24 Σεπ 2012

Ἔγκλημα τῆς Τρόϊκα: Σταμάτησαν τὴν διάνοιξη τῆς ἀντιαρματικῆς τάφρου στὸν Ἔβρο!

TafrosXLΓιὰ χατίρι τῆς τρόικας ἀφήνουν ἀνοχύρωτο τὸν Ἔβρο στοὺς Τούρκους, τοὺς λαθρομετανάστες καὶ τὶς πλημμύρες.
Μὲ τὴν διακοπὴ τοῦ ἔργου οἱ Τοῦρκοι μπαίνουν ἀπὸ τὸν Ἔβρο σὲ ἐλάχιστη ὥρα!
ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Τὸ μεγαλύτερο σύγχρονο ὀχυρωματικὸ ἔργο ἀνάσχεσης ἐγκαταλείπεται γιὰ νὰ κατευναστεῖ τὸ τέρας τῆς τρόϊκας καὶ οἱ...τοπικοὶ ἄρχοντες. Ἡ χώρα παραδίδεται-αἰχμαλωτίζεται χωρὶς πόλεμο!
Δικαιολογία; Δὲν ὑπάρχουν καύσιμα γιὰ νὰ ἐργαστοῦν τὰ μηχανήματα τοῦ Μηχανικοῦ! Ἀλλὰ καὶ ἡ διαμαρτυρία τοῦ δημάρχου Σουφλίου, Πουλελιοῦ, ὁ ὁποῖος ἀπαίτησε νὰ σταματήσει τὸ ἔργο γιατί εἶχε "ἀρνητικὲς οἰκολογικὲς ἐπιπτώσεις στὴν περιοχὴ καὶ δὲν προσφέρει στὴν ἀμυντικὴ προσπάθεια".
Σημειώνεται ὅτι ὁ ὑπηρεσιακὸς ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἄμυνας Φραγκούλης Φράγκος εἶχε δεσμεύσει...
κονδύλι 35 ἑκατ. εὐρὼ γιὰ νὰ ἐργάζονται σὲ δύο βάρδιες τὸ Μηχανικὸ καὶ ἐπιτέλους νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ Ἰδοὺ τὸ ἔργο καὶ ἰδοὺ τὸ μέγεθος τῆς ἀπειλῆς: Μὲ πλάτος στέψης 30-35 μέτρων βάθος 7 μέτρα, ὕψος ἀναχώματος 7 μέτρα καὶ ἐκτιμώμενη χωρητικότητα νεροῦ μὲ πλήρη πλήρωση 27.230.000 κμ ἡ τάφρος τοῦ Ἔβρου ἀποτελεῖ μία χαμηλοῦ κόστους λύση, δεδομένου ὅτι κατασκευάζεται ἀπὸ τὸν ΕΣ, γιὰ τὴν ἐξουδετέρωση τῶν παραπάνω τουρκικῶν συστημάτων.
Ἐπίσης παγιδεύει καὶ ἐξοντώνει τὶς δυνάμεις ποὺ θὰ περαιωθοῦν στὴν δυτικὴ ὄχθη τοῦ Ἔβρου, ἀλλὰ θὰ παγιδευτοῦν μεταξὺ τῶν ὑδάτινων κωλυμάτων τοῦ φυσικοῦ (Ἔβρος) καὶ τοῦ τεχνητοῦ (τάφρος).
Σημειώνεται ὅτι ἕνα τμῆμα τῆς τάφρου προϋπῆρχε στὸ προγεφύρωμα τοῦ Κάραγατς ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ τὴν ἐξοπλιστικὴ «κούρσα» τοῦ τουρκικοῦ Στρατοῦ γιὰ τὴν ἀπόκτηση μέσων ποὺ θὰ μηδένιζαν τὸν χρόνο διάβασης τοῦ ποταμοῦ Ἔβρου, ἀποφασίστηκε ἡ διεύρυνσής της καὶ ἡ ἐπέκτασής της πρὸς τὸν νότο ὥστε νὰ καλύψει τὸ σύνολο τῆς μεθορίου.
Μέσα σὲ τρία χρόνια ἡ Ἄγκυρα προμηθεύτηκε 52 ἐπιθετικὲς ἀμφίβιες γέφυρες Samur τουρκικῆς κατασκευῆς, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ σβήσουν ἀπὸ τὸ χάρτη σὲ λίγα λεπτὰ τὸ ἐμπόδιο ποὺ λέγεται ποταμὸς Ἔβρος, 40 συστήματα ἀκτοδρόμων βαρέως τύπου HGMS (Heavy Ground Mobility Systems), 36 γέφυρες Leguan μὲ δυνατότητα γεφύρωσης κωλύματος 24 μέτρων ἐντὸς λίγων λεπτῶν, 2 γέφυρες ξηρᾶς ὑποστήριξης (Dry Support Bridge-DSB) τύπου M18 ἀνοίγματος 40 μέτρων καὶ 12 ἀμφίβιους γαιωπροωθητὲς Azmim γιὰ τὴν διαμόρφωση τοῦ χώρου τῆς ὄχθης τοῦ ποταμοῦ ὅπου θὰ ἀποβιβαστοῦν τὰ ὀχήματα.
Ἐπιπρόσθετα ἡ πρόθεση τοῦ τουρκικοῦ Στρατοῦ νὰ ἀποκτήσει ἀπροσδιόριστο ἀριθμὸ τεθωρακισμένων ὀχημάτων διάνοιξης ναρκοπεδίων τύπου Keiler ἀποτελεῖ τὴν ἀπόδειξη ὅτι ἡ Τουρκία ἑτοιμάζεται γιὰ τὴν πραγματοποίηση μίας βίαιης διάβασης τοῦ Ἔβρου μὲ πρόβλεψη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐμποδίων ποὺ θὰ συναντήσει ὁ τουρκικὸς Στρατὸς πέρα ἀπὸ τὸ ποτάμι.
Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἔρχεται ἡ ἀπόφαση τοῦ ΓΕΣ νὰ διευρύνει τὸ εὖρος καὶ τὸ συνολικὸ μῆκος τῆς τάφρου ἡ ὁποία μὲ ἁπλὰ μέσα κατορθώνει νὰ δημιουργήσει ἕνα ἐπιπρόσθετο ἐμπόδιο γιὰ τὸν τουρκικὸ Στρατό, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ λύσει μέσα σὲ μικρὸ χρονικὸ διάστημα δεδομένης τῆς ἀντίδρασης τῶν ἑλληνικῶν σχηματισμῶν τῆς περιοχῆς ποὺ θὰ γίνει ἡ εἰσβολή. Καὶ αὐτὸ διότι μπορεῖ σὲ πρώτη φάση οἱ Τοῦρκοι νὰ καταφέρουν νὰ διαμορφώσουν τὶς ὄχθες τοῦ Ἔβρου μὲ τοὺς γαιοπρωθητὲς Azmim καὶ ἀκολούθως νὰ μεταφέρουν στὴν ἑλληνικὴ ὄχθη τὰ πρῶτα τεθωρακισμένα μὲ τὶς γέφυρες Samur ὅμως μόλις θὰ ἔχουν διανύσει μερικὲς ἑκατοντάδες μέτρα ἐντός του ἐλλξηνικοῦ ἐδάφους θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουν καὶ τὰ 30-35 μέτρα ἄνοιγμα τῆς τάφρου.
Μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἄμυνα νὰ ἔχει κινητοποιηθεῖ καὶ τὶς πρῶτες ὀβίδες τοῦ ἑλληνικοῦ πυροβολικοῦ νὰ πλήττουν τὶς ἐπιτιθέμενες μονάδες, ἡ ἀντιμετώπιση τῆς τάφρου δὲν θὰ εἶναι μία εὔκολη ὑπόθεση. Ὁ χρόνος ποὺ θὰ χρειαστοῦν οἱ Τοῦρκοι εἴτε νὰ μπαζώσουν τὰ σημεῖα ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ περάσουν ἀπέναντι, εἴτε νὰ γεφυρώσουν, εἶναι ἀρκετὸς λόγω τοῦ ὄγκου τῶν ὑλικῶν ποὺ πρέπει νὰ προωθηθοῦν στὴν τάφρο καὶ λόγο τοῦ εὔρους αὐτῆς.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡ συγκέντρωση τουρκικῶν δυνάμεων σὲ μία στενὴ λωρίδα μερικῶν ἑκατοντάδων μέτρων μεταξύ της τάφρου καὶ τοῦ ποταμοῦ θὰ ἀποτελοῦσε τὸ καλύτερο δῶρο γιὰ τὸν ΕΣ. Τὴν ἴδια στιγμὴ ὁ ΕΣ θὰ ἔχει ἀρκετὸ χρόνο νὰ κινητοποιήσει τὶς μονάδες τοῦ οἱ ὁποῖες κατὰ κανένα λόγο δὲν θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀγκιστρωμένες σὲ κάποιο σημεῖο πίσω ἀπὸ τὴν τάφρο περιμένοντας καρτερικὰ τὶς τουρκικὲς μονάδες.
Οἱ σχηματισμοὶ τοῦ ΕΣ θὰ μποροῦσαν νὰ κινηθοῦν στὰ προκαθορισμένα σημεῖα ὅπως αὐτὰ προβλέπονται ἐκμεταλλευόμενοι τὴν καθυστέρηση τῶν τουρκικῶν μονάδων στὴν τάφρο καὶ τὴν φθορὰ αὐτῶν ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ πυροβολικὸ καὶ τὰ πυρὰ παρενόχλησης ἀπὸ μικρὲς καὶ εὐέλικτες ἀντιαρματικὲς μονάδες. Ὅλα αὐτὰ χάνονται. Ποῦ πᾶμε; Καὶ ποιὸ τὸ ἀντάλλαγμα θὰ γίνουμε μία χώρα ἐξαρτώμενη ἀπὸ τὴν Τουρκία;
defencenet.gr

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.