22 Ιουν 2014

Περὶ ὀγδόης καὶ ἐνάτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀλλὰ καὶ περί… Πουσὰν οὔτε λέξις ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

«Συγγνώμη πού εἴμαστε Ὀρθόδοξοι» : 10η  Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Ε. στό Πουσάν
Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ὥρισεν ὅπως κατὰ τὴν 7ην, 8ην, 9ην καὶ 10ην Ὀκτωβρίου συνέλθη εἰς τακτικὴν συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας. Ἀπεφάσισεν ἐπίσης νὰ ἐπεξεργασθῆ τὴν θεματολογίαν μὲ τὴν ὁποίαν θὰ ἀσχοληθῆ ἡ Ἱεραρχία. Ἡ θεματολογία προσδιορίζεται ὡς ἑξῆς:
1ον) Ἐνημέρωσις καὶ προετοιμασία διὰ τὴν σύγκλισιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου. 2ον) Θέματα Ὀρθοδόξου βιοηθικῆς. 3ον) Ἡ σχέσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετὰ τῆς συγχρόνου Ἑλληνικῆς πορείας τοῦ Ἔθνους μας.
Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον διετυπώθη ἡ θεματολογία, ἀποκλείει τὴν ἐξέτασιν τοῦ ζητήματος τῆς ἀλλοιώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιολογίας ὑπὸ Προτεσταντῶν καὶ Ὀρθοδόξων εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ἢ Αἱρέσεων. Τὸ αἴτημα διετύπωσαν μὲ....
δύο χωριστὰ ὑπομνήματα: α) Ὁ Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ β) οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Κονίτσης, κ. Ἀνδρέας, Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίας, Γλυφάδας κ. Παῦλος, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς. Ἅπαντες οἱ προαναφερόμενοι Μητροπολῖται ἐπέρριπτον καὶ εὐθύνας εἰς τοὺς Ἕλληνας Ἀρχιερεῖς - Ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι ἀπεδέχθησαν τὰς ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ ΠΣΕ ἄνευ ἀντιδράσεως. Ἡ μὴ συζήτησις τοῦ θέματος ἀποτελεῖ περιφρόνησιν τοῦ αἰτήματος τῶν ἕξι Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γενναῖον Ὀρθόδοξον καὶ Πατερικὸν φρόνημα καὶ ἐκπροσωποῦν μεγάλα τμήματα Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς Ἑλλάδος. Περιφρόνησιν ὅμως ἀποτελεῖ καὶ ἡ ἀγνόησις τοῦ αἰτήματος τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίου καὶ Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ὅπως ἀναγνωρισθοῦν ἡ 8η καὶ ἡ 9η Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι, αἱ ὁποῖαι κηρύσσουν τὸν Παπισμὸν ὡς αἵρεσιν...
Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἐνεργεῖ ὄχι ὡς ἀνεξάρτητος Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ὡς παράρτημα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία δὲν ἀναγνωρίζει ἐπισήμως τὴν 8ην καὶ 9ην Οἰκουμενικὴν Σύνοδον, διὰ νὰ μὴ διακοπῆ ὁ διάλογος μετὰ τῶν Παπικῶν. Τοῦτο τοὐλάχιστον ἰσχυρίσθη γραπτῶς ὁ Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πατὴρ Γεώργιος Τέτσης. Θυσιάζεται ἡ θεοπνευστία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας εἰς τὴν διπλωματίαν τῆς ἀγάπης (ἄνευ τῆς Ἀληθείας τῆς Πίστεως), τὴν ὁποίαν ἐφεῦρε τὸ 1965 ὁ Παπισμὸς κατὰ τὴν Β´ Βατικανὴν Σύνοδον καὶ ἔκτοτε ἀκολουθοῦν πιστῶς ὅλοι οἱ Οἰκουμενικοὶ Πατριάρχαι καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Οἰκουμενισταὶ Ἀρχιερεῖς. Ἡ λέξις ἐντροπὴ εἶναι ὀλίγη, διὰ νὰ χαρακτηρίση τοὺς ἐκπροσώπους τῆς συγχρόνου ἑλληνοφώνου Ὀρθοδοξίας.Γ.Ζ.
Oρθόδοξος Τύπος, 20/6/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.