21 Αυγ 2012

Αἰσιοδοξία - Ἀπαισιοδοξία

Ὅλα ὅσα ἀκοῦμε σήμερα, ζητοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι δὲν ὑπάρχει διέξοδος. Προσπαθοῦν νὰ μᾶς ἀφαιρέσουν τὴν πίστη, τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἀγάπη, νὰ φέρουν στὶς ψυχὲς ἀπόγνωση. Ἡ μεγάλη ἐπιτυχία, ἡ νίκη τοῦ κακοῦ εἶναι τὸ ὅτι ἔχει φέρει σὲ πολλὲς ψυχὲς τὴν ἀπαισιοδοξία. Ἂν ἡ πατρίδα μᾶς βρίσκεται σὲ μία δυσχερῆ θέση, τὸ ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς ὄχι γιὰ νὰ ἀπελπισθοῦμε ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐργασθοῦμε σωστά. Ἂν ἔχει ἐπικρατήσει ἕνα πνεῦμα ἀπαισιοδοξίας σὲ πολλοὺς εἶναι διότι ἡ διαπαιδαγώγηση ποὺ ἀσκεῖται σήμερα μὲ ὅλους τους τρόπους καὶ κυρίως τὴν τηλεόραση ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὶς ψυχές, ἰδίως τῶν νέων, τὶς τρεῖς αὐτὲς ἀρετές, τὴν πίστη, τὴν ἐλπίδα, καὶ τὴν ἀγάπη. Καὶ ἐκεῖ ἀκόμη ποὺ ἔχουν βλαστήσει, οἱ ρίζες τοὺς εἶναι τόσο ἐπιφανειακὲς ὥστε, μὲ ὅσα ἀκούει κανείς, εὔκολα ξερριζώνονται.
Καὶ ἡ ἴδια ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἑλλάδα πρῶτα ἐμπεδώθηκε σὲ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο ἀπελπισίας καὶ ἔπειτα ἐκδηλώθηκε σὲ οἰκονομικὰ μεγέθη. Πρῶτα ἔγινε ἡ ἐπέλαση τοῦ...
φόβου ὅτι ἐπέρχεται οἰκονομικὴ κρίση καὶ ὕστερα ἀρχίσαμε νὰ τὴν ζοῦμε σὰν μία ἀνεξέλεγκτη κατάσταση. Πρῶτα κατέρρευσε τὸ ἠθικὸ καὶ ἔπειτα ἀκολούθησαν ὅλες ἐκεῖνες οἱ διεργασίες οἱ ὁποῖες ὄχι μόνο δὲν ἀνέστειλαν τὴν κρίση ἀλλὰ καὶ ἔφεραν τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, τὴν ἔκαναν νὰ μοιάζει σὰν ἕνα καταρράκτη ποὺ ἦταν προετοιμασμένος γιὰ νὰ ὁδηγήσει τὴν Ἑλλάδα στὴν ἄβυσσο.
Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ κυριεύεται κάποιος ἀπὸ τὴν μελαγχολία, ἀπομονώνεται ἐσωτερικὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους, καὶ ἐνῶ βλέπει ἐπερχόμενη τὴν λαίλαπα τοῦ κακοῦ, παραδίδεται σ' αὐτὸ ἀμαχητί. Δὲν διακρίνει τί θὰ μποροῦσε νὰ κάνει. Δὲν αἰσθάνεται ὅτι ἔχει ἄλλους δίπλα του, γιὰ νὰ συνεργασθεῖ μαζί τους καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ κάνουν τὶς σωστὲς ἐνέργειες γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ τὸ κακό, γιὰ νὰ σβήσει ἡ φωτιά, ποὺ ἀπειλεῖ τὸ σπίτι του, τὴν πατρίδα του, καὶ τὴν ζωή του. Χρειάζεται νὰ ἀναπτυχθεῖ ἕνα πνεῦμα ἐνδιαφέροντος τοῦ ἑνὸς γιὰ τὸν ἄλλο, μεταξὺ ὅλων ἐκείνων ποὺ σκέπτονται φιλάδελφα, ποὺ σκέπτονται χριστιανικά, ποὺ σκέπτονται πνευματικά. Χρειάζεται νὰ ἔρθουμε σὲ ἀληθινὴ κοινωνία μεταξὺ μας γιὰ νὰ νιώσουμε τὴν πνευματικὴ ζεστασιά, ποὺ ἀπομακρύνει τὴν παγωνιὰ τῆς ἀπαισιοδοξίας. Ἂν ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εἶναι αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἕνας μεγάλος ἀσθενής, μία ἀσθένειά της ποὺ χρήζει ἀμέσου φροντίδος καὶ θεραπείας εἶναι ἡ ἀσθένεια τῆς ἀπαισιοδοξίας.
Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ἐμπνεόμενος ἀπὸ πνεῦμα φιλάδελφο, καθὼς ἔπρεπε νὰ λειτουργήσει ἡ παιδεία ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχαν μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀρκετοὶ δάσκαλοι, ἐνεπνεύσθη τὴν λεγόμενη ἀλληλοδιδακτικὴ μέθοδο, ὅπου ὁ μαθητὴς μετέδιδε σὲ ἕναν ἄλλον ὅ,τι ἔμαθε ἀπὸ τὸν δάσκαλο. Αὐτὸ ποὺ πῆρε κανεὶς δίνοντας τὸ σὲ ἕναν ἄλλο, ὄχι μόνο δὲν μειώνεται ἀλλὰ καὶ αὐξάνεται καὶ ἐμπεδώνεται καὶ διασφαλίζεται. Ἔτσι εἶναι ἡ ἀγάπη: Τὴν ὥρα ποὺ δίδεται καὶ δίδει, δὲν ἐλαττώνεται οὔτε στερεύει ποτέ. Ὅπως ἕνα ἀναμμένο κερί: ἡ φλόγα του δὲν ἐλαττώνεται, ὅταν μὲ αὐτὴν ἀνάψει ἕνα ἄλλο κερί, ἀλλὰ καὶ ἂν πάει νὰ σβήσει τὸ ἄλλο κερὶ ποὺ ἄναψε δεύτερο θὰ βοηθήσει νὰ μείνει ἀναμμένο τὸ πρῶτο.
Ἡ βαθύτερη αἰτία τῆς κρίσεως εἶναι ὅτι κάποιοι θέλουν τὰ ἀγαθὰ τῆς γὴς νὰ τὰ στερήσουν ἀπὸ ἄλλους γιὰ νὰ τὰ νέμονται αὐτοί. Ἡ αἰτία δηλαδὴ τοῦ κακοῦ βρίσκεται στὴν ἀπόρριψη τοῦ λόγου τοῦ Χριστοῦ: Μακάριόν ἐστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν. Τότε γίνεται ἀληθινὰ εὐτυχισμένος ὁ ἄνθρωπος, ὅταν δίνει παρὰ ὅταν παίρνει. Αὐτὸ ὁ Χριστὸς τὸ κήρυξε ὄχι μόνο μὲ τὸ εὐαγγέλιό του ἀλλὰ καὶ τὸ ἐπεβεβαίωσε μὲ τὴν ζωή του, διότι ἔδωσε τὸν ἑαυτὸ τοῦ θυσία γιὰ χάρη μας. Καὶ ὅταν ἐμεῖς δεχόμαστε μέσα μᾶς αὐτὸν τὸν Χριστόν, τὴν ἀγάπη τοῦ δεχόμαστε, δεχόμαστε αὐτὸ τὸ πνεῦμα, ποὺ μᾶς κάνει κι ἐμᾶς εὐτυχισμένους καὶ ἄρα ὄχι ἀπαισιόδοξους. Ὅταν ὑπάρχει κάποιος ποὺ σὲ ἀγαπᾶ μὲ μία τέτοια ἀγάπη ἀπὸ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη καὶ ὅταν κι ἐσὺ γίνεσαι ἀποδέκτης αὐτῆς τῆς ἀγάπης, πῶς μπορεῖ ἔπειτα νὰ ἔχει τόπο μέσα σου ἡ ἀπαισιοδοξία;
Ἂς ὑπάρχει κρίση. Ἂν λειτουργήσει μεταξὺ μας ἡ ἀγάπη, τὸ καλὸ ποὺ θὰ βγεῖ θὰ εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύτερο ἀπὸ τὰ ψευτοαγαθὰ ποὺ εἴχαμε πρὶν τὴν κρίση, τὰ ὁποία χωρὶς τὴν ἀγάπη καὶ τὴν μεταξὺ μας κοινωνία, ἔκαναν τὴ ζωὴ νὰ μοιάζει μὲ νεκρὴ φύση, ὅπως ὅταν βλέπεις ἕνα πλαστικὸ τριαντάφυλλο ποὺ δὲν ἔχει ζωὴ οὔτε εὐωδία. Ἔτσι καὶ ἡ εὐμάρεια ἀφαιρεῖ τὸ νόημα τῆς ζωῆς, ποὺ βρίσκεται στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο, τὴν ὁποία ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ ὅταν μέσα μας τὴν ζοῦμε, τὴν μορφοποιοῦμε σὲ μεταξὺ μας ἀγάπη. Ἡ κρίση θὰ βγεῖ σὲ καλό, ἂν τὴν ὥρα ποὺ στερούμαστε τὰ χρήματα, βροῦμε τὸ ἐν οὐ ἐστὶ χρεία, τὸ ἕνα αὐτὸ τοῦ ὁποίου ἔχουμε πραγματικὴ ἀνάγκη, τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Τὴν ὁποία ἀποδεχόμαστε ὅταν συμμορφωνόμαστε πρὸς τὸ θέλημά Του, πρὸς τὴν δικαιοσύνη Του. Ὁ Θεὸς ἀναλαμβάνει τότε νὰ μᾶς προσθέσει καὶ ὅ,τι ἄλλο μᾶς χρειάζεται.
Ὅταν ἡ κοινωνικὴ ζωὴ θεωρεῖται ὡς ἔκφραση τῶν οἰκονομικῶν σχέσεων, ὅταν ἡ ἰδιοτέλεια καὶ τὸ χρῆμα ἀναγνωρίζονται σὰν ὁ θεὸς τῆς σημερινῆς κοινωνίας, ὅταν οἱ νόμοι καὶ οἱ θεσμοὶ ἀγνοοῦν τὸ πνεῦμα τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀλληλοβοήθειας, αὐτὴ ἡ ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ἀγάπης του στὴ ζωή μας, συνιστᾶ τὴ βιοθεωρία ἐκείνη ποὺ γεννᾶ σήμερα τὴν ἀπαισιοδοξία καὶ τὶς αὐτοκτονίες. Εἶναι ἀνάγκη νὰ ὑπερβοῦμε τὸ ἀπάνθρωπο καὶ ἀσφυκτικὸ πλαίσιο τὸ ὁποῖο ἀναγκάζει τοὺς ἀνθρώπους νὰ ζοῦν σὰν οἰκονομικὲς μονάδες ἐξαρτώμενες ἀπὸ ἕνα ἠλεκτρονικὸ παγκόσμιο σύστημα τὸ ὁποῖο ἐλέγχει καὶ προσδιορίζει τὶς ἐνέργειές μας, καὶ νὰ ζήσουμε μέσα στὸ πνεῦμα τῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας καὶ ἀγάπης, μέσα στὸ ὁποῖο θὰ ἀνακαλύψουμε τὴν χαρὰ καὶ τὸ νόημα τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, ποὺ ξεκινᾶ ἀπὸ δῶ καὶ συνεχίζεται στὴν ἀθανασία τῆς ἀναστάσεως. Γιὰ νὰ βοηθηθοῦμε ὅλοι νὰ ἀποδοκιμάσουμε τὴν ἀπαισιοδοξία σὰν ἀσθένεια παράλογη, καὶ γιὰ νὰ γνωρίσουμε τὸ μυστικό της θεραπείας τῆς κυκλοφοροῦμε τὸ τεῦχος αὐτὸ μὲ ἐξαίρετα κείμενα ποὺ βρήκαμε κατάλληλα γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτό.
Ἔχουν γραφεῖ ἀπὸ ἕναν ἄνθρωπο ποὺ ἔζησε μέσα στὶς φυλακὲς τοῦ Νταχάου καὶ γνώρισε τὴν ἀπογοήτευση σὰν μία ἀπειλὴ γιὰ τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὴν ὁποία ὅμως ἀπειλῆ δὲν ἐπηρεάσθηκε. Αὐτὸ τὸ μυστικὸ ποὺ γνώριζε, αὐτὸν τὸν θησαυρὸ ποὺ εἶχε μέσα του, καὶ ὁ ὁποῖος τὸν κράτησε αἰσιόδοξο μέσα στὶς δυσμενέστερες συνθῆκες, μᾶς ἀποκαλύπτουν τὰ κείμενα τοῦ αὐτά.
Σ' αὐτὰ θὰ ἀνακαλύψουμε καὶ εἰκόνες τῆς σημερινῆς κοινωνίας καὶ τὸ πῶς οἱ γονεῖς καὶ τὸ σχολεῖο μὲ τὴν διαπαιδαγώγηση ποὺ προσφέρουν διαμορφώνουν τὴν ἀπαισιόδοξη διάθεση. Τὰ λόγια του ἀποκτοῦν μία ἐξαιρετικὴ ἐπικαιρότητα ὅταν μεταξὺ αὐτῶν ποὺ διαμορφώνουν τὴν ἀπαισιόδοξη διάθεση προσθέσουμε τὴν τηλεόραση ποὺ δὲν ὑπῆρχε στὰ χρόνια του, ἡ ὁποία μεταφέρει τὰ μηνύματα ἀκριβῶς ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα διαμορφώνουν τὸν ἀπαισιόδοξο τύπο ἀνθρώπου. Ἡ ἀνάλυση τὴν ὁποία κάνει εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀπαραίτητη γιὰ νὰ δοῦμε τὸ πρόβλημα καὶ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε τόσο προληπτικὰ ὅσο καὶ θεραπευτικά. Ἂν ἐκεῖνοι ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς ἐπηρεάσουν ψυχολογικά, δὲν θέλουν νὰ διορθώσουν τὴν στάση τοὺς μέσω τῆς ὁποίας διαδίδεται σὰν ἐπιδημία ἡ ἀπαισιοδοξία, ὁ ἴδιος ὅμως ὁ ἐαυτός μας, ὁ ὁποῖος δέχεται τὰ ἐπιβλαβῆ ἐρεθίσματα, ἂν ἔχει γνωρίσει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὸν ἐπηρεάζει μέσα τοῦ τὸ κακό, μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ τὸν κίνδυνο καὶ νὰ τὸν ἀποφύγει.
Ἔχουμε τὴν ἐντύπωση ὅτι αὐτὸς ὁ ὁποῖος θὰ διαβάσει τὰ κείμενα ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴν ἐπηρεασθεῖ ἀπὸ τὸν φλογερὸ λόγο τοῦ σοφοῦ καὶ Ἁγίου ἐπισκόπου Ἀχρίδος Νικολάου. Τὰ κείμενα προέκυψαν ἀπὸ σύμπτυξη τοῦ βιβλίου «Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος: Ὁμιλίες γιὰ τὴν ἀπαισιοδοξία καὶ τὴν αἰσιοδοξία», ὡς καὶ λίγες προτάσεις ἀπὸ τὸ μικρὸ βιβλίο του «Γιὰ τὴν μετάνοια καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν Θεὸ» τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θὲσ/νίκη 2012.
Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
Ἐκδόσεις "Ὀρθόδοξος Κυψέλη"

20 σχόλια:

 1. ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ!!!ΠΙΣΤΗ ΑΔΕΡΦΙΑ ΑΓΑΠΗ ΕΛΠΙΔΑ!ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ!ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΜΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΜΠΗΚΑΜΕ ΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΙΓΟΥΡΟ ΠΩΣ ΘΑ ΧΑΘΟΥΜΕ.ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ.ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΗ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΙΠΟΤΑ!Η ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙ ΒΟΥΝΑ!ΠΙΣΤΗ ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ.ΠΟΙΟΣ ΓΟΝΙΟΣ ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ?ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΘΕΙ ΠΟΛΛΑ.ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΘΑ ΓΥΡΗΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ ΘΑ ΜΑΣ ΣΥΝΧΩΡΕΣΕΙ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η απόγνωση ήταν ο θεός μου,
  Κυλίστηκα στη λάσπη
  στέγνωσα στον αέρα του εγκλήματος
  ξεγέλασα την τρέλα
  και η άνοιξη μου πρόσφερε το φρικαλέο γέλιο του ηλίθιου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η υπερηφάνεια είναι χειρότερη διαφθορά απο την σαρκική διαφθορά

  http://niksothropoulos.wordpress.com/2012/08/26/2/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όχι στον δαίμονα της απελπισίας

  Επειδή οι αυτοκτονίες συνεχίζονται στην πατρίδα μας και οδηγούν στην αιώνια κόλαση, γι' αυτό υπενθυμίζουμε ένα κείμενο που αξίζει να διαδωθεί περισσότερο απο όλους.
  http://niksothropoulos.wordpress.com/2012/06/02/%cf%8c%cf%87%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b1%ce%af%ce%bc%ce%bf%ce%bd%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ Ο ΑΥΤΟΧΕΙΡ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗΣ, ΕΝΩ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΛΛΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΧΩΡΕΘΕΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να σου εξηγήσω εγώ φίλε 10:21μμ
  Ο αυτόχειρ φεύγει και δεν έχει χρόνο να μετανοήσει για το έγκλημα που έκανε, για τον φόνο του εαυτού του. Ο εγκληματίας που αφαιρεί την ζωή του άλλου ανθρώπου έχει την ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ να μετανοήσει, αφού έχει το χρόνο, απο τη στιγμή του εγκλήματος μέχρι να φύγει απο τη ζωή να έλθει σε μετάνοια.

  Ιωαννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΡΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΟ; ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ ΝΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ ΕΝ ΖΩΗ ; ΠΧ ΤΟΝ ΑΥΤΟΧΕΙΡΑ Η ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ,ΑΦΟΥ ΠΕΘΑΝΕΙ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εννοείται ανώνυμε ότι χωρίς μετάνοια δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό είναι σαφές σε όσους έχουν ανοίξει την αγία Γραφή μια φορά στη ζωή τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ο Θεός έχει πει ότι χωρίς μετάνοια δεν σώζεται ο άνθρωπος και φώναζε ο Προφήτης "ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. XΩΡΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ!ΩΡΑΙΑ, ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΠΗΓΕ;
  ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΑΝ, ΕΝ ΖΩΗ ΦΥΣΙΚΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ-ΣΥΓΧΩΡΕΘΟΥΝ ΠΟΤΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ανώνυμε 10,27 η αγάπη του Θεού δεν ενεργεί χωρίς την θέληση μας. Την θέληση μας να σωθούμε την δείχνουμε με την μετάνοια και ο Θεός δεν παραβιάζει την θέληση του αμετανόητου ανθρώπου, που δεν απλώνει στον Θεό το χέρι του για να τον βοηθήσει. Εννοείται ότι δεν θα σωθούν ποτέ όσοι έφυγαν αμετανόητοι αυτό μας το λέει η Γραφή. Γι' αυτό και η μετάνοια είναι σωτήρια και ονομάζεται έτσι και είναι απαραίτητη. Υπάρχει και ρητό του π. Πορφυρίου που λέει ότι αν δεν μετανοήσουμε δεν θα σωθούμε. Χωρίς μετάνοια δεν υπάρχει σωτηρία. Ο θάνατος έρχεται ξαφνικά και όσους μας βρει αμετανόητους, αλλοίμονο μας. Θυμήσου την παραβολή των δέκα παρθένων όπου οι 5 μωρές παρθένες έμειναν έξω του νυμφώνος Παραδείσου επειδή ήταν χωρις λάδι, απροετοίμαστες.

  Ιωαννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ανώνυμε ο Θεός σώζει τον άνθρωπο αλλά με την μετάνοια του. Δεν σώζει η μετάνοια αλλά ο Θεός που κάνει δεκτή την μετάνοια όταν υπάρχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΕΓΩ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΠΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΣΥΓΧΩΡΕΘΕΙ Η ΟΧΙ.(ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ)
  ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΝΑΙ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ,ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΚΑΠΩΣ..ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ..Η ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ..ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΤΕ ΠΩΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΙΚΗ.Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΚΑΠΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κάνεις λάθος ανώνυμε 3,55, την μετάνοια την δίνει ο Θεός σε όσους θέλουν να σωθούν και δεν είναι ανθρωποκεντρική αλλά αναφέρεται στον Θεό και την δίνει ο Θεός σε όσους την ζητούν και την θέλουν.
  Έπειτα τη σωτηρία την δίνει η Θυσία του Χριστού. Σε ποιούς όμως; Σε αυτούς που την θέλουν και την δέχονται. Και ποιοί είναι αυτοί; Όσοι επιστρέφουν στον Θεό δηλάδή όσοι μετανοούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΩΡΑΙΑ,ΤΩΡΑ..ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΕΟ,ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;;

   Διαγραφή
  2. Όσοι απο τους αλλόθρησκους δεν γνώρισαν την Αληθινή Πίστη αυτοί θα έχουν ελαφρυντικά, το ξέρει αυτό ο Δίκαιος και Φιλάνθρωπος Θεός και θα το λάβει υπόψη του. Οι άλλοι αλλόθρησκοι που γνώρισαν την Αληθινή Πίστη και την περιφρόνησαν και δεν πίστεψαν και δεν μετανόησαν θα καταδικαστούν αιώνια.

   Π.

   Διαγραφή
  3. ΑΙΩΝΙΑ...ΔΗΛΑΔΗ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΔΙΑΚΑΖΕΙ ΨΥΧΕΣ ΑΙΩΝΙΑ!!!! ΕΚΤΟΣ ΓΗΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΣ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΑΙΩΝΙΑ? ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΧΩΣΕΙ ΣΤΑ ΕΓΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ,ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ, ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΓΑΠΗ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμε 1,48 συνεχίζεις αμετανόητα να κοροϊδεύεις την Διδασκαλία της Εκκλησίας. Δεν σου κάνουν καλό τέτοιες αστειότητες. Η κόλαση δεν είναι στα έγκατα της γης αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο πραγματική και βασανιστική. Δυστυχώς αποδεικνύεσαι ότι δεν ξέρεις ούτε το Α της Χριστιανικής ΔΙδασκαλίας και όμως έχεις την "γλώσσα" να κοροιδεύεις και να μην δέχεσαι καθαρές χριστιανικές διδασκαλίας που δεν αρέσουν στα αμαρτωλά αυτάκια σου.

   Διαγραφή
  5. Το ότι υπάρχει αιώνια Κόλαση αυτό είναι γνωστό ότι το διδάσκει η Εκκλησία που έχει την Αλήθεια. Μόνο εντελώς αδαείς λένε το αντίθετο.

   Διαγραφή
 15. ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΛΙΓΟ ΤΟ ''ΑΙΩΝΙΑ'' ΜΕ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ,ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΕΚΕΙ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑ..ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΙΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΚΟΛΑΣΗ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΚΥΛΑΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΓΗ!! ΤΩΡΑ, ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΚΕΦΤΩ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΜΟΥ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΜΟΥ,ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.