31 Αυγ 2012

Θεόσοφες διδαχὲς Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος

* Ὁ Τριαδικὸς Θεὸς - Πατήρ, Υἱὸς καὶ Ἅγιο Πνεῦμα, τρία πρόσωπα ἀχωρίστως καὶ αἰωνίως ἑνωμένα, εἶναι ἡ ἀτελεύτητος Δύναμη, ἡ ἀτελεύτητος Σοφία, ἡ ἀτελεύτητος Ἀγαθότητα, Δύναμη, Σοφία καὶ Ἀγαθότητα.
* Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔχετε δύο θεοὺς νὰ ξέρετε ὅτι ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ διάβολος. Δὲν μπορεῖτε ὅμως νὰ δουλεύετε καὶ στὸν Θεὸ καὶ στὸ διάβολο.
* Αὐτὸς ποὺ δὲν πιστεύει στὸν Θεὸ ἢ δὲν γνωρίζει τὸν Θεό, εἶναι ἀναγκασμένος νὰ λατρεύει τὰ πράγματα.
* Πουθενὰ ἀλλοῦ σὲ αὐτὸ τὸν κόσμο δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀληθινὴ ἀνάπαυση παρὰ μόνο στὸν Θεό, γιατί αὐτὸς ὁ κόσμος εἶναι σὰν ἕνας ἀνεμοστρόβιλος.
*  Ἀπὸ τὶς ἁμαρτωλὲς ἐπιθυμίες βλαστάνουν τὰ ἁμαρτωλὰ ἔργα.
* Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς μᾶς λέει: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδὲν» (Ἴωαν. 15, 5). Ὅλος ὁ σύγχρονος πολιτισμὸς εἶναι στραμμένος ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Ὅλες οἱ μοντέρνες ἐπιστῆμες συναγωνίζονται ποιὰ θὰ καταφέρει τὸ ἰσχυρότερο χτύπημα στὴ διδαχὴ τοῦ Χριστοῦ....
* Ὁ πολιτισμὸς δὲν θεραπεύει μήτε μειώνει τὴν ὠμότητα καὶ τὸν ἐγωισμὸ τῶν ἀνθρώπων ἐνῶ συχνὰ...
τὰ αὐξάνει.
*  Στ' ἀλήθεια δὲν ξέρει κανεὶς ποῦ βρίσκεται ἡ μεγαλύτερη παραφροσύνη τοῦ σύγχρονου κόσμου ποὺ ἔχει ἐκπέσει ἀπὸ τὸν Χριστό... Παντοῦ βλέπει κανεὶς αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε χυδαῖο καὶ βάρβαρο. Ἐκεῖ ποὺ ὁ Χριστὸς εἶναι ἀπῶν, ἐκεῖ περισσεύει τὸ ψεῦδος καὶ ἡ βία θριαμβεύει...
* Ὅταν ὁ Θεὸς ἐπιθυμεῖ νὰ ἀφυπνίσει καὶ νὰ συνετίσει ἕνα λαό Του μὲ τὴν τιμωρία, τὶς περισσότερες φορὲς χρησιμοποιεῖ ἄπιστους καὶ φονιάδες καὶ ὄχι δικαίους καὶ ἁγίους... Μὲ ἕνα λόγο, δὲν ὑπάρχει πράγμα στὴ γῆ καὶ κάτω ἀπὸ τὸν οὐρανό, τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει χρησιμοποιήσει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ συνετίσει, νὰ διορθώσει καὶ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. Ὅλη ἡ φύση εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο στὸ θαυματουργό Του χέρι.
* Ποτὲ ἀπὸ κτίσεως κόσμου δὲν ἀκούστηκε οὔτε συνέβη, νὰ δίνει ὁ Θεὸς τὴν ἐξουσία του στοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ συγχωροῦν ἁμαρτίες. Αὐτὴ εἶναι δωρεὰ μεγαλύτερη καὶ ἀπὸ τὴν θαυματουργία...
* Εἶπεν ὁ Κύριος: Μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε στὸ Εὐαγγέλιο. Ἀληθινὴ μετάνοια δὲν εἶναι μονάχα τὸ νὰ θλίβεται κανεὶς γιὰ τὰ ἁμαρτήματα ποὺ ἔχει διαπράξει ἀλλὰ ἡ πλήρης μεταστροφὴ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σκότος πρὸς τὸ φῶς, ἀπὸ τὰ γήινα πρὸ τὰ οὐράνια, ἀπὸ τὸ ἐγὼ πρὸς τὸ Θεό.
*  Μετάνοια, δίχως τούτη τὴν πλήρη μεταστροφὴ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἐμπαιγμὸς τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς ψυχῆς. Μὰ δὲν εἶναι νὰ παίζει κανεὶς μὲ τὸ Θεό. Ἐκεῖνος ἐλεεῖ τὸν μετανοημένο ἀλλὰ παιδαγωγεῖ σκληρὰ αὐτὸν ποὺ μὲ τίποτε δὲν μετανοεῖ ἢ ἐκεῖνον ποὺ μετανοεῖ ἐλλιπῶς καὶ δίχως εἰλικρίνεια. Καὶ ὅταν ὁ Θεὸς πληγώνει, εἶναι ἡ πληγὴ βαθιὰ καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὴ γειάνει, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἴδιο.
* Ἂν ὅλοι οἱ Σέρβοι (Ἕλληνες) μετανοοῦσαν, ὁ Θεὸς θὰ τοὺς ἐλεοῦσε σύντομα, καθὼς ἐλέησε ἐκεῖνον τὸν μετανοημένο (ἐκ δεξιῶν) ληστή. Ὁ Θεὸς ὅμως, ἀναστέλλει τὸ ἔλεός Του ἐξαιτίας ἐκείνων ποὺ θαρροῦν πὼς εἶναι ἀναμάρτητοι καὶ μάλιστα, φτάνουν νὰ βλαστημοῦν τὸ Θεό, ποὺ δὲν τοὺς σώζει ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὡς ἀναμάρτητους.
Γιὰ τὸ τί πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ κολοβώσει ὁ Θεὸς τὸν Καθολικό μας Γολγοθά, διάβασε στὸν προφήτη Ἰωὴλ (2, 12-17) καὶ στὸν Δανιὴλ (9, 3-20). Πάντοτε τὸ ἴδιο φάρμακο: νηστεία, μετάνοια, προσευχή, θρῆνος τῶν ἱερέων.
* * *
* Ὅλη μας ἡ ἐλπίδα βρίσκεται στὸν Κύριο καὶ Θεό μας. Πρέπει καὶ ὅλος ὁ λαὸς νὰ μετανοήσει γιὰ τὴν ἁμαρτία, τὴν κλοπή, τὴ διχόνοια καὶ τὶς διαμάχες καὶ ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ ζητήσει συγχώρηση καὶ ἔλεος....
2(15) Σεπτ. 1943 (Ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς)
Θεοσοφὲς διδαχὲς τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ «ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ»
Ἐκδόσεις "Ὀρθόδοξος Κυψέλη"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.