24 Νοε 2013

Ὁ "Παπαφλέσσας" τῶν Σκουριῶν Χαλκιδικῆς δὲν καταθέτει τὰ ὄπλα!

Δημόσια ἀναφορὰ γιὰ τὴ διαμάχη μεταξὺ τῶν κατοίκων τῆς Ἱερισσοῦ Χαλκιδικῆς καὶ τῆς ἐταιρίας Ἑλληνικὸς Χρυσὸς Α.Ε. γιὰ τὰ μεταλλεῖα στὶς Σκουριές, ποὺ κοινοποιήθηκε σὲ ἀρχηγοὺς πολιτικῶν κομμάτων, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, σὲ ἀνώτατους δικαστικοὺς καὶ εἰσαγγελικοὺς λειτουργοὺς καὶ ἄλλους φορεῖς, κατέθεσε ὁ ἀρχιμανδρίτης, πνευματικὸς καὶ ἐφημέριος τοῦ Ι.Γ. Ἡσυχαστηρίου «Παναγία, Ἡ Φοβερὰ Προστασία», π. Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου. Ὁ «Παπαφλέσσας» τῶν Σκουριῶν, ὅπως τὸν ἀποκαλοῦν στὴν Ἱερισσὸ ἐξαιτίας τῆς δυναμικῆς στάσης τοῦ ἐνάντια στὴν ἐπένδυση, ξεδιπλώνει στὴν ἀναφορὰ τοῦ ὅλα τὰ νομικὰ ἐπιχειρήματα τῶν κατοίκων ποὺ τάσσονται κατὰ τῆς ἐξόρυξης χρυσοῦ στὴν περιοχὴ τοὺς -ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ ὁποία ἔχουν ἤδη παρουσιαστεῖ σὲ δικαστικὲς αἴθουσες, χωρὶς ὅμως νὰ πείσουν τοὺς δικαστὲς- ὑποστηρίζοντας ὅτι «τὸ ἐπενδυτικὸ σχέδιο τῆς ἐταιρίας εἶναι καταστροφικὸ καὶ παράνομο, ἔχει ἐπιφέρει ἀνεπανόρθωτες βλάβες στὸ φυσικὸ περιβάλλον καὶ ἔχει διαρρήξει τὴν κοινωνικὴ εἰρήνη καὶ συνοχή».
Ὁ ἱερέας καὶ κάτοικος τοῦ χωριοῦ Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικὴς ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ἐταιρία δὲν τήρησε τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ ἀνέλαβε ὑπογράφοντας τὸ 2003 σύμβαση μὲ τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο γιὰ τὴ μεταβίβαση τῶν Μεταλλείων Κασσάνδρας, καὶ....
κάνει λόγο στὸ κείμενό του γιὰ «σωρεία παραβάσεων ἀπὸ δημόσιους λειτουργούς», ζητώντας τὴν καταγγελία τῆς σύμβασης. Βασικὸ ἐπιχείρημά του εἶναι ὅτι «ἡ ἐταιρία δὲν ἔχει ἐκπληρώσει ὡς τώρα τὴν οὐσιωδέστερη συμβατικὴ ὑποχρέωσή της, δηλαδὴ δὲν κατέθεσε ἐντὸς 24 μηνῶν ἀπὸ τὴ δημοσίευση τοῦ νόμου ποὺ κυρώνει τὴ σύμβαση -ἀλλὰ καὶ μέχρι σήμερα- πλῆρες καὶ ἄρτιο ἐπενδυτικὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν μεταλλείων, καθὼς καὶ γιὰ τὴν κατασκευὴ ἐργοστασίου μεταλλουργίας χρυσοῦ».
Σύμφωνα μὲ τὸν ἀρχιμανδρίτη καὶ τοὺς κατοίκους ποὺ παραμένουν στὰ «κάγκελα», τὸ σχέδιο ποὺ κατέθεσε ἡ ἐταιρία ἦταν «ἐλλιπὲς» καὶ δὲν ἔλαβε ποτὲ ἔγκριση ἀπὸ τὸ Δημόσιο, ποὺ προχώρησε ὅμως στὴν ἔκδοση ἀδειῶν γιὰ συμπληρωματικὲς -«παράνομες» κατὰ τὸν ἱερέα- ἐργασίες στὴν περιοχή. «Τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο, βάσει τοῦ ἄρθρου 3.3 τῆς συμβάσεως, μὲ τὸ ἀπὸ 27/03/2006 ἔγγραφό του (...) γνωστοποίησε στὴν ἐταιρία ὅτι τὸ ἐπενδυτικὸ σχέδιο ἀνάπτυξης δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τοὺς ὅρους τῆς σύμβασης, δὲν εἶναι πλῆρες, δὲν εἶναι ἄρτιο, δὲν συνοδεύεται ἀπὸ τὶς προβλεπόμενες μελέτες τῶν ἔργων. Λόγω τῶν ἀνωτέρω ἐλλείψεων, δὲν ἐδικαιοῦτο νὰ ἐγκρίνει τὸ ἐπενδυτικὸ σχέδιο τῆς ἐταιρίας καὶ τὶς τεχνικὲς μελέτες μέσα στὸν προβλεπόμενο χρόνο, ἤτοι ὡς τὶς 27/01/2007 (...). Ὡστόσο, ἡ Διοίκηση, ἀντὶ πρὸ πολλοῦ νὰ ἔχει καταγγείλει τὴ σύμβαση βάσει τοῦ ἄρθρου 4 (Ν.3220/2004), συνεχῶς διαχρονικὰ ὑπομηνύει στὴν ἐταιρία ὅτι ὀφείλει νὰ ὑποβάλει τὸ ἐπενδυτικὸ σχέδιο» γράφει, μεταξὺ ἄλλων, ὁ ἱερέας.


«Νὰ ἀναλάβει τὸ ΣτΕ»
Καὶ συνεχίζει, σὲ ἄλλο σημεῖο τῆς δημόσιας ἀναφορᾶς του: «Τὸ Δημόσιο ὄφειλε πρὶν πολλὰ χρόνια νὰ ἔχει ἀσκήσει τὰ συμβατικά του δικαιώματα καὶ νὰ καταγγείλει τὴ σύμβαση καὶ ἡ ἀγοράστρια ὄφειλε νὰ ἔχει ἐπιστρέψει τὸ σύνολο τῶν στοιχείων ποὺ τῆς μεταβιβάστηκαν. Εἶναι ποινικὰ καὶ πειθαρχικὰ ὑπόλογοι ἐκεῖνοι πού, ἐνῶ γνώριζαν ὅτι τὸ ἐπενδυτικὸ σχέδιο δὲν ἔχει ἐγκριθεῖ, προέβησαν σὲ ἀδειοδοτήσεις γιὰ ἔναρξη ὑλοποίησής του». Ὁ πατέρας Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου μιλάει ἐπίσης γιὰ «ἐξαπάτηση τῆς τοπικῆς κοινωνίας», ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ ἐταιρία ἔχει ἐντοπίσει τουλάχιστον 20 κοιτάσματα-«στόχους» καὶ προτίθεται νὰ δημιουργήσει στὴν περιοχὴ 20-30 μεταλλεῖα. «Οἱ παραχωρήσεις ποὺ ἔχουν γίνει εἶναι πάνω ἀπὸ 30, μὲ ἔκταση ἕως 10.000 στρέμματα ἡ καθεμία. Ὅλες οἱ ἐκτάσεις ἔχουν μετάλλευμα, μερικὲς μάλιστα σὲ περισσότερες ἀπὸ μία θέσεις. Εἶναι πολὺ διαφορετικὸ νὰ γνωρίζει κάποιος κτηνοτρόφος, γεωργός, ξενοδόχος κ.λπ. ὅτι θὰ γίνουν τρία μικρὰ μεταλλεῖα στὴ βόρεια Χαλκιδικὴ καὶ ἄλλο ὅτι θὰ πάρει ὁ διάολος ὅλη τὴν περιοχὴ δίπλα ἀπὸ τὸ οἰκολογικὸ περιβόλι τῆς Παναγίας, τὸ Ἅγιο Ὅρος».
Ὁ ἀρχιμανδρίτης προχωρεῖ καὶ σὲ σχολιασμὸ ἀποφάσεων τῆς Δικαιοσύνης (ἀναφέρεται σὲ ἀποφάσεις τοῦ Ε' τμήματος τοῦ ΣτΕ, τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀναστολῶν τοῦ ΣτΕ καὶ τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Χαλκιδικῆς, ποὺ ἀπέρριψαν τὰ ἐπιχειρήματα τῶν κατοίκων), ἀναφέροντας χαρακτηριστικά: «Μὲ πρόθεση καὶ δόλο, οἱ ἀνώτατοι δικαστικοὶ λειτουργοὶ δόμησαν τὶς ἀποφάσεις τους στὴ διαστροφὴ τῆς ἀλήθειας. Πρέπει νὰ τοὺς ἀφαιρεθοῦν οἱ ὑποθέσεις ποὺ ἐκκρεμοῦν καὶ νὰ τὶς ἀναλάβει ἡ Ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ, ἐνῶ οἱ κάτοικοι ποὺ διώκονται πρέπει νὰ ἀπαλλαγοῦν πάσης κατηγορίας».
Σημειώνεται ὅτι πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὁ ἱερέας ὑπέβαλε αἴτηση στὸ Μονομελὲς Πρωτοδικεῖο Χαλκιδικής, ζητώντας νὰ ἐκδοθεῖ προσωρινὴ διαταγὴ διακοπῆς ἐργασιῶν στὶς Σκουριές. Τὸ αἴτημά του ἀπορρίφθηκε καὶ ὁρίστηκε δικάσιμος γιὰ τὶς 13 Ἰανουαρίου 2014. «Κατόπιν τούτου, ἀφοῦ ἡ πρόεδρος Πρωτοδικῶν δὲν ἔδωσε προσωρινὴ διαταγὴ καὶ ἄφησε περιθώριο δύο μηνῶν στὴν ἐταιρία νὰ συνεχίσει νὰ καταστρέφει τὸ περιβάλλον, ἀποφάσισα νὰ προβῶ στὴν δημόσια ἀναφορὰ» λέει ὁ ἴδιος.

Ἡ δική του θεωρία «δύο ἄκρων» (μὲ τοὺς κατοίκους ἀπέναντι στὰ συμφέροντα)
Ὁ δυναμικὸς ἱερέας στέλνει τὸ δικό του μήνυμα καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ τὸ τελευταῖο διάστημα ἐπιχείρησαν νὰ «στοχοποιήσουν» τοὺς κατοίκους τῆς Ἱερισσοῦ, «πατώντας» στὴ θεωρία τῶν δύο ἄκρων. Παρουσιάζοντας μία διαφορετική... ἐκδοχὴ τῆς θεωρίας, ὁ πατέρας Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου τοποθετεῖ στὸ ἕνα ἄκρο «τοὺς πολίτες ποὺ ἀμύνονται, ἀντιδρώντας στὴν ἐπένδυση» καὶ στὸ ἄλλο «τὴν κυβέρνηση, τὴν ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη, τὴν Ἀστυνομία καὶ τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα».

Ὅπως ὑποστηρίζει, «ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ εἶναι οἱ τίμιοι κάτοικοι τῆς βόρειας Χαλκιδικῆς, ποὺ ἀμύνονται μὲ κάθε μέσο. Οἰκογενειάρχες, φιλότιμα παιδιὰ καὶ ἐνεργοὶ πολίτες ποὺ ἀγωνίζονται ἀνιδιοτελῶς γιὰ νὰ μὴν καταστραφεῖ ὁ τόπος τους. Στὸ ἄλλο ἄκρο ὑπάρχει μία ὁμάδα ποὺ κατέστρεψε τὴν Ἑλλάδα, ἐκχώρησε τὴν ἐθνική μας κυριαρχία μὲ τὴ δανειακὴ σύμβαση, ἔκανε τοὺς Ἕλληνες νὰ προτιμοῦν τὸν θάνατο διὰ τῆς αὐτοκτονίας ἀπὸ τὴν ἄθλια ζωὴ ποὺ τοὺς ἐπιφύλαξαν, ἀποφάσισε τὸ ξεπούλημα τῆς ἀμύθητης ὀρυκτῆς περιουσίας τοῦ Δημοσίου χωρὶς νὰ ζητήσει οὔτε μία τσακιστὴ τρύπια δεκάρα».
Στὸ κείμενο ἀναφέρεται ὅτι 210 κάτοικοι βρέθηκαν ξαφνικὰ νὰ κατηγοροῦνται σχεδὸν γιὰ τό... σύνολο τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα (γιὰ σύσταση ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης, κατοχὴ ὅπλων, διατάραξη κοινῆς εἰρήνης, φθορὰ ξένης ἰδιοκτησίας κ.λπ.), ὅτι τουλάχιστον 240 ἄτομα ἔχουν κληθεῖ νὰ δώσουν ἐξηγήσεις στὴ Δικαιοσύνη γιὰ σειρὰ ζητημάτων, ἐνῶ ὑπάρχουν καὶ καταγγελίες γιὰ τὴ στάση τῆς Ἀστυνομίας ἀπέναντι στοὺς πολίτες. «Ἀστυνομικοὶ παρακολουθοῦν τηλεφωνικὲς συνδιαλέξεις, ἑρμηνεύουν πιθανολογώντας τὶς συνομιλίες καὶ ἐπιλέγουν κατὰ τὸ δοκοῦν ποιὲς θὰ συμπεριληφθοῦν στὶς δικογραφίες. Προβαίνουν σὲ ἄγρια καταστολή, μὲ ρίψη τεράστιων ποσοτήτων χημικῶν καὶ καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐνῶ εἶναι ἄξιο προσοχῆς ὅτι, ἐντὸς μικροῦ χρονικοῦ διαστήματος, παρενέβη δύο φορὲς μὲ δήλωσή της ἡ Διεθνὴς Ἀμνηστία. Μὲ τὴ μεθόδευση τῆς θεωρίας ὅτι οἱ ἀντιδρῶντες εἶναι δῆθεν μέλη ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης, ἡ περιοχὴ δυσφημεῖται μὲ τὸν χειρότερο τρόπο».
Βίαιες ἐπιθέσεις ἔχουν δεχθεῖ πάντως καὶ ἀρκετοὶ ἀστυνομικοί, μὲ πιὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα τὸν τραυματισμὸ 27χρονου ἀστυφύλακα τὸν περασμένο Μάιο ἀπὸ σκάγια, κατὰ τὴ διάρκεια ἐπεισοδίων.
Τεράστια ποσὰ ξοδεύει ἡ Ἀστυνομία γιὰ νὰ τοὺς προστατεύει
Ἐκτενὴς ἀναφορὰ γίνεται στὰ ποσὰ ποὺ ξοδεύει, ἐν μέσω κρίσης, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία, προκειμένου νὰ κρατήσει τοὺς κατοίκους τῆς Ἱερισσοῦ μακριὰ ἀπὸ τὰ ἐργοτάξια. Λόγω τοῦ «ἐκρηκτικοῦ» κλίματος τοὺς τελευταίους μῆνες στὶς Σκουριές, ἡ ἀποστολὴ «ἐνισχυτικῶν δυνάμεων» (διμοιρίες ΜΑΤ) στὴν περιοχὴ ἀποτελεῖ συνηθισμένη πρακτικὴ γιὰ τὴν Ἀστυνομία. Στὴν Ἑλλάδα τῆς φτώχειας, τῆς ἀνεργίας καὶ τῶν συσσιτίων, τὸ ὑπουργεῖο Δημόσιας Τάξης φαίνεται ὅτι βγάζει κάθε μήνα ἀπὸ τὰ ταμεῖα του... πολλὲς χιλιάδες εὐρὼ προκειμένου νὰ καλύψει τὶς στεγαστικὲς ἀνάγκες, τὸ κόστος μετακίνησης καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἔξοδα τῶν ἀστυνομικῶν ποὺ «ἐπιστρατεύονται» γιὰ τὴ φύλαξη τῶν ἐγκαταστάσεων τῆς ἐταιρίας ἐξόρυξης χρυσοῦ.
«Μόνο γιὰ τὴ μίσθωση καταλυμάτων μίας ἐπιχείρησης κατὰ τὸ διάστημα 14/04/2013 - 17/04/2013 ἡ ΕΛ.ΑΣ. πλήρωσε 10.566 εὐρώ. Χώρια οἱ μισθοί, οἱ ὑπερωρίες, τὰ ἐκτὸς ἕδρας, τὸ φαγητὸ καὶ τὰ καύσιμα. Εἶναι λοιπὸν θέμα ἔρευνας πόσα χρήματα ἔχει ξοδέψει τὸ κράτος γιὰ τὴ φύλαξη τῶν χώρων καὶ τὴν καταστολὴ τῶν ἀντιδράσεων» ἐπισημαίνει ὁ ἀρχιμανδρίτης, ἐπικαλούμενος σχετικὴ ἀπόφαση ποὺ ἔχει ἀναρτηθεῖ στὸ διαδίκτυο. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὴν «ἀπεμπλοκὴ» τῶν συναδέλφων τους ἀπὸ τὶς Σκουριὲς ἔχουν ζητήσει στὸ παρελθὸν καὶ συνδικαλιστὲς τῆς Ἀστυνομίας, τονίζοντας ὅτι «ἡ ταλαιπωρία εἶναι μεγάλη, τὸ κόστος μετακίνησης κάθε διμοιρίας στὴν περιοχὴ ἀνέρχεται σὲ 1.500 εὐρὼ ἡμερησίως» καὶ προσθέτοντας ὅτι «πρέπει νὰ δοθεῖ πολιτικὴ καὶ ὄχι ἀστυνομικὴ λύση στὸ θέμα τῶν μεταλλείων χρυσοῦ».

Ἐπαναστάτης στὶς σύγχρονες «Θερμοπύλες»
Οἱ κάτοικοι τῆς Ἱερισσοῦ τὸν ἀποκαλοῦν... Παπαφλέσσα καὶ ἐπαναστάτη. Ὁ ἴδιος ὅμως συνηθίζει νὰ λέει ὅτι εἶναι ἁπλῶς «ἕνας ταπεινὸς ἱερέας καὶ ἐνεργὸς χριστιανός», ὁ ὁποῖος στέκεται μὲ περηφάνια στὸ πλευρὸ τῶν ἀνθρώπων ποὺ «ἀγωνίζονται γιὰ τὸ δίκιο τους». Λάτρης τῆς Χαλκιδικῆς, «τοῦ ὀμορφότερου κομματιοῦ τῆς Ἑλλάδας, μὲ τὸ Ἅγιο Ὅρος, τὰ αἰωνόβια δάση καὶ τὶς παραλίες» καὶ ἀγανακτισμένος μὲ τοὺς πολιτικοὺς «ποὺ ἔφεραν τὴ χώρα στὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ», ὁ πνευματικὸς καὶ ἐφημέριος του Ι.Γ. Ἡσυχαστηρίου «Παναγία, Ἡ Φοβερὰ Προστασία» βρέθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς «μάχης» ἐναντίον τῆς ἐπένδυσης στὶς Σκουριές.
Ὁ συνήθως χαμογελαστὸς ἀρχιμανδρίτης, ποὺ ἐπικοινωνεῖ μὲ τοὺς πιστοὺς μέσω facebook καὶ twitter καὶ διατηρεῖ προσωπικὸ ἰστολόγιο, ὑπερασπίστηκε τὶς θέσεις τῶν διαμαρτυρόμενων κατοίκων μὲ δεκάδες ἄρθρα καὶ συνεντεύξεις στὰ ΜΜΕ. «Βλέποντας νὰ ἀσκοῦνται διώξεις ἀκόμα καὶ σὲ παπποῦδες καὶ γιαγιάδες γιὰ παράνομη βία ἔναντι τῶν διμοιριῶν τῶν ΜΑΤ, βλέποντας κάποιους νὰ πωλοῦν τὰ ἐναπομείναντα περιουσιακὰ στοιχεῖα τους γιὰ νὰ πληρώσουν τὰ δικαστικὰ ἔξοδα, νὰ κινδυνεύουν νὰ μποῦν φυλακὴ ἢ νὰ διαλυθεῖ ἡ οἰκογένειά τους, δὲν μποροῦσα νὰ παραμείνω ἀπαθής».
Χαρακτηρίζει τὶς Σκουριὲς «Σύγχρονες Θερμοπύλες», ξεκαθαρίζει ὅμως ὅτι οἱ κάτοικοι ποὺ ἐπέλεξαν νὰ ἐργαστοῦν στὰ μεταλλεῖα χρυσοῦ δὲν πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς ἐχθροί. «Ὡς πνευματικὸς πατέρας, ἔχω ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἑκατοντάδες πολίτες, οἱ περισσότεροι πρώην μεταλλωρύχοι ἢ συγγενεῖς μεταλλωρύχων, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν εὐνομία. Κατανοῶ ὅμως καὶ ἐκείνους ποὺ εἶναι ἄνεργοι, ἔχουν δάνεια, ἔχουν ὑποθηκεύσει τὶς περιουσίες τους καὶ ἀναγκάζονται νὰ διαρρήξουν τὶς σχέσεις τους μὲ τοὺς συγγενεῖς τους, ἐπιλέγοντας νὰ καταστρέψουν τὸν τόπο τους, τὰ δάση, τὰ νερά τους. Ἂν τὸ πολιτικὸ κατεστημένο εἶχε δημιουργήσει τὴν ὑποδομὴ ὥστε νὰ ὑπάρχουν ἐπιλογὲς ἐργασίας, οὔτε ἕνας δὲν θὰ ἔπαιρνε αὐτὴ τὴν ἀπόφαση».

Ὁ ρόλος τοῦ Χ. Πάχτα καὶ ἡ «χρυσὴ» χορηγία 500.000 εὐρὼ ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὸς Χρυσὸς Α.Ε.
Στὸ «στόχαστρο» τοῦ μαχητικοῦ ἱερέα μπαίνει καὶ ὁ δήμαρχος Ἀριστοτέλη Χρῆστος Πάχτας, ὁ ὁποῖος τὸ 2003 ὑπέγραψε ὡς ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν τὴ σύμβαση μεταβίβασης τῶν Μεταλλείων Κασσάνδρας στὴν ἐταιρία Ἑλληνικὸς Χρυσὸς Α.Ε. Ὁ πατέρας Χριστόδουλος Ἀγγελόγλου κατηγορεῖ τὸν κ. Πάχτα ὅτι, «ἂν καὶ ἔχει δηλώσει ἐγγυητὴς τῆς ἀπαρέγκλιτης τήρησης τῶν νόμων τῆς Πολιτείας σὲ σχέση μὲ τὴν ἐπένδυση, τὸ μόνο ποὺ κάνει εἶναι νὰ καταγγέλλει τοὺς δημότες του ὡς ἐγκληματικὴ ὀργάνωση, νὰ διαμαρτύρεται ὅτι ὁ ἐπενδυτὴς προσλαμβάνει μέσω ἐργολάβων καὶ ὑπεργολάβων προσωπικὸ ἐκτὸς περιοχῆς καὶ νὰ συντάσσει μνημόνια γιὰ χρηματοδότηση τοῦ δήμου ἀπὸ τὸν ἐπενδυτή».
Ὡς πρὸς τὴ χρηματοδότηση, ὁ ἀρχιμανδρίτης ἀναφέρεται στὴν ἀπόφαση τοῦ Δήμου Ἀριστοτέλη -ποὺ εἶναι ἀναρτημένη καὶ στὴ Δι@ύγεια- νὰ ἀποδεχθεῖ δωρεὰ ὕψους 500.000 εὐρὼ ἀπὸ τὴν ἐταιρία Ἑλληνικὸς Χρυσὸς Α.Ε., γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση διάφορων λειτουργικῶν ἀναγκῶν. Ἡ ἀποδοχὴ τῆς χρηματικῆς δωρεᾶς ἦρθε ὡς ἔκτακτο θέμα σὲ συνεδρίαση τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ δήμου στὶς 4 Νοεμβρίου καὶ ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα.

Τὸ χρονικὸ τῶν ἐπεισοδίων
Οἱ συγκρούσεις μεταξὺ κατοίκων τῆς περιοχῆς καὶ ἀστυνομικῶν κορυφώθηκαν τὴν περασμένη ἄνοιξη, ὅταν ἑκατοντάδες πολίτες ἀνέβαιναν καθημερινὰ στὸ ὅρος Κάκαβος, προκειμένου νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὶς ἐργασίες ποὺ ἐκτελοῦνταν κοντὰ στὸ ρέμα Καρατζά.
«Στὶς 27 Ἀπριλίου, μὲ προεξάρχοντα τὸν πρόεδρο τοῦ Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικῶν Δραστηριοτήτων Ἀπόστολο Παπαγεωργίου, οἱ κάτοικοι ἀπαίτησαν ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τῆς Γενικῆς Ἀστυνομικῆς Διεύθυνσης Κεντρικῆς Μακεδονίας νὰ ζητήσει τὶς ἄδειες ἀπὸ τὴν ἐταιρία. Ἐκεῖνος δεσμεύθηκε δημοσίως, ἀλλὰ οὐδέποτε τήρησε τὴ δέσμευσή του. Στὶς 8 Μαΐου οἱ ἀστυνομικοὶ ἐδίωξαν τοὺς κατοίκους ἀπὸ τὴν περιοχὴ Καρατζά, ὅπου οἱ μπουλντόζες δούλευαν ὑπὸ τὴν προστασία τῶν ΜΑΤ, καὶ στὶς 12 Μαΐου περίπου 500 κάτοικοι δέχθηκαν βίαιη καταστολή, μὲ τὰ γνωστὰ γεγονότα» γράφει ὁ ἱερέας «Παπαφλέσσας» τῶν Σκουριῶν.
Ἔκτοτε οἱ ἄνδρες τῶν ΜΑΤ... ἐγκαταστάθηκαν μόνιμα στὸ βουνό, οἱ συμπλοκὲς εἶναι συνεχεῖς, ἐνῶ οἱ κάτοικοι ἔχουν πραγματοποιήσει δεκάδες συγκεντρώσεις, πορεῖες καὶ συναυλίες διαμαρτυρίας.
Γεράσιμος Κόντος

2 σχόλια:

  1. Αδέρφια χάσαμε την Ελληνικότητα=Επαναστατικότητά μας. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους! Ξεπουλάνε τον τόπο μας δίχως να πέσει σφαίρα...
    Μπράβο στους αγωνιζόμενους κατοίκους της Χαλκιδικής! Μπράβο και σε όσους διαδίδουν το μείζον ζήτημα που έχει προκύψει! Τα κανάλια του μπόμπολα και του αλαφούζου τσιμουδια...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Και μόνον ότι ο αρχιμανδρίτης αυτός ήταν επί χρόνια μαθητής του αείμνηστου πατρός Παϊσίου και κατέγραφε τα θαύματα εν ζωή του αγίου από αφηγήσεις των διερχομένων προσκυνητών που τον συνάντησαν δείχνει και το ηθικό ποιόν και το μεγαλείο της ανδρείας του Αγγελόγλου. Οι κομμουνιστές και οι δημαροσυριζαίοι, ανταρσίες και λοιπά απολειφάδια του σταλινομαρξισμού δεν δικαιούνται να καρπώνονται τον τίμιο αγώνα των κατοίκων των Σκουριών και του ιερέα που διεξάγουν σχεδόν μόνοι και αβοήθητοι εναντίον ενός ολόκληρου κράτους και των "θεσμών" του που δυστυχώς διαπλέκονται με τα συμφέροντα των μεγαλολαμόγιων και των μνημονίων της τρόϊκα...
    Π. Αγγέλογλου, είμαι σταθερός υποστηρίκτης σου, σε γνωρίζω από παλιά και εύχομαι στον καλό Θεό να σε ενισχύη στον τιτάνιο καλόν αγώνα του οποίου ηγείσαι!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.