23 Δεκ 2013

Ἡ παραποίηση τοῦ Μεγάλου Θεολόγου καὶ Πατρὸς τῆς Ἐκκλησίας Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας

Tοῦ π. γγέλου Ἀγγελακόπουλου
Τὴν 1η Ἰανουαρίου μαζὶ μὲ τὴν Περιτομὴ τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζουμε καὶ τὴν μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἠμῶν Βασιλείου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ Μεγάλου καὶ Οὐρανοφάντορος. Ὁ Μέγας Βασίλειος ἤκμασε κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Οὐάλεντος τὸ 364 μ.Χ., πρὸς τὸν ὁποῖο μὲ παρρησία ὁμολόγησε τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὸν ἤλεγξε, ἐπειδὴ ἔπεσε στὴν κακοδοξία τῶν Ἀρειανῶν καὶ μὲ ἄγριο καὶ θηριώδη τρόπο κακοποιοῦσε καὶ πολεμοῦσε τὶς Ἐκκλησίες τῶν Ὀρθοδόξων. Αὐτός, λοιπόν, ἀπὸ μὲν τὸν πατέρα τοῦ ἦταν Μαυροθαλασσίτης, ἀπὸ δὲ τὴν μητέρα τοῦ ἦταν Καππαδόκης, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν λεγομένη Καραμανία. Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς λόγους καὶ τὴν παιδεία ὑπερέβαλε ὄχι μόνο τοὺς ἐλλογίμους του καιροῦ του, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τοὺς παλαιοὺς φιλοσόφους, διότι, ἀφοῦ διῆλθε κάθε εἶδος παιδείας, σὲ κάθε μία ἀπὸ αὐτὴ ἀπέκτησε καὶ....
 τὴν ἐξουσία καὶ τὴ νίκη. Ἐπίσης, ἤσκησε καὶ τὴν πρακτικὴ φιλοσοφία καὶ μὲ τὴν πράξη ἀνέβηκε καὶ στὴν θεωρία τῶν ὄντων καὶ ἀπὸ αὐτὴ ἀνέβηκε καὶ στὸν θρόνο τῆς ἀρχιερωσύνης.
Ὅταν ἔγινε ἀρχιερεὺς ἔδωσε πολλοὺς ἀγῶνες ὁ μακάριος γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη, διότι μὲ τὴν σταθερότητα καὶ γενναιότητα τοῦ φρονήματός του κατέπληξε τὸν ἔπαρχο Μόδεστο. Μὲ τοὺς ὀρθοδόξους λόγους, ποῦ συνέγραψε, κατεβρόντησε τὰ φρονήματα τῶν κακοδόξων, ρύθμισε τὴν κατάσταση τῶν ἠθῶν, θεμελίωσε τὶς γενικὲς ἀρχὲς καὶ ρύθμισε τὴν πρακτικὴ ζωὴ τοῦ ὀρθοδόξου μοναχισμοῦ. Ἀνίδρυσε τὴν γνωστὴ Βασιλειάδα.
Ἔγραψε τὴν γνωστὴ σὲ ὅλους μας Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἡ ὁποία τελεῖται δέκα φορὲς τὸ χρόνο, δίδαξε τὴν ἀσκητικὴ φιλοσοφία, σαφήνισε τὴν γνώση τῶν ὄντων καί, γιὰ νὰ συντέμνουμε τὸν λόγο, ἀφοῦ ὁδήγησε ὁ ἅγιος τὴν λογικὴ ποίμνη τοῦ Χριστοῦ στὴν σωτηρία μὲ τὴν ἀρετή, ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον σὲ ἡλικία μόλις 49 ἐτῶν (330-379 μ.Χ.).

Ὁ Μέγας Βασίλειος ἦταν κατὰ τὸν χαρακτήρα τοῦ σώματος πολὺ ψηλός, ξηρὸς καὶ ὀλιγοσαρκός ἦταν μελανὸς στὸ πρόσωπο, τὸ ὁποῖο εἶχε συμμικτο καὶ μὲ ὠχρότητα. Ἦταν μακρομύτης, εἶχε στρογγυλὰ φρύδια καὶ τὸ δέρμα πάνω ἀπὸ τὰ φρύδια τὸ εἶχε συμμαζεμένο ἐμοίαζε μὲ συλλογιζόμενο ἄνθρωπο, ποῦ πρόσεχε πολὺ τὸν ἑαυτό του. Τὸ πρόσωπό του τὸ εἶχε λίγο ζαρωμένο μὲ λίγες χαρακές.
Εἶχε μακρυὲς τὶς παρειὲς καὶ τοὺς μήνιγγες γεμάτους ἀπὸ τρίχες γυρισμένες σὲ σχῆμα κύκλου. Φαινόταν στὴν ἐπιφάνεια ὅτι εἶχε κουρεμένες τὶς τρίχες? τὸ γένι τοῦ εἶχε ἀρκετὰ μακρὺ καὶ τὶς τρίχες ἀναμεμιγμένες, δηλαδὴ μαῦρες μαζὶ μὲ ἄσπρες [1].

Τὰ ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω γιὰ τὸν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, τὸν ἔνσαρκο ἄγγελο, τὸν Μέγα Βασίλειο καταδεικνύουν τὴν μεγάλη ἀλλοτρίωση καὶ ἀκόμη μεγαλύτερη διαστρέβλωση, ποῦ ἔχει ἐπιφέρει τὸ κοσμικὸ καὶ οὐμανιστικὸ πνεῦμα τῆς Δύσεως σὲ ὅλο τὸν κόσμο, σχετικὰ μὲ τὴν ἁγιασμένη μορφὴ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου.
Χαρακτηριστικὸ δεῖγμα αὐτῆς τῆς συγχύσεως, ποῦ ἐπικρατεῖ στὸν δυτικὸ κόσμο γιὰ τὸν Μέγα Βασίλειο, εἶναι καὶ μιὰ σφιγμομέτρηση, ποῦ ἔγινε μέσα στὶς ἑορτές, ἀπὸ δημοσιογράφους στὴν ἄθεη Γαλλία, κατὰ τὴν ὁποία ρωτοῦσαν τὰ παιδιά? «ποιὸ εἶναι τὸ πραγματικὸ ὄνομα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου; Santa Claus, Pere-Noel ἢ Saint Nicolas»; Τὰ παιδιά, βέβαια, χωρὶς νὰ γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια, ἔδιναν τὶς δικές τους ἀπαντήσεις.

Εἶναι θλιβερὴ καὶ ἐξοργιστικὴ ἡ εἰκόνα, ποῦ προβάλλουν τὰ ποικίλα οἰκονομικὰ συμφέροντα, παρουσιάζοντας τὸν Ἅγιο σὲ οἰκτρὲς γελοιογραφίες ὡς διαφημιστὴ τῶν πλέον εὐτελῶν προϊόντων της ἀνθρώπινης βιομηχανίας.
Ὁ Ἅγιος παρουσιάζεται χοντρός, γελαστός, κρατώντας καὶ διαφημίζοντας ξυριστικὲς διάφορα προϊόντα (λεπίδες, ἀρωματικὰ σαπούνια, καπνοσύριγγες, κινητὰ κ.α). Ὢ ἄθλιε κόσμε, ποῦ θέλεις νὰ καταβιβάσεις τοὺς Ἁγίους ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς ἁγιότητάς τους καὶ νὰ τοὺς μεταβάλεις σὲ πλασιὲ τῶν προϊόντων σου!
Σύμφωνα μὲ τὸν ὁμότιμο καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, αἰδεσιμολογιώτατο πρωτοπρεσβύτερο π. Θεόδωρο Ζήση [2], «ὁ παραποιημένος αὐτὸς Ἁγιοβασίλης μαζὶ μὲ τὸ χριστουγεννιάτικο δένδρο ἀποτελοῦν τὸ ξενόφερτο ἑορταστικὸ δίδυμο, τὴν ξενόφερτη δυάδα, ποῦ κατέκλυσε τὴν ἑλληνικὴ ἀγορὰ καὶ τὰ ἑλληνικὰ σπίτια.
Ὁ εἰσαγόμενος αὐτὸς Ἁγιοβασίλης, τὴν ἐμφάνιση τοῦ ὁποίου τελειοποίησαν στὰ ἐργαστήριά τους οἱ διαφημιστὲς τῆς Coca-Cola καὶ εἶναι πανταχοῦ παρὼν κατὰ τὸ ἑορταστικὸ δωδεκαήμερο, δὲν ἔχει σχέση ἀπὸ πλευρᾶς ἐμφανίσεως καὶ συμπεριφορᾶς μὲ τὸν ἀληθινὸ Ἅγιο Βασίλειο, τὸν ἀρχιεπίσκοπο Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, τὸν Μεγάλο Ἅγιο, Πατέρα καὶ Θεολόγο τῆς Ἐκκλησίας.
Αὐτὸς ἦταν ἀσκητής, λιτοδίαιτος, μὲ καλογερικὴ ἀσκητικὴ ἐμφάνιση καὶ κουβαλοῦσε ὡς δῶρα, κατὰ τὴν λαϊκὴ παράδοση, στὸ ἀσκητικὸ τρίχινο σακκίδιό του ἀγαθὰ παιδείας, ‘χαρτὶ καὶ καλαμάρι’, καὶ ὄχι καταναλωτικὰ ὑλικὰ ἀγαθά, τρόφιμα καὶ παιχνίδια.

Τὸ πιὸ ἐξωφρενικό, ὅμως, γιὰ τὸν ἀνόητο καὶ παράλογο μιμητισμὸ πολλῶν Νεοελλήνων εἶναι ὅτι ὁ χονδρουλός, εἰσαγόμενος ἀπὸ τὴν Εὐρώπη, Ἅγιος δὲν εἶναι ὁ Ἅγιος Βασίλειος, ἀλλὰ ὁ Ἅγιος Νικόλαος τῶν Δυτικῶν (Saint Nicolas = Santa Claus), ὁ ὁποῖος, ἐπειδὴ οἱ Εὐρωπαῖοι ἑορτάζουν ἀπὸ πολὺ νωρὶς τὰ Χριστούγεννα, ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Δεκεμβρίου, ποῦ εἶναι καὶ ἡ ἑορτὴ τοῦ (6 Δεκεμβρίου), λόγω τῆς γνωστῆς ἁπλοχεριᾶς καὶ φιλανθρωπίας του, ἐπεκτείνει τὴν ἀγαθοποιὸ δράση τοῦ μέχρι τὰ Χριστούγεννα, διανέμοντας δῶρα σὲ ὅλους, εἶναι ὁ Pere-Noel, ὁ πατέρας τῶν Χριστουγέννων.
Τὰ Χριστούγεννα σταματᾶ ἡ δράση τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴ Δύση. Ἐμεῖς τὸν πήραμε, τοῦ ἀλλάξαμε ὄνομα καὶ τὸν βάλαμε νὰ φυγαδεύσει καὶ νὰ διώξει τὸν δικό μας Ἅγιο Βασίλειο, τοῦ ὁποίου ἔκλεψε τὸ ὄνομα καὶ παραμόρφωσε τὴν ἐμφάνιση καὶ τὴν συμπεριφορά του».

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.