29 Σεπ 2014

"Ἡ ἐπὶ «μισθῶ ἀρθογραφία» στὴν οὐσία εἶναι μιᾶς μορφῆς ἐργολαβία γιὰ τὴν ἔκφραση ἄποψης ποὺ παραγγέλεται"

Τοῦ Χρήστου Παπαδημητρίου
Ἀγαπητέ μου νὰ γνωρίζεις ὅτι ἡ ἐπὶ  «μισθῶ ἀρθογραφία» στὴν οὐσία εἶναι μιᾶς μορφῆς ἐργολαβία, κατὰ συνέπεια ὁ ἐπαγγελματίας ἀρθρογράφος, δὲν εἶναι δημοσιογράφος μὲ τὴν ἔννοια τῆς καταγραφῆς τοῦ γεγονότος ποὺ ἔγινε, ἀλλὰ τῆς ἔκφρασης  ἄποψης ποὺ τοῦ παραγγέλλεται. Ἰδιαιτέρως στὴν πολιτικὴ ἐφημερίδα ἡ παραπάνω θέση ἐξαντλεῖται στὴν ἰδεολογικὴ κειμενογραφία καὶ ὡς ἐκ τούτου νὰ γνωρίζεις  ὅτι  λειτουργεὶ  καὶ ὡς ἀλλοτριωτικὴ διαδικασία καὶ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ σκεφτεῖς καλὰ ἂν ἐπιθυμεῖς νὰ γράφεις  ἐλεύθερα ἡ νὰ γράφεις  ἀμειβόμενος κατ' ἀποκοπῆ μὲ ὅτι αὐτὸ σημαίνει… 
Ἀπάντηση  στὸν ὑποφαινόμενο  τῆς καθηγήτριας Ἀλίκης Μαραγκοπούλου  τῆς Παντείου Σχολής  στὸ ἐρώτημα  ἐπαγγελματικὴ ἡ ἐλεύθερη ἀρθρογραφία:....
 Ἡ ἐπικοινωνία ποὺ ἐπιτυγχάνεται ἀνάμεσα στὸν πολίτη καὶ τὸν «χῶρο» τῆς πολιτικῆς ἐφημερίδος ἀποτελεῖ διαδικασία μοναδική, μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ἐξυπηρετεῖται ἀνάγκη οὐσιαστική, καὶ δομικὴ ὅσον ἀφορᾶ  τὴν ἰσορροπία τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἐνδιαφέρεται τόσο γιὰ τὴν πληροφόρηση ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἐνημέρωσή του.
              Ἀναμφισβήτητα πρόκειται γιὰ μιὰ ἀμφίδρομη σχέση ποὺ ἀναπτύσσεται μεταξὺ γράφοντος καὶ ἀναγνώστη, καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια εἶναι μιὰ σχέση «ἐρωτική»,δηλαδὴ ὁ γράφων κάθε φορᾶ καὶ σὲ κάθε περίπτωση  δὲν ἐπαναλαμβάνεται ἀλλὰ «ἐπιχειρεῖ» ἐκ νέου  τὴν παρουσίαση ἑνὸς νέου κειμένου, μιᾶς νέας δηλαδὴ ἐπικοινωνιακῆς προσπάθειας.
             Προσπάθεια τὴν ὁποία ὁ ἀναγνώστης ἰδιαίτερα σήμερα μπορεῖ νὰ ἀξιολογήσει, καὶ ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀντιληφθεῖ ἀφενὸς τὴν διάθεση τοῦ γράφοντος  καὶ  τὴν ποιότητα τῆς νέας γραφῆς ξεχωρίζοντας τὴν  ἀπὸ τὸ σύνηθες φαινόμενο τῆς ἀντιγραφῆς, καὶ ἑτέρου τὸν στόχο τοῦ γράφοντος, ἂν πρόκειται δηλαδὴ γιὰ μιὰ εἰλικρινῆ ἐπικοινωνιακὴ τοποθέτηση ἡ ἂν πρόκειται γιὰ μιὰ δημοσίευση ποὺ στοχεύει ἁπλὰ καὶ μόνο στὴν αὐτοϊκανοποίησή του.
            Γιὰ τὴν  Δημοκρατία ἡ ἐλευθεροτυπία ἀποτελεῖ τὸν πυλώνα τῆς διασφάλισής της.
            Γιὰ τὴν ἐλευθεροτυπία, ἀνασταλτικὸ παράγοντα ἀποτελοῦν οἱ κὰτ ἐπάγγελμα «κομματικὸ- δίμιτοι», ἀρθρογράφοι καὶ οἱ πάτρωνές τους ἀπὸ ὅλους τους χώρους ἐξουσίας βεβαίως, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀνελέητη θρασύτητα, προκάλεσαν στὸν χῶρο τοῦ ἔντυπου τύπου τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν «ἀλλοτρίωση» ποὺ ὑφίσταται αὐτὴ ἡ δυναμικὴ δημοκρατικὴ σχέση  ἀνάμεσα στὸν πολίτη καὶ τὴν πολιτικὴ ἐφημερίδα.
             Γιὰ τὴν ἀλλοτρίωση- τὴν ἀποξένωση μὲ ἁπλὰ λόγια-τοῦ ἀναγνώστη ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐφημερίδα, εὐθύνη καίρια καὶ κύρια φέρνει καὶ ὁ ἐκδότης της, ὁ ὁποῖος πολλάκις δὲν ἔχει καμία σχέση, οὔτε μὲ τὸ πνεῦμα οὔτε μὲ τὸ νόημα τῆς ἐλευθεροτυπίας, ἀλλὰ μὲ ἐργολαβίες οἰκοδομικές, καὶ πολιτικὲς μπίζνες. 
            Καὶ σὲ αὐτὴ τὴν ἀνεπανάληπτη μοναδικὴ καὶ ἀναντικατάστατη μορφὴ ἐνημέρωσης καὶ πληροφόρησης τοῦ πολίτη ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα, προκαλεῖται ἡ καταστροφικὴ ἀποξένωση , ἡ ἀλλοτρίωσή του, σὲ σχέση μὲ τo πολιτικὸ ἔντυπο ὅταν συμβαίνει, καὶ σήμερα εἶναι σχεδὸν τὸ σύνηθες, ἡ ἐφημερίδα νὰ δίνει προτεραιότητα στὴν ἰδιότητα τοῦ γράφοντα καὶ ὄχι στὴν ποιότητα τῶν ἀπόψεών του.
            Αὐτὸ συμβαίνει στὸν κεντρικὸ ἀλλὰ καὶ στὸν περιφερειακὸ τύπο, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔχουμε σήμερα, ἀμέτρητα κείμενα ἀμφιβόλου προέλευσης μὲ τὴν ἔννοια ποὺ παραπάνω ἀναφέρθηκε, καθότι πλῆθος ἐξ αὐτῶν ἀποτελοῦν κακέκτυπες ἀντιγραφὲς ,πρόχειρα γραμμένες ,δίνοντας τὴν ἐντύπωση στὸν Πολίτη, ὅτι ἀγόρασε ὄχι πολιτικὴ ἀλλὰ κομματικὴ ἐφημερίδα καὶ μάλιστα τοῦ προηγούμενου μήνα μιᾶς καὶ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν –ποὺ γράφουν ἀποκλειστικὰ δῆθεν- ἀρέσκονται στὸ ἀνακάτεμα τοῦ ἴδιου κειμένου ἀλλάζοντας τὸν τίτλο, προκαλώντας αὐτὸ ποὺ περιγράφουμε ὡς ἀποξένωση- ἀλλοτρίωση . 
             Λειτουργοῦν ἀποτρεπτικὰ ἰδιαίτερα σήμερα, οἱ ἀπόψεις «κάποιων» ἐμπλεκόμενων, καὶ μή, ἐπωνύμων οἱ ὁποῖο ἀφοῦ ἔχουν «ἐξασφαλίσει» θέση γιὰ τὴν φωτογραφία τοὺς , τοὺς εἶναι ἀδιάφορη τόσο ἡ ποιότητα τοῦ κειμένου, ὅσο καὶ ἡ ζημία ποὺ προκαλοῦν στὸν πολίτη στὴν σχέση του μὲ τὴν ἐφημερίδα.
Εἶναι φανερὴ σήμερα ἡ ἄρνηση τοῦ Πολίτη νὰ συμμερισθεῖ ἀπόψεις καὶ θέσεις παρωχημένες, πολιτικὰ δηλητηριασμένες, τοποθετήσεις ἀκραῖες γιὰ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία ,(χωρὶς ἴχνος ἐνδοιασμοῦ )καὶ ἐν τέλει θέσεις οἱ ὁποῖες δὲν συνάδουν μὲ τὸ γενικότερο κλίμα πολιτικοῦ προβληματισμοῦ ,καὶ μάλιστα σήμερα περισσότερο ἀπὸ ποτὲ καθότι ὁ πολιτικὸς προβληματισμὸς ἀποτελεῖ μὲ βεβαιότητα μονόδρομο γιὰ πολιτικὸ παρεμβατισμὸ ὅσον ἀφορᾶ τὸ πλάτεμα καὶ τὸ βάθεμα τῆς Δημοκρατίας .
Νομιμοποιοῦμαι ὡς πολίτης νὰ ἐκφράσω τὴν ἄποψη ὅτι ἀδικεῖ τὸν ἀναγνώστη, ἰδιαιτέρως σήμερα ἡ στοχευόμενη κομματικὰ ἀρθρογραφία, καὶ ἐπιτείνει τὴν προβληματική τς σχέσης πολίτη καὶ πολιτικοῦ ἐντύπου καθότι αὐτὸς μέσα ἀπὸ τὴν ἀνούσια κομματικὴ ἀντιπαράθεση ἀντιλαμβάνεται  τὸ ἔντυπο ὡς κομματικὸ τραῖνο καὶ ὄχι ὡς διαδικασία παραγωγῆς πολιτικῆς ἄποψης, καὶ πολιτικῆς σκέψης ,ἡ ὁποία παράγεται βεβαιότατα καὶ μέσα ἀπὸ τὶς πολιτικὲς ἐφημερίδες. 
                  Στὴ Δημοκρατία ἔχω ὑποχρέωση ὡς ἐνεργὸς πολίτης καὶ ἀναγνώστης νὰ κρίνω ὄχι μόνο το κείμενο τοῦ ὁποιοδήποτε, ἀλλὰ καὶ νὰ σχολιάσω τὴν στοχευόμενη πολιτικὰ κατὰ τίτλο, ἀλλὰ κομματικὰ κατὰ περιεχόμενο τοποθέτηση.
                   Χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι ἀμφισβητῶ τὴν ἐλευθερία τοῦ καθενὸς νὰ γράφει ὅτι θέλει καὶ τῶν ἐφημερίδων νὰ δημοσιεύουν αὐτὰ ποὺ ἐπίσης ἐπιλέγουν, μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι, θὰ πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσει ὅλους το τί σημαίνει  ἀλλοτρίωση ἡ ὁποία προσβάλει  σὰν σαράκι σήμερα καὶ  τὴν σχέση πολίτη ἐντύπου, καὶ ἐν τέλει τὴν σχέση τοῦ πολίτη μὲ τὴν πολιτική.

Πρώτη γραφὴ κατὰ τίτλο καὶ δεύτερη μερικῶς  κατὰ  κείμενο ,μὲ πολιτικοὺς καὶ ὄχι  κομματικοὺς προσδιορισμούς.
Τὸ κείμενο τίθεται στὴν διάθεση τῆς Δ/σης τῆς ἐφημερίδος γιὰ δημοσίευση, χωρὶς τὴν ἀξίωση νὰ εἶναι ἀποκλειστικό, μὲ τὴν πεποίθηση   ὅμως ὅτι εἶναι ἀποκλειστικό το θέμα ποὺ προσεγγίζει, μὲ τὸν πρέποντα σεβασμὸ στὴν τοπικὴ κοινωνία, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ διακρίνει κείμενα γραμμένα μὲ τὴν λογική του προχθές, καὶ κείμενα τὰ ὁποῖα ἐντοπίζουν θέματα τοῦ αὔριο.
Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.