8 Φεβ 2014

Δελτίο Τύπου τῆς ΠΕΘ: Ἡ εὐθύνη τῆς Διοικοῦσας Ἐκκλησίας καὶ τῶν Θεολόγων γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

  θήνα 8-2-2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Στὴν ἐτήσια κοινὴ Σύσκεψη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τῶν Καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν πρὸς τιμὴν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Μεγάλου καὶ Ἱεροῦ Φωτίου ποὺ ἔγινε στὸ Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὶς 6 Φεβρουαρίου 2014,
ἐτέθη, μὲ καίρια παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου, τὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, τὸ ὁποῖο ὁ Μητροπολίτης χαρακτήρισε «θέμα ὀξὺ καὶ ἐπεῖγον». Ἀκολούθησαν ἀρκετὲς τοποθετήσεις ἐπὶ τοῦ θέματος ποὺ μᾶς ἀναγκάζουν νὰ προβοῦμε στὶς ἀκόλουθες ἐπισημάνσεις:
Ἡ εὐθύνη τῆς Διοικοῦσας Ἐκκλησίας
Ἀτυχῶς μέχρι σήμερα δὲν ὑπάρχει ὁριστικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸ ζήτημα ποὺ ἀνέκυψε μὲ τὴν πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου. Μεγάλος ἀριθμὸς Ἱεραρχῶν τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τὸ Ἅγιον Ὅρος, ἀξιόλογοι κληρικοὶ καὶ μοναχοί, πανεπιστημιακοὶ καθηγητὲς καὶ θεολόγοι τῶν σχολείων, ἄλλοι ἐπιστήμονες καθὼς καὶ τὸ ἴδιο τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν τοῦ δίνεται ἡ εὐκαιρία, ἔχουν ἐκφράσει τὴν ἀντίθεσή τους στὸ...
νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν. Παρὰ τὸ πλῆθος αὐτὸ τῶν ἀντιδράσεων ὁ ὑπεύθυνος τῆς ἐπιτροπῆς ἐκπόνησης τοῦ νέου Πιλοτικοῦ Προγράμματος Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, θεολόγος κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ κατὰ τὴν παρέμβασή του στὴν προειρημένη ἐκδήλωση ἀναφέρθηκε μόνο στὶς δύο θετικὲς ὑπὲρ τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν παρεμβάσεις (2) Ἱεραρχῶν στὴ Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο καὶ ἀποσιώπησε πλήρως τόσο τὴν κατατεθεῖσα στὴ Σύνοδο εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων Προκοπίου ἐναντίον τοῦ νέου ΠΣ ὅσο καὶ τὶς ἐκπεφρασμένες ποικιλοτρόπως ἀντίθετες μὲ τὸ Πρόγραμμα ἀπόψεις πλείστων ἄλλων Ἱεραρχῶν.
            Ἐὰν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀληθῶς ἀνησυχεῖ γιὰ τὸ μάθημα, ὀφείλει, χωρὶς ἄλλη ἀναβολή, νὰ θέσει τὸ ζήτημα στὴν Ἱεραρχία ποὺ συνέρχεται στὰ τέλη τοῦ τρέχοντος μηνὸς Φεβρουαρίου ἐνώπιον ὅλων τῶν Ἱεραρχῶν. Καὶ ἐὰν ὑπάρχουν διαφορετικὲς ἐπὶ τοῦ θέματος ἀπόψεις μεταξὺ τῶν Ἱεραρχῶν ἂς ληφθεῖ ἀπόφαση σύμφωνη μὲ τὴ γνώμη τῶν πλειόνων.

Ἡ εὐθύνη τῶν Θεολόγων
Γιὰ τὸ χαρακτήρα, τὴ δομή, τὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ἐφαρμογὴ σὲ πιλοτικὴ μορφὴ τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν τὴν κύρια εὐθύνη, ὡς ἐκ τῆς θέσεώς τους φέρουν ὁ θεολόγος, κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου, ὡς ὑπεύθυνος τς ἐπιτροπῆς ἐκπόνησης τοῦ νέου Πιλοτικοῦ Προγράμματος Σπουδῶν καὶ οἱ σὺν αὐτῶ Θεολόγοι, μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμπειρογνωμόνων. Τόσο ὁ κ. Γιαγκάζογλου ὅσο καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν Ἐμπειρογνωμόνων, ἀλλὰ καὶ λίγοι ἄλλοι Θεολόγοι ποὺ σήμερα κόπτονται ὑπὲρ τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν, εἶναι ὅλοι μέλη ἑνὸς νεοφανοὺς συνδέσμου ποὺ ἱδρύθηκε μὲ συγκεκριμένη ἀποστολή. Καὶ ἐξηγούμαστε.
Ὡς γνωστὸν ἀπὸ τὸ 1951 ἱδρύθηκε καὶ λειτουργεῖ ἡ Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων, καὶ ἔχει στὴν ἱστορία της νὰ παρουσιάσει ἕνα πολύπλευρο καὶ δύσκολο ἔργο. Τὸ 2010, ἡ παραπάνω ὁμάδα θεολόγων ἐπιχείρησε τὴ διάσπαση τοῦ θεολογικοῦ κόσμου, ἀποκόπηκε ἀπὸ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων καὶ ἵδρυσε ἕναν θεολογικὸ ἀντισύλλογο ποὺ τὸν ὀνόμασαν καὶ αὐτὸν παραπλανητικὰ «Πανελλήνιο» μὲ τὴν ἐπωνυμία «Καιρός». Ἡ ὅλη κίνηση, ὅπως σήμερα ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν πραγμάτων, στόχευε στὴ δημιουργία μίας ὑποστηρικτικῆς βάσης, προκειμένου νὰ μπορέσει νὰ περάσει ἕνα νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ μὲ πολυθρησκειακὴ δομὴ γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Τὸ ὑποστηρικτικὸ ἔργο στὸ πολυθρησκειακὸ Πρόγραμμα τῆς κ. Διαμαντοπούλου ὀνομάστηκε παραπλανητικὰ ἀπὸ τὸν ἀντισύλλογο αὐτὸ «ἀναβάθμιση τῆς θρησκευτικῆς ἐκπαίδευσης!!». Ὁ ἀντισύλλογος αὐτὸς χρησιμοποιεῖ κάθε τρόπο καὶ μέσο, προκειμένου νὰ παραπλανήσει τὸ θεολογικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ κόσμο καὶ νὰ τὸν πείσει ὅτι ἡ προτεινόμενη μέσω τοῦ νέου Προγράμματος Σπουδῶν διδασκαλία τῶν θρησκειῶν εἶναι ἕνα ὀρθόδοξο μάθημα ποὺ προάγει τὴν ὀρθόδοξη παράδοση καὶ ζωή! Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι πολὺ διαφορετική. Δὲν χρειάζεται πολὺς χρόνος γιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ κάθε συνάδελφος ἢ μὴ τὸν ἰστότοπο τοῦ Ψηφιακοῦ Σχολείου γιὰ νὰ διαβάσει τὸ νέο αὐτό Πρόγραμμα Σπουδών καὶ τόν Οδηγὸ Ἐκπαιδευτικοῦ. Ἐκεῖ θὰ διαπιστώσει ἰδίοις ὄμμασι:

α) Τὸ σκοπό, τὴ δομὴ καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ νέου Προγράμματος.
β) Τὴ σκοπιμότητα τοῦ συγκεκριμένου «ἐργολαβικοῦ» καὶ ὑποστηρικτικοὺ  ἔργου ποὺ προσφέρει ὁ ἀντισύλλογος «Καιρὸς» στὸ πολυθρησκειακὸ μάθημα.
γ) Ὄτι η «ἀναβάθμιση» τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν», ποὺ ἐκ προοιμίου ἐπαγγέλλεται, δὲν εἶναι ἀναβάθμιση, ἀλλὰ ὑποβάθμιση καὶ ἐκθεμελίωση, μὲ ταυτόχρονη παραπλάνηση τοῦ θεολογικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ κόσμου.

        Συνειδητοποιώντας τὴ θεολογική, παιδαγωγικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ εὐθύνη, τὴν ὁποία ὡς θεολόγοι – παιδαγωγοὶ ἔχουμε ἀπέναντι στὰ παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων, δηλώνουμε κατηγορηματικὰ πρὸς κάθε κατεύθυνση, ὅτι εἴμαστε ριζικὰ ἀντίθετοι στὴν ἐφαρμογὴ ἑνὸς τέτοιου Προγράμματος Σπουδῶν γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καθὼς καὶ στὶς ἐνέργειες ὅλων ὅσων προσπαθοῦν ἐπὶ τούτου νὰ πείσουν… παραπλανώντας!! 
ΠANEΛΛHNIOΣ ENΩΣIΣ ΘEOΛOΓΩN
Χαλκοκονδύλη 37 - 104 32 AΘHNA
Τήλ. 21052 24 180 FAX 21052 24 420
e-mail: 1. panenthe@otenet.gr. 2. petheol@gmail.com
Ἰστοχῶρος: www.petheol.gr

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.