23 Φεβ 2015

22 Φεβρουαρίου 1821 ξεκινᾶ ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἀπό τόν Ἀλ. Ὑψηλάντη

Ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Αἰγαῖον της Λευκωσίας καὶ στὴ σειρὰ Κειμήλια, κυκλοφορεῖ τὸ βιβλίο «Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης. Μάχου Ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος»

Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ἀρχηγὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1792 καὶ ἦταν γιὸς τοῦ Κωνσταντίνου Ὑψηλάντη, καὶ τῆς Ἐλισάβετ τὸ γένος Βακαρέσκου, μίας ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες οἰκογένειες τῆς Ρουμανίας. Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης ἦταν γόνος εὔπορης καὶ ἰσχυρῆς οἰκογένειας τοῦ Βυζαντίου μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὰ Ὕψαλα τῆς Τραπεζούντας στὸν Πόντο. Ὁ ἱστορικός της Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης καὶ γραμματέας τοῦ Δημήτριου Ὑψηλάντη, ἀρχιστράτηγου καὶ ἀδελφός του ἀρχηγοῦ τῆς Ἐπανάστασης, Ἰωάννης Φιλήμονας ἀποτελεῖ σημαντικὴ πηγὴ γιὰ τὴν διαδρομὴ τῆς οἰκογένειας Ὑψηλάντη. Ὁ Φιλήμονας ἀναφέρει ὅτι ἡ οἰκογένεια Ὑψηλάντη μετὰ τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης κατέφυγε στὴν αὐλὴ τῶν Κομνηνῶν τῆς Τραπεζούντας, μαζὶ μὲ ἄλλες ἰσχυρὲς οἰκογένειες τῆς... αὐτοκρατορίας (οἰκογένεια Μουρούζη, κλπ).
Ὁ Κωνσταντῖνος Ὑψηλάντης, πατέρας τοῦ Ἀλέξανδρου, ὑπῆρξε μέγας διερμηνέας, καὶ μεταφραστὴς στρατιωτικῶν ἐγχειριδίων...
Ἡγεμόνας τῆς Μολδαβίας, ἦρθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς Ρώσους γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ ἑλληνικὰ συμφέροντα καὶ ὅταν τὸ 1806 πληροφορήθηκε ὅτι οἱ Ὀθωμανοὶ θὰ τὸ ἀποκεφάλιζαν κατέφυγε στὴ Ρωσία.
Ὁ Κωνσταντῖνος Ὑψηλάντης ἀπὸ τὸν πρῶτο γάμο του μὲ τὴ Ραλλοῦ Καλλιμάχη κόρη τοῦ ἡγεμόνα τῆς Μολδαβίας Ἰωάννη Καλλιμάχη ποὺ ἀποκεφαλίστηκε τὸ 1761, ἀπέκτησε μία κόρη τὴν Ἑλένη. Ἀπὸ τὸ δεύτερο γάμο του μὲ τὴν Ἐλισάβετ Βακαρέσκου, ἀπέκτησε τὸν Αἰκατερίνη καὶ Μαρία, καὶ τοὺς Νικόλαο, τὸ Δημήτριο, Γεώργιο, Γρηγόριο καὶ τὸν Ἀλέξανδρο.
Τὸ 1810 ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης κατατάχτηκε μὲ τὸ βαθμὸ τοῦ ἀνθυπίλαρχου στὸ σῶμα τῶν ἐφίππων σωματοφυλάκων τοῦ Τσάρου Ἀλέξανδρου Ἃ΄τῆς Ρωσίας. Διακρίθηκε στοὺς πολέμους κατὰ τοῦ Ναπολέοντα ὅπου στὴ μάχη τῆς Δρέσδης, (27 Αὐγούστου 1813), ἔχασε τὸ δεξί του χέρι. Τὸ 1814-1815 συμμετεῖχε ὡς μέλος τῆς ρωσικῆς ἀντιπροσωπείας στὸ Συνέδριο τῆς Βιέννης μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ ὑποστράτηγου.
Οἱ δημιουργοί της Φιλικῆς Ἐταιρίας καὶ οἱ πρῶτοι μυημένοι θεωροῦσαν τὸν Ὑψηλάντη ὡς σημαντικὴ προσωπικότητα γιὰ τὴν ἐπιτυχία τῆς μυστικῆς ὀργάνωσης, ἡ ὁποία εἶχε στόχο τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ὑπόδουλου ἑλληνικοῦ στοιχείου.
Μὲ τὴν ἀνάληψη τῆς ἀρχηγίας τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, περνάει τὸν ποταμὸ Προῦθο στὶς 22 Φεβρουαρίου 1821 καὶ ὑψώνει τὴ σημαία τῆς Ἐπανάστασης, στὸ Ἰάσιο τῆς Μολδοβλαχίας, στὶς 24 Φεβρουαρίου ἐκδίδοντας τὴν προκήρυξη τῆς Ἐπανάστασης μὲ τὸν τίτλο «Μάχου ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος».
Στὶς 17 Μαρτίου 1821 ὁ Ὑψηλάντης, ἔχοντας ὀργανώσει ἕνα γενικὸ σχέδιο γιὰ τὴν Ἐπανάσταση καθὼς καὶ σχέδιο καταστροφῆς τοῦ τουρκικοῦ στόλου στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑψώνει τὴ σημαία τῆς Ἐπανάστασης.
Ὁ Ἱερὸς Λόχος καταστράφηκε στὴ μάχη τοῦ Δραγατσανίου στὶς 7 Ἰουνίου 1821 καὶ ὁ Ὑψηλάντης μαζὶ μὲ ὑπολείμματα τοῦ στρατοῦ του, ὑποχώρησαν πρὸς τὰ αὐστριακὰ σύνορα. Οἱ συμμαχητὲς τοῦ Ὑψηλάντη Γεωργάκης Ὀλύμπιος καὶ Ἰωάννης Φαρμάκης θὰ δώσουν τὴν τελευταία μάχη στὴ Μονὴ Σέκου.
Ὁ Ὑψηλάντης παραδόθηκε στοὺς Αὐστριακούς, φυλακίστηκε γιὰ ἔξι χρόνια, ἀπελευθερώθηκε στὶς 24 Νοεμβρίου 1827, καὶ δύο μῆνες μετά, στὶς 19 Ἰανουαρίου 1828 πέθανε στὴ Βιέννη. Ἦταν μόλις 36 ἐτῶν.
Ὁ Ὑψηλάντης, ὅπως γράφει ὁ ἱστορικός της Ἐπανάστασης Σ. Τρικούπης, «εἶναι παράδειγμα πατριωτισμοῦ, θυσίασε τὴ λαμπρή του θέση στὸν αὐτοκράτορα, δαπάνησε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς περιουσίας του, ἔγινε ὅμως ὑποχείριος ἰδιοτελῶν, ραδιούργων, κακόβουλων καὶ προδοτῶν, ἀναγκαζόμενος νὰ ἀγωνίζεται γιὰ νὰ σώσει τὴ ζωή του…. Ἡ μνήμη τοῦ Ὑψηλάντη, θὰ μείνει αἰώνια τιμημένη γιὰ ὅσα ἐπιχείρησε μὲ θάρρος καὶ κινδύνους, γιὰ ὅσα ἔπαθε γιὰ χάρη τῆς πατρίδας καὶ γιὰ τὴν τελικὴ εὐνοϊκὴ ἔκβαση τοῦ Ἀγώνα ποὺ τὸν ἄρχισε πρῶτος».
Τὸν Ἀγώνα θὰ τὸν κλείσει ὁ ἀδελφός του, ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης στὶς 12 Σεπτεμβρίου 1829 στὴν Πέτρα τῆς Βοιωτίας.


Εἰσαγωγὴ- ἐπιμέλεια κειμένων ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΛΚΙΔΗΣ
Ἐκδόσεις Αἰγαῖον- Λευκωσία 2010.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.