29 Ιαν 2013

Ἐκκλησιασμὸς τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν; Ἡ ἐρώτηση στὴ Βουλὴ καὶ ἡ "ἀπάντηση" (...) τοῦ ὑπουργείου

Ὅλοι θυμόμαστε, ὅτι πάντα τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν τὸ σχολεῖο πήγαινε στὴν ἐκκλησία γιὰ νὰ τιμήσει τοὺς Προστάτες τῆς Παιδείας μας. Ὅλα αὐτὰ μέχρι... πέρσι. Πέρσι λοιπὸν ἐκδόθηκε μία ἐγκύκλιος ποὺ μετέτρεπε τὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν σχολείων τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν σὲ  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ (διαβάστε ἀναλυτικὰ ἐδῶ) . Φέτος ἔγινε μία ἐρώτηση στὴ Βουλή, πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Παιδείας: «Περὶ ἐπίσημης Ἐπάρσεως τῆς Σημαίας στὰ Σχολεῖα, Πρωινῆς Προσευχῆς καὶ  Ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν»    μὲ τὴν ὁποία ὁ βουλευτὴς (τῆς Χρ. Αὐγῆς) κ. Ἀντώνιος Γρέγος ἀναφερόμενος στὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν μαθητῶν τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ποὺ μὲ τὴν περσινὴ ἐγκύκλιο: 8855/Γ2/26-01-2012,  ἔγινε προαιρετικὸς) ἐπισημαίνει (τὰ ἀποσπάσματα ποὺ ἀκολουθοῦν προέρχονται ἀπὸ τὸ Ἰστολόγιο τοῦ βουλευτῆ):
«9.Ἐκκλησιασμὸς
Ὁ ἐκκλησιασμὸς τῶν μαθητῶν κατὰ σχολεῖο ἢ τάξη πραγματοποιεῖται μὲ ἀπόφαση τοῦ συλλόγου διδασκόντων καὶ μὲ τὴ συνοδεία τῶν ἒκπ/κῶν στὶς παρακάτω περιπτώσεις:
α. Τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τὶς ἐθνικὲς ἑορτές, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 4 αὐτοῦ
τοῦ....

Προεδρικοῦ διατάγματος.
β. Τὴν ἡμέρα τοῦ Πολιούχου, ὅταν οἱ τοπικὲς συνθῆκες τοῦ ἑορτασμοῦ τὸ ἐπιτρέπουν.
γ. Μία φορὰ τὸ μήνα σὲ ἐργάσιμη ἡμέρα, τὶς δύο πρῶτες ὧρες, μετὰ ἀπὸ συνεννόηση μὲ τοὺς ὑπεύθυνούς του ἱεροῦ ναοῦ κι ἐφόσον ἐξασφαλίζονται οἱ ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ ἀσφαλῆ μετάβαση τῶν μαθητῶν.
δ. Ἐκτάκτως μέχρι τρεῖς φορὲς τὸ δίδ. ἔτος, ὅταν κρίνεται σκόπιμο ἀπὸ τὸ σύλλογο διδασκόντων, σὲ ὧρες λειτουργίας ἢ μὴ τοῦ σχολείου.»

Ἐκ τῶν ὡς ἄνω ἄρθρων εἶναι αὐτονόητος ὁ ὑποχρεωτικὸς χαρακτήρας τῶν συγκεκριμένων μέτρων.

Παρὰ ταῦτα, ὑπάρχουν καταγγελίες ἀπὸ ἐκπαιδευτικοὺς ἀλλὰ  καὶ γονεῖς, ὅτι σὲ πολλὲς περιπτώσεις  ὁ ὑποχρεωτικὸς χαρακτήρας τῶν ὡς ἄνω μέτρων ἀγνοεῖται, ὁ νόμος καταστρατηγεῖται καὶ ἡ ἐφαρμογὴ τοὺς ἔχει ἀτονήσει, κυρίως ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐπίσημη ἔπαρση τῆς Σημαίας τὴν πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα καὶ στὸν ὑποχρεωτικὸ ἐκκλησιασμὸ μία φορὰ τὸν μήνα, μὲ εὐθύνη κάποιων διευθυντῶν σχολείων.  Ἐπιπλέον δέ, κάποιες ἐγκύκλιοι τοῦ ὑπουργείου Παιδείας παραβιάζοντας τὸν νόμο, δημιουργοῦν σύγχυση σὲ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ γονεῖς περὶ τῆς ὑποχρεωτικότητας τῶν ἄνω διατάξεων. Εἶναι δὲ χαρακτηριστικὴ ἡ ἀπὸ 26-01-2012 καὶ ὑπ' ἀριθμὸν πρώτ.8855/Γ2 ἐγκύκλιος του τότε Εἰδικοῦ γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας Μιχάλη Κοντογιάννη, ἡ ὁποία, κατὰ παράβαση τοῦ νόμου, ἀναφέρει ὅτι κατὰ τὴν ἐπίσημη σχολικὴ ἀργία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν «οἱ σχολικὲς μονάδες ΔΥΝΑΝΤΑΙ (σ.σ καὶ ὄχι «ὑποχρεοῦνται» ὅπως ὁ νόμος ὁρίζει) νὰ συμμετέχουν σὲ ἐκκλησιασμὸ μὲ εὐθύνη τοῦ Διευθυντῆ τοῦ σχολείου»
Κατόπιν τούτων,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
1)      Σὲ ποιὲς ἐνέργειες προτίθεται νὰ προβεῖ προκειμένου νὰ διασφαλίσει τὴν ἀπρόσκοπτη ἐφαρμογὴ τῶν ὡς ἄνω μέτρων ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν μαθητῶν, βάσει τῶν ἐπιταγῶν τοῦ Συντάγματος ;
2)       Εἶναι σὲ γνώση του ἡ  ὡς ἄνω ἐπίμαχη ἐγκύκλιος (8855/Γ2/26-01-2012) ποὺ καταστρατηγεῖ καὶ στὴν οὐσία παρανόμως καταργεῖ τὸν ὑποχρεωτικὸ χαρακτήρα τοῦ ἐκκλησιασμοῦ ;
3)      Προτίθεται νὰ προβεῖ στὴ ἀποστολὴ διευκρινιστικῆς ἐγκυκλίου ἡ ὁποία νὰ διασφαλίζει τὴν ἀπρόσκοπτη ἐφαρμογὴ τῶν ὡς ἄνω διατάξεων καὶ νὰ ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴ τῶν ὑπευθύνων Διευθυντῶν τῶν σχολικῶν μονάδων ὥστε νὰ ἐξαλειφθοῦν φαινόμενα καταστρατήγησης ἢ μὴ ἐφαρμογῆς τοῦ νόμoυ;

Διαβάστε τώρα καὶ τὴν "ἀπάντηση" (ἂν αὐτὸ τὸ πράγμα λέγεται ἀπάντηση...) τοῦ Ὑφυπουργοῦ Παιδείας:

"Μὲ τὴν πάρ.3α, ἀε.2 τοῦ Π.Σ. 104/1979(Ἃ'23): «Ἡμέραι ἀργίας τῶν Γυμνασίων καὶ Λυκείων ὁρίζονται: (..)
β) αι θρησκευτικαὶ ἐορταὶ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».
Τὸ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. προχώρησε στὴν ἔκδοσή της μὲ αρ.πρώτ. 8855/Φ2/26-1-2012 ἐγκυκλίου προκειμένου οἱ σχολικὲς μονάδες νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ συμμετέχουν τὴ συγκεκριμένη ἡμέρα, σὲ ἐκκλησιασμὸ ἢ/καὶ σὲ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις μὲ εὐθύνη τοῦ Διευθυντῆ καὶ τοῦ Συλλόγου Διδασκόντων.
Ὁ Ὑφυπουργός,   Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου"

Μὰ σὲ αὐτὸ ἀκριβῶς δὲν ἀναφερόταν ἡ ἐρώτηση;  Στὴν παράνομη καὶ ἀντισυνταγματικὴ μετατροπὴ τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀπὸ ὑποχρεωτικὸ (ὅπως ἦταν τόσα χρόνια) σὲ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ.  Καὶ ὁ Ὑφυπουργὸς ἐπαναλαμβάνει ὅτι μὲ βάση τὴν ἐγκύκλιο  "οἱ σχολικὲς μονάδες νὰ ἔχουν τὴ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ νὰ συμμετέχουν"  (Ἄρα ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐρώτηση -καταγγελία τοῦ βουλευτῆ ὅτι ὁ ἐκκλησιασμὸς τὴν ἡμέρα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἔγινε πράγματι ἀπὸ πέρσι προαιρετικός!)
Ὅπως πληροφορούμαστε,  ἡ ἴδια ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομη ἐγκύκλιος θὰ ἐφαρμοστεῖ καὶ φέτος.

32 σχόλια:

 1. Να που τελική οι "φασίστες, ακροδεξιοι, χουντικοι, ναζιστες" της Χρυσής Αυγής υπερασπίζονται την Ορθοδοξία μας.
  Θέλω να δω τι έχουν να πουν τώρα οι "της Εκκλησίας"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ο Παπανδρέου άναβε κεριά σε εκκλησίες και μπροστά στις κάμερες. Και ο Καραμανλής το ίδιο και όλο το συνάφι τους. Ο δε Σαμαράς, συνομιλεί με το Θεό (του), κατά ομολογία του ίδιου. Μουσουλμάνοι οι αλεβίτες, μουσουλμάνοι και οι ουαχαμπίτες.

   Φυσικά και είναι όλα αυτά στα εισαγωγικά που ανέφερες. Το να λατρεύεις το Χίτλερ επειδή έφτιαξε την οικονομία των Γερμανών είναι ηλιθιωδώς ισότιμο με το να λατρεύεις τον Κεμάλ επειδη περιέσωσε την πατρίδα "του" από τον αφανισμό.

   Και μόνο που έχεις τάση "αυτοδικαίωσης" (να δω τώρα τί θα πουν...γράφεις) και όχι κριτικής, τα έφαγες τα (χρυσαυγατισμένα) μούτρα σου, και δεν το καταλαβαίνεις.

   Διαγραφή
  2. Μήπως πρέπει επί τέλους να σεβαστούμε το δικαίωμα στον καθένα του αυτοπροσδιορισμού;
   "Φυσικά και είναι όλα αυτά στα εισαγωγικά που ανέφερες" (άρα "φασίστες, ακροδεξιοί, χουντικοί, ναζιστές").

   Δε μου λες αδερφέ, άκουσες την Χρ.Αυγή να αυτοπροσδιορίζεται έτσι;;
   Πως σου φαίνεται όταν εσένα ως Ορθόδοξος πιστό σε αποκαλούν "οπισθοδρομικό, θεούσο, ταλιμπαν, θρησκόπληκτο";
   δεν νομίζω να σου αρέσει ε;;

   Οπότε σεβάσου κι εσύ το δικαίωμα της Χρ.Αυγής να αυτοπροσδιορίζεται.

   Καλό είναι κάποια στιγμή στη ζωή σου να επιβραβεύεις όποιον κάνει μια σωστή κίνηση. Όποιος κι αν είναι και ότι κι αν ήταν. Ζήτησαν να εφαρμόζονται οι διαταγές για τον εκκλησιασμό των μαθητών. Πότε επί τέλους θα μάθεις να λες ένα μπράβο αντί να βγάζεις χολή για τον καθένα;

   Διαγραφή
 2. που να μην την υπερασπίζονταν με αυτόν τον τρόπο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Προς Ανώνυμο 29 Ιανουαρίου 2013 - 4:19 μ.μ.

  Κατα τη γνώμη σου καλώς ή κακώς έγινε η επερώτηση;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλως εγινε η ερωτηση ανωνυμε 9.02,απο τη Χ.Α., αρκει να ειναι ανυστερόβουλη!!
   Γιατι κατα το Πατερικο, "το καλόν ουκ έστι καλόν, εάν μη καλώς γενηται".

   Διαγραφή
  2. Και πως ξέρεις ότι έγινε με υστεροβουλία;
   Ξέρεις τα κίνητρα του καθενός; Είσαι Θεός και αξιολογείς ότι το έκανε υστερόβουλα;
   Με το ίδιο σκεπτικό δεν πρέπει να γίνει καμία ερώτηση στο Κοινοβούλιο γιατί μπορεί αυτός που την κάνει να την κάνει υστερόβουλα.


   Βρε αντί να πεις, επί τέλους, βρέθηκε ένας βουλευτής και έθιξε του θέμα της μετατροπής του εκκλησιασμού (των Τριών Ιεραρχών) σε προαιρετικό δείχνεις τόση κακία και μιζέρια; Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις;


   Η ερώτηση -όπως διαβάζω στο antiparakmi που υπάρχει και ολόκληρο το έντυπο, έγινε το Σεπτέμβριο και αναφερόταν και στην έπαρση σημαίας -που σίγουρα αφορά τη Χρ.Αυγή- και στον εκκλησιασμό.
   Την διάβασες; Εμένα μου φαίνεται πλήρως τεκμηριωμένη. Αναφέρει όλες τις σχετικές διαταγές και ρωτάει γιατί δεν εφαρμόζονται (πχ 1 φορά το μήνα εκκλησιασμός, 1 φορά τη βδομάδα έπαρση σημαίας).
   Με αφορμή την Ημέρα των Τριών Ιεραρχών, επισημάνθηκε η προσβλητική -για τη νοημοσύνη μας αλλά και προς το Σύνταγμα και τους νόμους του Ελλαδικού κράτους- απάντηση του Υφυπουργού (και επιμονή του να κρατάει τον εκκλησιασμό την ημέρα των Τριών Ιεραρχών σε προαιρετικό από πέρυσι).
   Είδες να την προβάλει και να τη διαφημίζει έκτοτε κάπου η Χρ.Αυγή για να αποδείξει "πόσο καλή είναι;". Είδες να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε κοιτάξτε τι καλή ερώτηση κάναμε για τον Σεπτέμβριο για τον εκκλησιασμό; Εγώ πάντως πρώτη φορά τη διαβάζω αν και ενημερώνομαι καθημερινά από ιστολόγια.

   Αντί να βγάζεις τα απωθημένα σου, κάτσε και διάβασε ολόκληρη την ερώτηση, διάβασε και την γελοία απάντηση του Υφυπουργού και μετά πες μας αν καλώς ή κακώς έγινε.

   Διαγραφή
  3. Δεν εχω απωθημενα φιλε μου, ουτε ξερω αν η Χ.Α. καπηλευεται Πατριδα και Χριστο. Αλλωστε στο σχολιο μου δεν λεω ντε φακτο οτι ειναι ετσι. Λεω 'αρκει να ειναι ανυστεροβουλο'. Ευχη κανω. Ξαναδιαβασε το πιο ηρεμα.
   Δυστυχως ο αρχηγος της της Χ.Α. και καποια ηγετικα της στελεχη εχουν ενα παρελθον αντιχριστιανικο, για το οποιο δεν εχουν δηλωσει μετανοια δημοσιως, αφου εκτιθενται δμοσια και δημοσια ζητουν την ψηφο μας.
   Αυτος ειναι για μενα κι ο λογος που ακομα 'φοβαμαι τους Δαναους και δωρα φεροντες'!!
   Την ερωτηση την εχω διαβασει ολοκληρη!

   Διαγραφή
 4. ΚΑΛΑ, ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΜΕ ΣΑΥΤΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΙΣΟΥΜΕ ΠΩΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ...ΑΚΟΜΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟ; ΕΙΠΑΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΝΕ ΣΩΣΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΡΥΒΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΓΑΠΗ...ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΑΥΜΑΖΕΤΕ...ΚΡΙΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ...ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είδες σε κάποιο σημείο του κειμένου να επαινείται ο βουλευτής και το κόμμα του;;;;
   Απλή αναφορά γίνεται στο ότι έγινε επερώτηση για ένα κρίσιμο θέμα.
   Αν την ίδια επερώτηση την έκανε ο Σύριζα, ή ο Καμμένος κτλ θα σου κακοφαινόταν να δημοσιευτεί σαν ανάρτηση;;; Έχω δει στο Ρωμαίικο να προβάλλεται ακόμα και ο Τσίπρας όταν αρκετά πριν τις εκλογές είχε κάνει πολύ καλές ομιλίες στη Βουλή. Τότε γιατί δεν παραπονέθηκες;;;; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ.
   Γιατί βλέπεις το δένδρο και χάνεις το δάσος;;;

   Διαγραφή
 5. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ.ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΔΕ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΥΘΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ.ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΒΙΩΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΙΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΓΩΝΑ.ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΗΣ Η ΑΓΙΟΤΗΤΑ.ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΓΝΗΣΙΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΖΗΣΑΝ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ''ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ''

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕ...ΟΥΤΕ ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΚΑΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΙ Ο ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΥΦΛΩΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ...ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΩΣ ΠΕΦΤΕΙ ΣΕ ΑΙΡΕΣΗ ΘΑΥΜΑΖΟΝΤΑΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΜΑΓΕΥΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΑΝ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ...ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΟΙΟΙ...ΤΟ ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ...ΜΗ ΜΑΓΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ...Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΩΜΑ...ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ...ΕΙΝΑΙ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΚΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φαίνεται η "αγάπη για τον εχθρό" που έχεις εσύ.
   Πρώτα τους λες "φασίστες" , "αιρετικούς" , "τυφλωμένους", "λύκους", "παγανιστές"
   και μετά λες "να αγαπάμε" (!!!) τους Αλλοδαπούς.
   Πλήρης Συνέπεια!!


   ΥΓ. Αφού τους αγαπάς τόσο πολύ τους αλλοδαπούς, πες μου, πόσους φιλοξένησες σπίτι σου; Πόσα λεφτά ξόδεψες μέχρι σήμερα γι αυτούς; Πες μου το ποσό εσύ με το "Ορθόδοξο βίωμα". Μην υπεκφύγεις. Πες μου το ποσό (από τα χρήματα που έβγαλες με τον ιδρώτα σου και όχι από αυτά που σου έδωσαν οι γονείς σου). "Αγωνιστή της αγιότητας"...
   Μόνο το μίσος σου αναδύεται από τα γραφόμενά σου, τίποτε άλλο.
   Στα γράφω πας και συνειδητοποιήσεις τελικά ποιος είναι ο "τυφλωμένος".

   Διαγραφή
 7. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ31 Ιανουαρίου 2013 - 2:12 π.μ.

  Εγώ έχω κατηγορηθεί από κάποιους εδώ μέσα ότι κάνω προπαγάνδα υπέρ της Χρυσής Αυγής.

  Βλέπω όμως ότι υπάρχουν και κάποιοι εδώ μέσα που είναι ταγμένοι να κάνουν προπαγάνδα ΕΝΑΝΤΙΟΝ της Χρυσής Αυγής, ακόμα κι όταν κάνει κάτι σωστό.

  Μερικοί εδώ μέσα έχουν φαίνεται το "Ορθοδοξιόμετρο", αποφασίζουν ποιος είναι ο σωστός Ορθόδοξος και ποιος δεν είναι, κρίνουν και βλέπουν τις βουλές και τις μύχιες σκέψεις των ανθρώπων και γενικώς είναι δερβέναγες και ξερόλες.

  Δεν βλάπτει να αναγνωρίζετε το σωστό, απ'όπου κι αν προέρχεται κομματικώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελληνορθοδοξε, δεν χρειαζεται ορθοδοξομετρο, για να δεις την πενταλφα ζωγραφισμενη στο σωμα του Γερμενη, βουλευτη της Χ.Α. κι ολα τ' αλλα τα αηδιαστικα που εχει επανω του σαν τατουαζ.
   Δεν χρειαζεται ορθοδοξομετρο, οταν διαβαζεις προλογους σε βιβλια για τον εωσφορο, του Μιχαλολιακου,κι ουτε μυχιες ηταν οι σκεψεις του, γιατι τις εγραψε δημοσια.
   ΝΑΙ, μπορει τοτε να ηταν νεος, και μπορει και μακαρι να μετανιωσε, αλλα εμεις οι Χριστιανοι δεν το ξερουμε, γιατι δεν το δηλωσε ποτε δημοσια, οπως δημοσια προλογιζει βιβλιο εωσφορικο, και γιατι δημοσια πολιτευεται.
   Δεν χρειαζεται κανείς ορθοδοξομετρο, ν' ακουσει τις υβρεις στο Χριστο, απο στιχους τραγουδιου του βουλευτου σας.
   Δεν χρειαζεται Ελληνορθοδοξε ορθοδοξομετρο, για να ξερει ενας πιστος Χριστιανος, οτι το μισος κι ο φανατισμος δεν ειναι ενδογενης στο Χριστιανισμο.

   Διαγραφή
  2. Γράφεις:
   "ΝΑΙ, μπορει τοτε να ηταν νεος, και μπορει και μακαρι να μετανιωσε, αλλα εμεις οι Χριστιανοι δεν το ξερουμε, γιατι δεν το δηλωσε ποτε δημοσια, "


   Ο κ.Μιχαλολιάκος σου ζητάει συγνώμη που δεν σου κοινοποίησε ποτέ τη συνέντευξή του (και προεκλογικά και μετεκλογικά) και έτσι "δεν το ξέρεις".
   Την προπαγάνδα εναντίον κάποιου ξέρεις να την αναπαράγεις.
   Τις απαντήσεις που δίνει δεν τις ξέρεις.
   "Δεν ξέρεις" ότι και προεκλογικά και μετεκλογικά δήλωνε κατηγορηματικά ότι όλοι οι υποψ. βουλευτές είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί και ότι δεν είναι "νεοναζί" αλλά ΕΛΛΗΝΕΣ εθνικιστές.
   Δεν άκουσες στην τελευταία συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ (με τον απαράδεκτο δημοσιογράφο Μπογδάνο), να απαντάει στις κατηγορίες για τα βιβλία και τα ποιήματα.


   Όχι, εσύ επιλεκτικά "δεν ξέρεις".
   Και αυτοπροσδιορίζεσαι και ως "ορθόδοξος" και όχι ως καθολικός ιεροεξεταστής.
   Είσαι αξιολύπητος αδερφέ.
   Την επόμενη φορά που θα συκοφαντείς με διαδοχικά σχόλια κάποιον έχε τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια να διαβάζεις πρώτα τις δηλώσεις του αντί να αναπαράγεις τις συκοφαντίες σε βάρος του. (αναφέρθηκα σε ανθρώπινη αξιοπρέπεια γιατί ορθόδοξο ήθος χρειάζεσαι πολύ καιρό ακόμη για να αποκτήσεις).

   Διαγραφή
  3. Εχεις μεγαλη πλακα!!!!
   Ακουσα με τ' αυτια μου προς λυπη σου, τον αρχηγο σου, οταν ερωτηθηκε αν ειναι Χριστιανος Ορθοδοξος, να λεει "ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ".
   Προπαγανδα δικια μου ειναι αυτο;;;;'
   Αν εσεις εχετε τυφλωθει, κουφαθει και δεν ξερω τι άλλο εχετε παθει εμεις δεν φταιμε!!
   Δεν ρωτησα αν οι βουλευτες του ειναι Χριστιανοι!!
   Αυτο το ξερω, δεν χρειαζομαι τον Μιχαλολιακο να μου το πει!
   Εσυ ομως που ανελαβες την υπερασπιση του, δεν απαντας ουτε για την Πενταλφα που σε ρωτησα και τον Γερμενη, ουτε για το τραγουδι του που βριζει ευθεως τον Χριστο, ΟΥΤΕ με παραπεμπεις σε συνεντευξη του Μιχαλολιακου που να ΟΜΟΛΟΓΕΙ πως ο ΙΔΙΟΣ ειναι Χριστιανος Ορθοδοξος!!!!
   Το οτι ο Χριστιανισμος ειναι συστατικο του εθνους μας, το γνωριζω, δεν περιμενω τον Μιχαλολιακο να μου το πει!
   Αν ειναι ο ιδιος Χριστιανος θελουμε να μας πει.
   Με λιγα λογια απαντας "οτι νάναι"!!!!!
   Οντως, εισαι αξιολυπητος!!!!!

   Διαγραφή
 8. Ο καυγάς με επίκεντρο ένα πολιτικό κόμμα δείχνει απλώς ποια η αιτία της κακοδαιμονίας μας...

  Ως προς την ουσία, νομίζω ότι είναι ΤΡΑΓΙΚΟ πιστοί Χριστιανοί να καταδέχονται να κουβαλιούνται τα παιδιά στο ναό με ...απουσιολόγιο. Δεν έχουμε διδαχθεί τίποτε από τα λάθη του παρελθόντος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ως "πιστοί Χριστιανοί" είναι τραγικό να βλέπεις ότι γίνεται ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ και ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ προσπάθεια για τον αποχριστιανισμό της παιδείας μας και να προσποιείσαι ότι δεν καταλαβαίνεις και δεν βλέπεις τίποτε.
   Δεν θυμάσαι την απαγόρευση εξομολόγησης στα σχολεία (από τη Γιανάκου -ΝΔ)
   δεν θυμάσαι τα βιβλία Ιστορίας (πάλι από τη ΝΔ)
   δεν θυμάσαι την κατ ουσίαν ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του εκκλησιασμού την ημέρα των 3 Ιεραρχών
   δεν θυμάσαι την προσπάθεια να γίνει το μάθημα τω Θρησκευτικών από Ορθόδοξο ομολογιακό σε θρησκειολογικό

   Τίποτε δεν θυμάσαι.
   Ε λοιπόν εσύ το παιδί σου να μην το πηγαίνεις στην εκκλησία "με απουσιολόγιο".
   Όπως να μην το πηγαίνεις και στο γιατρό "με απουσιολόγιο".
   Άφηνέ το να αποφασίζει το παιδί σου μόνο του.

   Διαγραφή
 9. Συνεχίζετε να μη καταλαβαίνετε κάποιοι ότι το θέμα δεν ειναι κομματικό αλλά θεολογικό...μπορεί η επερώτηση να ήταν σωστή όμως σαν σωστοί χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε τι πρεσβεύουν αυτοί οι άνθρωποι...και βέβαια αυτό πονάει ως θεολογική αλήθεια, δηλαδή να αγαπήσεις τον άλλο, τον αλλοδαπό...άμα πω πακιστανό θα ανατριχιάσουν πολλοί...και γω δεν θέλω την Αθήνα γεμάτη από αυτούς αλλά στο πρόσωπό τους βλέπουμε τον Ιησού Χριστό..άμα δεν ξέρεις θεολογία εισαι τότε τυφλωμένος από τα κόμματα..επίσης ποιος σου είπε άσχετε ανώνυμε για παρουσιολόγια στην εκκλησία; τι ξέρεις από σχολεία σήμερα; είσαι στην εκπαίδευση; μη λες αερολογίες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το ύφος σου είναι παντελώς απαράδεκτο, και δε δείχνει άνθρωπο που αγαπά και τους πακιστανούς (από αγαπολογούντες χορτάσαμε...). Σε πληροφορώ πάντως, ότι ξέρω ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ από εκπαίδευση και θαμε ενδιέφερε πολύ να ακούσω πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο "υποχρεωτικός εκκλησιασμός";

   (πάντως, η εποχή που πηγαίναμε ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ στην εκκλησία δεν είναι καθόλου μακριά, αν ξέρεις την εκπαιδευτική ιστορία της Ελλάδας. Μάλλον, εσύ είσαι ο άσχετος και ο αδιάβαστος)

   Διαγραφή
 10. Συνεχίζω λοιπόν με το απαράδεκτο ύφος μου να σε λεω ασχετο όσον αφορά το χώρο του σχολειου αλλα και άσχετο όσον αφορά το παρον άρθρο...ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΑΝΘΡΩΠΕ ΜΟΥ ΟΤΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΖΗΤΗΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟ; ΚΑΘΑΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ...Μήπως συμφωνούμε κάπου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τώρα ανακάλυψες ότι ...συμφωνούμε; (να γελάσω;)
   Επειδή όμως είμαι στις καλές μου, θα σου κάνω τη χάρη.

   Έγραψα:
   "Ο καυγάς με επίκεντρο ένα πολιτικό κόμμα δείχνει απλώς ποια η αιτία της κακοδαιμονίας μας...".
   Ανάλυση:
   Δεν μπορεί στα μεγάλα θέματα να κρίνουμε φορώντας κομματικά γυαλιά, και κάθε συζήτηση να καταλήγει σε κομματοσκυλοκαυγά. Δίδαγμα: Αρκετά πια με την κομματοκρατία, που διέλυσε τον τόπο μας.

   Έγραψα ακόμη:
   "Ως προς την ουσία, νομίζω ότι είναι ΤΡΑΓΙΚΟ πιστοί Χριστιανοί να καταδέχονται να κουβαλιούνται τα παιδιά στο ναό με ...απουσιολόγιο. Δεν έχουμε διδαχθεί τίποτε από τα λάθη του παρελθόντος;"

   Ανάλυση:
   Η επισήμανση "ως προς την ουσία" δείχνει αλλαγή εστίασης (η κενή σειρά που προηγείται, βοηθά και τους αρχάριους να την αντιληφθούν) και προοικονομεί τοποθέτηση για το ίδιο το θέμα του εκκλησιασμού των μαθητών. Η θέση μου λοιπόν, είναι προφανής: δε νοείται υποχρεωτικός εκκλησιασμός, γιατί τότε θα πάμε στις φαιδρότητες του παρελθόντος, που όσοι δεν πήγαιναν στην εκκλησία ...έπαιρναν απουσία. Αλλά κι αν ακόμη δε γνωρίζεις τα του παρελθόντος, δεν σου είναι δύσκολο, φαντάζομαι, να αντιληφθείς ότι το "απουσιολόγιο" που ανέφερα είναι εύλογη απόρροια της "υποχρέωσης". Αν είναι "υποχρεωτικός" ο εκκλησιασμός, προφανώς θα πρέπει να υφίσταται κάποιες κυρώσεις όποιος δεν παρίσταται. Εγώ επέλεξα, ως την πλέον συνηθισμένη (και πλέον "ανώδυνη") την καταχώρηση απουσίας (έτσι γίνεται στα σχολεία όταν κάποιος μαθητής δεν παρίσταται σε οποιαδήποτε υποχρεωτική δραστηριότητα, λ.χ. σε μία εορταστική εκδήλωση -εκτός αν στο δικό σου είστε τελείως μπάχαλο και δεν τιμωρείται ποτέ κανείς για τίποτε). Θα μπορούσε βεβαίως, να επιβληθούν και άλλες κυρώσεις (παλαιότερα είχαμε αποβολές κ.ά.) αλλά νομίζω ότι η απουσία εν προκειμένω ταιριάζει καλύτερα.

   Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι είμαι εναντίον του υποχρεωτικού εκκλησιασμού, όχι μόνο επειδή είναι αναποτελεσματικός (οι άθεοι και οι αρνητές του σήμερα είναι προϊόντα αυτού του συστήματος) αλλά επειδή αντιβαίνει στη θεμελιωδέστατη αρχή που η Εκκλησία (θα έπρεπε να) γνωρίζει καλύτερα από όλους, ότι δηλ. ο άνθρωπος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, και στην ελευθερία του δεν παρεμβαίνει ούτε ο ίδιος ο Θεός. Εξακολουθώ να θεωρώ ΤΡΑΓΙΚΟ ότι σχεδόν σε όλα τα θρησκευτικού ενδιαφέροντος ιστολόγια φαίνεται ότι οι πιστοί επιδοκιμάζουν την πρωτοβουλία αυτών που ζητούν υποχρεωτικό εκκλησιασμό.

   Μάθημα τέλος! Ευλόγησον!

   Διαγραφή
  2. Μάλλον εσύ δεν κατάλαβες τίποτε.
   Ο εκκλησιασμός ήταν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ την ημέρα των 3 Ιεραρχών μέχρι και πέρσι, οπότε και εκδόθηκε η παράνομη αυτή εγκύκλιος.
   Και παραμένει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ο εκκλησιασμός μία φορά κάθε μήνα για τα σχολεία.
   Μη κοιτάς που πέτυχαν να μην εφαρμόζεται η διαταγή και να μην γίνεται καθόλου εκκλησιασμός σε πολλά σχολεία ούτε 1-2 φορές το χρόνο. Αλλά ας τολμούσαν να μην γιορτάσουν την ("υποχρεωτική") γιορτή του Πολυτεχνείου σε κάποιο σχολείο. Να δεις τι θα γινόταν.

   Το ότι είναι υποχρεωτικός ο εκκλησιασμός δεν σημαίνει ότι τους πηγαίνουν "αλυσοδεμένους" και με το "μαστίγιο" εκεί. Αλλά ότι το σχολείο ΠΗΓΑΙΝΕΙ εκκλησία. Αν δεν θέλει ένας μαθητής ας μην πάει, δεν θα του κόψουν το κεφάλι. Αλλά γενικά ως σχολείο θα συμμετέχουν.


   Θίχτηκες ...
   μην τυχόν τα υποχρεώσουν τα παιδιά να πάνε εκκλησία (και το παίζεις και χριστιανός).
   Δεν μου λες,
   δεν είναι "φασιστικό" να τα πηγαίνουν για μάθημα κάθε μέρα στις 8 το πρωί;
   Δεν είναι "φασιστικό" να κοινωνάς και να βαπτίζεις το παιδί σου;
   Δεν είναι "φασιστικό" να το στέλνεις σε κατηχητικό;
   Τέτοιο παραλογισμό στη σκέψη δύσκολα τη βρίσκεις ακόμη και στον πιο φανατικό άθεο.


   Σε τελική ανάλυση σεβάσου το δικαίωμα της συντριπτικής πλειοψηφίας να ανατρέφει τα παιδιά του με εθνικό και Ορθόδοξο προσανατολισμό, όπως προβλέπεται και στο Σύνταγμα.
   Η παιδεία που παρέχεται στα παιδιά ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ είναι η παιδεία που επιθυμούν να τους δώσουν οι γονείς τους. Και οι γονείς στην Ελλάδα επιθυμούν 1 φορά το μήνα και των 3 Ιεραρχών, τα παιδιά τους να πηγαίνουν στην εκκλησία. Αν δεν γουστάρεις, πάνε στην Γαλλία ή σε κάποιο άλλο επίσημα αθεϊστικό κράτος να μεγαλώσεις τα παιδιά σου.

   διάβασε και αυτό του "φασίστα" π.Φιλόθεου Ζερβάκου:
   http://opaidagogos.blogspot.gr/2012/12/blog-post.html

   Διαγραφή
  3. Προςτου διαχειριστές:
   περιμένω δημοσίευση απάντησης. Χάθηκε ή κόπηκε;

   Διαγραφή
 11. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΨΝ ΑΠΑΨΕΩΝ ΑΛΛΑ Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΡΕΤΗ.ΟΥΤΡ Η ΟΥΣΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. ''ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ''

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν κατάλαβα καλά, συνιστάς στους διαχειριστές να κλείσουν το ιστολόγιο (ή έστω τα σχόλια).

   (πάντως, ακόμη κι αν δεν σε ακούσουν, μπορείς να αρχίσεις από τον εαυτό σου και να μην ξανασχολιάσεις ποτέ. Πληκτρολόγιο κομμένο από τούδε...)

   Διαγραφή
 12. Διαβάζοντας τα σχόλια και την αντιπαράθεση των παραπάνω έχω να τονίσω δύο πράγματα:
  1.'Οντως βλέπουμε το δεντρο και χάνουμε το δάσος....ποιός νοιάζεται αν το άλφα ή βήτα κόμμα έκανε την επερώτηση στη Βουλη,η ουσία είναι πως ως Ορθόδοξο κράτος που τιμά τους Πνευματικούς ηγέτες του (τους προστάτες των γραμμάτων όπως είναι οι Τρεις Ιεράρχες)θα έπρεπε υποχρεωτικά ναι να πηγαίνουν τα παιδιά στην εκκλησία και να γιορτάζουν την συγκεκριμένη γιορτή όπως της πρέπει και όχι να παρατηρείται το γεγονός να πηγαίνουν λίγα παιδιά στο σχολείο και να το διαλύουν νωρίς νωρίς....(ποιός άκουσε τους λόγους των δασκάλων εκεί μέσα!)Να γιορτάζεται η γιορτή όπως όλες οι υποχρεωτικές γιορτές του σχολείου.
  2.Όσο για το θεμα της σημαίας θέλω να μοιραστώ μαζί σας τη προσωπική μου εμπειρία.Τα παιδιά μου παρακολούθησαν για δύο χρόνια δημοτικό σχολείο στις Ηνωμενες Πολιτείες.Κάθε,μα κάθε πρωί είναι υποχρεωμένα όλα τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο (ανεξαρτήτου ηλικίας)να βάζουν το χέρι στην καρδια και να ορκίζονται πίστη στη σημαία που κυματίζει ψάλλοντας τον εθνικό τους ύμνο (δεν τα ρώτησε τα παιδιά αυτά κανενας αν είναι Αμερικανοί υπήκοοι και αν θέλουν ή δεν θελουν να δίνουν αυτόν τον όρκο πίστης),έτσι όμως αναπτύσονται οι συνειδήσεις στην αρχή υποχρεωτικά και ασυνειδητα και στη συνέχεια συνειδητά με την ιδια λογική λειτουργεί και η εκπαίδευση που είναι υποχρεωτική στην αρχή.
  Δεν ήθελα να γράψω τόσα πολλά συγχωρήστε με και τονίζω οτι δεν είμαι ούτε με την Χρυσή Αυγή ούτε με κανένα άλλο κόμμα,αγαπώ την πατρίδα μου και θελω να την δω ακμάζουσα και όχι γονατισμένη και υπόδουλη σε κανένα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. "Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν"... Να ρωτήσω λίγο τους πολλούς "ορθοδόξους" που έχουν γράψει υπέρ του υποχρεωτικού εκκλησιασμού παραπάνω σε ποια αίρεση λέγονται τα παραπάνω ως ρήση του Χριστού;; Επιτέλους ας αποβάλουμε αυτό το υπερβολικό στοιχείο και τον εξαναγκασμό που μας έχουν εμφυσήσει.
  Όσο για τα σχετικά προεδρικά διατάγματα που επικαλείται ο κ.Γρέγος ας επισημάνει κάποιος που να τα έχει διαβάσει ότι θεσπίζει και ειδικές αργίες για τους Μουσουλμανοπαίδες οι οποίες αν πήγαιναν να εφαρμοστούν από τους Μουσουλμάνους οι "ορθόδοξοι" ... χρυσαυγίτες θα τους έριχναν ένα χέρι ξύλο για να συνέλθουν!!
  Προσοχή σε αυτά που λέμε αδελφοί μου!! Α, και να αφήνουμε τα νομικά για τους νομικούς και όχι στο κάθε blog.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι υποχρεωτικές αργίες για τους μουσουλμάνους ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ και με το παραπάνω σε όλα τα μειονοτικά (μουσουλμανικά) σχολεία της Θράκης. Την Παρασκευή έχουν αργία αντί για την Κυριακή. Και αντίστοιχα τις ημέρες του μπαϊραμιού αργίες.

   Στο Σύνταγμά μας προβλέπεται η ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.
   Οπότε με βάση αυτή γίνονται και οι αργίες του κράτους και των σχολείων. Αλλά όπως βλέπεις για τα μειονοτικά σχολεία υπάρχει μέριμνα.
   Σταμάτα να προσπαθείς να αναζητείς επιχειρήματα λοιπόν.

   Διαγραφή
 14. Για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα που επικαλείται ο κ.Γρέγος θέλω να επισημάνω ότι δεν προκύπτει από πουθένα από το προεδρικό διάταγμα. Μάλλον προκύπτει από το χρυσαυγίτικο πνεύμα του. Το διάταγμα λέει ότι "πραγματοποιείται" ορίζοντας πρακάτω τις προϋποθέσεις που όταν εκπληρωθούν υπάρχει η δυνατότητα όπως πολύ σωστά διευκρινίζει το σχετικό υπόμνημα, να πάει στην εκκλησία το σχολείο!! Ας προσέξουμε τι και πώς το διαβάζουμε!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 15. Εγκύκλιος Γ/2875/30-04-1981 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
  Εκκλησιασμός μαθητών
  Με αφορμή έγγραφες διαμαρτυρίες αναφορικά με τον εκκλησιασμό των μαθητών παρακαλούμε να συστήσετε στους Διευθυντές των Σχολείων της δικαιοδοσίας σας την πιστή εφαρμογή της εγκυκλίου του ΥΠΕΠΘ 200.21/16/139240/26.11.1977 και να τους υπενθυμίσετε ότι σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σ` αυτή ο εκκλησιασμός των μαθητών αποτελεί βασικό καθήκον των Διευθυντών των Σχολείων και του διδακτικού προσωπικού.
  Πρός το τέλος της ανωτέρω εγκυκλίου του 1977 ,που τελεί εν ισχύ, γράφονται τα εξής :
  "... με την εγκύκλιό μας αυτή ...επισημαίνουμε και υπενθυμίζουμε βασικές υποχρεώσεις που πηγάζουν από την αποστολή μας ως εκπ/κών λειτουργών και υπεύθυνων Δ/ντών, οι οποίοι ασκούν το ιερό λειτούργημα της αγωγής, που αποβλέπει "στην ανάπτυξη της θρησκευτικής και εθνικής συνειδήσεως των νέων".
  Στο δε "Λεξικό ελληνικών λέξεων" ορίζεται ως καθήκον :
  "το επιβαλλόμενο από σύστημα ηθικών αξιών το οποίο ρυθμίζει τις ενέργειες των ατόμων, η απορρέουσα υποχρέωση"
  Και το λεξικό του Δημητράκου ορίζει ως εξής : "καθήκον |τό) … 2) κ. μσν., νεώτ. κ. δημ. ό,τι υπό του θείου ή ανθρωπίνου
  νόμου, της ηθικής ή της ευγενείας επιβάλλεται"

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.