26 Νοε 2014

Ὅταν οἱ πρόγονοι τῶν Φραγγο-Λατίνων Τροϊκανῶν φώναζαν: Οἱ ἄπιστοι Ἕλληνες θέλουνε λίγο ψωμὶ καὶ πολὺ ξύλο!

«Poco pane e molte bastonate»
Παπικὸς Ιερομόναχος Fra Ρaoli Sarpi, 
συμβούλευε τὶς ἀρχὲς τοῦ Ἑνετικοῦ κράτους νὰ φέρονται τυραννικώς πρὸς τοὺς ὑπηκόους τοῦ ἀνατολικοῦ δόγματος (Ὀρθοδόξους).
Πρέπει νὰ φέρωνται πρὸς τοὺς ἄπιστους Ἕλληνες πάντοτε ὡς ἄγρια θηρία καὶ ὅτι χρειάζονται εἰς αὐτοὺς 
Ὅπως ἀναφέρει μάλιστα  ὁ ἱστορικὸς ΔΠασχάλης ὁ τότε Πάπας τῶν Λατίνων στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΗ΄αἰώνα συμβούλευε τοὺς Βενετοὺς διοικητᾶς τῆς Πελοποννήσου:
«…δὲν πρέπει νὰ λησμονῶμεν ὅτι οἱ Ἕλληνες δὲν ἔχουσι πίστιν… ὅθεν δέον νὰ μεταχειριζόμεθα αὐτοὺς ὡς ἄγρια θηρία, νὰ τοὺς ἀποσπῶμεν τοὺς ὀδόντας καὶ τοὺς ὄνυχας νὰ μὴν παύωμεν ταπεινοῦντες αὐτοὺς καὶ ἰδίως νὰ τοὺς ἐμποδίζωμεν ἀπὸ τὴν περὶ τῶν ὅπλων ἄσκησιν. Οὐδὲν δ’ ἄλλο νὰ παρέχωμεν εἰς αὐτοὺς ἢ ξύλον καὶ ἄρτον, ἄρτον καὶ...
ξύλον!
(Δ.ΠΑΣΧΑΛΗ, Ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία εἰς τὰς Κυκλάδας. Σελ 18)

Ὁποιαδήποτε ὁμοιότης τῶν ἀναφερομένων μὲ τὴν σήμερον τυγχάνει τυχαία!
 -ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ- ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.