30 Νοε 2010

Γόρτυνος Ἱερεμίας "Θέλουν νὰ μᾶς κάνουν σιγὰ -σιγὰ πολίτες σὲ ἕνα νέο παγκόσμιο κράτος"Τοὺς προβληματισμούς του γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἐκφράζει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ μεγαλουπόλεως κ. Ἱερεμίας Φούντας, τονίζοντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι «σὲ θέματα ποὺ φαίνονται ὡς σημεῖα τῶν καιρῶν πρέπει νὰ ἔχεις φωτισμένο νοῦ, πρέπει νὰ εἶσαι προφήτης»

«Ἐγὼ προφήτης δὲν εἶμαι, ἀλλὰ μελετῶ τὰ βιβλία τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ ἐπιθυμῶ νὰ ὁμιλῶ καὶ νὰ ζῶ μὲ βάση τὴν φωτισμένη διδασκαλία τους. Ἔτσι θὰ γράψω μερικὲς σκέψεις γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς δώσουν, καὶ παρακαλῶ νὰ τὶς ἀκούσετε», συνεχίζει ὁ κ. Ἱερεμίας.

Οἱ σκέψεις τοῦ Μητροπολίτη Γόρτυνος ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Τὸ σημερινό μου κήρυγμα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, δὲν θὰ εἶναι συνέχεια τῶν μαθημάτων γιὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη μας, ἀλλὰ θέλω νὰ σᾶς μιλήσω γιὰ ἕνα θέμα ποὺ ἀκούγεται πολὺ στὶς ἡμέρες μας. Θὰ σᾶς μιλήσω γιὰ τὴν λεγόμενη Κάρτα τοῦ Πολίτη.

Ὅμως, διστάζω, γιατί, γιὰ νὰ μιλήσει κανεὶς σωστὰ σὲ θέματα ποὺ φαίνονται ὡς σημεῖα τῶν καιρῶν, πρέπει νὰ ἔχει φωτισμένο νοῦ, πρέπει νὰ εἶναι προφήτης. Οἱ προφῆτες, ἀγαπητοί μου, λέγονταν «ὀρῶντες», γιατί, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶχαν, ἔβλεπαν σωστὰ τὴν κρίση τῆς ἐποχῆς τους καὶ ἔδιναν τὸ κατάλληλο φάρμακο γιὰ τὴν θεραπεία της. Ἐγὼ προφήτης δὲν εἶμαι, ἀλλὰ μελετῶ τὰ βιβλία τῶν ἁγίων προφητῶν καὶ ἐπιθυμῶ νὰ ὁμιλῶ καὶ νὰ ζῶ μὲ βάση τὴν φωτισμένη διδασκαλία τους. Ἔτσι θὰ γράψω μερικὲς σκέψεις γιὰ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου, ποὺ θέλουν νὰ μᾶς δώσουν, καὶ παρακαλῶ νὰ τὶς ἀκούσετε.

1. Κατὰ πρῶτον θὰ πῶ αὐτὸ τὸ βασικό: Ἂν τὸ νὰ πάρουμε τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀρνούμαστε τὸν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τότε τὸ λέμε καθαρὰ καὶ τὸ φωνάζουμε δυνατά: Ὄχι δὲν θὰ τὴν πάρουμε! Ἂν δηλαδὴ μᾶς ποῦν: «Ἀρνήσου τὸν....

 Χριστὸ καὶ θὰ σοὺ δώσω τὴν Κάρτα, γιὰ νὰ μπορεῖς ἔτσι νὰ παίρνεις τὸν μισθό σου καὶ νὰ ἐξυπηρετεῖσαι καὶ ἐσὺ καὶ ἡ οἰκογένειά σου σὲ ὅλες τὶς ὑπηρεσίες», τότε ἐμεῖς θὰ ἀπαντήσουμε: «Βάλτε μου τὸ μαχαίρι στὸν λαιμό, βάλτε βαθιὰ τὸ μαχαίρι, τὴν Κάρτα πού μου λέτε, ὄχι δὲν τὴν παίρνω. Δέχομαι καὶ ἐγὼ καὶ ἡ οἰκογένειά μου νὰ πεθάνουμε γυμνοὶ καὶ νηστικοὶ στὸ στρῶμα, ἀλλὰ τὸν Χριστό μου, ὄχι δὲν Τὸν ἀρνοῦμαι»!

2. Δὲν φαίνεται ὅμως, χριστιανοί μου, φανερὰ τουλάχιστον, δὲν φαίνεται λέγω ὅτι τὸ νὰ πάρουμε τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου σημαίνει ὅτι θὰ ἀρνηθοῦμε τὴν πίστη μας. Μᾶς τὴν προσφέρουν, ὅπως μᾶς λέγουν, σὰν ἕνα εἶδος ταυτότητος, στὴν ὁποία θὰ ἐνσωματωθοῦν ὅλα τὰ στοιχεῖα μας: Ἐκλογικὸς ἀριθμός, διαβατήριο, δίπλωμα ὁδήγησης, ὅλα – ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση μὲ τὴν ὑγεία μας, ὥστε ὁ πολίτης, μᾶς λέγουν, νὰ ἐξυπηρετεῖται σὲ ὅλες τὶς ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου. Μὲ αὐτὴν τὴν ἁπλὴ ἔννοια καὶ χωρὶς νὰ μᾶς θέτουν θέμα πίστεως, σὰν χριστιανοί, δὲν ἔχουμε πρόβλημα νὰ πάρουμε τὴν Κάρτα.

3. Ὅμως ἔχουμε μάτια καὶ βλέπουμε καὶ λογικὴ καὶ σκεπτόμαστε καὶ νοοῦμε τί δὲν εἶναι τόσο ἁπλὰ τὰ πράγματα μὲ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου· γί? αὐτὸ καὶ δικαιολογημένα προκαλοῦνται τόσες ἀντιδράσεις τῶν χριστιανῶν μας, ἀλλὰ καὶ ὅλων γενικὰ τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμη καὶ αὐτῶν τῶν ἀδιαφόρων θρησκευτικά.

(α) Ἀκοῦμε ὅτι μὲ αὐτὴ τὴν Κάρτα θὰ δυναστεύεται ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, γιατί μὲ τὸ μικροτσὶπ ποὺ θὰ ὑπάρχει σ? αὐτὴ θὰ γίνονται γνωστὰ στὸν καθένα ὅλα τὰ προσωπικὰ δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμη δέ, μὲ τὴν τοποθέτηση ἀργότερα ἑνὸς μικροτσὶπ στὸ χέρι μας, θὰ ἐλέγχεται καὶ ἡ ψυχικὴ κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου.

Αὐτὸ κανεὶς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, καὶ ἀκόμη ἰδιαίτερα ἐμεῖς οἱ Πελοποννήσιοι, ποὺ κάναμε λεβέντικους ἀγῶνες γιὰ τὴν λευτεριά, ἐμεῖς ἰδιαίτερα, λέγω, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀνεχθοῦμε μία τέτοια καταδυνάστευση τῆς ψυχῆς μας, γιὰ ἐξυπηρέτηση τάχα. Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα δῶρα τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡ ἐλευθερία, τὸ «αὐτεξούσιο» ποὺ λέμε θεολογικά, τὸ ὁποῖο σεβάστηκε καὶ Αὐτὸς ὁ Θεός.

Γιατί, ἐνῶ μποροῦσε ὁ Θεὸς νὰ ἀναγκάσει τὸν ἄνθρωπο νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολές Του, ὅμως τὸν ἄφησε ἐλεύθερο, νὰ ἐνεργήσει κατὰ τὴν ἐπιθυμία του. Τόσα καὶ τόσα γράφουν οἱ ἅγιοι Πατέρες γιὰ τὸ αὐτεξούσιό του ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖο ὅμως ἔρχεται τώρα νὰ μᾶς τὸ τσαλαπατήσει ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου.

Καὶ ὅπως τὰ λέγουν οἱ εἰδικοί, ἡ δικτατορία τῆς Κάρτας θὰ προχωρήσει ἀκόμη περισσότερο: Θὰ θέλει νὰ μᾶς κάνει ἕνα εἶδος ρομπότ, γιατί τὸ μικροτσὶπ τῆς Κάρτας, ὅταν ἀργότερα τὸ ἐμφυτεύσουν στὸ χέρι μας, αὐτὸ θὰ ἐπηρεάζει τὴν ψυχική μας διάθεση καὶ θὰ ἀλλοιώνει τὸν ψυχικό μας κόσμο.

Δηλαδή, ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου θὰ γίνει ὁ ἐξευτελισμὸς τῆς προσωπικότητός μας καὶ θὰ μᾶς ὑποδουλώσει στὴν πιὸ σκληρὴ δικτατορία. Ἐμεῖς ποῦ δὲν ἀνεχθήκαμε τὴν Τουρκιά, πῶς τώρα θὰ ἀνεχθοῦμε αὐτὴν τὴν σκληρότερη σκλαβιά;

Ἐὰν ἔτσι ἔχει τὸ πράγμα, καὶ ἔτσι ἔχει, ὅπως μᾶς τὸ λέγουν οἱ εἰδικοί, γί? αὐτὸν τὸν λόγο, ὄχι δὲν πρέπει νὰ πάρουμε τὴν Κάρτα. Θέλουμε ὅμως, ὄχι μόνο ἐμεῖς ἡ Ἐκκλησία, ἀλλὰ καὶ ἡ Πολιτεία, ποὺ λέει ὅτι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ πολίτη, νὰ ἀντιδράσει στὴν καταδυνάστευση αὐτὴ τῆς ἐλευθερίας μας, ποὺ θὰ μᾶς φέρει ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη.

(β) Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἄλλος λόγος, ἀκόμη ἰσχυρότερος γιὰ ?μᾶς τοὺς χριστιανούς, ποὺ μᾶς κάνει νὰ ἀποκρούομε καὶ νὰ ἀποστρεφόμαστε αὐτὴν τὴν Κάρτα: Μᾶς λέγουν ὅτι ὁ κωδικὸς ἀριθμὸς τοῦ μικροτσὶπ τῆς Κάρτας θὰ εἶναι ὁ 666.

Ποῦ τὸν βρῆκαν ἐπὶ τέλους αὐτὸν τὸν ἀριθμό; Κάτι κρύβεται ἐδῶ!... Ἐμεῖς, ποὺ διαβάζουμε τὴν Ἁγία Γραφή, ξέρουμε, ὅπως μᾶς λέγει ἡ Ἀποκάλυψη, ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι ὁ ἀριθμὸς τοῦ Ἀντιχρίστου (βλ. Ἄπ. 13,18).

Εἶναι δύσκολος στὴν ἑρμηνεία τοῦ ὁ ἀριθμὸς αὐτός. Γενικὰ μὲ αὐτὸν χαρακτηρίζεται τὸ κράτος τοῦ Ἀντιχρίστου, τὸ ὁποῖο θὰ εἶναι ἕνα χάος. Αὐτὸ τὸ χάος ἐκφράζει ὁ ἀριθμὸς 666.

Πραγματικὰ εἶναι ἕνας μυστηριώδης ἀριθμός. Ἀποτελεῖται ἀπὸ τρία 6· τὸ τετράγωνό του 6 εἶναι 36· ἂν προσθέσουμε ὅλους τους ἀριθμοὺς ἀπὸ τὸ 1 μέχρι τὸ 36 λαμβάνουμε ἄθροισμα 666.

Ποιὰ ἑρμηνεία ἔχει ὁ ἀριθμὸς αὐτός; Καὶ ξένοι ἀκόμη ἑρμηνευτὲς (γιὰ παράδειγμα ὁ Henry) εἶπαν ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἐκφράζει τὸν ἀριθμὸ τῶν πλανῶν καὶ τῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ, ἡ ἄλλοι εἶπαν, ὅτι εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐτῶν τοῦ Παπισμοῦ ἀπὸ τὴν ἐμφάνισή του μέχρι τὴν πτώση του.

Γενικὰ ὅμως ἐπικρατεῖ ἡ ἑρμηνεία ποὺ εἴπαμε, ὅτι ὁ ἀριθμὸς 666 ἐκφράζει τὸ χάος τοῦ κράτους τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐμεῖς λοιπὸν ποὺ γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἀριθμὸς 666 εἶναι ὁ ἀριθμὸς τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῶν ὑπηκόων του, ὄχι δὲν θέλουμε στὴν ταυτότητά μας, στὴν κάρτα μας, νὰ ἔχουμε τέτοιο ἀριθμό. Βέβαια δὲν εἴμαστε θρησκόληπτοι γιὰ νὰ νομίζουμε ὅτι, ἂν μᾶς γράψει κανεὶς στὴν πλάτη μας ἡ ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι μας τὸν ἀριθμὸ αὐτό, πάει χαθήκαμε καὶ γίναμε τοῦ Ἀντιχρίστου, χωρὶς νὰ τὸ θέλουμε.

Ἀλλὰ πῶς νὰ τὸ πῶ; Ὄχι δὲν θέλουμε τὸν ἀριθμὸ αὐτὸ στὴν Κάρτα μας, ποὺ θὰ τὴν κάνουν ταυτότητά μας. Δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἐπιβάλουν ἔτσι θελικὰ στὸ προσωπικό μας δελτίο ἕναν ἀριθμὸ ποὺ θέλουν αὐτοί, ποὺ εἶναι γιὰ ?μᾶς τοὺς πιστοὺς δυσώνυμος ἀριθμός.

Ἀλλά, μὲ τὸ νὰ ἐπιμένουν, ἀπὸ προηγούμενα ἔτη ἤδη, νὰ μᾶς βάλουν στὸ προσωπικό μας δελτίο τὸν ἀριθμὸ τοῦ Ἀντιχρίστου, ὑποψιαζόμαστε ποιὸ εἶναι τὸ σχέδιό τους: Θέλουν σιγὰ-σιγὰ νὰ μᾶς εἰσαγάγουν καὶ νὰ μᾶς κάνουν πολίτες σὲ ἕνα νέο κράτος, παγκόσμιο κράτος, τὸ κράτος μίας ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ νὰ ἀποχρωματιστοῦμε ἔτσι σὰν Ἕλληνες καὶ σὰν Χριστιανοί.

Καὶ γί? αὐτὸν λοιπὸν τὸν λόγο ἀκόμη, τὸ ὅτι δηλαδὴ ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου θὰ ἔχει ὡς κωδικὸ τὸν ἀριθμὸ τοῦ Ἀντιχρίστου, ὄχι δὲν θέλουμε νὰ τὴν πάρουμε!

(γ) Τὸ ὅτι, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου θὰ φέρει τὸν ἀριθμὸ 666 καὶ τὸ ἄλλο ποὺ εἴπαμε ὅτι θὰ ἐλέγχει τὴν ζωή μας καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν ψυχικό μας κόσμο, αὐτά, λέγω, μᾶς κάνουν νὰ συνδέσουμε τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου μὲ τὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου, γιὰ τὸ ὁποῖο γράφει ἡ Ἀποκάλυψη.

Ἡ Ἀποκάλυψη, ὅπως λέγουν οἱ ἑρμηνευτές της, ἑρμηνεύεται «κυκλικῶς». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Ἀποκάλυψη κατὰ ἕνα μικρὸ κύκλο πραγματοποιεῖται σὲ κάθε ἐποχή. Καὶ στὰ τέλη τῶν αἰώνων, σὲ ἕνα εὐρύ, στὸν τελευταῖο κύκλο, θὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ γεγονότα ἀκριβῶς ὅπως τὰ γράφει ἡ Ἀποκάλυψη.

Ὥστε λοιπὸν καὶ στὴν σημερινή μας ἐποχὴ ζοῦμε τὴν Ἀποκάλυψη. Καὶ στὴν σημερινή μας ἐποχὴ ὁ Ἀντίχριστος ἔχει τὸν πρόδρομό του καὶ τὸ προδρομικό του σημεῖο. Πρὶν δηλαδὴ ἀπὸ τὸ πραγματικὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου στὸ μέτωπο καὶ στὴν χείρα, γιὰ τὸ ὁποῖο γράφει ἡ Ἀποκάλυψη (13,16), ἡ ἀνθρωπότητα θὰ προετοιμαστεῖ καὶ θὰ δοκιμασθεῖ μὲ προηγούμενα χαράγματά του.

Καὶ σὰν τέτοιο προδρομικὸ χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου γιὰ τὴν ἐποχὴ μᾶς θεωροῦμε τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου, ἂν βέβαια ἀληθεύουν τὰ παραπάνω στοιχεῖα ποὺ φημολογοῦνται γί? αὐτήν:  Ὅτι δηλαδὴ αὐτὴ ἡ Κάρτα θὰ ἔχει τὸν ἀριθμὸ τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ θὰ προσβάλει τὸ αὐτεξούσιο, τὸ μέγα αὐτὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Ἂν ἔχουν ἔτσι τὰ πράγματα, βεβαίως δὲν πρέπει νὰ πάρουμε τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου!

4. Γιὰ νὰ μὴν πάθουμε, ἀδελφοί, τὴν ζημιὰ – ποὺ θὰ τὴν πάθουν πολλοὶ – καὶ παραπλανηθοῦμε ἀπὸ τὶς δολοπλοκίες τοῦ Σατανᾶ καὶ ἀπὸ τὰ προδρομικά του Ἀντιχρίστου χαράγματα, πρέπει νὰ ἀγωνιζόμαστε συνεχῶς γιὰ τὴν καλή μας πορεία πρὸς τὸν Θεό, τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Νὰ προσευχόμαστε καὶ νὰ ἀγαπᾶμε τὴν ἄσκηση, τὴν νηστεία δηλαδὴ καὶ τὴν ἁπλὴ καὶ ταπεινὴ ζωὴ καὶ ὄχι τὴν καλοπέραση. Γιατί οἱ σωστοὶ χριστιανοὶ δὲν εἶναι καλοπερασάκηδες, ἀλλὰ οὒν ἀσκητικά.

Νὰ ἐξομολογούμαστε, νὰ μελετοῦμε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ λαχταρᾶμε τὴν Θεία Λειτουργία μὲ τὸν γλυκὸ τῆς καρπό, τὴν Θεία Κοινωνία.  Ἔτσι, ἂν ὁ ἀγώνας μας καὶ ἡ χαρὰ μᾶς εἶναι τὸ νὰ ἀγαπᾶμε τὸν Χριστὸ καὶ νὰ ζοῦμε κατὰ τὸν ἅγιο Νόμο Του, δὲν θὰ ἀφήσει ἡ καλή μας Παναγία ἐμᾶς τὰ παιδιὰ Τῆς ἂς παραπλανηθοῦμε ἀπὸ τὸν Διάβολο καὶ νὰ σφραγισθοῦμε ἀπὸ τὰ χαράγματά του.

Ὁ χριστιανὸς ποὺ προσεύχεται καὶ κοινωνάει ἐνσυνείδητα καὶ  μὲ γλυκασμὸ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἔχει καθαρὸ νοῦ καὶ τὸν φωτίζει ὁ Θεὸς τί πρέπει νὰ πράξει. Μὴ φοβάστε, χριστιανοί μου, μὴ φοβάστε! Ναί! Δὲν θὰ μᾶς ἀφήσει, ξαναλέγω, ἡ Παναγία Δέσποινά μας νὰ πέσουμε στὴν πλάνη τοῦ ἐχθροῦ.

Τὸ καθημερινό μας ἀκούμπημα εἶναι ἡ προσευχὴ μᾶς σ? Αὐτήν: «Τὴν πάσαν ἐλπίδα μου εἰς Σὲ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξον μὲ ὑπὸ τὴν σκέπη Σου»!

5. Τέλος, ἔχω νὰ πῶ ὅτι σὰν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἔχουμε σωστὸ κκλησιολογικὸ φρόνημα. Στὸ θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου θὰ κάνουμε ὅ,τι μᾶς πεῖ ἡ Ἐκκλησία, σὰν Σύνοδος Ἱεραρχῶν.

Εἶναι ἀλήθεια ὅμως ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες πρέπει νὰ βοηθοῦμε τοὺς Χριστιανούς μας, διδάσκοντας σε αὐτοὺς τὴν ἰδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, νὰ βλέπουν σωστὰ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν καὶ νὰ τοὺς ἑτοιμάζουμε νὰ δίνουν μαρτυρία γιὰ τὴν πίστη τους καὶ μὲ μαρτύριο ἀκόμη. Σε αὐτὴν δὲ τὴν μαρτυρία καὶ τὸ μαρτύριο μπροστάρηδες πρέπει νὰ εἴμαστε ἐμεῖς οἱ Ἱεράρχες, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Κληρικοί, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές.
romfea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.