1 Σεπ 2014

Ἐπὶ τῶν τύπων τῶν ἥλων… καὶ τοῦ L.N.G.

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Πῶς σχετίζεται ἡ Ἀκτογραμμὴ τῆς ν. Μακεδονίας - Θράκης μὲ τὰ Στενὰ τοῦ Βοσπόρου καὶ τὸ LNG;
 πρόσφατη κυβερνητικὴ πρόταση ὅπως κυκλοφορεῖ στὸ διαδίκτυο γιὰ νὰ ὑπάρξει ἐναλλακτικὸς μηχανισμὸς προμήθειας φυσικοῦ ἀερίου μὲ τὴ προμήθεια... ὑγροποιημένουν (LNG) φυσικοῦ ἀερίου οὐσιαστικὰ συνιστᾶ συνέχεια τῆς πρότασης τοῦ ΥΠΕΚΑ ποὺ ἔγινε στὶς 21 Αὐγούστου 2014
¨Τὴν ἀναγκαιότητα δημιουργίας εὐρωπαϊκοῦ μηχανισμοῦ γιὰ τὴν προμήθεια ΥΦΑ, γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ τὸ ἐνδεχόμενο ἐνεργειακῆς κρίσης, ἐξαιτίας τῆς κατάστασης στὴν Οὐκρανία, ἀναδεικνύει μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν ΕΕ, ὁ ὑπουργὸς Περιβάλλοντος, Ἐνέργειας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς, Γιάννης Μανιάτης.
Συγκεκριμένα, ὁ κ. Μανιάτης προτείνει νὰ δημιουργηθεῖ «Συντονιστικὸς Μηχανισμὸς Ὑγροποιημένου Φυσικοῦ Ἀερίου (LNG) ἔκτακτης ἀνάγκης», ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς Ὁμάδας Συντονισμοῦ γιὰ τὸ Φυσικὸ Ἀέριο (Gas Coordination Group), μὲ στόχο τὴν κατὰ προτεραιότητα παράδοση πλεοναζουσῶν ποσοτήτων ΥΦΑ στὶς πλέον πληττόμενες ἀγορὲς τῆς Εὐρώπης, ἀντὶ γιὰ ἄλλους προορισμούς.¨ nerit.gr
Ὅμως οἱ Ρῶσοι τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶναι πολὺ ¨εὐέξαπτοι¨ καὶ εἴχαμε...
ἄμεση ἀπάντηση στὶς δηλώσεις τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ.
Ὅπως ἀνέφερε ὑψηλὰ ἱστάμενη κυβερνητικὴ πηγὴ ἀπὸ τὴν Μόσχα στὸ defencenet.gr 
"Ὁ καθένας ἔχει δικαίωμα νὰ λέει ὅτι θέλει. Φυσικὸ ἀέριο γιὰ νὰ τὸ ὑγροποιήσει νὰ δοῦμε ποὺ θὰ βρεῖ.
Μέχρι πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια ἡ Αἴγυπτος προσέβλεπε τεράστια ἄνοδο στὴ χρήση LNG, καὶ τελικὰ πέρυσι ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴ Ρωσία βοήθεια νὰ καλύψει ὅλες τὶς συμφωνίες ποὺ εἶχε ὑπογράψει καὶ στὶς ὁποῖες ἀδυνατοῦσε νὰ ἀνταποκριθεῖ.
Τὸ 80% τῶν τερματικῶν στὴν Εὐρώπη εἶναι αὐτὴν τὴ στιγμὴ ἄδειο γιατί ἁπλῶς δὲν ὑπάρχει φυσικὸ ἀέριο γιὰ νὰ ὑγροποιηθεῖ. Καὶ ἂν βρεθεῖ ἀπὸ τὸ Κατὰρ ἢ τὶς ΗΠΑ φυσικὸ ἡ τιμή του θὰ εἶναι διπλάσια ἢ τριπλάσια γιὰ τοὺς καταναλωτές.
Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἡ πρόταση τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ μᾶλλον δὲν βασίζεται σὲ πραγματικὰ στοιχεῖα καὶ ἀποροῦμε γιατί ἐκτίθεται καὶ ἐκθέτει καὶ τὴν Ἑλλάδα ἀπέναντι στοὺς ἑταίρους της καὶ ἀπέναντί της Ρωσίας. Μᾶλλον κάτι ἄλλο κρύβεται ἀπὸ πίσω"! 31 Αὐγούστου 2014
  
Κύριοι ¨μπήκαμε σὲ  βαθειὰ νερὰ γρήγορα ἐν ὄψει τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ χειμώνα  καὶ  δὲν περιμέναμε τοὺς Ρώσους νὰ μᾶς τὸ ποῦνε. Ἡ Ἑλλάδα τῆς ἐξαθλίωσης σηκώνει τὸν ΣΤΑΥΡΟ τῆς ἐδῶ καὶ τέσσερα χρόνια ἐνῶ ὁ Ρῶσος ἔκλεινε ἐνεργειακὰ project μὲ τοὺς φίλους του Γερμανούς.
Εἶναι στιγμὲς ποὺ ἡ φράση ¨εἴμαστε Ἔθνος Ἀναδελφο¨ μᾶς ἔχει σημαδέψει … Ὅλοι γιὰ τὰ συμφέροντα τοὺς τρέχουν καὶ παράλληλα ¨τρέχουν¨ καὶ ἐμᾶς.
Τὸ θέμα τοῦ  LNG  τὸ προσεγγίσαμε πρὶν τρεῖς μῆνες παραθέτοντας τοὺς προβληματισμούς μας πάνω σὲ ἐνεργειακὰ πλάνα  ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν συνεχόμενη ἀκτογραμμὴ τῆς Ἄν. Μακεδονίας καὶ Θράκης σὲ συνάφεια μὲ τὰ Στενὰ τοῦ Βοσπόρου καὶ τὸ LNG. Καὶ ἐπισημάναμε κινδύνους, ἁπλῶς τώρα κτυπᾶνε ¨καμπάνες ¨ἀπὸ πολλὲς πλευρές.
Γράφαμε λοιπὸν  στὶς  7 Ἰουνίου τοῦ 2014…
¨Εδώ καὶ τώρα¨ πῶς θὰ ζεσταθεῖ τὸν ἐρχόμενο χειμώνα ἡ Εὐρώπη;
Κύπρος- Ἀλεξανδρούπολη – Καβάλα- Ἐγνατία ὁδός… προσέγγιση σὲ ἕνα ἐνεργειακὸ σενάριο ἐξ αἰτίας τῆς Οὐκρανίας.

Τὸ πῶς δένουν αὐτὰ θὰ τὸ δοῦμε παρακάτω.
Ὅμως τὰ παραπάνω συνδέονται ἄμεσα μὲ θέματα Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας καὶ Ἄμυνας, Δημόσιας Ἀσφάλειας, Διαδρόμων Ναυσιπλοΐας, Οἰκολογία, Ἁλιεία κά. Ἐπίσης συσχετίζονται μὲ ἐπὶ μέρους ζητήματα ὅπως εἶναι ὁ σχεδιασμὸς ὅδευσης ,ὑλοποίησης ἀλλὰ καὶ ἐπάρκειας τῶν μεταφερόμενων ποσοτήτων ΦΑ ἀπὸ τὸ κοίτασμα τῆς Κασπίας μέσω τοῦ γνωστοῦ σὲ ὅλους μας ΤΑΡ.

Καὶ τὸ ἐρώτημα… Πὼς μπορεῖ νὰ ζεσταθεῖ ¨ἐδῶ καὶ τώρα¨ ἡ Εὐρώπη τὸν φετινὸ χειμώνα ἂν τὰ πράγματα ¨ σφίξουν¨ ὄχι μόνο στὸ κρύο ἀλλὰ καὶ στὶς ὑπὸ κλιμάκωση γεωπολιτικὲς ἐξελίξεις τῆς Ἀνατ. Οὐκρανίας ;
ΣΕΝΑΡΙΟ ἐνεργειακοῦ πλάνου ἔκτακτης ἀνάγκης.

Α. Ὑγροποίηση τοῦ ἀντλούμενου Φ.Ἃ ποὺ βρίσκεται στὰ πλούσια Κυπριακὰ ὑποθαλάσσια κοιτάσματα ἐπὶ πλωτοῦ ἐργοστασίου ΥΦΑ (Floating Liquefied Natural Gas, FLNG), ποὺ θὰ τοποθετηθεῖ στὸ θαλάσσιο χῶρο ἐπάνω ἀπὸ αὐτὰ καὶ θὰ ὑγροποιεῖται ἐπὶ τόπου. Τὸ πλωτὸ αὐτὸ ἐργοστάσιο θὰ τὸ προσεγγίζουν LNG πλοῖα γιὰ νὰ τὸ φορτώσουν καὶ νὰ τὸ μεταφέρουν στὶς διεθνεῖς ἀγορές.
Β. Τοποθέτηση πλωτῶν δεξαμενῶν ἀποθήκευσης τοῦ ὑγροποιημένου ἀερίου INGS LNG πλησίον της ἀκτογραμμῆς τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης παράλληλα καὶ σὲ ἄμεση γειτνίαση μὲ τὴν ὅδευση τῆς ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Στὶς πλωτὲς αὐτὲς δεξαμενὲς θὰ δένουν LNG πλοῖα καὶ θὰ ξεφορτώνουν.
Γ. Μεταφορὰ μὲ βυτιοφόρα ὀχήματα ὑγροποιημένου ἀερίου μέσω Ἐγνατίας ὁδοῦ, Λιμένος Ἠγουμενίτσας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μέσω Ἀδριατικῆς στοὺς ὁδικοὺς ἄξονες τῆς Εὐρώπης. Ἀλλὰ καὶ στὴν ἀγορὰ τῶν Βαλκανίων καθὼς δὲν ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς διασυνδετήριοι ἀγωγοὶ μεταφορᾶς. 
( Καὶ φυσικὰ κάτι ποὺ προέκυψε ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ δὲν τὸ  σημειώσαμε στὸ κείμενό μας. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ περνοῦν LNG  βυτιοφόρα σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπὸ τὸν Τύμβο τῆς Ἀμφίπολης;)
Μπορεῖ νὰ στηριχθεῖ ἕνα τέτοιο σενάριο γιὰ νὰ ζεστάνει στὸ ¨ἄψε- σβῆσε¨ τὴν Εὐρώπη;;
καὶ παράλληλα

Δ. Ἐπαναεριοποίηση  μέρους τοῦ ὑγροποιημένου Φ. Α καὶ διοχέτευσή του στὸ δίκτυο τῆς ΔΕΠΑ γιὰ κάλυψη ἀναγκῶν.
Τὸ πόσο σχετίζονται τὰ σημερινὰ γεωπολιτικὰ δεδομένα ἀλλὰ καὶ ἡ τρέχουσα ἐπικαιρότητα μὲ τὸ ἀνωτέρω σενάριο θὰ τὸ κρίνεται ἐσεῖς ἀντικειμενικά.
Ὅμως ἂν πᾶμε πίσω πρὶν ἕνα χρόνο θὰ δοῦμε πόσο τὰ πράγματα ἐπιταχύνθηκαν καὶ κάποιοι πρὶν κρυώσουν σχεδίαζαν..
 γιατί ἤξεραν;
Ἕνας νέος κόμβος φυσικοῦ ἀερίου γιὰ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης.
Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Κατὰρ γιὰ τὴ δημιουργία σταθμοῦ ὑγροποιημένου ἀερίου στὴν Ἑλλάδα καὶ συγκεκριμένα στὴν Καβάλα καὶ τὴν Ἀλεξανδρούπολη ἐκδηλώθηκε κατὰ τὴν ἐπίσκεψη ἀποστολῆς στὸ Ἐμιράτο. Ἡ προοπτικὴ νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα νέο hub, ἕνας νέος κόμβος φυσικοῦ ἀερίου γιὰ τὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, πάντοτε ἀποτελοῦσε διακαῆ πόθο   εὐρύτερων γεωπολιτικῶν ἐπιλογῶν.
Εἰδικότερα μὲ τὴν ἐγκατάσταση πλωτοῦ τερματικοῦ ἀποθήκευσης καὶ ἀεριοποίησης (Floating Storage and Regasification Unit) στὸν κόλπο τῆς Καβάλας. Στόχος τοῦ ἔργου σύμφωνα μὲ τὸ σχεδιασμὸ τῆς ἑταιρείας ἀερίου εἶναι νὰ ἀποτελέσει μία κυρίως ἐξαγωγικὴ ὑποδομή, ἡ ὁποία καὶ θὰ ὑποδέχεται ὑγροποιημένο φυσικὸ ἀέριο ποὺ θὰ κατευθύνεται πρὸς τὶς ἀγορὲς τῶν Βαλκανίων, οἱ ὁποῖες εἶναι καὶ ἀποκλεισμένες –λόγω γεωγραφίας.
Σήμερα ὅμως μποροῦν νὰ ἀποκλειστοῦν ἐνεργειακὰ τὸν ἐρχόμενο χειμώνα καὶ χῶρες τῆς Κεντρ. Εὐρώπης λόγω τῶν ἀνατρεπτικῶν ἐξελίξεων.
 Γιὰ αὐτὸ μάλιστα τὸν λόγο σημειώνεται καὶ ἡ σημερινὴ κινητικότητα σὲ θέματα ἐνεργειακῆς τροφοδοσίας τους.
1.Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι στὸ διμερὲς μέρος τῆς ἐπίσκεψης (ποὺ πραγματοποιήθηκε ἤδη) Μπάιντεν στὴν ΚΎΠΡΟ θὰ συζητηθοῦν ἡ σύμπραξη τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου στὴν ἐνέργεια, γιὰ τροφοδότηση τῆς Εὐρώπης μὲ ἀέριο τὸ συντομότερο δυνατὸν . Ἡ ἀνατολικὴ Μεσόγειος ἔχει ἀναδειχθεῖ σὲ κρίσιμο χαρτὶ στὴν ἐνεργειακὴ τράπουλα καὶ ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ κομμάτια τοῦ πάζλ, μὲ βαρύνουσα σημασία.
onpolitika 21 Μαΐου 2014 olympia.gr
2.Δώδεκα ἐνεργειακὰ ἔργα ὕψους 7 δίσ. εὐρὼ ἐντάσσονται στὴ διαδικασία στρατηγικῶν ἐπενδύσεων (fast track) μὲ ἀπόφαση τῆς ἁρμόδιας Διυπουργικῆς Ἐπιτροπῆς.
Μεταξὺ αὐτῶν συμπεριλαμβάνονται
Πλωτὸς σταθμὸς ἀποθήκευσης καὶ ἐπαναεριοποίησης ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου στὴν Ἀλεξανδρούπολη- INGS LNG Greece.
Πλωτὸς σταθμὸς ἀποθήκευσης καὶ ἐπαναεριοποίησης ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου- Aegean LNG import terminal.
Ἐγκατάσταση ἀποθήκευσης στὴν περιοχὴ τῆς Καβάλας.
ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΧΤΗΚΑΝ ἄραγε αὐτὲς οἱ περιοχὲς ποῦ γειτνιάζουν ὀφθαλμοφανῶς  μὲ τὸν ἄξονα  τῆς  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΥ;
3.Διαβάζουμε ἀπὸ τὸν τοπικὸ τύπο (ἔφ. ΕΒΔΟΜΗ. Μάκης Λιόλιος) «Στὴν τελικὴ εὐθεία εἰσέρχεται ἡ ἐπένδυση τῆς ΔΕΠΑ στὴ θαλάσσια περιοχὴ τῆς Καβάλας, ὅπου προτίθεται νὰ κατασκευάσει ἕναν πλωτὸ σταθμὸ ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου μὲ τὴν ἐπωνυμία Aegean LNG καὶ ἡ πρώτη ὁλοκληρωμένη μελέτη γιὰ τὸ σχετικὸ project ἀναμένεται πὼς θὰ εἶναι ἕτοιμη περίπου σὲ τέσσερις μῆνες.(δηλ. κάπου τὸν φετινὸ Σεπτέμβριο  - Λύσατε λοιπὸν τὶς ἀπορίες σας;)
 Βάσει τοῦ σχεδιασμοῦ προωθεῖται ἡ λύση ἑνὸς πλωτοῦ LNG ποὺ θὰ περιλαμβάνει τὴ δημιουργία μίας ἐξέδρας στὴν ὁποία θὰ δένουν δύο πλοῖα, ἕνα γιὰ τὴ μεταφορὰ ὑγροποιημένου ἀερίου καὶ ἕνα δεύτερο ποὺ θὰ μετατρέπει τὸ ὑγροποιημένο LNG σὲ ἀέριο γιὰ νὰ τὸ διοχετεύει στὸ δίκτυο τῆς ΔΕΠΑ.
4.Στὴν περιοχὴ τῆς Βάσοβα, ἀνατολικὰ ἀπὸ τὶς ἐγκαταστάσεις τῆς Kavala Oil καὶ σὲ ἀπόσταση 1,5 χιλιομέτρου ἀπὸ τὴν ἀκτὴ εἶναι τὸ σημεῖο ποὺ πρότεινε ἡ Δ.Ε.Π.Α. γιὰ τὴν ἐγκατάσταση τῆς πλωτῆς μονάδας ἀξιοποίησης τοῦ L.N.G. στὴ συνάντηση μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Καβάλας,
Πόσο ἀπέχει τὸ συγκεκριμένο αὐτὸ σημεῖο τῆς Μακεδονικῆς Ἀκτογραμμῆς ἀπὸ τὴν ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ;
Περίπου πάνω – κάτω 2 χιλιόμετρα!!
Γιατί λοιπὸν φοβοῦνται οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ βιάζονται;
Ὁ ἀγωγὸς ΤΑΡ θὰ προλάβει νὰ τοὺς ζεστάνει τὸν φετινὸ χειμώνα;
Μᾶλλον ΟΧΙ.
Καλὸν θὰ ἦταν οἱ ἰθύνοντες πέρα ἀπὸ τὶς ἐπισημάνσεις ποὺ σωστὰ ἔθεσαν στὰ παραπάνω ζητήματα ποὺ προέκυψαν ἀπὸ τὴν πρόθεση γιὰ ἐγκατάσταση αὐτῶν τῶν πλωτῶν δεξαμενῶν ὑγροποιημένου ἀερίου δηλ. ἐκτὸς ἀπὸ τὰ περὶ ἀπαξίωσης περιβαλλοντικῶν συνθηκῶν, τουρισμοῦ καὶ ἁλιευτικοῦ πλούτου στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης νὰ σκεφτοῦν σοβαρὰ τὰ ἐνδεχόμενα τῆς ἁπλῆς λογικῆς καὶ γεωπολιτικῆς τῶν ἡμερῶν σὲ σχέση μὲ τοὺς ¨ἀγαπητούς¨ ἐξ ἀνατολῶν γείτονες.
Πῶς σὲ μία περιοχὴ ποὺ γειτνιάζει ἄμεσα μὲ τὰ ἀμφισβητούμενα ὑπὸ τῶν Τούρκων ὑποθαλάσσια ἐνεργειακὰ κοιτάσματα τοῦ Μπάμπουρα (Θάσος) καὶ Λαδοξέρας (Σαμοθράκη) νὰ τοποθετεῖς δύο ἐν δυνάμει ¨πυριτιδαποθῆκες ὁλικῆς καταστροφής¨ στὶς ὀρέξεις δολιοφθορέων καὶ ἀσύμμετρων ἀπειλῶν ἀλλὰ καὶ νὰ στοχοποιεῖς τὶς γειτονικὲς ἀστικὲς περιοχὲς σὲ περίπτωση πιθανῆς ἐμπλοκῆς- σύγκρουσης   στὸ Αἰγαῖο καὶ μὲ  ¨ἀπίθανους σαμποτὲρ ¨ τύπου ISIS;;
Σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν πρέπει νὰ γίνουμε ¨παρανάλωμα πυρός¨ γιὰ νὰ ζεσταθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι ἂν δὲν ἐξασφαλίσουμε συνθῆκες ὁμαλότητας καὶ ὑψηλὲς ἐγγυήσεις,  πράγματα ποὺ στὸ παρὸν φαίνονται δύσκολα.
Πιστεύουμε ὅτι σὲ ὅλες τὶς ἐνέργειες θὰ πρυτανεύσει ἡ λογικὴ ποὺ διασφαλίζει τὸ Συμφέρον τῆς Ἐθνικῆς καὶ Δημόσιας Ἀσφάλειας- Ἄμυνας μέσα στὰ ὁποῖο ἐμπεριέχεται καὶ τὸ Δημόσιο Συμφέρον.

Δὲν προλάβαμε νὰ γράψουμε τὰ παραπάνω καὶ σὲ λίγες μέρες ἡ κοινὴ λογικὴ συνέδεσε τὸν μελλοντικὸ τερματικὸ σταθμὸ τῆς Ἀλεξανδρούπολης - INGS LNG Greece μὲ τὴν προμήθεια ἐνέργειας στὴν Οὐκρανία μέσω τῶν Στενῶν του Βοσπόρου..
¨Τρίτη, 10 τοῦ Ἰουνίου 2014: Hurriyet: Οὐκρανικὲς ἑταιρεῖες βρίσκονται σὲ συνομιλίες μὲ τοὺς Τούρκους ὁμολόγους τους γιὰ τὸ πῶς θὰ μεταφέρουν LNG ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στενὰ( Βόσπορος) γιὰ νὰ παρακαφθεῖ ἡ Ρωσία. Ὁ Πρέσβης τῆς Οὐκρανίας στὴν Τουρκία, Sergiy Korsunsky, δήλωσε ἀπαντώντας σὲ ἐρωτήσεις τῆς HurriyetreporterIpek Yezdani μετὰ ἀπὸ μιὰ συζήτηση στρογγυλῆς τραπέζης ποῦ διοργανώθηκε στὸ Πανεπιστήμιο Kadir Has τῆς Κωνσταντινούπολης. ¨ Σχεδιάζουμε τὴν διαμετακόμιση καὶ τὴν ἀποθήκευση ἐνέργειας, δυὸ ξεχωριστὰ πράγματα. Αὐτὸ εἶναι ἀκριβῶς ποῦ ζήτησε ἡ ΕΕ ἀπὸ ἐμᾶς, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχουν μονοπώλια.¨
«Θὰ πρέπει νὰ διαφοροποιήσουμε τὶς πηγὲς φυσικοῦ ἀερίου. Ἂν κοιτάξετε τὸν χάρτη, ὁ μόνος βιώσιμος τρόπος νὰ τὸ κάνουμε εἶναι μέσω τῆς Μαύρης Θάλασσας. Γὶ “αὐτὸ καὶ ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κατασκευὴ ἑνὸς τερματικοῦ σταθμοῦ ἐνέργειας στὴν Ὀδησσὸ τέθηκε στὴν ἡμερήσια διάταξη».
Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ μᾶς ποῦνε οἱ Οὐκρανοὶ καὶ ἀπὸ ποῦ θὰ ἀγοράζουν ὑγροποιημένο φυσικὸ ἀέριο;
Θὰ τοὺς ἦταν ἄραγε συμφέρουσα ἡ λύση νὰ ἀποταθοῦν σὲ πρατήρια – ἀποθῆκες λίγο ἔξω ἀπὸ τὰ Στενά, κάπου ἐδῶ στὸ Βόρειο Αἰγαῖο; 
Σήμερα ὅμως τὰ γεωπολιτικὰ  γεγονότα μᾶς ξεπερνοῦν…
Ἡ Εὐρώπη εἰσάγει τὸ 35%-40% τῶν ἀναγκῶν της σὲ φυσικὸ ἀέριο ἀπὸ τὴν Ρωσία, μέσω διαφόρων ἀγωγῶν, ἐνῶ σὲ μερικὲς περιπτώσεις Κράτη-Μέλη, ὅπως ἡ Βουλγαρία γιὰ παράδειγμα, ἐξαρτῶνται κατὰ 100% ἀπὸ τὸ ρώσικο φυσικὸ ἀέριο.

Στὴν Ἑλλάδα, τὸ 60% τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ποὺ διακινεῖ ἡ ΔΕΠΑ ἔρχεται μέσω τῆς Οὐκρανίας, ἐνῶ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μέσω Οὐκρανίας τροφοδοτεῖται μὲ φυσικὸ ἀέριο σχεδὸν ἡ μισὴ Εὐρώπη: Αὐστρία, Οὐγγαρία, ἡ Τσεχία, Βουλγαρία, Σλοβενία, καθὼς καὶ Μαυροβούνιο, Βοσνία, Σερβία, Μολδαβία.

Οἱ ἀντίστοιχες ἐγκαταστάσεις εἰσαγωγῆς LNG στὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη, ἀκόμη καὶ ἂν ἐπαρκοῦσαν γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ LNG μὲ προορισμὸ τὰ Βαλκάνια, δὲν θὰ ἦταν δυνατὸ νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, καθὼς δὲν ὑπάρχουν ἐπαρκεῖς διασυνδετήριοι ἀγωγοὶ μεταφορᾶς, οἱ ὁποῖοι θὰ μποροῦσαν νὰ μεταφέρουν αὐτὲς τὶς ποσότητες στὰ Βαλκάνια.

Ὅσο θὰ κρυώνει ὁ καιρὸς τὰ ἐνεργειακὰ πλάνα ¨θὰ πέφτουν πάνω στὸ τραπέζι¨ καὶ ὅλοι ἔχουν στρέψει τὴν προσοχή τους στὸν ¨ΧΡΗΣΙΜΟ- ΝΕΟ- ΕΛΛΗΝΑ¨!! ποὺ βρίσκεται ὑπὸ μνημονιακὴ πίεση καὶ ἐξαθλίωση  γιὰ νὰ μὴν πῶ τίποτε ἄλλο.

Τὸ παιχνίδι χοντραίνει ἄσχημα καὶ ἀπέναντι μας ἔχουμε σήμερα καὶ τὸν Ρῶσο ὅπως φάνηκε ἀπὸ τὶς παραπάνω δηλώσεις του.

Ὁ Ρῶσος βλέπει τὴν Ἑλλάδα νὰ ἀνάγεται σὲ ἐνεργειακὸ κόμβο καὶ τὴν Βουλγαρία νὰ ὑποστέλλεται ἐνεργειακὰ ἐξαρτώμενη ἀπὸ τὴν ΕΕ.

Τὸ θέμα ὅμως  εἶναι τί θὰ κάνει ὁ ¨ νεοθωμανὸς λύκος ποῦ χαίρεται στὴν ἀναμπουμπούλα¨;

Εἶναι ἕτοιμοι οἱ Δυτικοὶ νὰ διασφαλίσουν τοὺς ναυτικοὺς διαδρόμους του Αἰγαίου στὰ πλοῖα τῶν ἐφοπλιστῶν ποῦ θὰ  μεταφέρουν τὸ LNG;
Εἶναι ἕτοιμοι οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ διασφαλίσουν τὴν Ἑλληνικὴ Ὑφαλοκρηπίδα ἂν τυχὸν οἱ Τοῦρκοι ἀπαιτήσουν διόδια διέλευσης στὸ Αἰγαῖο γιὰ τὸ  LNG ὅπως κάνουν γιὰ τὰ Στενὰ τοῦ Βοσπόρου  καὶ αὐξήσουν τὴν τελικὴ τιμὴ παράδοσής του;
Ἢ τὰ σχέδια αὐτὰ βουλιάξουν ¨μές του Αἰγαίου τὰ νερὰ¨  καὶ ξεπαγώσουν ἐκεῖ στὴν Εὐρώπη;
Ὅτι καὶ νὰ κάνουν ἢ πάθουν οἱ τοκογλύφοι, οἱ Ἕλληνες διαχρονικὰ ἔχουν ψηθεῖ ἀπὸ τὴν δύσκολη Θάλασσα τοῦ Αἰγαίου Ἀρχιπελάγους. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.