24 Σεπ 2014

«Ἄρον ἄρον ἕνωσον αὐτούς»

To πρεσβύτερου Ἀθανασίου  Μηνά
Ἐπανέρχεται στίς ἡμέρες μας καί ἀπό ἐπίσημα χείλη ἡ παλιά θεωρία περί τῆς δῆθεν ἀναγκαίας  ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν ¨ἄρον ἄρον ἕνωσον αὐτούς¨, ἐξαιτίας τάχα τοῦ κινδύνου τῆς ἀπειλῆς γενικῆς σφαγῆς τῶν πιστῶν, ἀπό τούς ἐχθρούς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Βλέπε Συρία. Βεβαίως ὅμως καί πρόκειται γιά ἑνότητα ἐκτός τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Ἀληθείας. Πῶς νά ἑνωθοῦν Ὀρθόδοξοι μέ αἱρετικούς, τό Φῶς μέ τό σκοτάδι, ὁ Χριστός μέ τόν Βελίαλ, ὁ πιστός μέ τόν κατ᾿ οὐσίαν ἄπιστο, ἀφοῦ διαστρέφει τό δόγμα; (Β΄Κορ. στ΄, 14-15). 
Ἀντίθετα μάλιστα ἀπό τήν μέ προϋποθέσεις ποθητή ἑνότητα, παραβλέπουν τό χάσμα καί τήν ἄβυσσο πού χωρίζει τή Μία, Ἁγία, Καθολική, Ἀποστολική, δηλ. Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό ὅλες τίς ἔξω ἀπό Αὐτήν ἀνθρώπινες θεωρίες καί αἱρέσεις, καί ὁμιλοῦν γιά «Ἕνωση» μέ βάση «κάποια πράγματα πού μᾶς ἑνώνουν», τά κοινά. Εἶναι αὐτό τό σύνηθες παλαιό ἐξέραμα-τεχνική  αὐτῶν πού δέν ἔχουν γευθεῖ τήν Καινή Κτίση, τήν ἀναγέννηση ἐν Χριστῷ, τόν Πολύτιμο Μαργαρίτη. Ὁ  Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης πού κοιμήθηκε τό 1994, ἔλεγε: «Στή Νέα Ἐποχή ὅλα κινοῦνται μέσα σέ πλάνη καί ἀπάτη... Τώρα ὅμως τί γίνεται; Ἐκτός πού δίνουν μερικοί δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβοῦνται καί αὐτοί σάν κοσμικοί, ἐνῶ ἔπρεπε νά....
ἀνησυχοῦν πνευματικά καί νά βοηθοῦν τούς Χριστιανούς, βάζοντάς τους τήν καλή ἀνησυχία, καί νά τούς τονώνουν στήν πίστη, γιά νά νιώθουν θεϊκή παρηγοριά. Ἀπορῶ, δέν τούς προβληματίζουν ὅλα αὐτά τά γεγονότα πού συμβαίνουν; Γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Καί ἄν ἐπιβοηθοῦν τόν Ἀντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καί ἄλλες ψυχές στήν ἀπώλεια; Ἡ Γραφή, ὅταν λέη «... ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καί τούς ἐκλεκτούς», ἐννοεῖ ὅτι θά πλανηθοῦν αὐτοί πού τά ἑρμηνεύουν μέ τό μυαλό.».
Ἐν τούτοις, ἄς δεχθοῦμε καλοπροαίρετα νά τό συζητήσουμε. Γιά ποιά ἑνότητα ὁμιλοῦν; Μέ ποίους; Μ’αὐτούς πού ἀρνοῦνται τήν ἕνωση τῶν δύο φύσεων τοῦ Μεσσίου, ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως, ἀχωρίστως, ἀδιαιρέτως, ἀναλλοιώτως καί ἀθετοῦν τίς Οἰκουμενικές Συνόδους βλασφημοῦντες τό Πνεῦμα τό Ἅγιον; Μέ ἐκείνους ποῦ ἀρνοῦνται στόν Χριστό ἄλλοτε τή Θεία καί ἄλλοτε τήν ἀνθρωπίνη Του φύση; Πού «χειροτονοῦν» γυναῖκες καί ἄνδρες ὁμοφυλόφιλους; Πού ἀρνοῦνται τήν Στρατευομένη ἐπί τῆς γῆς Ἐκκλησία, τά μυστήριά Της καί τούς Ἁγίους Της; Πού χλευάζουν  τήν Ἀειπάρθενον Θεοτόκον Μαριάμ; 
Ὑπάρχουν καί ἄλλα πολλά ἀβυσσαλέα πού χωρίζουν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί Παράδοσιν ἀπό τήν πανσπερμία τῶν αἱρέσεων καί τόν τῦφο τῶν αἱρεσιαρχῶν· θά ἐχρειάζετο ὁλόκληρη πραγματεία γιά νά ἀναφερθοῦμε καί νά ἀναλύσουμε ἔστω καί δι’ὀλίγον.Ἔγκυροι Ὀρθόδοξοι Θεολόγοι καί Δογματολόγοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς τά ἔχουν ἐπαρκῶς ἀναλύσει καί ἐπισημάνει. Ἐνδεικτικά ἀναφερόμαστε στόν Μέγα Νηπτικό Θεολόγο καί Πατέρα μας Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος ἀνακεφαλαιώνει ὁλόκληρον τήν πρό αὐτοῦ Ὀρθόδοξον Παράδοσιν καί μέ τήν Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προφυλάσσει, διορατικά,προορατικά καί προφητικά μέ τά γραφόμενά του, ἀπό τήν πλάνη καί τό δόλο τῆς Νέας Ἐποχῆς, πού ὁμολογουμένως εἶναι ἡ χειρότερη ὅλων τῶν ἐποχῶν.
Λέει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος: « Ὅσοι παραδέχονται πράγματα σύμφωνα μὲ τὶς γνώσεις τους νομίζουν ὅτι καὶ ἡ θεωρία τοῦ Θεοῦ εἶναι θέμα γνώσεως καὶ ὄχι θείας ἀποκαλύψεως. Αὐτή(ἡ γνῶσις) εἶναι ἐκείνη ποὺ προκάλεσε ἀρχικῶς στὸν Ἀδὰμ τόν ἔρωτα τῆς ἰσοθεΐας. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει τὸ ἀδιαμφισβήτητο τῆς ἀλήθειας τῶν πρός τό συμφέρον μας ἀποκαλύψεων ἀπό τοὺς θεόπνευστους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται τό ἀκατάληπτο τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ στά κτίσματα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ λέχθηκαν ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν Ἰώβ(Ἰὼβ λη΄, 41), ἀλλὰ νομίζει ὅτι κατεννόησε μὲ ἀκρίβεια ἀπὸ τὴν κοσμικὴ σοφία τὴν καθολικὴ ἀλήθεια, οἰκοδόμησε, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει, τὸν οἶκο τῆς γνώσεως πάνω στὴν ἄμμο ἤ καλύτερα πάνω σὲ ἀλλεπάλληλα κύματα, ἀφοῦ ἐμπιστεύεται ἕνα τόσο σπουδαῖο πρᾶγμα σὲ στροφὲς λόγων, οἱ ὁποῖοι ἀπὸ τὴν φύσι τους ἀντιμάχονται πάντοτε μὲ τὶς στροφὲς ἄλλων λόγων... Ἕνας τέτοιος σοφὸς λοιπὸν θὰ παρομοιασθῇ μὲ ἀνόητο.  
Ποιὸ εἶναι τό ἀποτέλεσμα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὁμολογία; Τὶ ἄλλο βέβαια ἐκτός ἀπό τό ὅτι  τελειότητα σωτήρια στή γνῶσι καὶ στὰ δόγματα εἶναι αὐτό, τὸ νὰ ἔχουμε τὴν ἴδια πίστι μὲ τοὺς προφῆτες, τοὺς ἀποστόλους, τοὺς πατέρες, μὲ ὅλους γενικὰ ἐκείνους, μὲ τοὺς ὁποίους μαρτυρεῖται τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὅτι μίλησε γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὰ κτίσματὰ του;   
Ἐκεῖνα ὅμως ποὺ ἀποσιωπήθηκαν ἀπὸ τὸ Πνεῦμα, καὶ βρέθηκαν ἀπὸ ἄλλους, καὶ ἀληθινὰ ἀκόμη ἄν εἶναι, εἶναι ἀνώφελα γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς· γιατὶ τίποτε ἀπὸ τὰ ὠφέλιμα δὲν παραλείπεται στὴ διδασκαλία τοῦ Πνεύματος.» (ΠΑΛΑΜΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ, σελ.231-232: «Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων, 2,1 ΕΠΕ 2,286 Ε.Χ.1,502-504»).
Ἄς συνέλθουν, λοιπόν, ὅλοι ὅσοι  μέ ἰδιοτέλεια καί σκοπιμότητα ζητοῦν νά ἑνώσουν τό Φῶς μέ τό σκότος, τό ψεῦδος μέ τήν Ἀλήθεια. Χρειαζόμαστε ὅλοι τήν παραδεδομένη ἀλήθεια πού μᾶς παρεδόθῃ ἐν Χριστῷ ἀπό τούς Ἁγίους Προφῆτας, τούς Ἁγίους Ἀποστόλους, τούς Ἁγίους Ὀρθοδόξους Πατέρες μας. Ὁ Κύριος εἶπε: «ὁ πιστεύσας καί βαπτισθείς σωθήσεται ». Ἄς προσέλθουν, λοιπόν, στό Ἅγιο Ὀρθόδοξο Βάπτισμα  καί ἄς λάβουν καί τήν Χάριν ἀπό τό Ἅγιον Χρῖσμα καί ἐν μετανοίᾳ καί ἐξομολογήσει, μετά πολλῶν δακρύων, νά ἐπιτευχθεῖ καί ἡ ἐν Χριστῷ Ἁγία Ἑνότητα· ἀληθεύοντες ἐν ἀγάπῃ. Ἡ Ὀρθοδοξία δέν μπορεῖ καί δέν ἐπιτρέπεται ἔναντι οἱουδήποτε κινδύνου νά κάνει πίσω στά παραδεδομένα, οὔτε κεραία! Τό πανάμωμο αἷμα μυριάκις μυρίων Ὀρθοδόξων Μαρτύρων διαχρονικά φωνάζει καί καταγγέλλει: «Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα»(Ἰωσήφ Βρυέννιος).
Δέν ἤξεραν οἱ ἅγιοι τέτοιες πολιτικές διπλωματίας ἀγορᾶς καί πώλησης ψυχῆς· εἶχαν τό ἀνάστημα, τό σθένος καί τό φρόνημα σάν κοῦκοι νά φέρνουν τήν ἄνοιξη!Εἴθε!

Υ.Γ. : Φαίνεται πώς ἡ κατρακύλα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί ἡ ἔσχατη πλάνη της νά προσκυνήσει τόν Ἀντίχριστο σπρώχνουν στήν ἄβυσσο τῆς πνευματικῆς καί ἠθικῆς καί σωματικῆς αὐτοκτονίας τούς ἀνθρώπους, ὅπως ἐπίσης καί στήν καταστροφή τοῦ περιβάλλοντος χώρου πού δι’ὀλίγον φιλοξενούμεθα. Ὁ ἔχων νοῦν Χριστοῦ νοείτω. Στῶμεν καλῶς, ἀδελφοί. Στῶμεν μετά φόβου. Ἀμήν.

5 σχόλια:

 1. ΈΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΜΕ ΤΈΤΟΙΕΣ ΛΑΝΘΆΝΟΥΣΕΣ ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΈΣ ΣΑΣ, ΤΟ ΜΟΙΡΆΖΟΥΝΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΟΝΑΣΤΉΡΙΑ ΔΩΡΕΆΝ, ΤΟ ΛΈΝΕ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΉΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΉΓΟΡΌΥΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΌΔΟΥΛΟ ΕΠΕΊΔΗ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΜΕΓΑΛΏΣΕΙ ΤΟ ΠΟΊΜΝΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΊΑΣ ΄ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΊΤΕ ΑΠΌ ΚΆΠΟΙΟΙ ΓΈΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΡΌΝΤΙΣΣΕΣ ΜΟΝΆΧΑ ΣΤΟ ΦΑΝΆΡΙ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΎΠΟΛΗ, ΌΤΙ Ο ΘΕΌΣ ΤΟΝ ΤΙΜΏΡΙΣΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΌ ΤΟΝ ΈΣΤΕΙΛΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΊΝΟ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΔΙΑΦΩΝΏ ΜΕ ΌΣΟΥΣ ΕΠΙΔΙΏΚΟΥΝΕ ΜΊΑ ΟΡΘΟΔΟΞΊΑ ΜΙΚΡΉ ΚΑΙ ΜΊΖΕΡΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΚΆΠΟΙΟΣ ΛΙΓΟΣΤΌΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ.tamystikatoubaltou.blogspot.gr.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΜΙΖΕΡΙΑ ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ.....
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 2. Νά ἑνωθοῦν ὡς ἄνθρωποι ὄχι ὡς ἐκκλησία !!
  Ἔλεος !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. εάν θέλετε η Ορθοδοξία μας να συνεχίσει να υπάρχει και μετά από χρόνια σταματήστε να σκέφτεστε μονάχα το εγώ σας.Τα εκατομμύρια των αιρετικών καθολικών που δεν είχανε την τύχη να γνωρίσουνε την Ορθοδοξία, γιατί τους γυρνάμε την πλάτη και τους λέμε δεν σας μιλάμε;Πάντα θα βρισκόμαστε μαζί με τους καθολικούς αιρετικούς σε οποιαδήποτε προσευχή αλλά ποτέ μα ποτέ δεν θα αλλάξουμε ούτε ένα κόμα ούτε μία τελεία από αυτά που μας άφησαν οι Άγιοι Πατέρες της Ορθοδοξίας μας, αλλά δεν μπορούμε σχεδόν τον μισό πλανήτη που έχει μάθει να βλέπει μονάχα πάπα και καθολικισμό να λέμε δεν σας μιλάμε είστε αιρετικοί.Το άνοιγμα δεν το κάνουμε στον αιρεσιάρχη πάπα αλλά στα εκατομμύρια των πιστών του που αυτός εκπροσωπεί.tamystikatoubaltou.blogspot.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΣΑΣ ΜΙΛΑΜΕ,ΑΛΛΟ ΕΙΣΤΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΛΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ,ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΙΜΑΣΤΕ....ΠΑΡΤΥ ΕΧΟΥΜΕ Ἤ ΠΟΛΕΜΟ;;;''ΤΟΝ ΠΆΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΑΙ,ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΙΤΙΟΣ'''
   Καλλιόπη

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.