27 Ιουν 2012

Γέροντας Ἰωσὴφ Βατοπαιδινός: Γάμος καὶ οἰκογένεια

«Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναίκας ἑαυτῶν»
Στὴ συζυγία ἡ ἀγάπη ἐπιβάλλεται καὶ γιὰ ἕνα ἀκόμη λόγο, ἂς ποῦμε καλύτερα ἀπὸ κάποια ἰδιαιτερότητα. Αὐτὸς εἶναι ἡ φύση τῆς γυναίκας, ποὺ ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι γέννημα καὶ προϊὸν ἀγάπης (δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Ἀδὰμ ποὺ ἦταν κοντὰ στὸ μέρος τῆς καρδιᾶς) καὶ ἑπομένως δὲν ἰσορροπεῖ, ὅταν τὴ στερεῖται. Ἡ ἴδια πηγάζει ἀγάπη μέσω τῆς μητρότητάς της καὶ δίκαια ἀπαιτεῖ νὰ ἀγαπᾶται, ἀφοῦ καὶ ἡ ἴδια κατὰ φύση καὶ θέση ἀγαπᾶ. Ἡ ἱστορία καὶ τὰ πράγματα μαρτυροῦν ὅτι ἂν οἱ σύζυγοι θέλουν νὰ πετύχουν τὴν ἁρμονία καὶ τὴν ὁμαλότητα μεταξύ τους, πρέπει νὰ ὑπάρχει μόνιμα μεταξύ τους ἡ ἀγάπη. Εἰδικὰ ὅμως τοῦ ἄνδρα πρὸς τὴ γυναίκα του. Αὐτὸ ἀκριβῶς ἔκανε καὶ ὁ Χριστὸς πρὸς τὴν Ἐκκλησία του. Παρέδωσε τὸν ἑαυτό του γιὰ νὰ τὴν καταστήσει ἔνδοξη. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, αὐτὸς ὁ μέγιστος ἱεράρχης, προκαλεῖ τὸν ἄνδρα νὰ μὴν κουράζεται νὰ δείχνει στὴ σύζυγό του τὴν ἀγάπη του καὶ ὅτι ὅλη ἡ θέληση καὶ ἡ προσπάθεια τοῦ εἶναι ἡ εὐτυχία της.
Αὐτό, δυστυχῶς, πολὺ ἀπουσιάζει σήμερα καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἀπελπιστικά. Ἡ σημασία καὶ ἡ φύση τῆς συζυγίας παραχαράχθηκε ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κυκεώνα, ποὺ τίποτε δὲ σεβάστηκε ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη προσωπικότητα καὶ τὶς πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς ἀξίες, ποὺ οἱ προγονοί μας μὲ αὐτοθυσία κράτησαν. Ἐπειδὴ ἡ αὔξηση τῶν ἀνθρώπων γίνεται μὲ τὴ νόμιμη συζυγία μὲ λύσσα ὁ ἀδίστακτος ἐχθρός του ἄνθρωπου, ὁ διάβολος, προσπαθεῖ νὰ διαλύσει τὰ ἤθη καὶ νὰ καταλύσει τὸ δεσμὸ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητας. Τὸ τόσο σοβαρὸ θέμα τοῦ γάμου δὲν πρέπει νὰ παραμεληθεῖ μὲ....
 τὶς παραχαράξεις τοῦ ἔνοχου καὶ ἀνώμαλου βίου γιὰ νὰ μὴν ἀκούσουμε καὶ ἐμεῖς, ὅπως οἱ παλαιοὶ ἀποστάτες τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, ποὺ ἀποκήρυξε ὁ Θεός: «οὐ μὴ καταμείνει τὸ πνεῦμα μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας» (Γέν. 6,3). Καὶ ἐπέφερε τὸν κατακλυσμὸ γιὰ νὰ τιμωρήσει τὴν ἀποστασία.
 
Ὁ σύζυγος γιὰ νὰ πετύχει εὔκολα αὐτὸ τὸ ρόλο -ἀνάλογα μὲ τὶς περιστάσεις-, θὰ πρέπει νὰ φέρεται στὴ σύζυγό του ἄλλοτε σὰν πατέρας, ἄλλοτε σὰν ἀδελφός, ἄλλοτε σὰν φίλος καὶ πάντοτε σὰν ἄνδρας της. Ἂν τὸ κάνει αὐτὸ θὰ πετύχει τὴν ἀτάραχη καὶ ἁρμονικὴ διάθεση τῆς συζύγου, ποὺ ἐνῶ σὲ πολλὰ σημεῖα εἶναι περισσότερο φιλότιμη καὶ ἔχει αὐτοθυσία, σὲ μερικὰ μικρῆς σημασίας συμβάντα ἀποθαρρύνεται καὶ μικροψυχεῖ.
 
Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ οὔτε προσποίηση ἡ ἐκδήλωση ἀγάπης τοῦ συζύγου πρὸς τὴ γυναίκα του, ἀφοῦ μόνο στὴ νόμιμη συζυγία μπορεῖ νὰ ἐκδηλωθεῖ ἡ γνήσια καὶ πραγματικὴ ἀγάπη, ἐφ’ ὅσον «ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν». Καμιὰ ἄλλη ἐκδήλωση τρυφερότητας καὶ συμπάθειας δὲν μπορεῖ νὰ παραλληλι­σθεῖ μὲ τὸ «ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν» της νόμιμης συζυγίας ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται ἡ καταβολὴ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἄλλωστε καὶ ἡ περιγραφὴ τοῦ γυναικείου φύλου, ποὺ εἶναι καὶ τὸ ἀσθενὲς μέρος, ἀπαιτεῖ τὴν πρακτική του συμπλήρωση ἀπὸ τὴν ἀνδρικὴ ἀγάπη καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος τῆς ζήλειας ποὺ πλεονάζει στὴ γυναίκα. Ὁ καλύτερος τρόπος δαμασμοῦ τῆς γυναικείας ζήλειας εἶναι πρακτικὰ ἡ γνήσια καὶ ἔμπρακτη ἐκδήλωση ἀγάπης τοῦ συζύγου πρὸς τὴ γυναίκα του.
 
Στὴ γενικὴ διαστροφὴ ποὺ ἐπικράτησε λόγω τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸ Θεὸ «ἀνένδεκτόν του μὴ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα» (Λουκ. 17,1). Χρειάζεται πολλὴ προσοχὴ στὴ συγκράτηση τοῦ δεσμοῦ τῆς συζυγίας. Νὰ μὴ λαμβάνονται ὑπ’ ὄψιν τὰ σκάνδαλα, ἀπὸ τὰ ὁποία πηγάζουν οἱ παρεξηγήσεις. Συνιστοῦμε, εἰδικὰ στὸν ἄνδρα, ὡς τὴν κεφαλή, νὰ μὴν προδίδει τὴν ἀγάπη καὶ τὸ σύνδεσμο μὲ τὴ σύζυγό του, γιατί ὁ διάβολος καὶ τὰ ὄργανά του οὐδέποτε θὰ παύσουν νὰ πολεμοῦν γιὰ νὰ πληγώσουν τὴ ρίζα τῆς ζωῆς.
 
Ἕνα δεῖγμα πραγματικῆς παρηγοριᾶς καὶ στηριγμού, ποὺ μᾶς συμβούλευσαν οἱ γέροντες σύμβουλοί μας, καὶ τῶν δύο φύλων, γιὰ τὶς δύσκολες ὧρες εἶναι: «Μὴν ξεχνᾶτε ποτὲ τὴν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ γάμου σας». Εἶστε οἱ ἴδιοι ὅπως καὶ τότε. Τίποτε δὲ σᾶς χωρίζει.
 
Ὑπενθυμίζουμε στοὺς ἄνδρες τὸ «συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρω σκεύει τῷ γυναικείω» (Ἃ’ Πέτ. 3,7). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ παρεκτροπὴ τῆς συζύγου θεραπεύεται μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν τρυφερότητα, παρὰ μὲ τὴν ἐπίπληξη καὶ τὸ θυμό. Μὴν κάνεις παρατήρηση στὴ σύζυγό σου, σὲ περίπτωση λάθους, εἰδικὰ τὴν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ καὶ τῆς αἰχμῆς. Ἐφάρμοσε τὸ λόγο τοῦ Δαβίδ: «Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον, καὶ ὡσεὶ ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ» (Ψάλμ. 37,13). Σὲ ἄλλη ὥρα, ὅταν εἶστε μόνοι σας, μακριὰ ἀπὸ τὰ παιδιά, ἐὰν ὑπάρχουν, πάρε μὲ τρυφερότητα τὴ σύζυγό σου στὴν ἀγκαλιά σου καὶ πές της. «Ἀγάπη μου, δὲν ξέρεις πόσο σὲ ἀγαπῶ; Ἐγὼ θέλω νὰ εἶσαι μία ἀξιοπρεπὴς κυρία. Αὐτὸ ποὺ ἔκανες δὲν σὲ τιμᾶ». Τότε μόνο δέχεται τὸ σφάλμα καὶ ζητᾶ συνειδητὰ συγγνώμη. Αὐτὰ εἶναι γεννήματα τῆς πείρας. Ἐὰν τὴν ὥρα τοῦ λάθους ἡ τῆς ζημιᾶς, τὴν ἐλέγξεις, θὰ πεισμώσει, θὰ ἀνταπαντήσει, θὰ μουτρώσει, θὰ ἐπικαλε­σθεῖ προφάσεις καὶ θὰ πεῖ ψέματα! Ἡ σύνεση προλαμβάνει, ἐὰν χρησιμοποιηθεῖ τὸ φάρμακο τῆς ἀγάπης.
 
Ἀπὸ τὴ μικρὴ ἐρευνᾶ μας, ἀπὸ ὅσα ἀκούσαμε καὶ εἴδαμε, βγάλαμε τὸ συμπέρασμα ὅτι τὴν περισσότερη εὐθύνη γιὰ ὅ,τι κακὸ συμβαίνει στοὺς γάμους ἔχουν οἱ ἄνδρες, γιατί δὲν δείχνουν ἀγάπη στὶς συζύγους τους. Ἀγαποῦν, δυστυχῶς τὶς γυναῖκες, ἀλλὰ ὄχι τὶς δικές τους. Αὐτὴ εἶναι ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ. Τότε φυτρώνει ἡ ζήλεια καὶ ἡ ὑποψία -μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα-, ἰδίως ὅταν καὶ οἱ γύρω διατείνονται ὅτι μᾶλλον κάτι συμβαίνει!
 
Τὸ γραφικὸ «ἄφετε καὶ ἀφεθήσεται» καὶ τὸ «ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν σπλάχνοις Ἰησοῦ Χρίστου» πρέπει νὰ ἐπικρατεῖ ἀπαραιτήτως γιὰ νὰ ὑπάρχει ὁμαλότητα στὴν οἰκογένεια. Πολλὰ λάθη καὶ σκληρότητα ἔχουν οἱ ἄνδρες. Συνήθως πλεονάζει ἡ ἀπροσεξία καὶ ἡ ὑποχώρηση στὰ θέματα ἠθικῆς, ποὺ στοὺς καιροὺς μᾶς πέρασε τὰ ὅρια. Ἂν συμβεῖ κάτι τέτοιο στὴ γυναίκα, τότε ὁ πέλεκυς τῆς παιδείας καὶ ἐκδικήσεως πέφτει βαρύς.
 
Ἡ ἀγάπη πρὸς τὴ σύζυγο εἶναι ὡς πρὸς τὸν ἄνδρα καὶ δικαιοσύνη, γιατί τὸ μόνο πρόσωπο ποὺ ἀχώριστα καὶ πρακτικὰ θὰ παραμείνει στὸ πλευρὸ τοῦ εἶναι ἡ σύζυγός του, ἀφοῦ ὅλα τὰ πρόσωπα τοῦ περιβάλλοντός του σιγὰ-σιγὰ θὰ ἐκλείψουν, ἐνῶ στοὺς εὐσεβεῖς συζύγους ἡ συζυγία συνεχίζεται καὶ στὴν αἰωνιότητα.
 
Ὁ νόμος τῆς ἐπιρροῆς.
 
Ὑπάρχει καὶ ἄλλος λόγος σοβαρότερος, ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἔμπρακτη συζυγικὴ ἀγάπη καὶ ἑνότητα, σύμφωνα μὲ τὸ νόμο τῆς ἐπιρροῆς. Ἂν οἱ πιστοὶ σύζυγοι ἐφαρμόζουν τὸ νόμο τῆς ἀγάπης μεταξύ τους, τότε ἡ ὑπερφυσικὴ ἐνέργεια τῆς ἀγάπης, ποὺ εἶναι θεία καὶ ζωοποιός, ἐπιδρᾶ ὀργανικὰ ἀπὸ τὴ σύλληψη, τὴν ἐγκυμοσύνη καὶ τὸν τοκετὸ στὴ διάπλαση τοῦ ἀκέραιου καὶ σωστοῦ χαρακτήρα τοῦ παιδιοῦ. Ἔτσι, πρακτικὰ καὶ πραγματικὰ τὸ παιδὶ ἀποκτᾶ χαρακτήρα καὶ προσωπικότητα ποὺ περιεῖχε ἡ πρώτη «κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωσιν» τοῦ Δημιουργοῦ ἀνθρώπινη ὑπόσταση.
 
Ἂν οἱ σύζυγοι μὲ προσοχὴ καὶ πίστη ἐφαρμόζουν στὴ ζωὴ τοὺς τὴν ἐντολὴ τῆς θείας ἀγάπης, οἱ καρποὶ εἶναι ἐμφανεῖς στὴν ἁρμονικὴ καὶ εἰρηνικὴ οἰκογενειακὴ ζωὴ καθὼς καὶ στὸ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ γεννηθοῦν ἀφοῦ δὲ θὰ εἶναι μόνο γεννήματα καὶ προϊόντα της σάρκας ἀλλὰ καὶ τοῦ πνεύματος, ἐφ’ ὅσον «τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύ­ματος πνεῦμα ἔστιν» (Ἰω. 3, 6).
 
(Γέροντος Ἰωσὴφ Βατοπαιδινοῦ, «Συζητήσεις στὸν Ἄθωνα». Ψυχωφελῆ Βατοπαιδινὰ 13, σ. 146-150, 152-153)

17 σχόλια:

 1. Πολύ όμορφη φωτο. Με γαληνεύει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για να καταλάβετε το κατάντημα ημών των "ευσεβών" δείτε τι γράφει ο ανεκδιήγητος Τελεβάντος για τον γέροντα: http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2012/06/blog-post_9466.html

  Τελικά πλέον δεν φτάνει απλώς μια σφαλιάρα από το Θεό για να συνετιστούμε οι άνθρωποι "της Εκκλησίας". Θέλει κάτι πολύ πιο δραστικό.
  Φτάσαμε να κατακρίνουμε τον γέροντα ως πλανεμένο εμείς οι κριτές των πάντων. Είμαστε ειλικρινά για φτύσιμο. Θα μου πείτε ότι ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό οπότε να τα περιμένουμε όλα.

  Να γιατί ήρθε η κρίση στην Ελλάδα. Γιατί ποτέ δεν εκτιμήσαμε εμείς οι "θρησκευόμενοι" την αγιότητα των σύγχρονων γερόντων. Αντί να προσευχόμαστε και να ζητάμε τις πρεσβείες τους, τους κατακρίνουμε. Τι καντάντημα Θεέ μου! Λυπήσου μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πήρατε την άδεια για να το δημοσιεύσετε απο τους εκδότες; Αν όχι τους αδικείτε.
  Δεν γνωρίζω αν ο Τελεβάντος έχει δίκαιο ΌΜΩΣ ξέρω ότι σε πολλά έχει άδικο, αδικεί και συκοφαντεί σύμφωνα και με τις φαντασίες του.
  Πάντως και ο Γ. Ιωσήφ ίσως κάνει και κάποια λάθη, αν έρχεται σε αντίθεση με τους Πατέρες σε κάποιο θέμα τότε φταίει αυτός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν μπορεί να κρίνει ο καθένας έναν πραγματικά αγιασμένο άνθρωπο. Δυστυχώς αυτή η μιζέρια είναι πολύ συνηθισμένη στους πιστούς. Κατακρίνουμε τους πάντες και τα πάντα δίχως να λογαριάζουμε τίποτε. Πως να έρθει μετά ο άλλο κοντά στην Εκκλησία;;; Όταν μας ακούει να αλληλοκατηγορούμαστε χάνει πάσα ιδέα. Είναι τεράστια η ευθύνη μας.

   Διαγραφή
 4. ΟΝΤΩΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ισοστάσιος των Αγίων Πατέρων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε.

   Διαγραφή
  2. Κατά την άποψή σου ο Γέροντας Ιωσήφ δεν είναι ισοστάσιος των μεγάλων Πάτέρων.
   Κατά τη δική μου άποψη είναι.
   Είναι θέμα αξιολόγησης.
   Είμαι απολύτως βέβαιος για την αρετή του ανδρός και για το προφητικό του χάρισμα.
   Ας μην ξεχνάμε και το χαμόγελό του από την αιωνιότητα.
   Πόσους αγίους γνωρίζεις που είχαν τέτοια χάρη;
   Αφήνω πια την ορθοδοξότατη διδασκαλία του.
   Είναι ο μεγαλύτερος Πατέρας και Διδάσκαλος της Εκκλησίας τα τελευταία 500 χρόνια μαζί με τον Αγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη.
   Αλλά και του Αγίου Νικοδήμου είναι ανώτερος ως προς τα χαρίσματα διότι ο Αγιος Νικόδημος δεν χαμογελά από την αιωνιότητα.

   Διαγραφή
  3. Λες βλακείες ανώνυμε 2:50μμ
   Ποιός σου είπε ότι το χαμόγελο είναι κριτήριο αιωνιότητας.
   Δεν ξέρουμε ακόμα καν αν είναι άγιος. Πιθανόν να είναι αλλά αυτό θα το δείξει το μέλλον.

   Διαγραφή
  4. Κριτήριο αγιότητας όχι αιωνιότητας.

   Διαγραφή
 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΝ ΘΕΩΡΩ ΠΡΟΦΗΤΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΖΕΚΙΗΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Λύσσαξε ο Τελεβάντος ξανα.
  Ρίχτε μια ματια σε σημερινό κομμάτι από ανάρτηση σημερινή με αισχρή φωτογραφία που δημοσιεύει.

  "Ξέρετε τι Θεομπαιξίες για οράματα και "παππούδες" και "γιαγιάδες" καλλιεργούν ορισμένοι, τι χαμόγελα ζωγραφίζονται από την αιωνιότητα για να παραστήσουν τους Γεροντάδες τους και κατ’ επέκταση τον εαυτό τους αγίους, "θειογνοφίτες", διορατικούς και δεν συμμαζευόμαστε;"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απλά δείχνει το αληθινό του πρόσωπο.
   Όπου ακούτε για τελεβάντο, μακρυά. Αν κατηγορεί το Άγιον Όρος, είναι εκτός ορθόδοξης πίστης και έχει πλάνη. Προσευχή να τον συνετίση ο Θεός

   Διαγραφή
  2. Δεν κατηγορεί όλο το Άγιο Όρος αλλά κάποιους. Σε πολλά όμως θέματα έχει πέσει πολύ εξω και αδικεί παρα πολύ ανθρώπους όπως τον π. Μελέτιο Βραδαχάνη που κατασυκοφαντεί.

   Διαγραφή
 8. ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΑ5 Ιουλίου 2012 - 2:15 μ.μ.

  ΑΒΒΑΣ ΜΙΛΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΟΥΣ (ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΥΣ). ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!! ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΤΕ ΘΕΜΑ ΕΙΣΤΕ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ. ΕΜΕΝΑ ΠΑΝΤΩΣ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΠΟΛΥ. ΕΞΑΛΛΟΥ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΉΣΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ Η ΟΧΙ. ΥΠΟΜΟΝΗ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙΡΟΥΣ. ΙΣΩΣ ΕΔΩ ΝΑ ΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΞΑΝΑΠΟΥΜΕ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΑΜΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ.ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.