31 Μαΐ 2012

Τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν της Σιῶν


Παραθέτουμε κάποια ἀπό τά πρωτόκολλα, τά ὁποῖα ἔχουν σημαντικές ὁμοιότητες μέ τήν καθημερινότητά μας....
Ἡ δημιουργία τούς τοποθετεῖται στό 1900 καί γιά σειρά ἐτῶν κατηγοροῦνταν ὡς πλαστά, καί ἀντισημιτικό δημιούργημα τῆς Ὀχράνα τῆς μυστικῆς ἀστυνομίας τοῦ Τσάρου. Ἐμεῖς βλέπουμε πάντως ὅτι τά "πλαστά" κατά τά λεγόμενα ἔγγραφα, εἶναι πολύ λεπτομερειακῶς "προφητικά" γιά κείμενα πού γράφτηκαν ἕναν αἰώνα πρίν.
Πρωτόκολλο Ἕβδομο: Ἡ αὔξηση τῶν ἐξοπλισμῶν καί τοῦ προσωπικοῦ της ἀστυνομῖας ειναι ἀναγκαῖο συμπλήρωμα τοῦ σχεδίου πού ἐκθέσαμε. Πρέπει νά μήν ὑπάρχουν πιά στά Κράτη, ἐκτός ἀπό μας, παρά μάζες ἀπόρων, κάποιοι ἑκατομμυριοῦχοι ἀφοσιωμένοι σέ μας, ἀστυνομικοί καί στρατιῶτες. Σ' ὅλη τήν Εὐρώπη, ὅπως καί στίς ἄλλες Ἠπείρους, πρέπει νά ξεσηκώνουμε τήν ταραχή, τή διχόνοια καί τό μίσος. Τό ὄφελος εἶναι διπλό. Ὁ ἀσφαλέστερος δρόμος τῆς ἐπιτυχίας στήν πολιτική εἶναι ἡ μυστικότητα τῶν ἐνεργειῶν της. Ὁ λόγος τοῦ Διπλωμάτη δέν ὀφείλει νά συμφωνεῖ μέ τίς πράξεις του.
Ἡ κοινή γνώμη θά μᾶς βοηθήσει σ' αὐτό, αὐτή ἡ κοινή γνώμη, τήν ὁποία ἤ "μεγάλη δύναμη", δηλαδή ὁ τύπος, ἔχει ἤδη βάλει μυστικά μέσα στά χέρια μας. Πράγματι, ἐκτός ἀπό μερικές ἐξαιρέσεις, τίς ὁποῖες εἶναι περιττό νά λάβουμε ὑπόψη, ὁ τύπος εἶναι....
 ἐντελῶς στήν ἐξουσία μας . 
Πρωτόκολλο Δέκατο Τέταρτο: Ὅταν θά ἔρθει ἡ βασιλεία μας δέ θ' ἀναγνωρίσουμε τήν ὕπαρξη ἄλλης θρησκείας ἐκτός ἀπ' αὐτή τοῦ ἑνός θεοῦ μας, μέ τόν ὁποῖο εἶναι συνδεδεμένη ἡ μοίρα μας, γιατί εἴμαστε ὁ ἐκλεκτός λαός καί μέσω τοῦ ὁποίου ἡ ἴδια μοίρα εἶναι ἑνωμένη μέ τά πεπρωμένα τοῦ κόσμου. Γι' αὐτό ἀκριβῶς πρέπει νά καταστρέψουμε κάθε πίστη.
Θά διεγείρουμε τόσο μεγάλη ἀπέχθεια ἀπέναντι σ' αὐτά, ὥστε οἱ λαοί θά προτιμοῦν τήν ἡσυχία τῆς δουλείας ἀπό τά δικαιώματα τῆς διαβόητης ἐλευθερίας, ἡ ὁποία τόσο τούς βασάνισε, ἡ ὁποία τούς ἀφαίρεσε τά μέσα τῆς ἐπιβίωσης, ἡ ὁποία τούς παρέδωσε γιά ἐκμετάλλευση σέ συμμορία τυχοδιωκτῶν πού δέ γνώριζαν τί ἔκαναν...(δηλαδή Πανθρησκεία)
Πρωτόκολλο Δέκατο Ἕκτο: Γιά τό σκοπό νά καταστρέψουμε κάθε ξένη γιά μᾶς συγκεντρωτική δύναμη, θά καταργήσουμε τά Πανεπιστήμια, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν τόν πρῶτο σταθμό τοῦ συγκεντρωτισμοῦ, καί θά ἱδρύσουμε καινούργια μέ νέα μορφή.
Ἡ κακή γνώση πού οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουν γιά τά πολιτικά ζητήματα δημιουργεῖ οὐτοπιστές καί κακούς πολίτες. Μπορεῖτε καί μόνοι σας νά καταλάβετε σέ ποιά κατάσταση ἔφερε τούς Χριστιανούς ἡ γενική μόρφωσή τους.
Ἀναγκασθήκαμε νά εἰσαγάγουμε στή μόρφωσή τους ὅλες τίς ἀρχές πού τόσο καλά ἐξασθένησαν τήν κοινωνική τους τάξη. Ὅταν θά βρισκόμαστε ὅμως στήν ἐξουσία, θ' ἀποκλείσουμε ἀπό τήν ἐκπαίδευση ὁτιδήποτε μπορεῖ νά προκαλέσει ἀναταραχές καί ἀπό τή νεολαία θά δημιουργήσουμε παιδιά πού θά ὑπακούουν στούς Νόμους καί θ' ἀγαποῦν τόν κυβερνήτη τους σάν ἕνα στήριγμα καί ἐλπίδα εἰρήνης καί εὐτυχίας.
Θά διαγράψουμε ἀπό τή μνήμη τῶν ἀνθρώπων ὅλα τά δυσάρεστα σέ μᾶς γεγονότα τῶν περασμένων αἰώνων, διατηρώντας ἀπ' αὐτά μόνο ἐκεῖνα πού ζωγραφίζουν τά σφάλματα τῶν Χριστιανικῶν Κυβερνήσεων.
Θά καταργήσουμε κάθε ἐλεύθερη μόρφωση.
Τό σύστημα τῆς κατάπνιξης τῆς σκέψης μπῆκε ἤδη σέ ἐφαρμογή μέ τή μέθοδο πού ὀνομάστηκε "διδασκαλία μέ εἰκόνες" καί πού θά μεταβάλλει τούς Χριστιανούς σέ ὑπάκουα ζῶα πού δέ θά σκέπτονται καί θ' ἀναμένουν τήν παράσταση τῶν πραγμάτων μέ εἰκόνες, γιά νά τ' ἀντιληφθοῦν...
Εἶναι κάτι πού ἔχει ἤδη πραγματοποιηθεῖ μέ τή μέθοδο της τηλεόρασης. Ὅσο γιά τήν κατάργηση τῆς γνώσης ἡ Ἱστορία προσπαθοῦν νά ξαναγραφτεῖ,τά βιβλία νά καταργηθούν (ἠλεκτρονική ἐκπαίδευση), καί λόγω Μνημονίου(;) να κλείσουν πανεπιστήμια καί νά μή μποροῦν οἱ νέοι νά πληρώνουν δίδακτρα, κάτι πού θά γίνει καί ἀλλοῦ ἀφοῦ ἐμεῖς εἴμαστε τό πείραμα.
Πρωτόκολλο Εἰκοστό Πρῶτο: Ἐπωφεληθήκαμε τή διαφθορά τῶν διοικητῶν καί τήν ἀμέλεια τῶν κυβερνητῶν, γιά νά εἰσπράξουμε ποσά διπλάσια, τριπλάσια καί ἀκόμη μεγαλύτερα, δανείζοντας στίς κυβερνήσεις τῶν Χριστιανῶν χρῆμα πού δέν ἦταν καθόλου ἀναγκαῖο στό Κράτος.Θά καταργήσουμε ἐπίσης ὅλα τά χρηματιστήρια, γιατί δέν ἐπιτρέπουμε νά κλονιστεῖ τό γόητρο τῆς δυνάμεώς μας μέ τήν αὐξομείωση τῶν τιμῶν τῶν ἀξιῶν μας.
Σᾶς θύμισε κάτι αὐτό μέ τόν περιττό δανεισμό;
Πρωτόκολλο Δέκατο: Ἐπαναλαμβάνω σήμερα ὅ,τι ἤδη εἶπα, καί παρακαλῶ νά τό θυμηθεῖτε, ὅτι δηλαδή ἀσφαλῶς οἱ Κυβερνήσεις καί οἱ λαοί δέ βλέπουν παρά μόνο τήν ἐξωτερική ἐπιφάνεια τῶν πραγμάτων. Καί πῶς θά μποροῦσαν νά διερευνήσουν τήν ἐσωτερική σημασία τους, ἀφοῦ οἱ ἀντιπρόσωποί τους δέ σκέφτονται τίποτε ἄλλο παρά νά διασκεδάζουν;
Ὅταν θά πραγματοποιεῖται τό πραξικόπημά μας, θά ποῦμε στίς λαϊκές μάζες "ὅλα πήγαιναν ἀπελπιστικά, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὑπέφεραν πάνω ἀπό τίς δυνάμεις τους. Συντρίβουμε λοιπόν καί ἀφανίζουμε τά αἴτια τῆς δυστυχίας σας, δηλ. τίς ἐθνότητες, τά σύνορα, τά διάφορα νομίσματα.
Ἀναμφίβολά σας ἀφήνουμε ἐλεύθερους νά μᾶς δηλώσετε ὑπακοή. Μπορεῖτε ὅμως μέ πλήρη ἐπίγνωση καί δικαιολογημένα νά τό κάνετε αὐτό προτοῦ νά δοκιμάσετε αὐτό ποῦ θά σᾶς προσφέρουμε;" Τότε οἱ λαοί συνεπαρμένοι θά μᾶς σηκώσουν θριαμβευτικά κυριευόμενοι ἀπό ἐνθουσιώδεις ἐλπίδες καί πεποιθήσεις.
Ἀπό τότε πού ἔχουμε εἰσαγάγει στόν ὀργανισμό τοῦ Κράτους τό δηλητήριο τῆς φιλελευθερίας, ὅλη ἡ πολιτική τοῦ σύσταση ἔχει μεταβληθεῖ! Τά Κράτη πάσχουν ἀπό θανάσιμη ἀσθένεια: τήν ἀποσύνθεση τοῦ αἵματος. Δέ μένει πιά παρά νά περιμένουμε τό τέλος τῆς ἀγωνίας τους.
Ἀπό τή φιλελευθερία γεννήθηκαν οἱ συνταγματικές Κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες ἀντικατέστησαν γιά τούς Χριστιανούς τήν σωτήρια μοναρχία, καί τό Σύνταγμα, ὅπως ξέρετε καλά, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μία διδασκαλία διαφωνιῶν, διχονοιῶν, συζητήσεων, διχογνωμιῶν, ὀλέθριων προστριβῶν τῶν κομμάτων.
Στό προσεχές μέλλον θά δημιουργήσουμε τήν εὐθύνη τῶν προέδρων. Τότε θά διαπράξουμε τά γεγονότα χωρίς νά στενοχωρηθοῦμε γιά ὅσα ἐνδιαφέρεται τό ἀπρόσωπο δημιούργημά μας καί θά δώσει λόγο, τί μᾶς ἐνδιαφέρει ἄν οἱ τάξεις ἐκείνων ποῦ ἀποβλέπουν στήν ἐξουσία γίνονται ἀραιότερες, ἄν λόγω ἔλλειψης προέδρων συμβαίνουν ἀναταραχές ἱκανές νά παραλύσουν τήν χώρα;
Γιά νά πετύχουμε τό ἀποτέλεσμα αὐτό, θά συντελέσουμε στήν ἐκλογή προέδρων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν στό παρελθόν τούς κρυμμένη κάποια ἠθική πληγή, κάποιον "Παναμά". Ὁ φόβος τῶν ἀποκαλύψεων, ἡ ἐπιθυμία πού χαρακτηρίζει κάθε ἄνθρωπο πού ἀνέβηκε στήν ἐξουσία νά διατηρήσει τά προνόμιά του, τίς ὠφέλειες καί τίς τιμές, οἱ ὁποῖες ἀνήκουν στή θέση του, θά καταστήσουν τούς Προέδρους τυφλούς ἐκτελεστές τῶν διαταγῶν μας.
Ἡ Βουλή θά καλύψει, θά ὑπερασπίσει, θά ἐκλέξει τούς Προέδρους, ἀλλά ἐμεῖς θά τῆς ἀποσύρουμε τό δικαίωμα νά προτείνει νόμους ἤ νά τούς μεταβάλλει. Τό δικαίωμα αὐτό θά ἀπονεμηθεῖ στόν ὑπεύθυνο Πρόεδρο, ὁ ὁποῖος θά εἶναι ἕνα παιχνιδάκι μέσα στά χέρια μας. Ἔτσι θά προχωρήσουμε στήν κατάργηση κάθε συνταγματικότητας, ὅταν θά ἔχει ἔλθει ὁ χρόνος νά συγκεντρώσουμε ὅλες τίς κυβερνήσεις κάτω ἀπό τή Μοναρχία μας.
Ἡ ἀναγνώριση τῆς Μοναρχίας μᾶς μπορεῖ πιθανόν νά ἐπέλθει πρίν τήν κατάργηση τοῦ Συντάγματος, ἄν οἱ λαοί, ἀγανακτισμένοι ἀπό τίς ταραχές καί τήν ἀνικανότητα τῶν κυβερνητῶν τους, ἀναφωνήσουν: "Διῶξτε τους καί δῶστε μᾶς γενικό βασιλιά πού νά μπορεῖ νά μᾶς ἑνώσει καί νά καταστρέψει τά αἴτια τῶν διαφωνιῶν μας, τά σύνορα τῶν ἐθνῶν, τίς θρησκεῖες, τούς ὑπολογισμούς τῶν Κρατῶν. Βασιλιά πού νά μᾶς ἐξασφαλίσει τήν εἰρήνη καί τήν ἀνάκαμψη, τίς ὁποῖες δέ μποροῦμε νά ἀπολαύσουμε μέ τούς κυβερνῆτες μας καί τούς ἀντιπροσώπους μας".
Πρέπει νά διαταράζουμε διαρκῶς σέ ὅλες τίς χῶρες τίς σχέσεις τοῦ λαοῦ καί τῆς κυβερνήσεως, νά κουράζουμε ὅλο τόν κόσμο μέ τό χωρισμό, τήν ἔχθρα, τό μίσος καί μέ τό μαρτύριο τῆς πείνας, τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν ἀσθενειῶν, τῆς ἀθλιότητας, γιά νά μή βλέπουν ἔτσι οἱ Χριστιανοί ἄλλη σωτηρία παρά τήν προσφυγή στήν πλήρη καί ὁλοκληρωτική ἡγεμονία μας.
Στόχος λοιπόν ἡ Παγκόσμια Κυβέρνηση, καί ἀκούγοντας ἀπό τό στόμα τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ Γ.Παπανδρέου ὅτι we need global governance μᾶς διακατέχει μία ἀνησυχία. Ἀκούγοντας περί "ὑπερπροέδρου" στήν Ε.Ἐ μᾶς δημιουργεῖ κακούς συνειρμούς. Καί ἀκούγοντας γιά συντονισμένες ταραχές σέ ὅλο τόν κόσμο νομίζουμε ὅτι αὐτό ἤδη γίνεται.

1 σχόλιο:

  1. Μπααα!!!Σύμπτωση ειναι καλέ.Αμέσως να κατηγορήσετε τον Γιωργάκη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.