγράμματα τοῦ ΕΣΠΑ «Διοικητικὴ Μεταρρύθμιση» καὶ «Ψηφιακὴ Σύγκλιση», ἐνῶ ἕως σήμερα δὲν ἔχει χρηματοδοτήσει ἀκόμα οὔτε βασικὲς ψηφιακὲς υπηρεσίες καὶ ὑποδομὲς γιὰ τοὺς πολίτες.
Δεδομένου ὅτι:
Ἐξαγγέλλεται ἕνα ἔργο χωρὶς ἐξειδικευμένο τεχνικὸ σύμβουλο, χωρὶς χρονοδιάγραμμα ὑλοποίησης, χωρὶς ὑπολογισμό- τοῦ κόστους προετοιμασίας, κατασκευῆς καὶ συντήρησης καί, τὸ κυριότερο, χωρὶς ὑπολογισμὸ τοῦ ὀφέλους ποὺ θὰ προκύψει, ἂν προκύπτει ὄφελος γιὰ τοὺς πολίτες καὶ τοὺς θεσμοὺς τοῦ κράτους.
Στὸ διαδίκτυο ἡ διαβούλευση- τοῦ σχετικοῦ κειμένου ἔχει δεχθεῖ ἑκατοντάδες ἀρνητικὰ σχόλια μέσα σὲ λίγα μόλις εἰκοσιτετράωρα.
Ἐρωτᾶται ὁ κ. Ὑπουργός:
1. Ποιούς πολίτες θὰ ἀφορᾶ ἡ κάρτα;
2. Θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ ἀπόκτησή της;
3. Μὲ τί κόστος θὰ ἐπιβαρυνθεῖ ὁ κάθε πολίτης γιὰ τὴν προμήθειά της;
4. Ποιός θὰ ἀναλάβει τὸ οἰκονομικὸ βάρος λειτουργίας τῆς τεράστιας ὑπηρεσίας ποὺ θὰ ἀπαιτηθεῖ νὰ συγκροτηθεῖ, προκειμένου νὰ συντηρηθεῖ τεχνικὰ καὶ νὰ λειτουργήσει μὲ σοβαρότητα καὶ ἀσφάλεια;
5. Ποιός θὰ ἀναλάβει τὸ ἔργο προετοιμασίας καὶ κατασκευῆς τῆς κάρτας; 6. Ποιό θὰ εἶναι τὸ κόστος κατασκευῆς τῆς κάρτας καὶ τῆς συντήρησης αὐτῆς τῆς ψηφιακῆς ὑπηρεσίας;
7. Ἐν τέλει, τί ἐξυπηρετεῖ ἡ τρέχουσα διαβούλευση, ὅταν στὸ ἴδιο τὸ περιεχόμενο τοῦ τρέχοντος κειμένου διαβούλευσης (Β. Τεχνικὰ Χαρακτηριστικὰ τῆς Κάρτας Πολίτη) τὸ ἁρμόδιο ὑπουργεῖο δηλώνει ὅτι «οἱ τεχνικὲς προδιαγραφὲς τῆς Κάρτας Πολίτη, καθὼς καὶ οἱ διαδικασίες ἔκδοσης καὶ διαχείρισής της […] μόλις ὁριστικοποιηθοῦν, θὰ τεθοῦν σὲ διαβούλευση μαζὶ μὲ τὸ προσχέδιο νόμου γιὰ τὴν Κάρτα Πολίτη»;
Οἱ ἐρωτῶντες βουλευτές:
Τσίπρας Ἀλέξης
Διώτη Ἡρώ
enromiosini

ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ: ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

7 σχόλια:

 1. Ἰδού, λοιπόν, τό πραγματικόν πρόσωπον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ: Νά συνεχίσῃ τό ἁλυσσόδεμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού προώθησαν οἱ προηγούμενες "κυβερνήσεις" τῶν δωσιλόγων μέ φασιστικούς νόμους, ὅπως τόν λεγόμενον "ἀντιρατσιστικόν" νόμον. Κι αὐτοί γιά τόν διεθνῆ Σιωνισμόν δουλεύουν! Πρίν κἄν ἀρχίσουν οἱ "διαπραγματεύσεις" παρέδωσαν ὅλα τά ὅπλα στόν ἀντίπαλον, βεβαιοῦντες πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι θά "τιμήσουν τίς ὑποχρεώσεις πρός τούς δανειστάς," ὅτι θά παραμείνουν στό εὐρώ κ.λπ. Μέ αὐτές τίς δεσμεύσεις, ὅμως, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ νά ὑλοποιήσετε τίς προεκλογικές σας ἀντιμνημονιακές ἐξαγγελίες, κύριοι! Δυστυχῶς, σᾶς πίστεψαν πολλοί ἀφελεῖς! Ὄχι μόνον δέν ἐπετύχατε τίποτε, ἀλλά μέ τήν φασαρίαν καί σύγχυσιν πού ἐδημιουργήσατε, αὐξήσατε κατά πολύ τήν ἀβεβαιότητα καί τό ἀρνητικόν κλῖμα πού ὑπῆρχε πρίν ἀπό τήν 25-1-2015. Καί τώρα, κατ' ἐντολήν τῶν Σιωνιστῶν ὑποθέτω, στραφήκατε στά προσφιλῆ σας θέματα, ἤτοι "ἑλληνοποίησιν λαθρομεταναστῶν," "κάρταν τοῦ πολίτη," "σύμφωνον συμβιώσεως ὁμοφύλων," ἀφαίρεσιν τῶν Ἁγίων εἰκόνων ἀπό δημοσίους χώρους, κατάργησιν ἐκκλησιασμοῦ κ.λπ. Ἡ "ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας," ἀρρωγός εἰς κάθε προδοσίαν, δέν πρόκειται νά ἔχῃ ἀντιρρήσεις. Εἰς τόν βαθμόν πού τό "ζαλισμένο κοπάδι" ἔχει ξεζαλισθῆ, ὅμως, θά ἔχετε πρόβλημα. Ἐλπίζω τοὐλάχιστον οἱ ΑΝ.ΕΛ. νά βγοῦν ἀλώβητοι ἀπό αὐτήν τήν ἀπάτην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Δυστυχώς παρασύρθηκε ολόκληρος ο κλήρος από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Καμμένο και παρέσυρε και τους Πιστούς
  Νόμιζαν θα διόριζαν κληρικούς, θα έπαιρναν αύξηση, θα έμπαιναν στην Πόλη.
  Δεν είδαν ότι ο Βαρουφάκης ήταν συνέχεια του ΓΑΠ και της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ευχομαι απο καρδιας ο τριαδικος Θεος να μην το επιτρεψει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πως σε μια ξεφτωχιασμενη αλλά πάμπλουτη στην πραγματικότητα χώρα θα δώσουν αποτι φαίνεται 1 δις ευρώ για το έξυπνο τσιπακι και οπου δεν θα γνωρίζουμε τι πληροφορίες εμπεριέχει .Οι ΝΕΟΤΑΞΙΤΕΣ συνεχίζουν συστηματικά τα πλάνα τους .Εμφανίζονται οτι θα λύσουν ταχα μου το θέμα του χρεους και τώρα με το ΤΣΙΠΑΚΙ οδεύουν εναντιον της θέλησης των χριστιανών ,δηλ του 98% του ελληνικού λαού.Θα δωσουν ακουσον ακουσον ιθαγενεια!!! σε παιδιά των λαθρο κατα παράβαση της απόφασης του ΣΤΕ.Το πλάνο ΚΑΛΕΡΓΗ της καταστροφης των εθνων της Ευρωπης σε όλο το μεγαλειο..Δεν συζητάμε για το σύμφωνο συμβίωσης που στοχο έχει την αποιεροποιηση του γάμου,και την απομάκρυνση των κληρικών απο τις σημαντικές στιγμές της ζωής του Ελληνα.Είναι καιρός να επανέλθουν οι αγωνιστές κληρικοί και να βοηθήσουν να σταματήσει το σιωνιστικό παιχνιδι.
  ΥΓ.ο Καμμένος φυσικά κοροηδεψε τους ψηφοφορους.Αλλωστε η ατζέντα αυτής της κυβέρνησης εκτος απο το χτυπημα του Εθνους και της Θρησκειας μας ειναι να ξεπουληθουν μανι μανι οι ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ του Ιονιου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. TΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ!ΔΕΝ ΣΤΕΚΟΥΝ ΚΑΛΑ ΟΙΜΑΝΘΡΩΠΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ!ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΡΚΕΙ 15 ΛΕΠΤΑ
  ΣΤΟ ΣΑΙΤ nikosxeiladakis.gr


  Νεα Ταξη

  ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ, ΕΤΣΙ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ !

  by Νίκος Χειλαδάκης · Φεβρουαρίου 28, 2015

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. δειτε το βιντεο
  https://www.youtube.com/watch?v=CedifItnp54
  αξιζει

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.