12 Φεβ 2015

Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης: «Ἐκεῖνοι ποὺ ἐλέγχουν μὲ ἀδιακρισία, ἔχουν πνευματικὴ σκότωση καὶ κακία»

Ἁγιογραφία τοῦ Ἡσυχαστηρίου 
Τιμίου Προδρόμου Χαλκιδικῆς
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ἐπιστολές»,
(Ἁγίου) Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, 
ἔκδοση Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστο Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου» Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης
Ὅταν κανεὶς προσπαθῆ νὰ τοποθετήση τὰ Ἐκκλησιαστικὰ θέματα μὲ Ὀρθόδοξο τρόπο, καὶ ὁ σκοπὸς του εἶναι τὸ νὰ τοποθετήση καλύτερα τὸν ἑαυτό του, πῶς θὰ εὐλογηθῆ ἀπὸ τὸν Θεό;
Οὔτε πάλι θὰ πρέπη νὰ συγκινῆται κανεὶς καὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τοποθετοῦν τὰ Ἐκκλησιαστικὰ θέματα πολὺ καλά, Ὀρθόδοξα, ἐὰν οἱ ἴδιοι δὲν εἶναι καλὰ τοποθετημένοι στὴν Ἐκκλησία, καὶ τὴν ταράσουν μὲ ἀκρότητες ἢ ἐλαφρότητες.
Τὰ δύο ἄκρα πάντα ταλαιπωροῦν τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, καὶ οἱ ἴδιοι ποὺ τὰ κρατοῦν ταλαιπωροῦνται, διότι τὰ δύο ἄκρα συνήθως καρφώνουν… Εἶναι δηλαδὴ σὰν νὰ κρατάη τὸ ἕνα ἄκρο δαιμονισμένος, ὅταν ἔχη ἀναίδεια πνευματικὴ (περιφρόνηση γιὰ ὅλα), τὸ δὲ ἄλλο ἄκρο σὰν νὰ τὸ κρατάη τρελός, ὅταν ἔχη μωρὸ ζῆλο μὲ στενοκεφαλιά, καὶ τότε -Θεὸς φυλάξοι!- μπορεῖ νὰ χτυπιένται συνέχεια τὰ δύο ἄκρα, καὶ «ἄκρη νὰ μὴν βρίσκη» κανείς.
Ἐκεῖνοι ποὺ θὰ μπορέσουν νὰ λυγίσουν τὰ δύο αὐτὰ ἄκρα, νὰ ἑνωθοῦν, θὰ στεφανωθοῦν ἀπὸ τὸν Χριστὸ μὲ δύο ἁμαράντινα στεφάνια.
Δὲν πρέπει νὰ δημιουργοῦμε θέματα στὴν Ἐκκλησία οὔτε νὰ μεγαλοποιοῦμε τὶς μικρὲς ἀνθρώπινες ἀταξίες ποὺ γίνονται, γιὰ νὰ μὴ δημιουργοῦμε μεγαλύτερο κακό, καὶ χαίρεται ὁ πονηρός.
Ὅποιος γιὰ μικρὴ ἀταξία ταράσσεται πολὺ καὶ ὁρμάει ἀπότομα, νὰ τὴν...
διορθώση δῆθεν, (μὲ ὁρμὴ καὶ ὀργή), μοιάζει μὲ ἐλαφρόμυαλο Νεωκόρο ποὺ βλέπει νὰ στάζη ἕνα κερὶ καὶ ὁρμάει ἀπότομα, μὲ φόρα, γιὰ νὰ τὸ διορθώση δῆθεν, ἀλλὰ παίρνει σβάρνα ἀνθρώπους καὶ μανουάλια καὶ δημιουργεῖ τὴν μεγαλύτερη ἀταξία τὴν ὥρα τῆς Λατρείας.

Δυστυχῶς, στὴν ἐποχὴ μας ἔχουμε πολλοὺς ποὺ ταράσσουν τὴν Μητέρα Ἐκκλησία. Ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι μορφωμένοι, ἒπιασαν τὸ Δόγμα μὲ τὸ μυαλὸ καὶ ὄχι μὲ τὸ Πνεῦμα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Οἱ δὲ ἄλλοι ποὺ εἶναι ἀγράμματοι, τὸ ἒπιασαν καὶ αὐτοὶ μὲ τὰ δόντια τὸ Δόγμα, γι΄ αὐτὸ καὶ τρίζουν τὰ δόντια, ὅταν συζητοῦν Ἐκκλησιαστικὰ θέματα, κι ἔτσι δημιουργεῖται ἡ μεγαλύτερη ζημία στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ αὐτοὺς παρὰ ἀπὸ τοὺς πολέμιους τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
Ὅσοι δικαιλογοῦν τὴν κακία τους μὲ τὸν δῆθεν ἔλεγχο στοὺς ἄλλους καὶ ὄχι στὸν ἑαυτό τους, ἢ μὲ τὸ νὰ δημοσιεύουν στὸν κόσμο Ἐκκλησιαστικὲς καταστάσεις –ἀκόμη καὶ πράγματα ποὺ δὲν λέγονται- προφασιζόμενοι τὸ «εἰπέ τῇ Ἐκκλησίᾳ», ἂς κάνουν πρῶτα ἀρχὴ ἀπὸ τὴν μικρή τους Ἐκκλησία, τὴν οἰκογένειά τους ἢ τὴν Ἀδελφότητά τους καί, ἐὰν τοὺς φανῆ καλό, τότε ἂς ρεζιλέψουν καὶ τὴν Μητέρα Ἐκκλησία. Τὰ καλὰ παιδιά, νομίζω, ποτὲ δὲν κατηγοροῦν τὴν μάνα τους. Δυστυχῶς ὅμως, πολλοὶ ἀπερίσκεπτοι δίνουν ἄφθονο πολεμικὸ ὑλικὸ στοὺς αἱρετικούς, καὶ καταλαμβάνουν Ὀρθόδοξες πόλεις καὶ χωριὰ οἱ Ἰεχωβάδες κ.λ.π. καὶ αὐξάνουν τὸ ἱεραποστολικό τους ἔργο.

…Οἱ ἐλευθερωμένοι ὅμως ἄνθρωποι ἀπὸ τὰ πάθη τους, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν κακία, τὸ κακὸ τὸ διορθώνουν μὲ καλοσύνη. Ἐὰν ἰδοῦν καμιὰ φορᾶ κάπου λίγη ἀκαθαρσία ποὺ δὲν καθαρίζεται, τὴν σκεπάζουν μὲ πλάκα, γιὰ νὰ μὴν ἀηδιάση καὶ ὁ ἄλλος ποὺ θὰ τὴν ἔβλεπε. Ἐνῶ ἐκεῖνοι ποὺ ξεσκαλίζουν σκουπίδια, μοιάζουν μὲ τὶς κότες…
Δὲν εἶναι εἰλικρινὴς καὶ εὐθὺς ἐκεῖνος ποὺ λέει κατὰ πρόσωπο τὴν ἀλήθεια οὔτε ἐκεῖνος ποὺ τὴν δημοσιεύει, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἀγάπη καὶ ἀληθινὴ ζωὴ καὶ μιλάει μὲ διάκριση, ὅταν πρέπη, καὶ λέει ἐκεῖνα ποὺ πρέπει στὴν πρέπουσα ὥρα.
Ἐκεῖνοι ποὺ ἐλέγχουν μὲ ἀδιακρισία, ἔχουν πνευματικὴ σκότωση καὶ κακία καὶ τοὺς ἀνθρώπους, δυστυχῶς, τοὺς βλέπουν σὰν κούτσουρα. Καί, ἐνῶ τοὺς πελεκάνε ἀλύπητα, καὶ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι, αὐτοὶ χαίρονται γιὰ τὸ τετραγώνισμα ποὺ τοὺς κάνουν (τὸν κυβισμό)!
Ὅσοι βιάζονται νὰ κάνουν τὸν Πνευματικὸ Πατέρα, ἐνῶ ἔχουν πολλὲς τοξίνες πνευματικὲς ἀκόμη, μοιάζουν μὲ τὰ ἄγουρα στυφὰ κυδώνια, ποὺ ὅση ζάχαρη καὶ ἐὰν ρίξουμε, πάλι γλυκὸ τῆς προκοπῆς δὲν γίνεται, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνη, γρήγορα ξινίζει. Τὰ γλυκὰ λόγια καὶ οἱ μεγάλες ἀλήθειες ἔχουν ἀξία, ὅταν βγαίνουν ἀπὸ ἀληθινὰ στόματα, καὶ πιάνουν τόπο μόνο στὶς καλοπροαίρετες ψυχὲς καὶ στοὺς μεγάλους ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν καθαρὸ νοῦ.

…Μεγαλύτερη ἀξία ἔχει ἕνας εὐλογημένος ἄνθρωπος ποὺ ἄλλαξε ἐσωτερικὰ καὶ ἁγίασε καὶ ἐξωτερικά, παρὰ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀλλάζουν συνέχεια μόνον τὰ ἐξωτερικὰ (τὰ ροῦχα τους) καὶ διατηροῦν ἐσωτερικὰ τὸν παλαιό τους ἄνθρωπο μὲ ἀρχαιολογικὲς ἁμαρτίες.
Μεγαλύτερη ἀξία ἔχει ἕνας λόγος ταπεινοῦ ἀνθρώπου μὲ βιώματα, ποὺ βγαίνει μὲ πόνο ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς του, παρὰ ἕνας σωρὸς φιλολογίες ἐξωτερικοῦ ἀνθρώπου, ποὺ βγαίνουν μὲ ταχύτητα ἀπὸ τὴν ἐκπαιδευμένη του γλώσσα, ἡ ὁποία δὲν πληροφορεῖ τὶς ψυχές, γιατί εἶναι σάρκα καὶ ὄχι πύρινη γλώσσα τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς.

11 σχόλια:

 1. Και ο Όσιος Νήφων μας ενημερώνει πως εκείνοι που αγωνίζονται κάνοντας εμφανή τα έργα της δικαιοσύνης για να αρέσουν στον κόσμο και όχι στον Κύριο , ρέπουν προς την Κενοδοξία . Και όσοι εκούσια κενοδοξούν δεν πρόκειται να ελεηθούν .!

  Λ.Κ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μόνο ο Θεός γνωρίζει με ποιο σκοπό ενεργούν οι άνθρωποι.
  Υπάρχουν πολλές φορές που έλεγξαν ο Κύριος τους Γραμματείς και Φαρισαίους και οι Απόστολοι και οι Άγιοι τους αιρετικούς. Δεν το έκαναν με σκότωση και κακία αλλά για να αφυπνιστούν επειδή δεν θα ξυπνούσαν αν τους μιλούσαν διαφορετικά.

  Α. Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μόνο που δεν είχαν ιστολόγιο ώστε να φωτογραφίζονται και να εκθέτουν το αγωνιστικό τους φρόνημα .!

   Λ.Κ

   Διαγραφή
  2. Αν διαβάσετε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τις Πράξεις των Αποστόλων εκεί φαίνεται το αγωνιστικό τους φρόνημα και λίγα από όσα δεινά τράβηξαν για να διαδοθεί ο λόγος του Θεού. Δεν το έκαναν από κενοδοξία, αλλά για να παροτρύνουν και τους άλλους Χριστιανούς να μην εγκαταλείπουν τον αγώνα ό,τι κι αν συμβεί. Χριστιανός σημαίνει αγωνιστής. Καλή τεσσαρακοστή.

   Α. Γ.

   Διαγραφή
  3. Εκείνοι ομιλούσαν φερόμενοι υπό πνεύματος .! Έλαβαν την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής .! Λόγος ανεξικακίας .! Καμία σχέση δεν είχαν με τους σημερινούς αγωνιστές .

   Ναι μεν ο Χριστιανός σήμερα αγωνίζεται , αλλά δεν ομιλεί με ανεξικακία .
   Ξεχνάει την προσευχή και την Θεία Πρόνοια , προσπαθώντας μάταια με τις δικές του δυνάμεις και τον δικό του τρόπο να αλλάξει τα γεγονότα . Ο Κύριος να ελεήσει τον κόσμο μας !
   Καλή τεσσαρακοστή.

   Λ.Κ

   Διαγραφή
 3. Είναι Αλήθεια πως εκείνοι που ελέγχουν χωρίς διάκριση έχουν πνευματική σκότωση και κακία .
  Ένα πράγμα που δεν μπορούν να διακρίνουν και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν , διότι δεν το γνωρίζουν είναι η ανεξικακία .!
  Δεν γνωρίζουν την Αρετή της Ανεξικακίας .! Δεν ξέρουν τι σημαίνει Ανεξικακία .!
  Προσπαθούν να επιβάλουν τον δικό τους αδιάκριτο έλεγχο , φιμώνοντας εκείνους που εκφράζουν την πραγματική Αλήθεια . ! Όταν τους μιλούν για ανεξικακία εκνευρίζονται .!
  Όταν τους μιλούν για την συμβολή της Θείας Πρόνοιας επίσης εκνευρίζονται και δεν την δέχονται .!

  Π.χ Το δημόσιο σχόλιο 15 Μαΐου 2015 - 11:41 μ.μ. που εξέφρασε ο ιστολόγος Παιδαγωγός όπου σε κάποιο σημείο υποβαθμίζει και περιφρονεί την Θεία Πρόνοια .! Αυτό αποτελεί και την απόδειξη του που μπορεί να φτάσει ο αδιάκριτος έλεγχος .! Έλεγχος που οδηγεί στην παρακάτω βλασφημία τους !

  Ιδού : "Αν σε ικανοποιεί η σκέψη σου: να αφήσουμε τον Θεό να κάνει το θαύμα του (ενάντια στους Παπικούς) όπως έκανε στην Κέρκυρα, δεν θα έπρεπε στην ζωή μας να ασχοληθούμε με τίποτε. " (Βλ. http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/05/blog-post_14.html)

  Για να πάρει απάντηση από ανώνυμο στης 5 Ιουνίου 2015 - 8:09 π.μ.

  "Ψαλμός 117. 8

  "ἀγαθὸν πεποιθέναι ἐπὶ Κύριον ἢ πεποιθέναι ἐπ᾿ ἄνθρωπον·"!"

  Κρίμα ! Ο Κύριος να τους ελεήσει .!

  Λ.Κ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΛΚ
  Μας ειδοποίησαν -μία ακόμη φορά- ότι τώρα μας κατηγορείς και εδώ (προηγήθηκαν κατηγορίες σου εναντίον μας σε σχόλια στο Αποτοίχιση, στο Αττικά Νέα και στο Κατάνυξης)
  Όλα αυτά αφού έχεις βομβαρδίσει στο παρελθόν αναρτήσεις μας με σχόλια. Να θυμίσουμε ακόμη ότι ξεκίνησες διαμαρτυρόμενος επειδή στο Κατάνυξης τάχα σου κόβουν τα σχόλια. Σου απαντήσαμε ότι εμείς διαβάζουμε πολύ συχνά σχόλια σου στο Κατάνυξης τα οποία πάντα είναι επικριτικά σε ότι γράφουν (σχεδόν πάντα τα σχόλια σου αναφέρονται στο θέμα του π.Νικολάου Μανώλη).

  Αφού έγραψες και ξαναέγραψες τον μονόλογο σου αρκετές φορές, αναγκαστήκαμε να ανακοινώσουμε ότι διακόπτουμε την προβολή των σχολίων σου (είχαν ήδη δημοσιευθεί 10 μακροσκελή σου σχόλια στην ίδια ανάρτηση). Προσφερθήκαμε μάλιστα, μέλη μας να σου κάνουν δωρεάν μαθήματα Εκθεσης Έκφρασης για να μάθεις να μην επαναλαμβάνεις τα ίδια.

  Τώρα άρχισες τις ανοησίες σου και εδώ (παραδόξως σε μια ανάρτηση 3 μηνών πριν! και όλως τυχαίως, σήμερα ανεβάσαμε την νέ ανάρτηση για την επιβολή υποχρεωτικής μετάθεσης στον π.Νικόλαο Μανώλη). Είμαστε σίγουροι ότι αφού τους βομβαρδίσεις και αυτούς και αναγκαστούν κι αυτοί να σε σταματήσουν (όπως σου έκανε και το Αττικά Νέα μην αντέχοντας τις εμμονές σου), μετά θα κατηγορείς σε άλλα ιστολόγια και το Ρωμαίικο Οδοιπορικό.

  Μάλιστα τελευταία γράφεις ως ανώνυμος για να επιβεβαιώσεις τα ίδια που έγραψες προηγουμένως ως Λ.Κ.! Και μετά επισημαίνεις τι σου απάντησε τάχα ο "ανώνυμος"! Κάνεις διάλογο με τον εαυτό σου για να αυτοεπιβεβαιωθείς! Τέτοιες ελεεινές κουτοπονηριές σας μαθαίνουν; Με τίποτε άλλο δεν έχεις να ασχοληθείς πέρα από το ψάχνεις ένα ένα τα σχόλια που έχουν γραφτεί στο παρελθόν; Ή χτίζεις έτσι το προφίλ σου -τις περγαμηνές σου- ως αρχιμανδρίτης;

  Δεν ξέρουμε αν είσαι άρρωστος -για να σε συμπονέσουμε- ή έμμισθος, ή και τα δύο. Πάντως σε προτρέψαμε να ψάξεις να βρεις μια πιο έντιμη "εργασία". Σε ενημερώνουμε και για την ετικέτα μας : "δίωξη π.Νικολάου Μανώλη". Σαν καλό σκυλάκι, μπορείς να ενημερώσεις άμεσα τα αφεντικά σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Προς Παιδαγωγός

  Τα ίδια και τα ίδια επαναλαμβάνεται εσείς . Τα Αττικά Νέα δεν έκοψαν σχόλια μου όπως ψευδός ισχυρίζεστε . Αλλά συνεχίζουν να δημοσιεύουν κανονικά τα σχόλια μου , ακόμα και εκείνα που αποδεικνύουν την δημόσια συγνώμη που μου υποβάλατε σε παλαιότερο διάλογο που είχαμε .! Το αν εσείς δεν μάθατε από τα λάθη του παρελθόντος και μείνατε μέχρι σήμερα στην καχυποψία σας , αυτό αποτελεί δικό σας πρόβλημα .

  Το ότι κόβουν σχόλια στα ιστολόγια που υπερασπίζουν τον συγκεκριμένο ιερέα , αυτό είναι γνωστό και στον ιστολόγο "Την ενότητα της Πίστεως " που με πρόσφατο σχόλιο του , επέκρινε την τακτική του συγκεκριμένου ιερέα στο ιστολόγιο Κατήχηση (ιστολόγιο υπεράσπισης ) ενώ αμφισβήτησε το κατά πόσον θα δημοσιευτεί το σχόλιο του , διότι δεν συμφωνούσε με την υπερασπιστική γραμμή του συγκεκριμένου ιστολογίου .

  Προφανώς την ίδια γραμμή και στάση ακολουθείται και εσείς . Και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι δεν καταδεχτήκατε να αναδημοσιεύσετε τότε την παρούσα αρθρογραφία από το Ρωμαϊκό Οδοιπορικό , αλλά προτιμήσατε αρθρογραφία του ίδιο αγίου από το ιστολόγιο Κατάνυξη .! Δηλαδή από ιστολόγιο υπεράσπισης προς τον συγκεκριμένο ιερέα .! Τυχαίο ; Δεν νομίζω .
  Ο λόγος σε αυτό ήταν και είναι ότι δεν την αποδεχτήκατε την παρούσα αρθρογραφία αποφεύγοντας την , διότι πολύ απλά δεν συμβάδιζε και δεν συμβαδίζει με τον αδιάκριτο δικό σας έλεγχο που θέλετε να προβάλλεται και να νουθετήσετε ως "Ορθό" προς τα έξω σε αυτούς που σας διαβάζουν .Δηλαδή στους αναγνώστες σας .
  Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τα σχόλια μου που ήταν σε διάλογο μαζί σας . Σχόλια τα οποία ήταν πλήρως τεκμηριωμένα με αγιοπατερικά επιχειρήματα . Τα ανεχτήκατε λόγο της ευπρέπειας που είχαν και λόγο τον αγιοπατερικών επιχειρημάτων , και όταν στην συνέχεια διαπιστώσατε ότι δεν μπορούσατε να τα αντικρούσετε , επιβάλατε το φίμωτρο . Δηλαδή το ίδιο φίμωτρο που θα βάζατε και στον Άγιο Παΐσιος αν ζούσε σήμερα και σας έλεγε αυτά που μας νουθετεί στην παρούσα αρθρογραφία .

  Τέλος ευχαριστώ τα μέλη σας για την προσφορά τους , αν και δεν θα χρειαστώ εγώ την βοήθεια τους , από όσο εκείνοι την βοήθεια κατηχητή προκειμένου να τους μάθει από ανεξικακία και διάκριση .!

  Λ.Κ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επειδή ένα σύμπτωμα ψυχασθένειας είναι η αμνησία και ένα άλλο, οι παραισθήσεις.
   Η Πόπη Σουφλή σου έγραψε :

   "Προς σχολιαστή Λ.Κ. και ενίοτε ανώνυμου..
   Τα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, δεν θα γίνουν το σημεία αντιπαράθεσής σας με τον συνάδελφο "ΠΑΙΔΑΓΩΓΟ"
   Εδώ τίθεται ένα συγκεκριμένο θέμα επί της ανάρτησης, και αν θέλετε να αντιπαρατεθείτε με τον συνάδελφο blogger, βρείτε άλλο διαδικτυακό μέσον.

   Στα ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ, παρακαλώ να μην ξαναστείλετε θέμα που αφορά στον συνάδελφο.
   Ελπίζω πως θα σεβαστείτε την παράκλησή μου και δεν θα συνεχίσετε τους σχολιασμούς σας."
   http://attikanea.blogspot.gr/2015/05/blog-post_541.html


   Μπήκαμε να ρίξουμε και μια ματιά στο "Ενότητα της Πίστεως" (μόλις 30 αναρτήσεις σε 2 χρόνια!) που διαφημίζεις (μας το έστειλες και εμάς ως τάχα ανώνυμο σχόλιο), δεν θέλει πολύ μυαλό για να καταλάβει κανείς ότι ο κύριος αυτός είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία της (νέας) Μονής Εσφιγμένου. Με τόσα κονδύλια που έχει πάρει το "μοναστήρι", λογικό είναι να φρόντισε να δικτυωθεί και στο διαδίκτυο -πάντα με το αζημίωτο!


   Σου αφιερώνουμε το παρακάτω τραγουδάκι. Πρόσεξε όμως γιατί δεν περιγράφει μόνον τον Τσε..
   https://www.youtube.com/watch?v=sGviBtXzjm8

   Διαγραφή
  2. Προς Παιδαγωγός

   Το ιστολόγιο Αττικά Νέα δεν σταμάτησαν να δημοσιεύουν σχόλια μου . Αντιθέτως δημοσίευσαν και σήμερα σχόλιο μου που σας αφορά και έχει βάση .
   Αντιπαράθεση στο δημόσιο διάλογο ξέρετε ξεκινάει όταν εσείς επεμβαίνετε με άσχετα σχόλια προκειμένου να απαντήσετε στα δικά μου σχόλια . Το ίδιο κάνατε και εδώ , το ίδιο κάνατε και στα Αττικά Νέα .!
   Τα δικά μου σχόλια είναι εντός της θεματολογίας του νήματος και εδώ και εκεί .
   Τα δικά σας βρίσκονται εκτός θεματολογίας και δεν έχουν καμία βάση επί του θέματος .!

   Όσον αφορά στον ιστολόγο "Την ενότητας της Πίστεως" , δεν ξέρω αν βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία όπως μας αναφέρετε , μιας και η καχυποψία σας είναι γνωστή που ως σύμπτωμα έχει την εμμονή να τους καθιστάτε όλους εκείνους που δεν συμφωνούν με τον αδιάκριτο έλεγχο που ασκείται εσείς και ο συγκεκριμένος ιερέας που υποστηρίζεται , με διάφορους χαρακτηρισμούς όπως "βαλτούς" περί "διατεταγμένης υπηρεσίας" του ενός και του άλλου κ.λ.
   Πέρα λοιπόν το ότι γίνεστε αγενής με αυτούς τους αστήριχτους χαρακτηρισμούς που εκφράζεστε δημόσια , ταυτόχρονα είναι και αντισυναδελφικό να καταφέρεστε έτσι για έναν συνάδελφο σας ιστολόγο .!
   Τι είπε δηλαδή ο συγκεκριμένος συνάδελφος που σας πείραξε τόσο πολύ στο ιστολόγιο κατήχησης για τον συγκεκριμένο ιερέα που υποστηρίζεται ;

   Ιδού σχόλιο στης 9 Ιουνίου 2015 - 8:18 μ.μ.:

   "Θλιβερές κορώνες αυτοδικαίωσης και ετεροκατηγορίας από ιερέα! Τα συλλυπητήριά μας, πάτερ, για την πολλαπλή αυτοδιαφήμισή σας (για το ότι λέτε την αλήθεια, για το ότι κάνετε αγώνα εναντίον αίρεσης, για τα καλά σας έργα που είναι παγκοσμίως (!) γνωστά, για την ταύτισή σας με τον ναό του προφήτη Ηλία λόγω του έργου σας κλπ), για τα δηλητηριώδη βέλη κατά του μητροπολίτη, των συνοδικών επισκόπων, του πρωτοσυγκέλλου κλπ, αλλά και για το «θάψιμο» του συλλειτουργού σας π. Φιλουμένου (να μάθει να μην πατάει επί πτωμάτων, σας έβλαψε εν γνώσει του κλπ). Αν ήταν έτσι οι «ομολογητές», η ορθοδοξία θα ήταν προτεσταντισμός... Κρίμα για τους ανθρώπους που εμφανέστατα εγκλωβίστηκαν στην προσωπολατρεία, την επισκοπομαχία και τις τάσεις για φατρία. Το ποίμνιο είναι του Χριστού και όχι οιουδήποτε αυτοπροβαλλόμενου ιερέα. Ας διαβάσουμε όλοι τον βίο του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, προτού σκεφτούμε ότι «διωκόμαστε» άδικα...

   Γνωρίζουμε πως δεν θα δημοσιεύσετε το σχόλιό μας, όπως κάνετε με όλα τα σχόλια που δεν σας βρίσκουν σύμφωνους. " (Βλ. http://katihisis.blogspot.gr/2015/06/2015_8.html)

   Έχετε τέτοια πνευματική σκότωση που ακόμα και τον Άγιο Νεκτάριο ορισμένοι από εσάς τον βγάζεται ως "διαμαρτυρόμενο" στους διώχτες του , ότι απέκρουε τις κατηγορίες , επειδή έτσι συμφέρει να τον παρουσιάζεται προς τα έξω .! Δηλαδή "σύμφωνο" με την δική σας τακτική .! Ότι "πατούσε" στα ίδια βήματα σας .!
   Άσχετα εάν η εκκλησιαστική ιστορία μας ενημερώνει πως ο άγιος δέχτηκε την αδικία με μεγάλη ευχαρίστηση προς τον Κύριο και αναχώρησε από την Αίγυπτο χωρίς καν να συναντηθεί με τον πατριάρχη .
   Απέκρουε λένε κάποιοι ψευδός τις κατηγορίες ο Άγιος Νεκτάριος , ενώ ο άγιος ως πρώτη αρετή είχε την Ανεξικακία . Πως λοιπόν θα απέκρουε κατηγορίες που δέχτηκε με μεγάλη χαρά και που τον ευεργετούσαν στα μάτια του Κυρίου ; !
   Τέτοια λοιπόν είναι η πνευματική σκότωση που έχετε ώστε ορισμένοι από εσάς να παρουσιάζεται διαφορετικά ως και τους βίους των αγίων προκειμένου να συμβαδίζουν με την δική σας τακτική .!

   Πραγματικά είστε για λύπηση .! Ο Κύριος να σας ελεήσει .!

   Λ.Κ

   Διαγραφή
  3. ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ;;
   ΕΧΘΡΕΥΕΣΤΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ;;
   ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ,κ.Λ.Κ. ἤ ΟΤΙ ΑΛΛΟ,ΣΥΝΕΤΙΣΘΗΤΕ....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.