27 Ιαν 2015

Ἡ ἀπαγόρευση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου ἀπὸ τὴν Ὀρθόδ. Ἐκκλησία

Τοῦ Γεωργίου Ἰ. Μαντζαρίδη 
ὁμότιμου Καθηγητῆ τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ
Ὁ ὅρκος ἀποτελεῖ παλαιότατο φαινόμενο τοῦ κοινωνικοῦ βίου καὶ προϋποθέτει τὴν πίστη στὴ θεοκρισία, δηλαδὴ στὸ ὅτι ὁ Θεὸς ἢ κάποια ἄλλη ἀνώτερη δύναμη ἐπεμβαίνει στὰ πράγματα τοῦ κόσμου καὶ τῶν ἀνθρώπων, γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὴν ἀλήθεια ἢ τὴ δικαιοσύνη καὶ νὰ τιμωρήσει τὸ ψεῦδος ἢ τὴν ἀδικία. Ὁ ὅρκος προϋποθέτει τὴ θρησκευτικὴ πίστη, γι’ αὐτὸ στὸν ἄθρησκο δὲν ἔχει νόημα. Μέσα ὅμως στὸ πλαίσιο τῆς ἀνεξιθρησκίας καὶ τῆς ἐλευθερίας τῆς συνείδησης, ἔχει εἰσαχθεῖ καὶ ὁ λεγόμενος “πολιτικὸς ὄρκος”. Αὐτὸς γίνεται μὲ ἐπίκληση τῆς τιμῆς καὶ τῆς συνείδησης τοῦ ὁρκιζόμενου καὶ ἔχει σὲ περιπτώσεις ψευδορκίας ἢ ἐπιορκίας τὶς ἴδιες νομικὲς συνέπειες μὲ τὸ θρησκευτικὸ ὅρκο.
Τὴν ἀπόλυτη ἀπαγόρευση τοῦ ὅρκου διδάσκουν ὁμόφωνα οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπισημαίνει ὅτι ὁ ὅρκος ἀπαγορεύθηκε μία γιὰ πάντα. Στὸ ἐρώτημα, πῶς μπορεῖ κάποιος νὰ πείθει τοὺς ἄλλους, ὅταν ἀποφεύγει τὸν ὅρκο, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀπαντᾶ: μὲ τὸ λόγο καὶ τὴ συμπεριφορὰ ποὺ θὰ πιστοποιεῖ τὸ λόγο του. Ἡ ἐπιορκία, ὅπως καὶ ἡ ψευδορκία, εἶναι ἄρνηση τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ὅμως προϋποθέτει τὸν ὅρκο, γιατί δὲν μπορεῖ κάποιος νὰ ἀθετήσει ὅρκο ποὺ δὲν ἔδωσε. Παράλληλα βέβαια, αὐτὸς ποὺ δὲν ὁρκίζεται δὲν πρέπει νὰ...
ἀπαιτεῖ ὅρκο ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ἐξάλλου ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος παρατηρεῖ ὅτι ὁ ὅρκος στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ ἀπαγορεύει τὸν ὅρκο ἀποτελεῖ ὕβρη καὶ καθαρὴ παραφροσύνη. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς ἀπορρίπτει ἐπίσης τελείως τὴ χρήση τοῦ ὅρκου. Σὲ ὅσους δεσμεύτηκαν μὲ ὅρκο προτείνει νὰ τηρήσουν πιστὰ τὶς ὑποσχέσεις τους, ἂν αὐτὲς εἶναι σύμφωνες μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ νὰ ζητήσουν ταυτόχρονα τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γιατί ἀκόμα σὲ περίπτωση εὐορκίας δὲν παύουν νὰ εἶναι παραβάτες τῆς ἐντολῆς του.

Ἡ χρήση λοιπὸν τοῦ ὅρκου στὴν καθημερινὴ ζωὴ ἀποτελεῖ καταστρατήγηση τῆς ρητῆς ἐντολῆς τοῦ Χριστοῦ “μὴ ὁμόσαι ὄλως”. Τὸ παράδοξο μάλιστα εἶναι ὅτι ὁ ὅρκος χρησιμοποιεῖται σήμερα ἐπίσημα καὶ στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη. Ἡ ἀπαράδεκτη αὐτὴ κατάσταση ἐμφανίστηκε μὲ τὴν ἀνασύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ἐξαιτίας της δημιουργήθηκε ἡ ἔντονη διαμάχη ἀνάμεσα στὸν Κωνσταντῖνο Οἰκονόμο τῶν ἐξ Οἰκονόμων καὶ τὸ Θεοκλητὸ Φαρμακίδη. Ὁ πρῶτος, ἀκολουθώντας τὴν ὁμόφωνη διδασκαλία καὶ πράξη τῆς Ἐκκλησίας, ὑποστήριξε ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ ὁρκίζονται. Ἀντίθετα ὁ Φαρμακίδης θεώρησε τὸν ὅρκο ἐπιτρεπτό, ἰδίως ὅταν ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν πολιτεία. Ἀντιμετωπίζοντας τὸ θέμα αὐτὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐξέδωσε τὸ 1849 ἐγκύκλιο ἐπιστολὴ “Πρὸς τοὺς ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξους”, ποὺ ὑπογράφεται καὶ ἀπὸ τοὺς Προκαθημένους τῶν τριῶν ἄλλων Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων. Στὴν ἐπιστολὴ καυτηριάζεται μὲ δριμύτητα ἡ ἄποψη ὅτι ἡ χριστιανικὴ πίστη δὲν ἀπαγορεύει τὸν ὅρκο καὶ ὅτι οἱ πιστοὶ μποροῦν νὰ ὁρκίζονται στὰ δικαστήρια “ἀπροκριματίστως καὶ ὀσίως”.

Ἐνῶ ὅμως ἀπὸ θεολογικὴ ἄποψη ὁ ὅρκος εἶναι ἀπαράδεκτος, στὸ πλαίσιο τῆς κοινωνικῆς ζωῆς ὑποστηρίζονται ἀλληλοσυγκρουόμενες ἀπόψεις. Ἄλλοι δέχονται τὴ χρησιμότητα καὶ τὴν ἀναγκαιότητά του γιὰ τὴν ἐξεύρεση τῆς ἀλήθειας ἢ γιὰ τὴν ἠθικὴ δέσμευση τοῦ ἀνθρώπου σὲ κάποιον σκοπό, ἐνῶ ἄλλοι ἀποδοκιμάζουν τὴ χρήση του, εἴτε γιὰ λόγους ἐλευθερίας τῆς συνείδησης εἴτε γιὰ λόγους ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲ θέλει γιὰ θρησκευτικοὺς ἢ ἄλλους λόγους νὰ ὁρκιστεῖ, ἡ ἐπιβολὴ τοῦ ὅρκου δὲν ἀποτελεῖ μόνο ἀπαράδεκτη παραβίαση τῆς ἐλευθερίας τῆς συνείδησής του ἀλλὰ καὶ θεσμοποιημένη προσβολή.
Ἄλλωστε, ἡ χρησιμότητα τοῦ ὅρκου γιὰ τὴν ἐξεύρεση τῆς ἀλήθειας εἶναι πολὺ ἀμφισβητήσιμη. Σχετικὰ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει: “Ἂν πιστεύεις ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι φιλαλήθης, μὴν τὸν ἐξαναγκάσεις νὰ ὁρκιστεὶ• ἂν πάλι γνωρίζεις ὅτι ψεύδεται, μὴν τὸν ἀνγκάσεις νὰ ἐπιορκίσει”. Ὁ φιλαλήθης λέει τὴν ἀλήθεια ἀκόμα καὶ ὅταν δὲν πιεστεῖ μὲ τὸν ὅρκο, ἐνῶ ὁ ψευδολόγος δὲ διστάζει νὰ καταφύγει στὸ ψεῦδος καὶ ἐνόρκως, ὅποτε προσθέτει στὴν ψευδολογία του καὶ τὴν ψευδορκία ἢ τὴν ἐπιορκία.
… Δὲν μπορεῖ νὰ μὴν ἐπισημανθεῖ ἡ παράλειψη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀρχῆς νὰ τακτοποιήσει τὸ θέμα. Ἡ ἁπλὴ δήλωσή της ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπαγορεύει τὸν ὅρκο θὰ ἦταν ἀρκετὴ γιὰ τὴν κατάργηση τῆς ἐπιβολῆς του. Ἀλλὰ ἀπὸ τὶς 16-9-2001 ὁρίζεται ὅτι ὁ μάρτυρας ποὺ ὀφείλει νὰ ὁρκισθεῖ, ἐρωτᾶται ἂν προτιμᾶ νὰ δώσει θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ ὅρκο, χωρὶς νὰ δηλώσει τὸ θρήσκευμά του. Ἔτσι καὶ ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς μπορεῖ νὰ δηλώσει “στὴν τιμὴ καὶ στὴ συνείδηση του” τὴν ἀλήθεια τῆς κατάθεσής του.
Χριστιανικὴ Ἠθική ΙΙ, ἐκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2003, σ. 483-92.

32 σχόλια:

 1. ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ!

  ΦΘΑΝΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΘΕΪΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΚΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,,,,
  ΕΝ ΠΑΣΙ ΠΡΙΠΤΩΣΗ.Ο,ΤΙ ΠΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ,ΑΛΛΑ,ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΙΣ
  ΕΥΛΟΓΙΑ,,,,ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΕΙ;;
  Καλλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Χριστός μας, δεν απαγορεύει μόνον τον όρκο, αλλά απαγορεύει και τον φόνο καθώς και πολλά άλλα τα οποία εμείς οι αλεπούδες, ξέρετε την συνέχεια....!
   Ωστόσο, ορκιζόμαστε εις τον Στρατό, με παρουσία του ενχώριου Μητροπολίτη και παπάδων, ό,τι μόλις παραστεί ανάγκη: θα σφαγιάσουμεν εν Χριστώ τους εχθρούς μας....!
   Πράγμα που με προβληματίζει... χωρίς να παραγνωρίζω την Ποιμαντική "οικονομία" του φόνου εν τη αμυντική θέση, ο οποίος "φόνος", κατά τον όσιο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ο φόνος που απαγορεύει ο Θεάνθρωπος στον Δεκάλογο... Απόδειξη τρανή, σε όσα ερμηνεύει ο ίδιος φωτισμένος Κληρικός, είναι οι μυριάδες αναγκαστικές σφαγές που διέπραξε ο περιούσιος λαός του Θεού... με τις ευλογίες μάλιστα Αυτού, του Ασάρκου Λόγου τότε, Χριστού μας, ίνα επιβιώση....!
   Άρα, υπάρχει εξ όσων αντιλαμβάνομαι αμυδρά, τεραστία διαφορά και ιερά διάκριση από τον φόνο π.χ. ενός γείτονα μας, με τον "φόνο" ενός εχθρού της Πίστεως και της Πατρίδος μας....
   Μήπως, στο ίδιο μοτιβό, θα πρέπει να κυριαρχήσει και η ερμηνευτική μας στα περί του όρκου;
   Δυστυχώς, δεν έχω δεί ακόμα Μητροπολίτες, Κληρικούς και Εκκλησιαστικά ιστολόγια, πλήν ολίγων εξαιρέσεων, να φωνάζουν να καταργηθούν οι εκτρώσεις... ή να καταργηθούν οι "πνευματικές εκτρώσεις", δηλαδή οι διάφορες αιρέσεις.... για τον θρησκευτικό όρκο όμως, πολλά εγράφησαν και ελέχθησαν αυτές τις μέρες... με πληρέστερη τάχα μου, και κατά γράμμαν "πατερική τεκμηρείωση"....
   Το θέμα θέλει έρευνα και αρκετή βάσανο....
   Εντούτις, έχω την γνώμη, ας καταργήσουμε πρώτιστα, τις χιλιάδες εμβρυοκτονίες και μετά πάμε σερί και στα περί του όρκου, στα περί των Κυναίδων κ.λπ.!
   Ωστόσο πατέρες και αδελφοί, μάλλον ξεχνάμε, ότι η Αγία Εκκλησία μας, κρατεί ανέκαθεν δύο σχοινιά, την οικονομία μέν, αλλά και την ακρίβεια!
   Και ο λόγος;
   Μα για να αποφεύγονται μάλλον, οι τυχόν απολυτότητες και παρερμηνείες και διαστροφές των Γραφικών χωρίων...
   Γι΄αυτό, όσοι απολυτοποιούν, τις διάφορες εντολές, του Θεανθρώπου μας, ας κοιτάξουν και την Ποιμαντική θεοφόρα θέση και αγία διάκριση του αγίου πατρός Νεκταρίου(!), την οποία θέση επισφράγισε και η Ιερά Σύνοδος(!!!)... εννοείται να ανατρέξουν να πληροφορηθούν την φωτισμένη στάση και θέση του, όσοι φυσικά τον αγαπούν, τον τιμούν και τον ευλαβούνται!
   Μία απορία ωστόσο, το θέμα όρκος, είναι θέμα δογματολογικό-σωτηριολογικό;
   Μας λέτε δηλαδή, ότι άγιος Νεκτάριος, π.Κωνσταντίνε, δίδαξε "έτερο Ευαγγέλιο", πώς, ίσως και να έκανε λάθος (μιάς και οι Τεθεομένοι άγιοι, δεν διεκδικούν Αλάθητα, ωσάν τους "΄ζωντες αγίους")... και μετά είναι και η έγκριση της Ιεράς Συνόδου....
   Η Ιερά Σύνοδος που επισφράγησε τα γραπτά του; Και αυτή λάθος;
   Εξάπαντος, αν κάτι πρέπει να καταργηθεί κάτι άμεσα στην Ελλα-δική μας επικράτεια, είναι ο περίσσιος Φαρισαϊσμός από όλους μας, ο παναιρετικός νοσυρός Οικουμενισμός και Νεοορθοδοξισμός-Νεονικολαϊτισμός των Κληρικών μας, πρώτιστα και έγκαιρα, μιάς και αυτά ειδικά, είναι κύρια θέματα Σωτηριολογικά και δογματολογικά... και τα υπόλοιπα έπονται...

   π.ν.

   (Αφορμή του σχολιασμού μας στάθηκε, ένα σχόλιο ενός Κληρικού, κάτω απ΄το εξαιρετικό εν λόγω κείμενο!)
   http://www.romfea.gr/arthra-apops…/29783-2015-01-29-08-11-16#

   Διαγραφή
 3. ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΚΟ
  1.ΠΡΟΩΘΗΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ(139ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΘΕΟΙ ,ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ98% ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ).;Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΤΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.ΕΔΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΚΑΝΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
  .2.ΤΩΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ Ο ΑΠΛΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ Ο ΠΑΠΟΥΣ ΜΟΥ Οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίω ...Η ΔΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ.ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΟ ΠΑΘΟΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παρεπιπτώντος ο Χριστός μας είναι κατά του όρκου ορίστε και 2 λίνκ που βρήκα σχετικά με το θέμα http://exprotestant.blogspot.gr/2013/11/blog-post_14.html
  http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=%7B77CD32FD-C29B-4CDE-8BE1-3BAB7317FF88%7D

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΑΡΕΠΙΠΤΩΝΤΟΣ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ 5Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΟΥ 2ΟΥ ΣΑΙΤ ΠΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΕΤΕ

   Διαγραφή
  2. Παρεπιπτώντος σε ποια 5η παράγραφο αναφέρεσαι και σε ποιο από τα 2 σάιτ;
   (Επίσης δεν υπάρχει λόγος να γράφεις με capslock δε γκαρίζουμε συζητάμε εδώ).

   Διαγραφή
  3. ΟΠΩΣ ΣΑΣ ΕΓΡΑΨΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΑΙΤ

   Διαγραφή
  4. Ok το πρόβλημα που είναι;Σου παραθέτω την 5η παράγραφο που αναφέρεις;

   Αλλά ο όρκος χρειάστηκε σαν εγγύησις και ασφάλεια κατά του ψεύδους. Γι’ αυτό και ο Κύριος λέγει, ότι εκ του πατρός του ψεύδους, εκ του πονηρού, προήλθεν η ανάγκη του όρκου. Όπου όμως επικρατεί αλήθεια - και πρέπει να επικρατή στις χριστιανικές κοινωνίες – ο όρκος είναι περιττός.

   Τι δεν καταλαβαίνεις αγαπητέ;Ο όρκος είναι περιττός.Είτε σου αρέσει,είτε δεν σου αρέσει ο Χριστός μας,μας είπε να μην ορκιζόμαστε για τίποτα.Αν θες να ακολουθήσεις αυτά που μας δίδαξε μέσω των Αποστόλων και μέσω των Εργων Του στην γη έχει καλώς και καλά κάμεις,αν δεν θες γιατί πιστεύεις διαφορετικά πάλι καλά κάμεις και την τελική δεν θα πεθάνουμε παρέα,Θεός υπάρχει και θα μας κρίνει τον καθένα μας ξεχωριστά.

   Διαγραφή
  5. Αὐτοί πού ὅρισαν τήν ὁρκομωσία,δέν εἶναι Χριστιανοί;;;"Η ἐκκλησία μάς;;
   Ἄλλο σέ ἄνθρωπο καί ἄλλο σέ Θεό νά ὑπόσχεσαι,ἔχεις λίγο φόβο Θεοῦ.
   Αὐτοί,δέν θά ἀφήσουν τίποτε ἐθνικό καί Χριστιανικό νά άναπνεύσει καί νά ἀνθήσει...
   ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ,τό εἶπε μόλις βγῆκε.....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 5. Στο στρατό όταν θα μας ζητήσουν να ορκιστούμε τι κάνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ29 Ιανουαρίου 2015 - 2:51 π.μ.

  Βρε παιδιά, τι δεν καταλαβαίνουμε ???

  Η πράξη του Τσίπρα να δώσει πολιτικό όρκο ήταν στοχευμένη.

  Θέλει από την αρχή να επιβάλλει τον ΝΤΕ ΦΑΚΤΟ χωρισμό Εκκλησίας - Κράτους.

  Συνεπής άθεος, δείχνει από την αρχή την περιφρόνησή του στο Σύνταγμα και την Παράδοση.

  Η αθε'ί'α του τον οδήγησε σε αυτή την πράξη, και όχι ο....σεβασμός του στο Ευαγγέλιο !!!

  Κι εμείς καθόμαστε και διαφωνούμε για την θεολογική υπόσταση του όρκου !!!

  Δυστυχώς οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης και δράσης των μπολσεβίκων.

  Έρχονται τα χειρότερα και στην Παιδεία συντόμως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο Αγιος Νεκτάριος στο βιβλίο του ορθόδοξη κατήχηση διλώνει ότι ο όρκος ενώπιον των αρχών δεν απαγορεύτε. Ενοήτε για τους χριστιανούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οι νεοταξιτες θελουν να διωξουν τον ιερεα απο το σχολειο ,ταφη,γαμο,ποσο χαζοι πια πρεπει να ειμαστε ;Στοχος να γινει οτι λεει ο ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ 2.51 ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΓΗΤΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ.Ετσι και αλλιως οι φιλοι του Τσιπρα τα εχουν δηλωσει αυτα στα Προτοκολλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ἅγιος Νεκτάριος

  Περὶ Ὅρκου
  http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/agios-nektarios/peri_orkoy.htm

  Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὀρθόδοξος Ἱερὰ Κατήχησις», τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Μητροπολίτου
  Πενταπόλεως, τοῦ θαυματουργοῦ. Ἐκδόσεις Ῥηγοπούλου, Θεσσαλονίκη. Σελίδες 126, 127.
  Ὁλόκληρο αὐτὸ τὸ βιβλίο, φέρει καὶ τὴν ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
  εἶναι δὲ ἀναμφισβήτητα τεκμηριωμένο μέσῳ χωρίων τῆς θεοπνεύστου Ἁγίας Γραφῆς.
  Τὸ κείμενο ἀναπτύσσεται ἀπὸ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, μὲ μορφὴ ἐρωταποκρίσεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διάβασε όλα τα λίνκ με προσοχή και θα καταλάβεις γιατί ο όρκος σε οτιδήποτε είναι λάθος
   - http://exprotestant.blogspot.gr/2013/11/blog-post_14.html

   - http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=%7B77CD32FD-C29B-4CDE-8BE1-3BAB7317FF88%7D

   Κανείς δεν είναι πάνω από τον Λόγο του Θεού.Ο Χριστός μας,απαγόρευσε να μην ορκιζόμαστε σε τίποτα και για τίποτα ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ Έ;
   Αντί να καθόμαστε και να γκρινιάζουμε ότι ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας θα χωρίσει την εκκλησία από το κράτος καλύτερα ξεκινήσουμε την μετάνοια και μετά την προσευχή προς το Πατέρα Θεό μας μήπως μας συγχωρέσει και αλλάξει η κατάσταση.Αυτό πιστεύω θα ήθελε και ο Χριστός μας.

   Καληνύχτα!

   Διαγραφή
  2. Λόγω λάθους μου επειδή έγραφα από κεκλιμένη ταχύτητα ξαναπαραθέτω το κείμενο με την διόρθωση στο "μην" .

   Διάβασε όλα τα λίνκ με προσοχή και θα καταλάβεις γιατί ο όρκος σε οτιδήποτε είναι λάθος
   - http://exprotestant.blogspot.gr/2013/11/blog-post_14.html

   - http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro=%7B77CD32FD-C29B-4CDE-8BE1-3BAB7317FF88%7D

   Κανείς δεν είναι πάνω από τον Λόγο του Θεού.Ο Χριστός μας,απαγόρευσε να ορκιζόμαστε σε τίποτα και για τίποτα ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ Έ;
   Αντί να καθόμαστε και να γκρινιάζουμε ότι ο Τσίπρας και ο κάθε Τσίπρας θα χωρίσει την εκκλησία από το κράτος καλύτερα ξεκινήσουμε την μετάνοια και μετά την προσευχή προς το Πατέρα Θεό μας μήπως μας συγχωρέσει και αλλάξει η κατάσταση.Αυτό πιστεύω θα ήθελε και ο Χριστός μας.

   Καληνύχτα!

   Διαγραφή
  3. Ο ΕΧ PROTESTANT δεν είναι και τόσο, "EX", εξ όσων γνωρίζουμε, μιάς και είναι φερέφωνο του Πιθηκομαυρομαγουλιστή! Ρωτήστε τον, π.χ. να σας πεί την γνώμη του για την Πιθηκοδημιουργία και εάν δεν σας υποκριθεί τον ουδέτερο και τον τάχα μου, ότι αγνοεί και δεν μπορεί να λάβει θέση, να μη με λένε Παναγή...

   -Ένα θεολογικό Ιστολόγιο να εκφράζει 99% Αλήθειες και να αποκρύβει την μία ή και να εκφράζει ένα δηλητήριο, είναι ωσάν ένα πεντανόστιμο φαγητό με μία σταγόνα υδροκυανείου... Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που θα τολμούσε να δοκιμάσει μέρος του φαγητού;
   Δώστε π.χ. σημασία σε μία πρόσφατη ανάρτηση: http://www.pemptousia.gr/…/i-apagorefsi-tou-thriskeftikou-…/#
   Μιάς και κάνανε τον κόπο να ανεβάσουν την συγκεκριμένη επιστημονική γνώμη του εν λόγω Καθηγητή, γιατί άραγε την ανέβασαν με άπαντα τα αρνητικά σημεία που εκφράζει περί του όρκου;
   -Το θέλουμεν να πούμεν με αυτό;
   -Λόγω του ότι έχουμεν μπροστά μας το βιβλίο, μιάς και το διδαχθήκαμεν, το κεφάλαιο δέκα(10) σελ. 483 "Ο ΟΡΚΟΣ" διαθέτει δεκαεφτά(17) ΟΛΑΚΕΡΕΣ παραγράφους και δέκα(10) σελίδες για το εν λόγω θέμα....
   -Συγκριτικά τώρα, το εν λόγω Ιστολόγιο, παραθέτει μόνο τις έξι(6) εκ των δεκαεπτά 17 παραγράφων, ενώ παραπέμπει μέν στο κάτω μέρος χαμηλά, σωστά τις σελίδες, αλλά ποιός χριστιανός θα ανατρέξει να προμηθευθεί το βιβλίο για να εντοπίσει την αλήθεια των πραγμάτων;
   -Ποιός εξάλλου, μπορεί να διανοηθεί λογικά, ότι απουσιάζουν 11 ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ παραγράφοι εκ του θέματος ή και ότι ευνουχίστηκε σκόπιμα(;) καθότι έχει παρατεθεί εκ του Ιστολογίου μόνο η αρνητική θέση του Καθηγητή;
   -Γιατί άραγε το εν λόγω ιστολόγιο δεν έβαλε άπασαν και ολοκληρωμένη την επιστημονική γνώμη και θέση του Καθηγητή Γεώργιου Μαντζαρίδη;
   -Γιατί, επέλεξαν μόνο τις αποφατικές/αρνητικές θέσεις του εν λόγω θέματος;
   -Ωστόσο, αρκετοί Οικουμενιστές Κληρικοί και Καθηγητάδες, χρησιμοποιούν επιλεκτικά κάποιο ειδικό, κείμενο γραπτό, του Αγίου Νεκταρίου "περί της Αγἀπης των αιρετικών..."... αυτήν την φορά όμως, πώς και διέφυγε της προσοχής των, η Θεόπνευστος θέση και άποψη, του Μεγίστου Θεολόγου και συγχρόνου αγίου Νεκταρίου περί του θέματος του όρκου;
   -Δυστυχώς, ο εν λόγω Καθηγητής δεν παραθέτει την γνώμη του αγίου Πατρός Νεκταρίου.....
   -Μάλλον, η "ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ" είναι επικίνδυνη ουσία για το Χριστεπώνυμο πλήρωμα, μιάς και αποκρύβει την πεμπτουσία της συγχρόνου Εκκλησιαστικής πραγματικότητας; Όταν αδιαφορούν Εκκλησιαστικοί ανθρωποι, και εκκλησιαστικά ιστολόγια για την Παναίρεση και Πανθρησκεία του Οικουμενισμού, κάποιο λάκκο έχει η φάβα.....

   Π. Π. Ν.

   Διαγραφή
  4. Επειδή εγώ είμαι χριστιανός ο οποίος θα ανατρέξει να διαβάσει το βιλίο θα ήθελα να μου απαντήσετε ποιος είναι ο εκδότης και ποιος ο τίτλος ώστε να το προμηθευτώ.
   Ευχαριστώ.

   Διαγραφή
 10. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΡΚΟΣ.ΤΟ ΝΑΙ ΜΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΥ.
  ΕΤΟΥΤΟΙ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΛΟΓΟ ΤΙΜΗΣ ΛΟΓΩ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΑΘΕ'Ι'ΑΣ.
  ΘΕΛΟΥΝ ΔΕ ΘΕΛΟΥΝ ΟΜΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ......
  -ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Καλά, μιλάμε, ότι υπάρχουν συνάδελφοι θεολόγοι, που το γλύψιμό τους υπέρ του αμοραλιστή και αθέου κ. Πρωθυπουργού, τους μετέβαλε σε σούπερ ερευνητές θεολόγους!

  Αλήθεια κ. Χρήστο Γκουνέλα, τον άγιο Νεκτάριο, τον μελετήσες ποτέ σου;

  Ωστόσο, ένας πραγματικά άθεος, δεν δύναται να πράξει ορθόδοξα, μιάς και βρίσκεται εντός της κακοδοξίας της απιστίας του!

  Η ακριβής πρόταση είναι, ότι έπραξε "ορθά" κατά τις επιταγές και τα δόγματα του Νεοαθεισμού του! Ενώ έπραξε "λάθος", κατά τα ιερά και όσια της Ρωμηοσύνης!

  Σιγά μην τον εγκωμιάσουμε και ως άθεο Ορθοδοξούντα, τον κ. Πρωθυπουργό!

  Η Θεομπαιξίες του τέλος δεν είχαν, αλλά ευθύνη ΤΕΡΑΣΤΙΑ φέρουν και οι Αγιορείτες Πατέρες...!

  Προσευχόμαστε, να βαφτιστεί πρώτιστα αυτός ο κ. Αλέξης, έπειτα η Νεοπαγανίστρια Περιστερά του, και είτα τα παιδάκια του, γιά να τους ευλογήσει έτσι η Εκκλησία και ο Θεός, την σχέση και την οικογένειά τους, διότι η ανηθικότητα του Πολιτικού άρχοντα, είναι φοβερά αίρεσις και ασέβεια για τον λαό του Θεού...

  «Οὐκ ἔξεστί σοι Αλέξιε ἔχειν τὴν πρῶτην περιστερά ἀστεφάνωτην καί τά παιδάκια σου ἀβάφτιστα!»

  Τελικά, το καλό της Πολιτικής ορκωμοσίας του αθέου κ. Τσίπρα, είναι που φανερώθηκαν οι πολυποίκιλοι γλύφτες του, Κληρικοί και λαϊκοί!

  Ο Πολιτικός όρκος ή η διαβεβαιώση, εις την αθεϊστική συνείδηση μας, δεν είναι όρκος και αμαρτία;

  Η Θεοφόρος Αγία 6η Οικουμενική Σύνοδος στον 94 Ιερό Κανόνα, απαγορεύει τον "εθνικό όρκο", τους ειδωλολατρικούς όρκους εννοεί, όρκος στον ήλιο, στο φεγγάρι, στα ποτάμια, η συνείδηση μας δεν είναι αντικείμενο κτιστό;

  Φανερώθηκαν και πάλιν οι αιρετικοί Οικουμενιστές, καθότι δεν προλαμβαίνουμεν να σχολιάζουμε τις εξελίξεις των κακόδοξων γραπτών των!

  "Έπραξε ορθόδοξα και σωστά" λέει ο θεολόγος, τρομάρα του,.... για την Πρωθυπουργικήν ανηθικότητα, μούγκα ο συνάδελφος;

  Για την εκκλησιομαχία και αθεΐα μούγκα ο συνάδελφος;

  Για τον Νεοπαγανισμό της Περιστεράς; Μούγκα και πάλιν!

  Μιλάμε της ανωμαλίας το κάγκελο στο Ελλαδιστάν!

  Και πάνω απ΄όλα της Πνευματικής ανωμαλίας και διαστροφής και μετά έπονται και οι άλλου είδους....

  Η θέση σας κύριε αθεολόγητε-θεολόγε, ΔΕΝ είναι Θεολογική αλλά Θεομπαικτική και άκρως σφουγκωκολαραίικη... περιττό να το αντιληφθεί και ο απλός Χριστιανός, ότι σε θέματα Οικουμενισμού και Παπισμού, θα έχεις τις κλασικές γλυκανάλατες και χλιαρές θέσεις των αιρετιζόντων ομοφρόνων σου;!

  Τον διάλογο για τον χωρισμό Εκκλησίας και Κράτους, τι να τον κάνεις, εν μέσω αθεϊστικής Πολιτείας;

  Μήπως, τραβάς ναρκωτικά;

  Τι ρωτώ ο χαζούλιακας;

  Π. Π. Ν.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΛΗΤΑ ΤΗΣ Α-ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/…/blog-post_28.ht…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. -Παρακαλούμεν πολύ, να είμαστε υπέρ-προσεκτικοί με Εκκλησιαστικά και Θεολογικά Ιστολόγια, τα οποία δεν έχουν ξεκάθαρη στάση έναντι της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού και Παπισμού, πολλώ δε μάλλον όταν σιγοντάρουν και προβάλλουν Οικουμενιστές ή και σιγονταροοικουμενιστές!...
  -Ένα απ΄τα πολλά ιστολόγια, με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα εντός του, διοχετεύει και υδροκυάνειο Οικουμενιστικής "θεολογίας", π.χ. προβολής και προπαγάνδας "πνευματικών ομιλιών" υπέρ του βλάσφημου και Αντιχρίστου Καζαντζάκη από μερίδας Καθηγητών της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ καθότι και άλλα πολλά.... είναι το ιστολόγιο "ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ" !!!
  -Ένα θεολογικό Ιστολόγιο να εκφράζει 99% Αλήθειες και να αποκρύβει την μία ή και να εκφράζει ένα δηλητήριο, είναι ωσάν ένα πεντανόστιμο φαγητό με μία σταγόνα υδροκυανείου... Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που θα τολμούσε να δοκιμάσει μέρος του φαγητού;
  Δώστε π.χ. σημασία σε μία πρόσφατη ανάρτηση: http://www.pemptousia.gr/…/i-apagorefsi-tou-thriskeftikou-…/#
  Μιάς και κάνανε τον κόπο να ανεβάσουν την συγκεκριμένη επιστημονική γνώμη του εν λόγω Καθηγητή, γιατί άραγε την ανέβασαν με άπαντα τα αρνητικά σημεία που εκφράζει περί του όρκου;
  -Το θέλουμεν να πούμεν με αυτό;
  -Λόγω του ότι έχουμεν μπροστά μας το βιβλίο, μιάς και το διδαχθήκαμεν, το κεφάλαιο δέκα(10) σελ. 483 "Ο ΟΡΚΟΣ" διαθέτει δεκαεφτά(17) ΟΛΑΚΕΡΕΣ παραγράφους και δέκα(10) σελίδες για το εν λόγω θέμα....
  -Συγκριτικά τώρα, το εν λόγω Ιστολόγιο, παραθέτει μόνο τις έξι(6) εκ των δεκαεπτά 17 παραγράφων, ενώ παραπέμπει μέν στο κάτω μέρος χαμηλά, σωστά τις σελίδες, αλλά ποιός χριστιανός θα ανατρέξει να προμηθευθεί το βιβλίο για να εντοπίσει την αλήθεια των πραγμάτων;
  -Ποιός εξάλλου, μπορεί να διανοηθεί λογικά, ότι απουσιάζουν 11 ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ παραγράφοι εκ του θέματος ή και ότι ευνουχίστηκε σκόπιμα(;) καθότι έχει παρατεθεί εκ του Ιστολογίου μόνο η αρνητική θέση του Καθηγητή;
  -Γιατί άραγε το εν λόγω ιστολόγιο δεν έβαλε άπασαν και ολοκληρωμένη την επιστημονική γνώμη και θέση του Καθηγητή Γεώργιου Μαντζαρίδη;
  -Γιατί, επέλεξαν μόνο τις αποφατικές/αρνητικές θέσεις του εν λόγω θέματος;
  -Ωστόσο, αρκετοί Οικουμενιστές Κληρικοί και Καθηγητάδες, χρησιμοποιούν επιλεκτικά κάποιο ειδικό, κείμενο γραπτό, του Αγίου Νεκταρίου "περί της Αγἀπης των αιρετικών..."... αυτήν την φορά όμως, πώς και διέφυγε της προσοχής των, η Θεόπνευστος θέση και άποψη, του Μεγίστου Θεολόγου και συγχρόνου αγίου Νεκταρίου περί του θέματος του όρκου;
  -Δυστυχώς, ο εν λόγω Καθηγητής δεν παραθέτει την γνώμη του αγίου Πατρός Νεκταρίου.....
  -Μάλλον, η "ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ" είναι επικίνδυνη ουσία για το Χριστεπώνυμο πλήρωμα, μιάς και αποκρύβει την πεμπτουσία της συγχρόνου Εκκλησιαστικής πραγματικότητας; Όταν αδιαφορούν Εκκλησιαστικοί ανθρωποι, και εκκλησιαστικά ιστολόγια για την Παναίρεση και Πανθρησκεία του Οικουμενισμού, κάποιο λάκκο έχει η φάβα.....

  Π. Π. Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΡΕΦΟΥΝ* ΟΛΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ, ΑΝΙΕΡΟΥ ΟΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΟΡΚΟΥ
  Ο Οικουμενιστής θεολογών καθηγητής κ. Χάρης Ανδρεόπουλος, γνωστός για την παπόδουλη και οικουμενιστή αρθρογραφία του προσπαθεί ανεπιτυχώς να αναπτύξει «δημοσιογραφικά» το θέμα του όρκου... Αρχινά το θέμα του για την άρνηση του αθέου κ. Πρωθυπουργού μας να ορκιστεί και εξεφράζει τις δύο ιδεολογικές θέσεις των Πολιτικών κομμάτων για το θέμα του όρκου! Ωστόσο, επειδή μιλάμε, για Εκκλησιολογικό και Θεολογικό θέμα, περί της «ορκωμοσίας», ίσως κάποτε να πρέπει, τα Πολιτικά κόμματα, να μεριμνήσουν να αποκτήσουν σοβαρούς συμβούλους, Εκκλησιαστικά πρόσωπα, Κληρικούς, ή και λαϊκούς θεολογούντας, για να τους επιλύουν τα συγκεκριμένα θεολογικά ζητήματα, ώστε να ξεκαθαρίζουν άπαξ και διαπαντός τα θέματα! Το οτι υποβαθμίζονται τα θεολογικά θέματα εκ των Πολιτικών μας, είναι δείγμα της αθέου και Μασωνικής κουλτούρας και νοοτροποίας πολλών, κ. Ανδρεόπουλε, καθώς και ήθους, μιάς και οι εν Ελλάδι πολιτικοί μας και οχι μόνον... είναι ξερόλες και έχουν άποψη επί παντός επιστητού! Τόσο οι άθεοι και μασώνοι πολιτικοί μας, όσο και εσείς οι Οικουμενιστές και Παπόδουλοι ψευδοδημοσιογράφοι, καταστράψατε τη χώρα των Ρωμηών!
  Στην θεολογική άποψη τώρα, περί του όρκου, αναφέρει ο εν λόγω κύριος, άκρως επιπόλαια, μερικά χωρία εκ των Γραφών, με τα οποία προσπαθεί να στηρίξει απόλυτα και αδιάκριτα, με δογματικό τρόπο, το δήθεν εφάμαρτο του όρκου, ενώπιον Αρχών και Εξουσιών! Μιάς και το θέμα του, το αρχινά, στα περί της ορκωμοσίας του Πολιτικού Αρχηγού της χώρας μας....
  -Αδυνατεί, να μπεί στον κόπο να μας αναλύσει θεολογικά έστω και λογικά, (πολύ αμφιβάλω εάν έκανε τον κόπο να το ερευνήσει σοβαρά το θέμα!) γιατί τότε ο Θεάνθρωπος Χριστός μας, μιάς και όντως απαγορεύει ο Ίδιος τον όρκο, ορκίστηκε(!!!), τόσο ως Άσαρκος Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη όπου και ορκίστηκε στον Εαυτό Του, όσο και ως Ένσαρκος Λόγος στην Καινή Διαθήκη...;!
  -Αλήθεια όμως, την Θεοφώτιστη γνώμη του αγίου Νεκταρίου στο εν λόγω θέμα, η οποία φέρει και την Συνοδική έγκριση(!!!), γιατί την αποσιωπάτε κύριοι Οικουμενιστές;
  -Εκτός, κι άν οι Μεγίστοι Πατέρες των προηγούμενων αιώνων, απαγόρευαν στα Πολιτικά πρόσωπα της Αυτοκρατορίας, να ορκίζονται, πράμα που φέρω παντελή άγνοια, καθότι είμαι πολύ περίεργος να το ψάξω..., ή και να με παραπέμψει κάπου, κάποιος, επί τούτου, άχρι να το εντοπίσω...!
  -Μήπως, οι Γραφές ή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και οι άγιοι Πατέρες που ερμηνεύσαν τα ιερά λεχθέντα Του, να εννοούσαν εμφανώς, την απόλυτη απαγόρευση, του διαπροσωπικού εφάμαρτου όρκου; Ο οποίος αμαρτωλός όρκος, φαίνεται, να γινόταν δυστυχώς, κάκιστη και αμαρτωλή συνήθεια και εμπάθεια, ψωμοτύρι δηλαδή, στις καθημερινές-διαπροσωπικές ενασχολήσεις και σχέσεις των ανθρώπων...!(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ένα ακόμη σημείο του, σοβαρό, που θα θέλαμεν να προσέξετε, στο υπό την κριτική μας αρθρίδιο του, είναι ετούτο:
  «Η χρήση, λοιπόν, του όρκου στη καθημερινή ζωή αποτελεί καταστρατήγηση της ρητής εντολής του Χριστού «μη ομόσαι όλως». Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, που είναι, αν μη τι άλλο, θεολογικά παράδοξη, εμφανίσθηκε - όπως επισημαίνει ο κορυφαίος καθηγητής Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού Γ. Μαντζαρίδης στο μνημειώδες έργο του «Χριστιανική Ηθική» (εκδ. Π. Πουρναρά, 1995, σελ. 417) - με την ανασύσταση του ελληνικού κράτους και έχει τις ρίζες της στη φιλοσοφία της βαυαροκρατίας που κυριαρχούσε στα διοικητικά πράγματα της χώρας τη περίοδο εκείνη (1828 - 33, με βασιλιά της ορθόδοξης Ελλάδος τον ρωμαιοκαθολικό Οθωνα και αντιβασιλιά επί των εκκλησιαστικών τον προτεστάντη Μάουρερ).»....
  Ο Οικουμενιστής αρθρογράφος, καλύτερα να αποσυρθεί και να σταματήσει να σχολιάζει θεολογικά ή ιστορικά πράγματα, διότι η ημιμάθεια και αμάθεια του, δεν έχει όρια! Προσέξτε την χρονολόγια απλά και αναλογιστείτε, εάν όντως μεταξύ του 1828-33 είχαμε τον Όθωνα βασιλέα;! Διότι, στο βιβλίο που μας παραπέμπει, το έχουμεν, και τέτοιαν ασυναρτησία δεν αναφέρει ποσώς, άρα, τα εντός της παρενθέσεως, είναι αποκυήματα της φαντασίας του κυρίου Χ. Ανδρεόπουλου, καθ’ολοκληρίαν ιστορικές ανακρίβειες και παράλογες ασυναρτησίες.... Κρίμας!
  Και ο λόγος;
  Έχουμε εντοπίσει μάλιστα ό,τι: «Στη νήσο Αίγινα, ο Ιωάννης Καποδίστριας δίδει τον νενομισμένον όρκον ενώπιον της Συνελεύσεως και αναλαμβάνει επισήμως τα καθήκοντα τού Κυβερνήτου. ''Στις 26 Ιανουαρίου 1828 στον ιερό ναό της Μητρόπολης, ορκίζεται ο Κυβερνήτης, το Πανελλήνιον (Βουλή) και ο Γραμματέας της Επικράτειας (Πρωθυπουργός): Γενική Εφημερίς της Ελλάδος αρ. 7 έτος Γ΄ Σάββατον 28 Ιανουαρίου 1828''.»!
  Άρα αγαπητοί αναγνώστες μας, ο Πρώτος Μεταβυζαντινός Ηγέτης των Ρωμηών, το 1828 ορκίστηκε(!!!) ενώ, είναι φαίνεται άλλου «παπά ευαγγέλιο» το τι συνέβει Πολιτειακά, μετά την άδικο και μαρτυρική, εξάπαντος δολοφονία, του Νεομαρτυρα Κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίστρια!(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Διαφωνούμε ωστόσο με την άποψη, ότι με μία απλή δήθεν δήλωση και διακήρυξη εκ της Ιεράς Συνόδου θα λυθεί το ζήτημα, μιάς και το ξεκαθαρίζει το όλο θέμα Θεολογικά και λογικά, ο σύγχρονος άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ο Επίσκοπος Πενταπόλεως Νεκτάριος Κεφαλάς! Όποιος διαφωνεί μαζί μας, τα παράπονά του στον Άγιο Νεκτάριο και στην Ιερά Σύνοδο, που του ενέκρινε τα Θεόπνευστα συγγράμματά του, αλλά, ποιός να γνωρίζει άραγε ότι ο άγιος Νεκτάριος είναι Μέγας και σύγχρονος Θεολόγος με σωρηδόν συγγραμμάτων; Το εν λόγω κείμενο του αγίου, «περί του όρκου» φέρει και την έγκριση της τότε Ιεράς Συνόδου...
  Άρα, ας συνέλθουμεν άπαντες, μιάς και αρκετά ζητήματα είναι λελημένα εκ των αγίων μας Πατέρων. Μήπως εν τέλει, ακόμη μία φορά, πιάσαμεν στο ύπνο, τους γελοίους Οικουμενιστές, που διέλυσαν τα πάντα εντός της Εκκλησίας; Ό Ομολογιακός και μη εφάμαρτος όρκος, έμεινε να μας καταργήσουν, τρομάρα τους, για να μας αποδέιξουν περίτρανα, ότι οι «μεταλαγμένοι-Ορθόδοξοι» Οικουμενιστές, συνταυτίζονται με άπλετη άνεση με τους εκκλησιομάχους αθέους...! Τυχαίο; Μπά, δεν το νομίζω, μιάς και δεν πιστεύω καθόλου, στην ειμαρμένη και την τύχη!
  Μήπως όμως κατουσίαν, η Πανθρησκεία και Παναίρεση του Οικουμενισμού μαζί με τους εσκοτισμένους οπαδούς της, είναι μια σύγχρονη θρησκευόμενη αθεΐα και δημιουργεί στρατία από αθέους-θρησκευομένους;
  Ας το προβληματίσουμεν καλά αυτό... αυτό το τελευταίο ειδικά, μιάς και εκεί είναι η ουσία του προβλήματος, μιάς και τα κείμενα είναι εκεί των αγίων Πατέρων και δεν χωρούν αλλοιώσεις και διαστροφές!
  Το ερώτημα υψούτε επάνω εκ των εγκεφάλων αυτών και πάλιν, ΓΙΑΤΙ αποκρύβουν τη θέση του αγίου Πατρός Νεκταρίου του Θαυματουργού;
  Θα μπορέσει άραγε, ο κ. Χάρης Ανδρεόπουλος, να μας λύσει μερικές απορίες μας;
  Μπά, σιγά μην ασχοληθεί!...

  Π. Π. Ν.

  *ΑΦΟΡΜΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΧΛΕΠΙΣΑΧΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ http://www.unitedreporters.gr/…/Grafoyn…/Orko_i_diavevaiosi_

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μία απορία;Ο Χριστός μας κατάργησε ή δεν κατάργησε τον όρκο;

   Διαγραφή
  2. Ὁ ὅρκος ὑπάρχει ἀπό τό Ρωμαίϊκο.Ἡ ἐκκλησία μας τόν ''ἔχει'' τόσα χρόνια ΤΩΡΑ σᾶς πειράζει,προκειμένου νά δικαιολογήσετε τόν ἄθεο Τσίπρα;;Πρώτη φορά μᾶς κυβερνάει ἄθεος δηλωμένος ἀστεφάνωτος μέ ἀβάπτιστα παιδιά...σέ καλό θά μᾶς βγεῖ λέτε;; μόνο πού μέσω αὐτοῦ,θά γίνει τελικά τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
   Τό πρόβλημα οἱ ἅγιοι πατέρες θά τό λύσουν-'εάν ὐπάρχει πρόβλημα,ὄχι ὁ καθένας μας ὅπως μᾶς βολεύει!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  3. Δηλαδή συγνώμη μου λες να πάω κόντρα σε ότι λέει ο Χριστός;Αφού λέει να ΜΗΝ ΟΡΚΙΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΣΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΤΕ ΝΑ ΟΡΚΙΖΟΜΑΣΤΕ;ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ,ΔΗΛΑΔΗ ΕΣΥ ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΩΘΕΙΣ ΕΝΩ ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΧΙ.ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΘΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΟΥΖΟΥΜΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΕΙΝΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΣ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ,ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΕΝΩΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΔΙΧΟΝΟΙΑ ΣΠΕΡΝΕΤΑΙ,ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΛΕΕΙ ΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΜΕ ΣΤΟ ΘΕΟ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,ΔΕΝ ΕΙΔΑ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΛΕΕΙ ΘΕΕ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΒΟΗΘΑ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕ ΟΛΑ ΚΑΛΑ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΚΡΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΤΕ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΛΕΤΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ,ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΣΤΕ,ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΕΟΥ,Η ΜΑΓΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕ ΕΙΣΑΙ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΟΣ & ΧΛΙΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ,ΟΣΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΔΕ ΦΟΒΑΜΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ Η ΓΗ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΑΝΑΠΟΔΑ ΚΑΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕ ΦΟΒΑΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΕΛΟΣ.

   Υ.Γ ΜΙΛΑΩ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ.

   Διαγραφή
  4. Ὅποιος ΔΕΝ θέλει νά καταλάβει,ἄλλα τοῦ λές καί ἄλλα καταλαβαίνει=αὐτά πού θέλει!
   Ἀφοῦ οἱ πατέρες μας ΤΟΣΑ χρόνια δέχονται καί ὁρκίζουν,ΩΣ ἀντίχριστοι τό κάνουν;;
   Σοῦ εἶπα πώς εἶμαι πιό καλή κι αὐτός κακός;;;;εἶπα πώς πρώτη φορά μᾶς κυβερνᾶ ἄθεος.καί δέν τό βλέπω γιά καλό γιά τήν πατρίδα,γιά ὅλους μας...Πρέπει νά μέ βρίσεις γι''αὐτό;;αὐτήν τήν ἀγάπη πρεσβεύεις;;5:23;;
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  5. Δέν βλέπεις ἐπίσης τό παιχνίδι πού παίζουν ΕΕ-ΗΠΑ μέ πιόνια τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων ''μας'';;
   Ὅτι καί νά ψήφισες,μήν τό ὐπερασπίζεσαι καί πολύ!Καλλίτερα νά ὑπερασπίζεσαι τούς συνέλληνές σου.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  6. Δεν ψήφισα δεν ψηφίζω και δεν πρόκειται να ψηφίσω ποτέ,ο μόνος που εμπιστεύομαι είναι ο Χριστός,το μόνο που προσεύχομαι είναι ο κόσμος Έλληνες και μη να αλλάξουν ως προς το καλύτερο και να αγαπάμε καθώς και να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον περισσότερο,τώρα τι παιχνίδι παίζει η Ε.Ε. με τις Η.Π.Α. οι ροκεφέλερ με ροθτσαίλντ και ο έξω από δω δε με νοιάζει ας κάνουν ότι θέλουν,εγώ κάνω αυτά που θέλει ο Θεός Πατέρας μας ώστε να μην τον στεναχωρώ αλλά να τον ευχαριστώ.Σου εύχομαι ότι καλύτερο καλή σου νύχτα.
   Κανένας.

   Διαγραφή
 16. Ἀδέλφια ὁ ὄρκος εἰσήχθη τό 1852 ἀπό τόν Θεόκλητο Φαρμακίδη καί δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν ρωμηοσύνη. Προέρχεται ἀπό τό φράγκικο ἱπποτικό πνεῦμα τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Μάλιστα ὁ Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων ἔγραψε ἄρθρο πού κατέρριπτε πατερικά τόν ὄρκο μέ τίτλο "ὁ Φαρμακίδης ὀρκισθείς". Ὥστόσο τό πρόβλημα προέκυψε μέ τήν Ἕνωση τῶν Ἐπτανήσων μέ τήν Ἑλλάδα, ὅταν ὁ ληξουριώτης βουλευτής Γεώργιος Τυπάλδος Ἰακωβάτος, ὥς γνήσιος ρωμηός, ἀρνήθηκε νά ὀρκισθεῖ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.