11 Οκτ 2013

Ἀγγλία: Θὰ μάθουμε Ἀρχαία Ἑλληνικὰ γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὰ Ἀγγλικά μας!

Κυκλοφορεῖ εὐρέως στὸ διαδίκτυο! Ἀφιερωμένο σὲ καθηγητὲς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν κατάργηση τῆς "νεκρῆς" ὅπως ἰσχυρίζονται γλώσσας τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν.
Ἀφιερωμένο ἐξαιρετικά στοὺς “πρόθυμους” καθηγητάδες ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν, ὅτι ἡ διαχρονικὴ καὶ παγκοσμίως πλουσιότερη γλώσσα, ἐξελίχθηκε μέσα... σὲ ἕνα μικρὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ τοὺς “ἀγράμματους” Ἕλληνες καὶ ἀφοῦ πρῶτα τὴν δανείστηκαν ἀπὸ τοὺς περιφερόμενους νομάδες τῆς Ἀνατολίας…
Δὲν εἶναι εὔκολο κατανοήσεις τὸν κόσμο σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο ἂν δὲν μπορεῖς νὰ σκέφτεσαι Ἑλληνικά.
Αὐτὴ εἶναι ἡ κεντρικὴ ἰδέα μίας συναρπαστικῆς πρωτοβουλίας τοῦ βρετανικοῦ ὀργανισμοῦ Iris Projects, o ὁποῖος ἀσχολεῖται μὲ τὴν προώθηση τῆς γνώσης σὲ ὅλους τούς νέους ποὺ ζοῦν στὴν Ἀγγλία καὶ τὴ γνωριμία τους μὲ ἀρχαῖες γλῶσσες, δομὲς καὶ πολιτισμούς, γιὰ νὰ βοηθηθοῦν στὰ… Ἀγγλικά τους! Καὶ ποιὰ καλύτερη γλώσσα γιὰ νὰ τὸ πετύχει αὐτὸ ἀπὸ τὰ Ἑλληνικά!
Ἡ πρωτοβουλία αὐτὴ τῆς Iris Projects ξεκίνησε σὰν πιλοτικὸ πρόγραμμα τὸ 2006, καὶ εἰσήγαγε μὲ ἐπιτυχία τὰ Λατινικὰ σὲ δεκάδες δημόσια σχολεῖα. Τὸ ἀμέσως ἑπόμενο βῆμα κατὰ τὸ σχέδιο ἦταν νὰ εἰσαχθεῖ ἡ Ἑλληνικὴ ὥστε τὰ παιδιὰ νὰ μάθουν σὲ βάθος τὸν τρόπο νὰ σκέπτονται καὶ νὰ χειρίζονται τὰ …ἀγγλικά!
Τὰ blogs γράφουν: «Now look, Latin’s fine, but Greek might be even Beta» (Κοίτα, τὰ Λατινικὰ μία χαρὰ εἶναι ἀλλὰ τὰ Ἑλληνικὰ εἶναι ἀκόμα καλύτερα!) «Τώρα ἡ μητρικὴ γλώσσα τοῦ Ἀρχιμήδη καὶ τοῦ Ἡροδότου, πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεῖ πιὸ οὐσιαστικὰ ὥστε γιὰ νὰ βοηθήσει τὰ παιδιὰ τῶν δημοτικῶν τὰ ὁποία προέρχονται ἀπὸ χαμηλότερα κοινωνικὰ στρώματα νὰ βελτιώσουν τὰ...
ἀγγλικά τους!»

Γιὰ ὅσους πιστεύουν ὅτι τὰ ἀρχαία Ἑλληνικὰ εἶναι μία νεκρὴ γλώσσα, ἡ ἀπάντηση ἔρχεται ἀπὸ τὴν διευθύντρια τοῦ προγράμματος Lorna Robinson ἡ ὁποία εἶναι πεπεισμένη ὅτι ἡ κλασικὴ ἑλληνικὴ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδειχθεῖ ἀκόμη πιὸ δημοφιλὴς καὶ ἰδιαίτερα χρήσιμη:
«Τὰ ἀρχαία Ἑλληνικὰ εἶναι ἁπλὰ μία ὑπέροχη γλώσσα, γεμάτη ἀπὸ ὄμορφα λόγια καὶ συναρπαστικὲς ἰδέες. Τὰ ἔργα στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἔχουν διαμορφώσει τὴ μελέτη τῶν μαθηματικῶν, τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ γιὰ αἰῶνες.
Τὰ παιδιὰ θὰ τὸ ἀπολαύσουν καὶ θὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὶς πάμπολλες χρήσεις κι ἐφαρμογὲς τῶν Ἑλληνικῶν στὴν ζωή μας. Δομή, τρόπος σκέψης, λύση προβλημάτων, κατανόηση ἐννοιῶν, φαντασία, ἐτυμολογία, ὀρθογραφία, παραγωγὴ νέων λέξεων… Σίγουρα λοιπὸν ὅλη αὐτὴ ἡ μεθοδολογία σκέψης βοηθᾶ μὲ τὰ ἀγγλικὰ καὶ τὴ δομή τους!
Ἐπίσης, θὰ συνδεθοῦν μὲ ἄλλες πτυχὲς τοῦ σχολικοῦ προγράμματος, ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ τὴ γεωγραφία, μέσω τῆς ἐπιστήμης, τῶν μαθηματικῶν, τοῦ θεάτρου, τῆς τέχνης καὶ τοῦ ἀθλητισμοῦ, ὅπου καὶ αὐτὰ ἦταν ὅλα συνυφασμένα μέσα στὴν Ἑλληνικὴ Παιδεία δημιουργώντας ὁλοκληρωμένους ἀνθρώπους” λέει ἡ Δρ Ρόμπινσον.
Τὰ μαθήματα ἑλληνικῶν θὰ ξεκινήσουν γιὰ 160 μαθητὲς σὲ τρία σχολεῖα στὴν Ὀξφόρδη, τὸν Σεπτέμβριο. Ἐπιπλέον ἄλλα 10 σχολεῖα θὰ κάνουν κάποια πιλοτικὰ μαθήματα.
Η Sue Baker, ἐπικεφαλῆς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης τῆς Ἀνατολικῆς Ὀξφόρδης, εἶπε ὅτι στὸ Cowley ὅπου ὁμιλοῦνται 26 γλῶσσες, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τῆς εἶναι εἰδήμονες στὸ νὰ μαθαίνουν γλῶσσες. Τὰ Λατινικὰ ποὺ κάναμε πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια εἶχαν ἀπρόσμενη ἐπιτυχία καὶ πολλὰ ἀπὸ τὰ παιδιὰ ἤδη γνωρίζουν δύο γλῶσσες ἢ ἴσως τρεῖς. Ἔχουν συνηθίσει νὰ λειτουργοῦν μὲ διαφορετικὰ κείμενα. Ἔτσι εἶναι ἀπολύτως προετοιμασμένα γιὰ νὰ εἰσαχθοῦν στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γραμματεία.
Γιατί τὰ ἀρχαία Ἑλληνικὰ δὲν εἶναι μόνο μία ἐκμάθηση ξένης γλώσσας. Εἶναι μία ὁλόκληρη κουλτούρα ποὺ θὰ συνοδεύει τὸ παιδὶ γιὰ ὅλη του τὴ ζωή. Θὰ ἐντείνει τὴν αἴσθησή τους γιὰ τὴ γλώσσα, θὰ μποροῦν νὰ δοῦν τὶς συνδέσεις μεταξὺ τῶν γλωσσῶν, θὰ μαθαίνουν νὰ σκέφτονται καὶ εἶναι καὶ διασκέδαση!».

Ἡ Δρ Ρόμπινσον, ἡ ὁποία θὰ διδάξει ἀρχικὰ μία ὥρα κάθε δεύτερη ἑβδομάδα, εἶπε: «Οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ νὰ ἀποθαρρύνονται στὴν ἰδέα τῆς ἐκμάθησης μίας γλώσσας ποὺ ἔχει ἕνα διαφορετικὸ ἀλφάβητο. Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, ἔχουμε διαπιστώσει ὅτι, ἐνῶ ἔχει προστεθεῖ μία ἐπιπλέον διάσταση στὴν ἐκπαίδευση, οἱ ἄνθρωποι μπαίνουν πολὺ γρήγορα στὸ κλίμα καὶ πραγματικὰ ἀπολαμβάνουν τὴ μεταλαμπάδευση τῆς γνώσης».
Οἱ μαθητὲς θὰ διδάσκονται ὄχι μόνο τὸ ἀλφάβητο, τὴ γραμματικὴ καὶ τὸ λεξιλόγιο, ἀλλὰ θὰ μάθουν ἐπίσης καὶ γιὰ τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πολιτισμό, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀνάπτυξης τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, τὶς κωμωδίες τοῦ Ἀριστοφάνη καὶ γενικὰ τὸ ἀρχαῖο Δράμα.
Παρὰ τὸ ὅτι ἔχει γίνει μεγάλη καμπάνια καὶ προώθηση τῶν Λατινικῶν στὰ σχολεῖα, ἡ Δρ. Ρόμπινσον πιστεύει ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ θὰ μποροῦσε νὰ ξεπεράσει σὲ δημοτικότητα τὰ λατινικὰ ἐπειδὴ οἱ ἄνθρωποι τείνουν νὰ τὴ θεωροῦν πιὸ συναρπαστικὴ καὶ ἐνδιαφέρουσα καὶ διακατέχονται ἀπὸ δέος καὶ γοητεία γιὰ τοὺς μύθους καὶ τὴ φιλοσοφία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.
Ἄλλωστε, ὅπως γράφουν καὶ στὰ blogs γιὰ τὸ θέμα αὐτό, δὲν ὑπάρχει τομέας ποὺ νὰ μὴν εἶχε ἀναπτυχθεῖ πλήρως στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα καὶ νὰ μὴν ἀποτελεῖ ἀφετηρία γιὰ ὁτιδήποτε κάνουμε τώρα.
Ἀντιγράφουμε:
Μαθηματικὰ – Σύμφωνα μὲ τὸ θεώρημα τοῦ Πυθαγόρα, σὲ ἕνα τρίγωνο δεξιὰ γωνία τοῦ τετραγώνου τῆς ὑποτείνουσας ἰσοῦται μὲ τὸ ἄθροισμα τῶν τετραγώνων τῶν ἄλλων δύο πλευρῶν.
Ἐπιστήμη – Ὁ Ἀρχιμήδης παρατήρησε ὅτι τὸ ἐπίπεδό του νεροῦ στὸ μπάνιο, σημείωσε ἄνοδο πῆρε μέσα καὶ συνειδητοποίησα ὅτι αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὸν προσδιορισμὸ τοῦ ὄγκου τῶν ἀντικειμένων.
Ἰθαγένεια - Ἡ Ἀθήνα ἦταν ἡ πρώτη γνωστὴ δημοκρατία, ὅπου οἱ πολίτες ψήφιζαν γιὰ τὴ νομοθεσία.
Ἀθλητισμὸς - Οἱ πρῶτοι Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες ἦταν μία σειρὰ ἀθλητικῶν ἀγώνων γιὰ τὶς πόλεις-κράτη τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδα.
Ἱστορία – Ἡρόδοτος θεωρήθηκε ὡς ὁ «πατέρας τῆς Ἱστορίας» στὸ δυτικὸ πολιτισμὸ καὶ ἦταν ὁ πρῶτος ἱστορικὸς γνωστὴ γιὰ τὴ συλλογὴ ὑλικῶν, δοκιμῶν ἀκρίβειά τους καὶ θὰ τὰ ἐμφανίζουν ὡς ἀφήγηση.
Ἰατρικὴ – Ὁ Ἱπποκράτης θεωρεῖται ὁ πατέρας τῆς Ἰατρικῆς.
Φιλοσοφία – Ὁ Σωκράτης, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων φιλοσόφων καὶ σοφῶν της ἐποχῆς, θεωρεῖται ὁ πατέρας τῆς Φιλοσοφίας. Καὶ ὁ κατάλογος εἶναι ἀτέλειωτος.
Καὶ κάτι γιὰ τὸ τέλος:
Ὁ καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόνης Κάρολος Φωριὲλ εἶπε:
«Ἡ Ἑλληνικὴ ἔχει ὁμοιογένεια σὰν τὴν Γερμανική, εἶναι ὅμως πιὸ πλούσια ἀπὸ αὐτήν. Ἔχει τὴν σαφήνεια τῆς Γαλλικῆς, ἔχει ὅμως μεγαλύτερη ἀκριβολογία. Εἶναι πιὸ εὐλύγιστη ἀπὸ τὴν Ἰταλικὴ καὶ πολὺ πιὸ ἁρμονικὴ ἀπὸ τὴν Ἱσπανική. Ἔχει δηλαδὴ ὅτι χρειάζεται γιὰ νὰ θεωρηθεῖ ἡ ὡραιότερη γλώσσα τῆς Εὐρώπης.»
«Δάσκαλε», ρώτησαν τὸν Γκαῖτε, «τί νὰ διά?ἄσουµε γιὰ νὰ γίνουµε σοφοὶ ὅπως ἐσύ;»
«Τοὺς Ἕλληνες κλασικούς».
«Καὶ ὅταν τελειώσουµε τοὺς Ἕλληνες κλασικοὺς τί νὰ διά?ἄσουµε;»
«Πάλι τοὺς Ἕλληνες κλασικούς.»
Μήπως θὰ ἔπρεπε νὰ στείλουμε τὰ παιδιά μας νὰ σπουδάσουν Ἑλληνικὰ στὴν Ἀγγλία;
παρατηρητής

2 σχόλια:

 1. Εμεις μαθαίνουμε τουρκικα να ξεχασουμε τα Ελληνικα μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γιὰ ὅσους πιστεύουν ὅτι τὰ ἀρχαία Ἑλληνικὰ εἶναι μία νεκρὴ γλώσσα, ἡ ἀπάντηση ἔρχεται ἀπὸ τὴν διευθύντρια τοῦ προγράμματος Lorna Robinson ἡ ὁποία εἶναι πεπεισμένη ὅτι ἡ κλασικὴ ἑλληνικὴ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδειχθεῖ ἀκόμη πιὸ δημοφιλὴς καὶ ἰδιαίτερα χρήσιμη:
  «Τὰ ἀρχαία Ἑλληνικὰ εἶναι ἁπλὰ μία ὑπέροχη γλώσσα, γεμάτη ἀπὸ ὄμορφα λόγια καὶ συναρπαστικὲς ἰδέες. Τὰ ἔργα στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ἔχουν διαμορφώσει τὴ μελέτη τῶν μαθηματικῶν, τῆς ἐπιστήμης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ γιὰ αἰῶνες.

  ΚΧ
  Σωστό είναι ότι "τὰ ἀρχαία Ἑλληνικὰ εἶναι ἁπλὰ μία ὑπέροχη γλώσσα", αλλά γιατί δεν μας λέει "απλά" (sic) πού οφείλει την υπεροχή της η αρχαιοελληνική γλώσσα; Μήπως είναι διότι μόνο μέσω αυτής μπορεί να οδηγηθεί ο άνθρωπος στην εύρεση και γνώση της αλήθειας, της οποίας αποτέλεσμα είναι η ελευθερία, και όχι η ψευδής Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χάριν δήθεν της ελευθερίας; Δικαιώματα που εγκλωβίζουν τον άνθρωπο στα δεσμά της κίβδηλης διπλωματίας και δίνουν άφεση σε απίστευτες ραδιουργίες με απροσμέτρητους θανάτους.

  Καλά είναι αυτά που γράφουν τα βρετανικά μπλογκ σχετικά με τη συνδρομή της αρχαιοελληνικής στα Μαθηματικά, τις Επιστήμες, την Ιστορία κλπ. Ξεχνούν όμως την αλήθεια, όπως την ξεχάσατε κι εσείς, ίσως, ενδόμυχα διερωτώμενοι " τί εστίν αλήθεια; ". Καμιά γλώσσα δεν είναι "υπέροχη", αν δεν διαλύει τα σκοτάδια του νού, αλλά ακόμη, το σπουδαιότερο, το φως που κομίζει ο Εωσφόρος.

  Υστερόγραφο
  Για να μην κουράζω τον αναγνώστη, ενδεχομένως και τα βρετανικά μπλογκ, παραλείπω την αρχαιοελληνική, κατά αγ. Γρηγόριο Παλαμά, ερμηνεία την οποία δίνει στη λέξη "νους".

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.