7 Νοε 2014

Σὰν «χαρτὶ» θὰ καταρρεύσουν οἱ μιναρέδες τῆς Ἁγίας Σοφίας

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Οἱ τέσσερεις μιναρέδες τῆς Ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, τὸ σύμβολο τοῦ ἐξισλαμισμοῦ τοῦ μεγαλοπρεπέστερου ἑλληνορθόδοξου ναοῦ τῆς χριστιανοσύνης, κινδυνεύουν νὰ καταρρεύσουν. Αὐτὰ ὑποστηρίζει ὁ καθηγητὴς τοῦ Τεχνικοῦ Πανεπιστήμιου τῆς Κωνσταντινούπολης, Resat Oyguc, ὁ ὁποῖος δήλωσε στὴν ἐφημερίδα Milliyet, (6/11/2014), μέσα ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας μετὰ ἀπὸ ἐπίσκεψη Τούρκων ἐπιστημόνων, ὅτι σὲ ἕνα ἑπόμενο μεγάλο σεισμὸ ποὺ ἀναμένεται νὰ πλήξει τὴν Κωνσταντινούπολη, οἱ τέσσερεις μιναρέδες τῆς Ἁγίας Σοφίας θὰ καταρρεύσουν σὰν χάρτινοι πύργοι. Στὸ συμπέρασμα αὐτό, δηλαδὴ ὅτι οἱ τέσσερεις μιναρέδες τῆς Ἁγίας Σοφίας διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο κατάρρευσης, κατέληξαν οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Τεχνικοῦ Πανεπιστήμιου τῆς Κωνσταντινούπολης μετὰ ἀπὸ ἔρευνα 10 ἐτῶν καὶ ἐπεσήμαναν τὴν ἄμεση ἀνάγκη πρόσθετης στήριξης τῶν μιναρέδων ποὺ ἀπειλοῦνται μὲ ὁλικὴ καταστροφή. Τὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι στὶς δηλώσεις αὐτὲς δὲν γίνεται λόγος γιὰ προστασία μιναρέδων ἄλλων γνωστῶν μουσουλμανικῶν τζαμιῶν τῆς Πόλης, ἐνῶ ἐντύπωση κάνει καὶ ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ Κωνσταντινούπολη ἀναμένει ἕνα πολὺ μεγάλο σεισμὸ ποὺ θὰ ἔχει καὶ καταλυτικὲς συνέπειες γιὰ τοὺς τέσσερις μιναρέδες τῆς Ἁγίας Σοφίας. Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τοὺς τέσσερεις μιναρέδες, ἐντύπωση κάνει ἐπίσης καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐπισημαίνουν καὶ τὸν κίνδυνο κατάρρευσης ποὺ διατρέχουν καὶ τὰ ἄλλα  μουσουλμανικὰ κτίσματα ποὺ....
ἀνεγέρθησαν γύρω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, ὅπως οἱ ἐξωτερικοὶ τουρμπέδες.  
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ κύριο κτίσμα ποὺ εἶναι τὸ μεγαλύτερο σύμβολο τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ θαυμασμὸς γιὰ τὴν ἀντοχὴ τοῦ εἶναι ἐμφανὴς στὶς δηλώσεις τῶν Τούρκων ἐπιστημόνων. Εἶναι γνωστὸ πὼς γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ ἐργάστηκαν χιλιάδες ἐργάτες καὶ γιὰ τὰ θεμέλια του ἐφαρμόστηκαν καινούργιες τεχνικές, πρωτόγνωρες γιὰ τὰ τότε, ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ σημερινὰ δεδομένα, γεγονὸς ποὺ φανερώνει τὴν «μαγικὴ» ἄξια του κτίσματος. Τὸ χαρακτηριστικὸ εἶναι πὼς 1600 χρόνια περίπου μετὰ τὸ κτίσιμο τοῦ ναοῦ, ὁ μεγάλος σεισμὸς ποὺ ἔγινε στὴν Τουρκία στὶς 17 Αὐγούστου 1999 δὲν πείραξε καθόλου τὰ θεμέλια της Ἁγίας Σόφιας, ἐνῶ ἔκανε μεγάλες ζημιὲς στὰ ἔργα ἀνακαίνισης ποὺ εἶχαν γίνει σὲ διάρκεια 14 ἐτῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γκρεμιστοῦν ὅλοι οἱ ἀναπαλαιωμένοι σοβάδες καὶ νὰ ἔχει δημιουργηθεῖ μεγάλο πρόβλημα στὶς ἐργασίες ἀνακαίνισης τοῦ ἱστορικοῦ κτίσματος. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀπέδειξε τότε  καὶ τὴν κακὴ δουλειὰ ποὺ εἶχε γίνει ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ εἶχαν ἀναλάβει τὶς ἐργασίες ἀναπαλαίωσης τοῦ μνημείου, ἐργασίες ποὺ εἶχαν ἀρχίσει οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸ 1980 καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια εἶχαν προστεθεῖ νέοι σοβάδες σὲ πολλὰ τμήματα τοῦ βυζαντινοῦ ναοῦ. Ἔτσι παρουσιάστηκε τὸ ἰδιαίτερο φαινόμενο νὰ πληγοῦν ἀπὸ τὸν μεγάλο  σεισμὸ τὰ ἔργα ἀναπαλαίωσης, ἐνῶ οἱ ἱστορικὲς βάσεις νὰ μείνουν ἀνέπαφες. Οἱ μελετητὲς  ἔδωσαν τότε μεγάλη σημασία στὴν μελέτη τῶν παλαιῶν θεμελίων, γιατί ὅπως τονίστηκε, θὰ βγοῦνε πολλὰ χρήσιμα συμπεράσματα  ἀπὸ τὴν ἀντοχὴ ποὺ ἐπέδειξε τὸ θαυμάσιο αὐτὸ μνημεῖο στὸν τελευταῖο σεισμό.

Ἀλλὰ ἡ Ἁγία Σόφια ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ ποὺ παρέθεσαν οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι, ἔχει ἀντέξει καὶ σὲ παλαιοτέρους σεισμοὺς χωρὶς νὰ ὑποστεῖ σοβαρὲς ζημιές. Συγκεκριμένα τὸν Αὔγουστο τοῦ 553 μ.Χ. γίνεται μεγάλος σεισμὸς στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἡ Ἁγία Σοφία ἐκτὸς ἀπὸ μικροζημιὲς δὲν ἔχει σοβαρὲς βλάβες. Μεγάλο σεισμὸς γίνεται στὶς 14 Δεκεμβρίου 557. Ὁ ἱστορικὸς ναὸς παθαίνει μικρὲς ζημιὲς . Ἰανουάριος 869. Ἀπὸ τὸν μεγάλο σεισμὸ πέφτει ὁ ἕνας μικρὸς τροῦλος. Ὀκτώβριος 1344. Γίνεται μεγάλος σεισμὸς καὶ παθαίνει ζημιὲς ἡ ἀνατολικὴ πτέρυγα. 10 Ἰουλίου 1894. Ἡ Ἅγια Σόφια εἶναι πιὰ μουσουλμανικὸ τέμενος. Γίνεται μεγάλος σεισμὸς καὶ πέφτουν μεγάλα κομμάτια ἀπὸ τὸ μωσαϊκὸ καὶ κομμάτια τοίχου. Γιὰ μικρὸ χρονικὸ διάστημα τὸ τέμενος κλείνει γιὰ νὰ ἐπιδιορθωθεῖ. 1931. Ἀρχίζουν  οἱ ἐργασίες ἐπανεμφάνισης τῶν ψηφιδωτῶν εἰκόνων, ἐνῶ στὶς 1 Φεβρουαρίου 1935, ὁ ἱστορικὸ ναὸς ἀνακηρύσσεται ἀπὸ τὸν Κεμὰλ Ἀτατουρκ, μουσεῖο.
Τὰ τελευταῖα χρόνια κάποια γεγονότα μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἁγίας Σοφίας ἔχουν προκαλέσει ἀναστάτωση στοὺς Τούρκους μὲ ἀποκορύφωμα τὴν ἐμφάνιση μὲ θαυματουργικὸ τρόπο στὶς 24 Ἰουλίου τοῦ 2009, τοῦ ἀγγέλου τῆς Ἁγίας Σοφίας στὸν τροῦλο τοῦ ναοῦ. Τὸ πόσο ἡ ἐμφάνιση αὐτὴ τάραξε τοὺς Τούρκους, φάνηκε καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι λίγες μέρες μετὰ στὶς 16 Αὐγούστου τοῦ 2009, μιὰ μέρα μετὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, συνέβη κάτι πραγματικὰ ἐκπληκτικό. Ὁ Νουμᾶν Κουρτουλμούς, ἀντιπρόεδρος τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης, σὲ μιὰ ὁμιλία του ποὺ ἔκανε στὴν Κωνσταντινούπολη σὲ ἕνα κλειστὸ στάδιο ἀναφερόμενος στὴν ἀποκάλυψη τοῦ ἀγγέλου τῆς Ἁγίας Σοφίας, δήλωσε πὼς ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ εἶναι ἕνα προμήνυμα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἐξελίξεις τῆς εὐρύτερης περιοχῆς καὶ τοῦ κουρδικοῦ ζητήματος, τοῦ τελικοῦ διαμελισμοῦ καὶ τῆς ὁριστικῆς κατάρρευσης τῆς σύγχρονης Τουρκίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.