26 Ιουν 2012

Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ οἱ ἐπικριτές της

Ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ σᾶς παρουσιάσουμε την συνέντευξη του κ. Μιχάλη Μανωλόπουλου, ὁ ὁποῖος εἶναι Παρουσιαστής, στὸν σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ διακονεῖ τὴν ἐκπομπή  «Ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦ ἐπιστητοῦ». Αυτή ἡ συνέντευξη ἀφοροῦσε τὴν εἰδικὴ ἐκπομπὴ καὶ ἀφοροῦσε μὲ τίτλο «Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη καὶ οἱ ἐπικριτές της» καὶ τὴν ἔλαβε ὁ παρουσιαστὴς ἀπό το ἱερομόναχο τῆς Μονῆς Γρηγορίου , π. Ἀρτέμιο Γρηγοριάτη
Συνέντευξη:
ΕΡΩΤΗΣΗ : Ἡ πολεμικὴ Πάτερ Αρτεμιε, ἐναντίον της  Παλαιᾶς Διαθήκης ἀπὸ Νεοεποχίτες, Νεοειδωλολάτρες κ.λ.π., ἔχει τελευταία αὐξηθεῖ καὶ ἐνταθεῖ, θὰ ἔλεγα.  Ποῦ ὀφείλεται αὐτὸ ἄραγε, Πάτερ Ἀρτέμιε;
ΠΑΤΗΡ ΑΡΤΕΜΙΟΣ : Λοιπόν, πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ ποῦμε ὅτι ἡ πολεμικὴ αὐτὴ δὲν εἶναι σημερινή.  Ὑπῆρχε καὶ παλαιοτερααπὸ τοὺς Γνωστικούς, ἀπὸ τοὺς Μανιχαίους καὶ κατα τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ πρὶν ἀπὸ αὐτόν, ἀπο τους Γερμανοὺς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ὡς ἀντισημίτες, θέλησαν νὰ διαγράψουν, νὰ περιφρονήσουν τελείως καὶ νὰ μὴν ἀσχολοῦνται καθόλου μὲ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη.  Νομίζω στοιχεῖα καὶ ἀπ’ αὐτὰ τὰ τρία ἔχουν ὅλοι οἱ Νεοεποχίτες, δηλαδή....
στοιχεία Νεοναζιστικά, στοιχεῖα Μανιχαϊστικὰ καὶ ἀσφαλῶς και στοιχεία Γνωστικά, δεδομένου ὅτι ὑπάρχουν καὶ ὁμάδες τῶν Νεοεποχιτῶν ποὺ λέγονται καὶ Νεογνωστικοί.  Βεβαίως εἶναι καὶ ὀ Σαμαὲλ Ἀοῦν Βεόρ, ἕνας Νεοεποχίτης, ὁ ὁποῖος σαφέστατα μιλαει γιὰ τὰ λάθη ποὺ ἔκανε ὁ Χίτλερ, τὰ ὁποία δὲν ἔπρεπε νὰ τὰ κάνει, γιὰ νὰ ἐπιφέρει τὴν παγκοσμιοποίηση.  Πρέπει νὰ ποῦμε λοιπόν οτι σήμερα ὑπάρχει μία ἐνορχηστρωμένη πολεμικὴ τῶν Νεοεποχιτῶν ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἐναντίον τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν και εντείνεται περισσότερο ἡ προσπάθεια ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.  Ἡ πολεμικὴ αὐτὴ εἶναι διότι οἱ Νεοεποχίτες, καὶ ὅλοι οἱ ὅμοιοί τους, θέλοντας νὰ προτείνουν ἕνα νέο μοντέλο παγκοσμιοποίησης, ὀφείλουν νὰ φέρουν ἕνα νέο μοντέλο πανθρησκείας.  Αὐτὴ ἡ πανθρησκεία, ἡ ὁποία διδάσκεται, δέχεται ὅλους τους θεούς, ὅλες τὶς δοξασίες, ὅλες τὶς πίστεις.  Ὅταν λοιπὸν ἡ Ἐκκλησίαδιεκδικει τὴν μονοθεΐα, τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, αὐτὸ πρέπει νὰ ἐκλείψει.  Κατὰ συνέπεια αὐτο πρέπει νὰ τὸ συντρίψουν κατὰ τὴ γνώμη τοὺς οἱ Δωδεκαθεϊστές και οι ἐχθροί της Ἐκκλησίας, καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι τὴν πολεμοῦν.  Οἱ Νεοεποχίτες θὰ λέγαμε οτι πολεμοῦν μὲ τὴν μέθοδο «τοῦ σαλαμιοῦ». Πρώτα θα ἀρχίσουν ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἀργότερα θα χτυπήσουν καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη, ἀργότερατον ἴδιο τὸν Χριστό, καὶ συνεπῶς θέλουν νὰ διαλύσουν αὐτήτην εὐλογημένη Ἑλληνορθόδοξη Παραδοση που μὲ τόσους κόπους καὶ θυσίες ἔχουν μαζέψει οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ Μάρτυρες καὶ ὅλοι οἱ Ὅσιοί της Ἐκκλησίας μας.
ΕΡΩΤΗΣΗ : Θὰ ἤθελα νὰ συμπληρώσω ἐγὼ Πάτερ, ὅτι αὐτὴ ἡ πολεμικὴ ἔχει ἐνταθεῖ καὶ γιὰ ἕναν ἄλλο λόγο, ἐπειδὴ τὸ κράτος μας, ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία, ὡς γνωστόν, θὰ φιλοξενήσει τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 2004.  Η  Ἐκκλησία μᾶς ἔχει πάρει θετικὴ στάση, κριτικὴ στάση ἀπέναντι στοὺς ἀγῶνες, καὶ προβάλει τὸν ἐθελοντισμό, ἢ θὰ ’λεγα καλύτερα προβάλει τὴν «ἀρετῶν ἀνωτέρα» ὅπως τὴν εἶπε ὁ συγγραφέας τοῦ Λιμπρέτου, σὲ μία παράσταση τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς, δηλαδὴ τὴν ἀγάπη.
Πάτερ Ἀρτέμιε, ἀκοῦμε συχνὰ πὼς ἡ Καινὴ Διαθήκη δὲν ἔχει καμμία ἀνάγκη γιὰ νὰ σταθεῖ στὰ πόδια τῆς τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ἄλλωστε ἡ μία μιλάει γιὰ ἕναν Θεὸ αὐστηρό, ἐν πολλοῖς ἄδικο, μιλάω γιὰ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς ἐπικριτές της, ἡ ἄλλη ὅμως μιλάει γιὰ τὸν Θεὸ τῆς Ἀγάπης.  Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ δύο διαφορετικὰ βιβλία ποὺ μιλοῦν γιὰ δύο διαφορετικοὺς Θεούς.  Εἶναι πράγματι ἔτσι;
ΠΑΤΗΡ ΑΡΤΕΜΙΟΣ : Τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἔτσι, διότι ὅταν μιλᾶμε γιὰ Παλαιὰ Διαθήκη, εἶναι ὅρος καθαρὰ Χριστιανικός, καὶ ὄχι ἑβραϊκός.  Ὅταν λεμε Παλαιὰ Διαθήκη σημαινει ὄτιυπαρχει καὶ κάποια καινούργια Διαθήκη καὶ ἀντιστρόφως, ὅταν μιλᾶμε γιὰ την Καινὴ Διαθήκη, σίγουρα τὴν καινούργια Διαθήκη, ὑπάρχει κάποια Παλαιὰ Διαθήκη.  Ὁ ἴδιος ὁ Θεοςσυνάπτει καὶ συντάσσει αὐτὲς τὶς δύο Διαθῆκες μεταξύ του ἑαυτοῦ του καὶ τῶν ἀνθρώπων, ἄρα λοιπὸν εἴναι ο ἴδιος ὁ Θεὸς ποὺ συνάπτει τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη και ο ἴδιος Θεὸς κηρύττεται καὶ στὴν Παλαιὰ καὶ στὴν Καινὴ Διαθήκη.  Θὰ λέγαμε βέβαια ὅτι ὑπάρχει ἀντίληψη ὄτι στην Παλαιὰ Διαθήκη φαίνεται ἔντονα ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ στην Καινῆ Διαθήκη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.  Ἂν δοῦμε τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, θὰ δοῦμε ὅτι στὸ ἀριστερό του χέρι κρατάει τὸ Εὐαγγέλιο και το δεξιό του χέρι εἶναι σὲ στάση εὐλογίας.  Αὐτὸ σημαίνει ὅτι στὸ δεξί του χέρι εχει τὴν ἀγάπη καὶ τὴν φιλανθρωπία, καὶ στὸ ἀριστερό του χέρι εχει τὴν δικαιοσύνη καὶ τὸν νόμο.  Ὁ Θεὸς δουλεύει καὶ μὲ τὰ δύο, καὶ τὰ δύο συνυπάρχουν στὸν Θεό, καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ ἀγάπη, γιατί καὶ μέσα ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη υπαρχει ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοὺ καὶ μέσα ἀπὸ τὴν φιλανθρωπίαυπαρχει ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ.  Εἶναι ἀλληλένδετα αὐτὰ τὰ δύο.  Ἑπομένως ἐὰν κάποια φορᾶ συναντάμε καποια ἀνθρωπομορφικὴ ἔκφραση οτι π.χ. ὁ Θεὸς ἐντείνει τὸ τόξο του, ἢ διαβάζουμε : «Ἰνατὶ ὑπνοῖς Κύριε;  Ἐξεγέρθητι καὶ μὴ ἀπώση ἠμᾶς εἰς τέλος» - Γιατί κοιμᾶσαι Κύριε; Σήκω καὶ μὴ μᾶς διώξεις τελείως. «Ὁ Θεὸς κοιμᾶται», ἀνθρωπομορφικὴ ἔκφραση, «ὁ Θεὸς σηκώνεται», ἀφοῦ ὁ Θεὸς εἶναι ἀμετάβλητος, πῶς γίνεται αὐτό;  Αυτές οἱ ἀνθρωποπαθεῖς ἐκφράσεις, «κοιμᾶται» σημαίνει την μακροθυμία τοῦ Θεοῦ κατὰ τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ἐνὼ «σηκώνεται» σημαίνει την απονομὴ τῆς δικαιοσύνης. Πολλές φορὲς ὅμως κάνουμε καὶ τὸ ἑξῆς λάθος,δὲν ξέρουμε καὶ τὰ κριτήρια καὶ τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ για  τοὺς ἀνθρώπους.   Βλέπουμε,  ἀς  ποῦμε  ἔναν  ἀνθρωπο  νὰ διαπράττει συνεχῶς ἀδικίες, ἂς ποῦμε νὰ σκοτώνει, νὰ ληστεύει, νὰ θυσιάζει νήπια, ὄπως θυσιαζανε στοὺς ἀρχαίους θεοὺς τὰ παιδιά τους, ἀναφέρεται καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη αυτο. Βλέπουμε νὰ θυσιάζουν τὰ ζῶα, νὰ καταστρέφουν τὴν φύση.  Αυτά τὰ διαβάζουμε καὶ ξέρουμε ὅτι τὰ ἔκαναν οἱ παλαιοί.  Ὅταν κάποια στιγμὴ βλέπουμε αὐτὰ τὰ γεγονότα, λέμε: Μὰ ποῦ εἶναι ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ; Ὁ Θεὸς εἶναι ἄδικος;  Γιατί ἐπιτρέπει στοὺς ἀνθρώπους νὰ κάνουνε αὐτὰ τὰ κακά;  Ὅταν ὁ Θεὸς κάποια στιγμήσηκωνεται καὶ ἀποδίδει δικαιοσύνη, καὶ ἀποτρέπει τὸ κακό, καὶ τὸν σταματάει αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο, εἴτε μὲ μία ἀρρώστια, εἴτε μὲ ἕνα θάνατο, λέμε:  Μὰ γιατί εἶναι ἄδικος ὁ Θεὸς ποῦ τὸν χτύπησε;  Άρα λοιπὸν οὔτε μὲ τὸ ἕνα εἴμαστε εὐχαριστημένοι, οὔτε μὲ τὸ ἄλλο. Αὐτὸ εἶναι λάθος.
ΕΡΩΤΗΣΗ : Προφανῶς αὐτὸ εἶναι λογικὴ ἀντίφαση. Θὰ μείνω ὅμως σ’ αὐτὸ ποὺ εἴπατε, Πάτερ.  Δὲν ξέρουμε, δὲν μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε πολλὲς φορὲς τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ.  Νομίζω, πολλοὶ ἀπὸ μᾶς ἔχουνε περάσει δύσκολες στιγμές, κάποιες ἀρρώστιες, κάποιες δυσκολίες μέσα στὴν οἰκογένεια, καὶ ὅταν κοιτᾶμε μετὰ ἀπὸ τὸ πέρασμα κάποιου χρόνου αὐτὲς τὶς δυσκολίες, μὲ τὸ μάτι τοῦ σοφότερου πιά, βλέπουμε πόσο ἅγιο καὶ σοφὸ ἦταν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιά μας, πόσο μᾶς ἔκανε βαθύτερα χριστιανοὺς ὁ πόνος.  Ἂς μὴ βιαζόμαστε λοιπὸν νὰ βγάζουμε πάντοτε συμπεράσματα γιὰ τὰ σχέδια τοῦ Θεοῦ καὶ ἂς περιμένουμε νὰ μιλήσει ὁ ἴδιος γιὰ τὰ σχέδιά του σέ μας.
Πάτερ Ἀρτέμιε, ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, ἄς μου ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, περιέχει «μύθους», ἐντὸς εἰσαγωγικῶν βέβαια, γιὰ κάποιους.  Ὅποτε λένε, φυσιολογικὰ γιατί νὰ μὴν δεχτοῦμε καὶ νὰ σπουδάζουμε τοὺς ἀρχαιοελληνικοὺς μύθους, χωρὶς εἰσαγωγικὰ ἐδῶ, καὶ νὰ μένουμε σὲ κείνους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.  Νὰ θυμηθῶ τὴν ἱστόρηση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιὰ τὸν κατακλυσμὸ τοῦ Νῶε καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ τὸν μύθο τοῦ Δευκαλίωνα στὴν ἀρχαιοελληνικὴ μυθολογία.  Τί μποροῦμε νὰ ἀπαντήσουμε σ’ αὐτά;
ΠΑΤΗΡ ΑΡΤΕΜΙΟΣ : Πρώτα  ἀπ’ ὅλα πρέπει νὰ πούμε οτι μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα τῆς ἐπιστήμης ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ἐπαληθεύεται συνεχῶς ὁλοένα ὡς ἀκριβέστερη.  Ἀκριβέστερη καὶ πιὸ πλησιέστερη στὴν ἀλήθεια.  Ας ποῦμε ἡ μεγάλη ἔκρηξη, το Big Bang που λένε, εἶναι τό: «Γενηθήτω φῶς» ποὺ εἶπε ὁ Θεός. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα γεγονότα τὰ ὁποῖα μέχρι τώρα ἀμφισβητοῦντο, καὶ τώρα εἴναι γεγονοτα, μὲ τὴν διαφορὰ ὄτι η μία δημιουργικὴ ἡμέρα μπορεῖ νὰ εἶναι ἑκατομμύρια ἐτῶν.  Ἂς μὴν ξεχνᾶμε βέβαια ὅτι ὅταν ὁ Θεὸς λέει: «Ἐγένετο ἑσπέρα, ἐγένετο πρωὶ» δὲν ὑπῆρχε καν ὁ ἥλιος γιὰ τὶς τρεῖς πρῶτες ἡμέρες, πῶς λοιπὸν μετροῦνται;  Άρα λοιπὸν ἄλλο ἡ σημερινὴ ἡμέρα καὶ ἄλλο ἡ δημιουργικὴ μέρα.  Καὶ ἀκόμη κάτι ποὺ τὸ ἐπιβεβαιώνει.  Γιὰ τὴν ἑβδόμη μέρα δὲν λέει: «Ἐγένετο ἑσπέρα, ἐγένετο πρωί, ἡμέρα ἑβδόμη…».  Ἄρα η ἡμέρα ἑβδόμη συνεχίζεται ἀκόμη καὶ τώρα, ἡμέρα τῆς ἀναπαύσεως τοῦ Θεοῦ.  Ἄρα λοιπὸν αὐτοςεῖναι διαφορετικὸς ὁ χρόνος τῶν «ἕξη ἡμερῶν», εἶναι ἕνας χρονος πολλῶν ἑκατομμυρίων ἐτῶν, καὶ μάλιστα λένε ἰσοχρόνων, κάποιοι ἱστορικοί.
Δεύτερο σημαντικὸ εἴναι το θέμα τοῦ «Κατακλυσμοῦ».  Τὸ γεγονός  ὅτι τὸν Κατακλυσμό τον συναντᾶμε καὶ στὴν ἱστορία, στὴν βιβλικὴ ἱστορία καὶ στοὺς διαφόρους μύθους, ὅπως εἴναι στον μύθο τοῦ Δευκαλίωνα, στο μύθο τοῦ Φιλήμονος καὶ Βαυκίδος, ποὺ εἴναι παλι ἑλληνικὸς μύθος, στὸ ἐπος του Γκιλγκαμές, ποὺ μιλάει για τον Ἀσσύριο τὸν Οὐτναπιστίμ που κι αὐτος γλίτωσε ἀπὸ τὸν κατακλυσμό, σημαίνει ὄτι συγκλινουμε σὲ ἕνα κοινὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρχε κάποιος κατακλυσμὸς μεγάλος. Βέβαια καὶ οἱ Αἰγύπτιοι μιλούσαν για ἀρχαῖο κατακλυσμό, μόνο ποὺ μιλούσαν για πολλοὺς κατακλυσμούς.  Βέβαια αὐτοί, ὅταν πλημμύριζε ὁ Νεῖλος, θεωροῦσαν ὅτι ὁ κατακλυσμὸς γινότανε σ’ ὅλο τὸν κόσμο, καὶ γὶ αὐτὸ τὸ λόγο, εἶπαν στὸν Πλάτωνα ὅτι οἱ κατακλυσμοὶ ἦταν πολλοὶ καὶ ὄχι ἕνας.  Ἡ Ἱστορία βασει ὅλων αὐτῶν τῶν παραδόσεων, εἴτε ἑλληνικῶν, εἴτε ἑβραϊκῶν, εἴτε ὁτιδήποτε παραδόσεων μας λέει ὄτι υπηρχε κάποτε ἕνας μεγάλος Κατακλυσμὸς καὶ κάποιος ἢ κάποιοι σώθηκαν σὲ μία κιβωτό.  Αὐτὸ εἶναι ἕνα γεγονός.  Ὅταν ὅμως μιλᾶμε γιὰ Ἱστορία, ἡ Ἱστορία λέει μετὰ ὅτι τὰ παιδιὰ τοῦ Νῶε, ὁ Σήμ, ὁ Χὰμ καὶ ὁ Ἰάφεθ, εἶναι οἱ πρόγονοί μας, οἱ ὁποῖοι ἄφησαν καὶ πολλαπλασίασαν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. Στο μύθο τοῦ Δευκαλίωνα καὶ τῆς Πύρρας λένε ὅτι περπατούσανε στὸν κάμπο τῆς Θεσσαλίας, οἱ δύο τους, ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε πλέον τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἔπαιρναν πέτρες, τὶς πετοῦσαν πίσω τους και απὸ ἐκεῖ γεννιόντουσαν οἱ ἄνθρωποι, ἀπο τις πέτρες.  Καὶ λέμε τώρα: πιὸ εἶναι πλησιέστερο πρὸς στὴν πραγματικότητα καὶ στὴν σημερινὴ Ἱστορία, ὅταν γεννιοῦνται ἄνθρωποι ἀπὸ ἀνθρώπους, ἤ οταν γεννιοῦνται ἄνθρωποι ἀπὸ πέτρες;
ΕΡΩΤΗΣΗ : Πολὺ ὡραῖο αὐτὸ καὶ ἐκφραστικότατο Πάτερ.  Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ρωτήσω καὶ τὸ ἑξῆς ὅμως.  Ἀκούγεται καὶ τὸ ἑξῆς ἐπιχείρημα ἐναντίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: Δὲν πρόκειται παρὰ γιὰ ἕνα βιβλίο ἀντιγραμμένο ἐν πολλοῖς ἀπ’ τὰ «Ἑρμητικὰ Κείμενα».  Πόσο εἶναι αὐτὸ ἀλήθεια Πάτερ;  Ἀλλὰ ἴσως ἐδῶ πρέπει νὰ κάνουμε καὶ μία μικρὴ παρένθεση, νὰ ποῦμε τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτὰ τὰ «Ἑρμητικὰ Κείμενα» γιὰ τοὺς ἀκροατές μας.
ΠΑΤΗΡ ΑΡΤΕΜΙΟΣ : Τὸ ἐρώτημα ποὺ θέτουν οἱ Νεοεποχίτες καὶ οἱ Ἑλλαδιστὲς καὶ οἱ Ὀλυμπιστὲς εἶναι τὸ ἑξῆς: Ποιὸς ἀντιγράφει ποιόν; Θεωροῦν ὅτι τὰ «Ἑρμητικὰ Κείμενα» εἶναι 9000 χρόνια πρὸ Χριστοῦ, ἐνῶ ἠ Βίβλος εἶναι 1500 χρόνια προ Χριστοῦ.  Τι εἶναι τὰ «Ἑρμητικὰ Κείμενα»;Συγχρόνως μὲ τὴν μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στα χρόνια του Πτολεμαίου τοῦ Β΄, τρίτου Βασιλέως τῆς Νεοπαγοῦς Ἀλεξανδρείας, στὰ ἴδια χρόνια ποὺ μεταφράζεται ἡ Παλαιὰ Διαθήκη, κυρίως η Πεντάτευχος ἀπὸ τοὺς Ἑβδομήκοντα, ἔχουμε καὶ τὴν μεταφραση απὸ τὴν ἱερογλυφικὴ γραφὴ στὴν ἑλληνικὴ γραφὴ τῶν λεγομένων Ἑρμητικῶν Κειμένων, τὰ ὁποία ἀναφέρονται στον Ἑρμῆ τὸν Τρισμέγιστο, μία αἰγυπτιακὴ θεότητα.  Πιθανὸν προκειται για κάποιον ἀρχαῖο βασιλέα τῶν Αἰγυπτίων, ποὺ θεοποιήθηκε καὶ ἀναφέρεται ὅτι ἔζησε, τάχα, 9000 χρόνια πρὸ Χριστοῦ.  Αὐτὸ δὲν εἶναι δυνατόν. Υπήρχε φυσικὰ ἄλλη μέτρηση τῶν Αἰγυπτίων, γιατί οἱ Αἰγύπτιοι μιλοῦν καὶ για τον Βασιλιὰ Ἥλιο ποὺ ἦταν πρὸ τοῦ Ἀλεξάνδρου 2300 χρόνια.  Αὐτὸ εἶναι παράδοξο, γιατί μετροῦσαν ἴσως οἱ Αἰγύπτιοι μὲ ἕνα ἄλλο μέτρο μετρήσεως.  Μπορεῖ νὰ ἦταν και ένας μήνας ὁ χρόνος ὁ δικός τους.  Ὅταν λοιπὸν μιλᾶμε τώρα για τα «Ἑρμητικὰ Κείμενα», ἀναφέρονται σὰν κείμενα τοῦ Ἑρμῆ τοῦ Τρισμέγιστου, καὶ ἀκοῦμε πολλὲς φορὲς στὰ Νεοεποχίτικα κείμενα: «Ὁ Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος εἶπε…»  Πρόκειται για ένα πάντρεμα δύο θεοτήτων, ἐκείνη τοῦ ἀρχαίου βασιλέως καὶ τοῦ Ἑρμοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ.  Τὸ ἔκανε αὐτὸ τὸ παντρεμα ο Μανέθων, Αἰγύπτιος ἱερέας, ὅταν του το ζήτησε ὁ Πτολεμαῖος νὰ κάνει τὴν μετάφραση.  Αὐτὸ εἶναι τὸ ἕνα.  Το ἐρώτημα τὸ δικό μου εἶναι τὸ ἑξῆς: Πῶς θεωροῦμε τὰ Ἑρμητικὰ Κείμενα, κείμενα καθαρὰ ἀπὸ ἱερογλυφικά, κείμενα Αἰγυπτιακά, μονοθεϊστικὰ ἔστω, ἑλληνικὸ κτῆμα, και δεν θεωροῦμε ἑλληνικὸ κτῆμα τὴν Βίβλο ποὺ μεταφράστηκε στὰ Ἑλληνικά, δηλαδὴ τὴν μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα, τὴν Παλαιὰ Διαθήκη.  Εἶναι λάθος.  Τὸ δεύτερο καὶ σημαντικὸ ἐπιχείρημα εἶναι τὸ ἑξῆς, ὅτι τὰ ἱερογλυφικὰ (ἀποδείχτηκε σήμερα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη) ὅτι δὲν διαβάζονται, ἦταν σκίτσα ἁπλά.  Καὶ πῶς τὸ ξέρουμε αὐτό;  Μᾶς τὸ λένε καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς, το ξέρουμε καὶ ἀπὸ τὴν Ἱστορία ὅτι οἱ ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι ἱερεῖς, στὰ Ἑλληνιστικὰ χρόνια, παίρνανε ἕνα ὕφος σοβαρὸ καὶ ἄρχιζαν νὰ ἀπαγγέλλουν τὰ ἱερογλυφικά, καὶ δὲν ἔλεγαν τίποτε ἄλλο παρα αὐτὰ ποὺ εἶχαν πεῖ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ ποὺ ἔλεγε καὶ ἡ Βίβλος.  Ἀντέγραφαν λοιπὸν τὴν Βίβλο,ἔβαζαν καὶ δικές τους σάλτσες καὶ ἦταν κείμενα νεότερα.  Δηλαδὴ κείμενα ποὺ ἐκεῖνοι τὰ συνέθεσαν ἐκείνη τὴν ὥρα, γιατί ἦταν σοφοὶ καὶ ἤξεραν τὶς δύο παραδόσεις, γιὰ νὰ δείξουν ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι ἤξεραν περισσότερα.  Αὐτὸ εἶναι εἰς βάροςοχι μόνο τῶν Ἑβραίων, ἀλλὰ καὶ τῶν Ἑλλήνων, ὅτι τάχα η Αἰγυπτιακὴ παράδοση εἶναι παλαιότερη καὶ τῆς Ἑλληνικῆς παραδόσεως.  Αὐτὸ ὅμως τὸ εἰρωνεύονταν ἀκόμη και ο Ἀπολλόδωρος καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες.  Μπορῶ νὰ πῶ καὶ τὸ ἑξῆς: Μὲ τὰ σημερινὰ δεδομένα, τὰ Ἑρμητικὰ Κείμενα εἶναι νόθα, περίπου τοῦ 150 μετὰ Χριστόν,  δηλαδὴ τοῦ 2ουαιώνος.  Αὐτὸ σημαίνει οτι εἶναι γραμμένα μετὰ τὸ κατὰ Ἰωάννη Εὐαγγέλιο, δηλαδὴ μετὰ τὴν Καινὴ Διαθήκη, ἄρα ἔχουν παρει πολλὰ στοιχεῖα ἀπ’ ὅλη τὴν Ἁγία Γραφή.
ΕΡΩΤΗΣΗ : Εἶναι λογικὸ νὰ ἔχουν πάρει στοιχεῖα.  Ἐδῶ θὰ ἤθελα καὶ ἐγὼ νὰ συμπληρώσω ἀπὸ μεριᾶς μου, Πάτερ Ἀρτέμιε, ὅτι ἡ σύγχρονη ἔρευνα, καὶ τὸ λέω μὲ βεβαιότητα αὐτό, ἔχει δείξει ὅτι οἱ μὲν ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν μία πολὺ καλὴ ἐντύπωση γιὰ τὶς ἐπιστημονικὲς ἐκδόσεις τῶν Αἰγυπτίων, τὰ πράγματα δὲν ἦταν καθόλου ὅμως ἔτσι, φαίνεται ἤξεραν νὰ κρύβονται πολὺ καλὰ οἱ Αἰγύπτιοι, τὰ Μαθηματικά τους ἦταν στοιχειώδη, παιδαριώδη μπροστὰ στὰ Μαθηματικὰ τῶν Ἑλλήνων, ὅπως καὶ οἱ ἀστρονομικές τους γνώσεις. 
Ἂς προχωρήσουμε ὅμως στὴν κουβέντα μας μὲ ἕνα ἄλλο ἐρώτημα.   Βίωμα, γνώση, θέση ἀπὸ τὴν πρώτη Ἐκκλησία, παρουσιάζεται αὐτὸ καὶ συνεχίζεται μέχρι τώρα, ὅτι οἱ Χριστιανοὶ πολεμοῦν τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τὴν μία μεριὰ καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες ἀπ’ τὴν ἄλλη. Ἔρχονται ὅμως κάποιοι σήμερα νὰ μᾶς ποῦν ὅτι οἱ Χριστιανοὶ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ μία Ἰουδαϊκὴ αἵρεση.  Θὰ ’θελα τὸ σχόλιό σας ἐδῶ Πάτερ.
ΠΑΤΗΡ ΑΡΤΕΜΙΟΣ : Ὁ Χριστιανισμὸς δὲν εἶναι Ἰουδαϊκὴ αἵρεση.  Ἂν ἤμασταν Ἰουδαϊκὴ αἵρεση, θὰ ἔπρεπε πρῶτα ἀπ’ ὅλα νὰ γιορτάζουμε τὸ Πάσχα τῶν Ἑβραίων, δηλαδὴ τηνδιάβαση τῆς Ἐρυθρὰς Θαλάσσης.  Ἐπίσης θα έπρεπε νὰ γιορτάζουμε τὴν Σκηνοπηγία,  το Ιωβηλαῖο, την Πεντηκοστὴ τῶν Ἐβραίων καὶ ἄλλες ἑορτές, ἀλλὰ και να κάνουμε καὶ τὴν περιτομή.  Πράγματα ποὺ δὲν συμβαίνουν.  Ἄρα εἴναι κατι ἄλλο ἡ Ἰουδαϊκὴ αἵρεση καὶ φυσικά θα πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι γιὰ μᾶς τὸ Πάσχα εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, διότι Πάσχα γιὰ μᾶς σημαίνει Αμνος, Πάσχα σημαίνει Διαβαση, ἔτσι μεταφράζεται τὸ Πάσχα ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη.  Γιὰ μας καὶ μὲ τὶς δύο σημασίες Πᾶσχα ειναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, διότι ὁ Χριστὸς εἴναι «ὁ Ἀμνὸς ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου..», τὸ πρόβατο τὸ ὁποῖο μᾶς καθάρισε ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ μᾶς ὁδήγησε στὴν σωτηρία αλλα συγχρόνως ὁ Χριστὸς εἶναι καὶ ἡ διάβαση, διότι ἐκεῖνος μᾶς διεβίβασε ὄχι πλέον ἀπὸ τὴν Γῆ τῶν Αἰγυπτίων, στὴν Γῆ Χαναᾶν, στὴν Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν θάνατο στὴ ζωὴ καὶ ἀπὸ τὴν Γῆ στὸν Οὐρανό, σύμφωνα μὲ τὸ τροπάριο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ: «Ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν  καὶ ἐκ γὴς πρὸς οὐρανὸν Χριστὸς ὁ Θεὸς ἠμᾶς διεβίβασεν». Ἄρα τὸ μήνυμα τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν εἶναι ἕνα μήνυμα τοπικιστικό, ἕνα μήνυμα ἐθνικιστικό, ἀλλὰ εἶναι ἕνα μήνυμα πανανθρώπινο, διότι ἀφορᾶ τὴν σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων.
ΕΡΩΤΗΣΗ :: Τώρα ποὺ μιλᾶμε, μοῦ ἔρχεται στὸ μυαλό, πάτερ, καὶ ἕνας λόγος τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, στὸν ὁποῖο συστήνει στοὺς Χριστιανοὺς νὰ μὴν παρευρίσκονται σὲ συναγωγές, διότι ἀπὸ ἐκεῖ ἔχει φύγει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ἔχει μεταφερθεῖ στὸν Ὀρθόδοξο Ναό μας.
Πάτερ Ἀρτέμιε, ἂν προσέξουμε τὴν ἱστορία τῶν Ἑβραίων, θὰ δοῦμε ἕναν ὑφέρποντα ρατσισμό. Θεωροῦν τὸν ἑαυτὸ τοὺς τὸν περιούσιο λαό, θὰ λέγαμε ἕναν ἀνώτερο λαὸ σὲ σχέση μὲ ὅλους τους ἄλλους.  Γιὰ τί ἀκριβῶς πρόκειται;
ΠΑΤΗΡ ΑΡΤΕΜΙΟΣ : Οἱ Ἑβραῖοι ὀνομάζονται περιούσιος ηεκλεκτος λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὄχι γιατί ἔχουν καποιες περισσότερες γνώσεις, ἢ γιατί ἔχουν καποιες ἱκανότητες σπουδαιότερες, ἢ γιατῖ ειναι πιὸ δεινοὶ ἄνθρωποι, ἀλλάγιατι ἀπὸ αὐτὸ τὸν λαὸ περιμέναμε τὸν ἐρχομὸ τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Χριστοῦ μας.  Αὐτὸς ὁ λαὸς λοιπὸν ἤταν ο λαὸς ποὺ ἑτοίμασε τὸν κόσμο καὶ ἀπ’ αὐτὸν κατὰ σάρκα προέρχεται ὁ Χριστός.  Ὅπως λέει καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:«Ὧν ἐπαγγελίαι, ὧν αἳ νουθεσίαι, ὧν οἱ πατέρες, ἐξ ὧν τὸ κατὰ σάρκα Χριστός».  Ἄρα λοιπὸν ἐκλεκτὸς καὶ περιούσιος λαός ησαν ἐπειδὴ μᾶς ἔδωσαν στὴν ἀνθρωπότητα τὴν Παναγία, ἀπ’ ὄπου θα γεννιόταν καὶ ὁ Χριστός.  Ἀπὸ τὴν στιγμή που ἐκεῖνοι ἀπεμπόλησαν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ οἱ ἴδιοιδεν δέχτηκαν τὸ κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεως και το μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου, αὐτοὶ πλέον γινανε ἐχθροί του Εὐαγγελίουκαι ἀντ’ αὐτῶν, βέβαια ηρθαν στὴν θέση τοὺς τὰ Ἔθνη.  Ὁ Χριστὸς εἶπε στοὺς ἴδιους: «Ἀρθήσεται ἀφ’ ὑμῶν ἡ Βασιλεία καὶ δοθήσεται Ἔθνει ποιούντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς»  (Θὰ φύγει ἀπὸ σᾶς ἡ Βασιλεία καὶ θὰ δοθεῖ σὲ Ἔθνος ποὺ θὰ κάνει τοὺς καρποὺς τῆς Βασιλείας).
Τώρα τὸ δυστύχημα μὲ αὐτοὺς τοὺς Νεοεποχίτες, Δωδεκαθεϊστές, εἶναι ὅτι πιστεύουν οτι οἰ αρχαῖοι Ἕλληνες ἤσαν ἐξωγήινοι, ἤσαν ἄνθρωποι μὲ μεγάλες ἱκανότητες, ἤσαν γίγαντες, εἶχαν κάποια ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά, στὸ αἷμα τοὺς εἶχαν δύο χρωστικὲς ἰδιαίτερες, οἱ ὁποῖες τοὺς ἔκαναν πιὸ ἱκανοὺς καὶ πιὸ μορφωμένους καὶ διανοητικὰ πιὸ καλά, ἔτσι ἐφτίαξαν ἕναν ἀρχαῖο πολιτισμὸ μὲ ὡραίους ναοὺς καὶ  ἀγάλματα.  Ὅλα αὐτὰ σημαίνουν ὅτι πάει να ἀντικατασταθεῖ ὁ ὑπάρχον Ἑβραϊκὸς ρατσισμὸς ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ ρατσισμό, δηλαδὴ ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε καλύτεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους λαούς.
ΕΡΩΤΗΣΗ : Οἱ Δωδεκαθεϊστὲς Πάτερ, παρουσιάζουν τοὺς ἑαυτούς τους σὰν ἀντισημίτες, θὰ λέγαμε εἶναι τὸ ἀντίπαλο δέος στὴν προπαγάνδα καὶ στὴν διείσδυση τῶν Ἑβραίων στὸν Ἑλληνισμό, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο.  Εἶναι πράγματι ἔτσι;
ΠΑΤΗΡ ΑΡΤΕΜΙΟΣ : Ἐγὼ διερωτῶμαι καμιὰ φορᾶ, γιατί ἐκεῖνοι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν Βίβλο, εἰδικά για τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, γιὰ τον Αβραάμ, τὸν Ἰωσήφ, τὸν Μωυσῆ, και δεν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸν σημερινὸ Σιωνισμό, τοὺς Ἐβραίουςκαι δεν ἀσχολοῦνται καθόλου μὲ αὐτὸ τὸ θέμα, ποὺ εἶναι σαφέστερο.  Δεν μιλᾶνε καθόλου γιὰ τὶς τράπεζες Ροκφέλερ, γιὰ τὸ ὅτι κατέχουν τὰ ἡνία στὸν κόσμο, καιασχολοῦνται καὶ ἀπορρίπτουν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη.  Αὐτὴ ἡ πολεμική πρεπει νὰ μᾶς βάλει σὲ ὑποψίες.  Τὴν Παλαιὰ Διαθήκη οι Ἑβραῖοι τὴν πέταξαν (ὅταν μιλᾶμε γιὰ Παλαιὰ  Διαθήκη, σημαίνει τὴν μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα).  Στο Φάρο τῆς Ἀλεξανδρείας οἱ Ἑβραῖοι, ἀπὸ τὸν καιρὸ του Πτολεμαίου μέχρι καὶ τὰ χρόνια του Χριστοῦ, πανηγύριζαν τὴν μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως λέει και ο Φίλων, γιατί ἔγινε γνωστὸς πλέον σὲ ὅλο τὸν κόσμο (στὰ Ἑλληνικὰ)ὀ Μονοθεϊσμὸς καὶ ἔγινε ἐξελληνισμὸς τῆς μονοθεΐας.  Ὄμως  ἔγινε «ἀποφρὰς ἡμέρα» γιὰ τοὺς Ἑβραίους (ἡ ἡμέρα αὐτὴ τῆς μετάφρασης) και οι Ἑβραῖοι σήμερα καταριῶνται τὴν ἡμέρα αὐτή, γιατί διαδοθηκε μὲ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη τὸ Εὐαγγέλιο στὰ Ἑλληνικά, καὶ ἔτσι πλέον κερδισαν οἱ Χριστιανοὶ εἰς βάρος τῶν Ἑβραίων.  Οἱ Ἑβραῖοι λοιπόνμισουν τὴν μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα, προσπάθησαν να φτιάξουν νέες μεταφράσεις Ἑλληνικές, ὅπως τουΘεοδοτίονος, τοῦ Συμμάχου καὶ τοῦ Ἀκύλα, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἀρκετὰ λάθη και άλλαξαν πολλὰ Χριστολογικὰ χωρία.  Ἀπότον 7ο μέχρι τὸν 10ο αιώνα ἔρχεται τὸ Μασοριτικὸ κείμενο, ὅπου βάλανε φωνηεντα στὴ συμφωνικὴ γραφὴ τῶν Ἑβραίων, καὶ ἀπο τον 14ο αιώνα ὑπάρχει ἕνα συγκροτημένο κείμενο, ἀπὸ δύο διαφορετικὲς Μασοριτικὲς παραδόσεις.  Σήμερα ἔχουμε το Μασοριτικὸ κείμενο, ὅπου ἔχει περίπου 6000 σημεῖα ποὺ διαφοροποιοῦνται ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, κυρίως Χριστολογικὰ στοιχεῖα, και πρέπει νὰ λάβουμε ὑπ’ ὄψιν μας ὅτι ὑπάρχουν ἀνυπέρβλητα προβλήματα σε αὐτούς.  Το αρχαιότερο κείμενο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι σήμερα ἡ μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα, γραμμένο στὰ Ἑλληνικά.  Ἔχει χαθεῖ ἡ συμφωνικὴ γραφή.  Ἀφ’ ἢς στιγμῆς μεταφράστηκε στὰ Ἑλληνικά, ἔγινε κτῆμα ἠμῶν τῶν Χριστιανῶν, ἠμῶν τῶν Ἑλλήνων, ἔγινε δική μας παράδοση.  Ὅταν λοιπόν οι Δωδεκαθεϊστὲς πολεμοῦν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, στὴν οὐσία παιζουν τὸ παιχνίδι τῶν Ἑβραίων ἀπ’ τὴν ἄλλη μεριά.  Θέλουν καὶ αὐτοὶ τηνδιάσπαση τῆς παραδόσεώς μας, θέλουν νὰ ἀπεμπολήσουμε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὄπως το θέλουνε καὶ οἱ Ἑβραῖοι, ἄρα λοιπὸν δὲν δικαιολογοῦνται ὡς ἀντισημίτες, γιατί στὴν οὐσία καὶ στὸ βάθος συμπλεουν μὲ τοὺς Ἑβραίους.  Καὶ μάλιστα επικαλουνται καὶ τὸν Ἰουλιανό, ὁ ὁποῖος εὐνόησε καὶ τοὺς Ἑβραίους.
ΕΡΩΤΗΣΗ :  Ἀκριβῶς γιὰ νὰ χτυπήσει τοὺς Χριστιανούς, εἶναι γνωστὸ αὐτὸ Πάτερ. Ἄρα λοιπὸν ἡ Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι οἰκεία καὶ ὄχι ξένη πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Παράδοση. Τίθεται τὸ τελευταῖο ἐρώτημα τὸ ὁποῖο εἶναι παρεμφερὲς μὲ τὸ προηγούμενο: Τί μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ Ἑβραϊκὴ παράδοση ἡ Βίβλος, στὴν Ἑλληνικὴ πραγματικότητα; 
ΠΑΤΗΡ ΑΡΤΕΜΙΟΣ :: Εἴπαμε λοιπὸν ὅτι αὐτὴ ἡ μετάφραση τῶν Ἑβδομήκοντα ἔγινε πλέον κτῆμα ἠμῶν τῶν Ἑλλήνων καὶ ὅλων τῶν Χριστιανῶν, κατ’ ἀρχάς διοτι εἶναι Ἑλληνικῆκαι δευτερον γιατὶ ἔχει τόσα πολλὰ μηνύματα, ἠθικά, ὡς παραδείγματα καὶ ὡς ἀντιπαραδείγματα, πολλὰ ἱστορικὰ μηνύματα, τὰ γεγονότα της παρουσίας τοῦ Θεοῦ σὲ συγκεκριμένες ἱστορικὲς περιπτώσεις.  Ὡς γνωστό δεν θὰ θέσουμε σὰν ἠθικὸ μήνυμα τὴν αἱμομιξία ἢ τὴν πολυγαμία,αὐτὸ δὲν συζητιέται καν, διότι μιλᾶμε γιὰ ἄλλες ἐποχές καὶ τακριτήρια εἶναι τελείως διαφορετικά. Πρέπει κάθε πράγμα να τὸ συγκρίνουμε καὶ μὲ τὴν ἐποχὴ ποὺ βρίσκεται.  Ἡ πολυγαμία τότε ἐπετρέπετο, ὁ Χριστὸς τὴν κατήργησε καὶ ἔφερε τὴν μονογαμία.  Ἐπισης η αἱμομιξία, τὰ παιδιὰ τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας θα ἔπρεπε νὰ πέσουν στὴν αἱμομιξία.  Ἀπό το Δευτερονόμιο καὶ πέρα ἀπαγορεύετο ἡ ἐξ αἵματος αἱμομιξία καὶ ὀ Χριστὸς ἔρχεται καὶ  ἀπαγορεύει καὶ τὴν ἐξ ἀγχιστείας αἱμομιξία.  Ἄρα ἡ αἱμομιξία ἦταν ἕνα σύνηθες φαινόμενο.  Ἐκεῖνο που εθεωρεῖτο ἁμαρτία ηταν η σαρκολατρία ποὺ συναντᾶμε στοὺς Υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέγονταν, στοὺς ἐν πνεύματι Υἱοὺς τοῦ Θεοῦ, στοὺς γίγαντες ποὺ ὑπήρχανε, οἱ ὁποίοι «ἠράσθησαν τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων», καὶ εἶπε ὁ Θεός: «Οὐ μὴ καταμείνη τὸ πνεῦμα μου ἐν αὐτοῖς διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας»  (Δὲν θὰ μείνει τὸ Πνεῦμα μου σ’ αὐτούς, γιατί αὐτοὶ εἶναι σάρκες).  Ἄρα ἁμαρτῖαειναι ἡ σαρκολατρία, ἁμαρτία ειναι η εἰδωλολατρία, ἁμαρτῖα ειναι ἡ ἀνθρωποθυσία, και τελικῶς ἁμαρτία εἶναι τὸ γεγονὸς τῶν παραφύσιν σχέσεων ποὺ εἴχανε στὰ Σόδομα καὶ στὰ Γόμορρα.  Ὅλα αὐτᾶ ειναι ἁμαρτίες ἀκόμη καὶ σήμερα. 
Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ τονίσουμε εἶναι ὄτι απο τὴν Παλαιὰ Διαθήκη παίρνουμε τὰ ἱστορικὰ γεγονότα, τα ηθικὰ γεγονότα σὰν παραδείγματα η αντιπαραδειγματα, καὶ τέλος και κυρίως παίρνουμε τὴν ἀλληγορία, ποὺ εἴναι οι προφητεῖες ποὺ ἑτοίμασαν τὸν λαὸ γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία.
Ἔτσι λοιπόν η Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι ἕνα κείμενο ἱερό, τὸ ὁποῖο τὸ κρατᾶμε στὰ χέρια μᾶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες.  ΄Ὅσο λοιπὸν και να μᾶς μισοῦν οἱ Ἰουδαῖοι, ὅσο καὶ νὰ μᾶς ἐγκαλοῦν οἱ Δωδεκαθεϊστές, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνεςκρατουμε τὴν Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη στα χέρια μᾶς ὠς ασύλητο καὶ ἀνεκτίμητο θησαυρό.  Και στις δύο Διαθῆκες, σ’ ὅλη τὴν Ἁγία Γραφή, κηρύσσεται ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, ὁ Χριστός.  Αυτός μόνο παραμένει χτὲς καὶ σήμερα ὁ Αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰώνας.  

13 σχόλια:

 1. Να τα βλέπουν οι Πλεύρηδες και οι άλλοι συκοφάντες της Παλαιάς Διαθήκης και όσοι τους διαφημίζουν στα μπλογκ τους και τους παίρνουν χωρίς ντροπή συνεντεύξεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. με την ευκαιρία να σημειώσω το τραγικό να υπάρχουν ψευτορθόδοξα μπλογκ που όχι μόνο δεν πολεμάνε τους αιρετικούς (π.χ. Πλεύρης) αλλά τους διαφημίζουν κιόλας...το Hellas-Orthodoxy είναι ένα από αυτά που σε πρόσφατη συνέντευξή του από τον εν λόγω αιρετικό μας παρακινεί να δούμε όλοι τη συνέντευξη και που ο γελοιοδέστατος κύριος επικρίνει τη Π.Δ.! Αδέρφια μακριά! Ο διαχειριστής του ακόμα μου χρωστάει ονόματα ιεραρχών που δεν αποδέχονται τμήματα της Π.Δ. όπως έλεγε αλλά και χωρία της που δεν είναι αποδεκτά και από τον ίδιο. Το τραγικότερο είναι ότι πολλοί έχουν παρασυρθεί από άτομα σαν τον Πλεύρη ο οποίος μου φαίνεται αδιανόητο να βρίσκει βήμα σε ορθόδοξα σάιτ...Ο λαός δεν κινδυνεύει τόσο από τους αντίχριστους όσο από τους ψευτο-ορθόδοξους που παραπλανούν με περισσότερη δεξιότητα...

  Ανάξιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ μαζί σου φίλε Ανάξιε που πρέπει να σε λένε ΑΞΙΟ!

   Διαγραφή
  2. Εμφανίσθηκε εδώ http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/06/jonathan-jackson.html#comment-form ο Η-Ο, κοίτα τί λέει και πήγαινε να του τα ρίξεις και εσύ.

   Διαγραφή
  3. η πλάκα είναι να νομίζει ότι είμαι εγώ αυτός που τα γράφει αυτά εκεί...λες και ντρέπομαι να γράψω από κάτω ανάξιος όπως κάνω πάντα. Δεν ασχολούμαι άλλο μαζί του. Έμπαινα στο σάιτ του καθημερινά αλλά όχι τώρα πια. Δεν αξίζει να του κάνω και νούμερα από τη στιγμή που αποδείχθηκε σκάρτος σε πολλά θέματα. Τον παρακάλεσα να διορθωθεί με προσωπικά μηνύματα και με δημόσια και στο τέλος γύρισε και μου είπε ότι με αφήνει να γράφω για να σπάει και πλάκα. Να ναι καλά και να τον φωτίσει ο καλός Θεός εύχομαι γιατί δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί του ακόμα και τώρα. Απλά είναι επικίνδυνος στα περί θεολογίας! Και ο λόγος που έγραψα εδώ τη παρατήρησή μου είναι ότι επειδη πολλοί συνάνθρωποί μας που βλέπουν "ορθόδοξους" να βρίζουν και να μισούν με τον τρόπο που το κάνει ο Η-Ο παίρνουν λάθος μηνύματα για την ορθοδοξία μας που είναι η πίστη που προσπαθεί να πλάσει αγίους και όχι ιεροεξεταστές. Ααα και αυτό το τελευταίο μου το κόλλαγε συνέχεια...αυτός που δεν είχε αφήσει δεσπότη για δεσπότη σε χλωρό κλαρί και εγώ του έλεγα να μαζευτεί και να μιλά με περισσότερη σύνεση. Είναι αυτό που λένε "Κύριε σώσον ημάς από τους ευσεβείς"! Τα λέω με πόνο καρδιάς και εύχομαι ο Η-Ο να βρει το δρόμο του. Εγώ προσωπικά δεν του κρατάω τίποτα, βλέπω μια σύνεση από μέρους του εδώ και 2 βδομάδες όποτε μπαίνω στο σάιτ του αλλά έχει ήδη βγει από τις συντομεύσεις μου ως επικίνδυνος. Δόξα τω θεώ έχουμε ακόμα πολλές ιστοσελίδες άξιες παρακολούθησης με πρώτη και καλύτερη το Ρωμέικο οδοιπορικό που μας συγκινεί και μας χορταίνει θεολογικά μηνύματα καθημερινά, και σας ευχαριστώ.

   ΑΝΑΞΙΟΣ

   Διαγραφή
 3. Γιατί φάγατε το σχόλιο μου; Τόσο "αντικειμενικότητα" και "ελευθερία λόγου" δεν την περίμενα απο εσάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πως γνωρίζεις τον Ανθελληνα?
  Διαβάζει εβραϊκά βιβλία αντί Ελληνικά,
  γνωρίζει τον Αδάμ σαν προγόνο του αντί τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι διαχειριστές μπορεί να κόβουν σχόλια σε ανθρώπους που απαντούν στους θαυμαστές της αισχρότητας αλλά δωδεκαθεϊστικά σχόλια σαν του ανωνυμου 7:55 αφήνουν και τα δημοσιεύουν!!!!! Ωραίος χριστιανισμός!

   Διαγραφή
  2. Ποιόν Δευκαλίωνα και ποιά Πύρρα ρε τεράστιε διανοητή; άσε τις φιλοσοφίες και πες μας ποιός είναι ο Θεός σου; ο Ιησούς Χριστός που ενσαρκώθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ή το Δωδεκάθεο; Εδώ είναι θεολογικό ορθόδοξο σάιτ...όποιος έχει αντιρήσσεις καλό είναι να μας λέει και σε ποιό Θεό πιστεύει για να κρίνεται αναλόγως. Και λέγοντάς μας να μας δώσει και τις πηγές του (αν έχει) να ξεστραβωθούμε και εμείς.

   Διαγραφή
 5. Τα χαίρε σιών του ανωνύμου 09:24 τα δέχεστε ε???....τα υπόλοιπα κόβονται..λεει και ο τρελος πάνω δωδεκαθεϊστικά τα σχόλια του ανώνυμου που μιλάει για τον Δευκαλίωνα!! τραγικέ ανιστόρητε νεοέλληνα που τολμάς και λες αυτη την αηδία την ωρα που κάθε Κυριακή τρως τη σαρκα και πινεις το αιμα του χριστού!! παγανιστή..εν αγνοία σου τσιράκι των μασόνων και των σιωνιστών!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τα χεις μπερδέψει...οι Σιωνιστές που μισούν θανάσιμα την ορθοδοξία σας πιπιλάνε το μυαλό με τρισμέγιστους Ερμήδες για να επιστρέψουμε στους ψευτικους θεούς και να σβηστεί από παντού το ευλογημένο όνομα του Ιησού Χριστού. Το χαίρε Σιών δεν ξέρω ποιός και γιατί το έγραψε, ίσως και εσύ ο ίδιος για να προπαγανδίσεις τις κακοδοξίες σου...πάντως αν θες να βρεις την αλήθεια και είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, ο Χριστός μας θα έρθει να σε βρει στα σίγουρα, με κάποιο τρόπο, γιατί αγωνιά για όλα του τα παιδιά!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.