27 Φεβ 2012

Ὄχι στήν ἐθνική κατάθλιψη

Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος  Χολέβας, Πολιτικός Ἐπιστήμων
Γύρω μας βλέπουμε πρόσωπα σκυθρωπά. Τό ἄγχος καταλαμβάνει τούς Ἕλληνες καί εἶναι ἔκδηλη ἡ ἀγωνία γιά τό μέλλον. Οἱ δημοσκοπήσεις καί οἱ ἔρευνες τῶν εἰδικῶν Ἰνστιτούτων καταγράφουν μία ἐντεινόμενη καί διευρυνόμενη τάση ἐθνικῆς κατάθλιψης. Στό μετρό ἀκούω συνεχῶς καί περισσότερους ανθρωπους νά παραμιλοῦν. Στούς δρόμους βλέπουμε ἑκατοντάδες ἀνθρώπους νά ψάχνουν φαγητό στούς κάδους ἀπορριμμάτων. Ὁ καθένας μᾶς ἐρωτᾶ τόν ἄλλο τί ξέρει, τί ἀκούει, τί προβλέπει γιά τά οἰκονομικά προβλήματα...
Σύγχυση ἐπικρατεῖ σέ ὅσους ἀκοῦν καί διαβάζουν τά ΜΜΕ. Κάθε ἀναλυτῆς ἔχει τή δική του γραμμή καί ἄποψη πού διαφωνεῖ μέ τίς ἀπόψεις καί προβλέψεις τῶν ἄλλων. Εἰκόνες καί καταστάσεις ἀσυνήθιστες εἰδικά γιά ὅσους γεννήθηκαν μετά τό 1950 καί ἔζησαν σέ περιόδους σχετικῆς ἀνάπτυξης καί εὐμάρειας.  Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι τό στοίχημα τοῦ τόπου καί τοῦ λαοῦ μας θά κερδηθεῖ πρῶτα στόν ψυχολογικό τομέα. Ἄν ἀφήσουμε τήν ἀπαισιοδοξία νά μᾶς καταλάβει δέν θά μπορέσουμε νά δοῦμε ψύχραιμα τό μέλλον. Ἡ ἀρχή πρέπει νά γίνει ἀπό τούς πολιτικούς. Νά ἐξηγήσουν ξεκάθαρα στό λαό τί...

 συμφωνίες ὑπογράφουμε, τί ὑποχρεώσεις ἀναλαμβάνουμε, γιατί εἶναι ἀπαραίτητο νά γίνουν ὅλα αὐτά. Νά ἀπαντηθοῦν τά ἐρωτήματα τῶν πολιτῶν πού ἀγωνιοῦν ἄν θά ἐπιστρέψουμε στή δραχμή καί ἄν θά χαθοῦν οἱ οἰκονομίες τους, τίς ὁποῖες μέ κόπο μάζεψαν. Λαός πού πιστεύει ὅτι εἶναι παραπληροφορημένος, ἀνενημέρωτος καί ὅτι σκοπίμως τόν κρατοῦν στό σκοτάδι δέν ἔχει τή διάθεση γιά θυσίες καί γιά ἐπίδειξη κατανόησης.
Θά εἶναι χρήσιμο νά πιεσθοῦν μέ κάθε τρόπο οἱ Δημόσιες Ὑπηρεσίες, οἱ ΔΕΚΟ καί οἱ Τράπεζες νά ἐλαφρύνουν τή σκληρή πολιτική πού ἀκολουθοῦν καί νά ἄρουν ἤ νά ἀποσύρουν προσωρινά τά ἄδικα μέτρα καί τά ἀφόρητα βάρη. Η ΔΕΗ πρέπει νά παύσει νά κόβει τό ρεῦμα σέ ὅσους δέν πληρώνουν τό χαράτσι τῶν ἀκινήτων μαζί μέ τόν λογαριασμό τοῦ ρεύματος καί τά Ἀνώτατα Δικαστήριά μας πρέπει νά ἐπιταχύνουν τή σχετική ἀπόφασή τους μετά ἀπό τίς προσφυγές πού ἔχουν ὑποβληθεῖ. Οἱ Τράπεζες πρέπει νά τό καταλάβουν μόνες τους ἤ ἄν δέν τό καταλάβουν νά πιεσθοῦν γιά νά τό κάνουν καί νά δώσουν μεγαλύτερη περίοδο χάριτος ἤ ἄν δεχθοῦν ἀπομείωση τῶν ποσῶν τά ὁποία τούς χρωστοῦν οἱ δανειστές. Εἶναι πάρα πολλά τά νοικοκυριά πού ἀδυνατοῦν νά ξεπληρώσουν τά δάνεια πού πῆραν γιά συγκεκριμένες ὑπαρκτές ἀνάγκες. Ἄς μήν στείλουν οἱ Τραπεζίτες αὐτούς τούς ἀνθρώπους στήν ἀπόγνωση καί σέ πιθανές αὐτοκτονίες. Ἡ ἐπίδειξη ἀνθρωπιᾶς καί ἐπιεικείας θά κάνει καλό στήν κοινωνική συνοχή ἀλλά θά βελτιώσει τήν κοινωνική εἰκόνα τῶν Τραπεζῶν. Ἄν δέν κάνουν μόνες τους οἱ Τράπεζες τέτοιες φιλάνθρωπες ρυθμίσεις κινδυνεύουν νά ὑποχρεωθοῦν ἀπό κάποια δικαστική ἀπόφαση ἤ ἀπό σχετική νομοθεσία. Καλύτερα νά λάβουν ἀπό μόνες τους τήν πρωτοβουλία.
Τά ΜΜΕ ἄς εἶναι πιό προσεκτικά στόν τρόπο μεταδόσεως πληροφοριῶν καί προβλέψεων. Ἡ τρομολαγνεία καί ἡ συνεχής ροή ἀπαισιοδόξων μηνυμάτων μπορεῖ προσωρινά νά φέρει τηλεθέαση, ἀλλά τελικά βλάπτει τό κοινωνικό σύνολο καί τό μέλλον τῆς χώρας. Μέ ἀνθρώπους χωρίς ἐλπίδα καί προοπτική ἤ μέ ἀνθρώπους εὐρισκομένους σέ πλήρη σύγχυση καμία οἰκονομική ἀνάπτυξη καί ἀνάκαμψη δέν εἶναι ἐφικτή. Οἱ ἰδιοκτῆτες τῶν ΜΜΕ ἔχουν συμφέρον νά καλλιεργηθεῖ ἡ κατάλληλη ψυχολογία γιά καλύτερες ἡμέρες στό οἰκονομικό καί κοινωνικό πεδίο. Διότι ἄν ἀρχίσει νά λειτουργεῖ ἡ ἀγορά τότε θά ὑπάρξουν καί περισσότερες διαφημίσεις, ἀπό τίς ὁποῖες συντηροῦνται τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως.
Ἡ Παιδεία ἑτοιμάζει τά παιδιά μας ὄχι μόνο γιά νά βροῦν ἕνα ἐπάγγελμα , ἀλλά καί γιά νά ἔχουν πλούσιο ψυχικό κόσμο καί νά γίνουν χρήσιμοι ἄνδρες καί γυναῖκες στήν κοινωνία. Τά βιβλία, τά προγράμματα , τά μηνύματα πρέπει νά γίνουν περισσότερο ἐλπιδοφόρα καί νά καλλιεργοῦν στούς νέους τήν ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο αὔριο. Ἡ Νεοελληνική Λογοτεχνία νά γίνει τό μάθημα ἀπ’ ὅπου θά ἐφοδιασθοῦν τά Ἑλληνόπουλα μέ ὄμορφες εἰκόνες στό μυαλό τους γιά νά καταπολεμήσουν τή γενικευμένη μιζέρια. Γί αὐτό χρειάζεται νά ἀποβληθοῦν τά μελαγχολικά κείμενα τά ὁποῖα δυστυχῶς εἶναι πολλά σέ ὅλες τίς βαθμίδες. Δῶστε στά παιδιά μας τούς μεγάλους λογοτέχνες πού ὕμνησαν τό φῶς τῆς Ἑλλάδος, τήν χριστιανική μας πίστη, τήν λεβεντιά καί τό φιλότιμο πού ἐπιδεικνύουν οἱ Ἕλληνες στά δύσκολα καί τήν παραδοσιακή ἀλληλεγγύη πρός τόν συνάνθρωπο. Ἡ Ἱστορία νά ἀξιοποιηθεῖ γιά νά νιώσουμε ὑπερήφανοι γιά τή συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Γιά νά διδαχθοῦν τά Ἑλληνόπουλα ὅτι περάσαμε καί ἀπό δυσκολοτέρες περιόδους καί παρά ταῦτα ἐπιβιώσαμε. Τά Θρησκευτικά νά ἀναβαπτισθοῦν στήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική κληρονομιά, ἡ ὁποία μᾶς θυμίζει ὅτι πάντα μετά τή Σταύρωση ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση. Ὅλα τά μαθήματα νά γίνουν ἀφορμή γιά ἠθική καί πνευματική ἀνάταση. Γιά νά μπορέσει ἡ νέα γενιά νά διορθώσει τά λάθη τῆς δικῆς μας γενιᾶς, αὐτά πού ὁδήγησαν στήν κρίση.
Ἄς προσπαθήσει ὁ καθένας μας νά φανεῖ πιό δυνατός καί νά μεταδώσει μία σταγόνα ἐλπίδας στούς διπλανούς του. Εἴμαστε Ἕλληνες. Δικαιούμαστε νά παίρνουμε δύναμη ἀπό τό παρελθόν μας καί νά σχεδιάζουμε ἕνα καλύτερο μέλλον. Διότι μᾶς ἀξίζει. Εἴμαστε Ἕλληνες καί ἔχουμε μία τεράστια πνευματική κληρονομά καί τόν θησαυρό τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης, ὥστε νά μήν γαντζωνόμαστε μόνο στά ὑλικά. Ἔχουμε στά γονίδιά μας τήν ὑπομονή καί τήν ἐπιμονή. Καί θά τά καταφέρουμε!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.