30 Μαΐ 2014

Ἐξάπλωση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὴν Εὐρώπη

τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ὡς γνωστὸν οἱ Ὀρθόδοξες Μητροπόλεις τῶν χωρῶν τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης ὑπάγονται στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο φέρει καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ εὐθύνη γιὰ ὅσα συντελοῦνται σὲ αὐτές. Στὶς χῶρες αὐτὲς ὅπου οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ ἀποτελοῦν μειονότητα σὲ σχέση μὲ τὶς πλειονότητες τῶν Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν, παρατηρεῖται ἔντονη οἰκουμενιστικῆ δραστηριότητα, σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ νὰ διερωτᾶται κανεὶς τί ἐπιπλέον λείπει γιὰ νὰ μιλᾶμε γιὰ «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν».
Οἱ συμπροσευχὲς μεταξὺ Ὀρθοδόξων, Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν βρίσκονται ἐκεῖ στὴν ἡμερήσια διάταξη καὶ κάθε μεγάλη ἐκκλησιαστικὴ ἑορτὴ ὅπως τὸ Πάσχα ἢ τὰ Χριστούγεννα ἀποτελεῖ ἀφορμὴ (ἐπι-)κοινωνίας μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ ἑτεροδόξων. Ἐπιπλέον συναντήσεις, ἀλληλοασπασμοὶ καὶ συμπροσευχὲς πραγματοποιοῦνται σὲ οἰκουμενιστικὲς «ἐπετείους» ποὺ καθιερώθηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια ὅπως ἡ «Ἑβδομάδα προσευχῆς γιὰ τὴν....
ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν».
Ἡ πορεία γιὰ τὶς Ἐκκλησίες τῶν χωρῶν αὐτῶν φαίνεται προδιαγεγραμμένη καὶ ὁδηγεῖ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν πλήρη κοινωνία μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ ἑτεροδόξων, ἀκόμη καὶ στὸ Κοινὸ Ποτήριο, ποὺ μολονότι δὲν ἔχει ἐπισήμως τουλάχιστον πραγματοποιηθεῖ, δὲν εἶναι ὡστόσο βέβαιο ὅτι ἀποφεύγεται πλήρως στὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ τῶν πιστῶν τν περιοχῶν αὐτῶν.
Ἡ εὐθύνη τῶν Μητροπολιτῶν τῶν ἐπισκοπῶν αὐτῶν εἶναι βαρύτατη γιὰ τὶς ἐνέργειές τους ποὺ συντείνουν στὴν οἰκουμενιστικὴ ἑνότητα παραβλέποντας τὰ δόγματα καὶ τοὺς ὅρους τῶν ἁγίων Συνόδων καὶ Πατέρων.  Δυστυχῶς οἱ ποιμένες αὐτοὶ ἀντὶ νὰ βάζουν τὴν καλὴ ἀνησυχία, ποὺ ἔλεγε ὁ Γέροντας Παΐσιος, στοὺς ἑτεροδόξους τν κοινοτήτων ποὺ διακονοῦν, μὲ τὴ στάση τους ὁδηγοῦν τὸ λογισμὸ τῶν Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν πιστῶν στὴν ἄποψη ὅτι ὅλοι οἱ Χριστιανοί, Ὀρθόδοξοι, Παπικοί, Προτεστάντες παντὸς εἴδους, εἶναι ἀδελφοὶ καὶ καμία ἀνάγκη στροφῆς πρὸς τὴν Ὀρθοδοξία δὲν ὑπάρχει γιὰ ὅσους ζοῦνε μακριὰ ἀπὸ αὐτήν. Διπλὸ λοιπὸν τὸ κακό τν οἰκουμενιστῶν ποιμένων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Καὶ τὸ αἰσθητήριο τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν ἀμβλύνουν καὶ κλείουν τὴν θύρα τῆς σωτηρίας, διὰ τῆς ἐπιστροφῆς στὴν Ὀρθοδοξία,  στοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες πιστούς.
Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο φαίνεται νὰ συμφωνεῖ πλήρως μὲ τὶς ἀνωτέρω οἰκουμενιστικὲς προσεγγίσεις. Ὅσα δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιβάλλει στὶς χῶρες ὅπου τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα ἀποτελοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοὶ καὶ οἱ ἀντιδράσεις στὸν οἰκουμενισμὸ εἶναι ἰσχυρές, εὔκολα βλέπει νὰ καρποφοροῦν στὶς χῶρες αὐτές. Ὅταν μάλιστα ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἐπισκέπτεται τὶς εὐρωπαϊκὲς αὐτὲς Μητροπόλεις τῆς δικαιοδοσίας του, δὲν παραλείπει νὰ καλλιεργήσει ἔτι περαιτέρω τὸν ἐκεῖ καρποφοροῦντα οἰκουμενισμό. Τὸ πρόγραμμα τῶν ἐπισκέψεών του περιλαμβάνει πάντοτε συναντήσεις μὲ τοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες «ἐκκλησιαστικοὺς» ἡγέτες τῶν χωρῶν αὐτῶν, δέχεται τιμητικὲς διακρίσεις ἀπὸ παπικὰ καὶ προτεσταντικὰ πανεπιστήμια, συμπροσεύχεται καὶ συντρώγει μετὰ τῶν ἑτεροδόξων καὶ ἐπικροτεῖ παντοιοτρόπως τὶς καλὲς σχέσεις ποὺ ἔχουν οἰκοδομηθεῖ στὶς Μητροπόλεις αὐτὲς μεταξύ τν Χριστιανῶν ὅλων τν ὁμολογιῶν.
Ἡ ἁλματώδης αὐτὴ ἐξάπλωση τοῦ οἰκουμενισμοῦ στὴν Εὐρώπη μοιάζει ἀδύνατο νὰ ἀνακοπεῖ. Ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου οὐδεμία ἀντίσταση προβάλλει καὶ ὅλα τα Μέλη της πάντοτε ἐπικροτοῦν τὶς ἀποφάσεις τοῦ ἔχοντος τὴν Προεδρία. Ὅταν μάλιστα κάποιοι ἀγωνιοῦντες Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑψώνουν φωνὴ διαμαρτυρίας γιὰ τὰ τελούμενα στὴν Εὐρώπη ἐπικρίνονται γιὰ «εἰσπήδηση» σὲ ἄλλη Ἐκκλησία.
Ἃς μὴ λησμονοῦμε ὅμως ὅτι ὅταν οἱ Ἰσραηλίτες «ἐπείρασαν καὶ παρεπίκραναν τὸν Θεὸν τὸν Ὕψιστον καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο καὶ ἀπέστρεψαν καὶ ἠθέτησαν καὶ παρώργισαν αὐτὸν» τότε «ὁ Θεὸς ὑπερεῖδε καὶ ἐξουδένωσε σφόδρα τὸν Ἰσραήλ…καὶ παρέδωκεν εἰς αἰχμαλωσίαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καὶ συνέκλεισεν ἐν ρομφαία τὸν λαὸν αὐτοῦ» καὶ «οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἐν ρομφαία ἐπεσον» (Ψάλμ. ΟΖ΄, 56-64).
Ὀρθόδοξος Τύπος, 30/5/2014

6 σχόλια:

 1. Δεν έχουν καταλάβει πόση ζημιά κάνουν στην Ορθοδοξία οι συμπροσευχές τους!Αυτό θα το πληρώσουμε ακριβά.Η κοινωνία με αιρετικούς και άπιστους είναι έγκλημα αν δεν υπάρχει μετάνοια και πίστη στο Χριστό.Ο Χριστός το είπε με σαφήνεια,δε πρέπει να έχουμε κοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία του.Ζούμε έσχατους καιρούς,και πονηρούς,δε πρέπει να εγκλωβιζόμαστε σε συμπροσευχές και ύποπτες σχέσεις με απίστους,όχι ότι τους απεχθανόμαστε,όχι ότι τους μισούμε,αλλά ο Χριστός θέλει καθαριότητα στην Εκκλησία του.Μη μολύνουμε τη πίστη,θυμηθείτε τους Σαμαρείτες οι οποίοι αναμείχθηκαν με τα έθνη,σε σχέση με τους Ιουδαίους,είχαν απομακρυνθεί από τη πατροπαράδοτη πίστη,υπάρχει συμβολισμός,το ίδιο κάνουν και οι δικοί μας θρησκευτικοί ηγέτες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://katanixis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_3704.html
  Την ίδια στιγμή μεθοδεύεται δίωξη σε βάρος αντιοικουμενιστή κληρικού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το άρθρο είναι ασαφή . Ούτε αναφέρει ποια μητρόπολη είναι , ούτε ποιος αρχιμανδρίτης είναι , ούτε ποιόν ιερέα θέλουν να φιμώσουν . Υποθετική συζήτηση γίνετε επάνω σε ασαφή και αδιευκρίνιστη αρθρογραφία για προς το παρόν λόγους εντυπώσεων .

   Διαγραφή
  2. ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ!

   Διαγραφή
 3. 9:56: κάποιοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Από την στιγμή που δεν αναφέρουν ονομαστικά ποια μητρόπολη είναι , ποιός αρχιμανδρίτης και ποιόν ιερέα τι να σχολιάσεις περαιτέρω ; Άκρη δεν βγάζεις κάνοντας υποθέσεις σε ασαφή αρθρογραφία .

   Και παρακάτω επισημάνει επαναλαμβάνοντας περί "προσωπικής επίθεσης " στον π.Νικόλαο ως "δήθεν ενεργό διαχειριστή" , αλλά αν ψάξεις στο ιστολόγιο τους πριν την ανακοίνωση τους θα βρείς οι "ίδιοι" εκ της διαχειρίσεως να απαντάνε σε σχόλια που απευθύνονται προσωπικά στον π.Νικόλαο , στους σχολιαστές του ιστολογίου δίνοντας την λανθασμένη εντύπωση δημόσια ότι ο "ίδιος" ο πάτερ απαντάει στα σχόλια τους .
   Ούτε μπαίνουν στην διαδικασία να απαντήσουν αρνητικά στον παρακάτω αναγνώστη που τους ρωτάει ευθέως αν είναι ο π.Νικόλαος και έπειτα με την ανακοίνωση τους σε μεταγενέστερο χρόνο ξεκαθαρίζουν την κατάσταση παρουσιάζοντας το θέμα πλέον ως "προσωπική επίθεση" στο πρόσωπο του π.Νικόλαου .

   Πάρε μία γεύση για να καταλάβεις ( Βλ. Μήνυμα στης 23 Νοεμβρίου 2013 - 4:57 μ.μ. )
   http://katanixis.blogspot.gr/2013/11/2013_22.html#more

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.