26 Ιαν 2024

Περὶ ἐνσωμάτωσης καὶ Ἰσλάμ

Τοῦ Κώστα Στούπα 
Ἡ εἴδηση πὼς μουσουλμᾶνοι μαθητὲς ζήτησαν νὰ ἐφαρμοστοὺν οἱ κανόνες τῆς Σαρία, σὲ ἕνα σχολεῖο στὴ Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, συμπεριλαμβανομένης τῆς μαντήλας γιὰ τὰ κορίτσια καὶ τοῦ διαχωρισμοῦ σὲ θηλέων καὶ ἀρρένων, πέρασε ὡς συνήθως στὰ μονόστηλα. 

Οἱ ἀρχισυντάκτες δὲν τὸ ἀνέδειξαν γιατί πιστεύουν πὼς αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ καμιὰ γενικότερη τάση καὶ ἐπιδίωξη ἀλλὰ μεμονωμένη πράξη κάποιων γραφικῶν, πλακατζήδων ἢ ἐνδεχομένως ἐξτρεμιστῶν. 

Ὅταν πήγαινα ὁ ἴδιος σὲ δημοτικὸ σχολεῖο στὴ Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, τὴν ἐποχὴ ποὺ καγκελάριος ἦταν ὁ Βίλυ Μπράντ, μετὰ ἀπὸ δυὸ χρόνια στὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο ὅπου... διδασκόταν τὸ ἑλληνικὸ πρόγραμμα καὶ μιὰ ὥρα τὴν ἡμέρα γερμανικά, πήγαινες σὲ γερμανικὸ τμῆμα καὶ τὰ ἑλληνικὰ διδάσκονταν μόνο δυὸ ὧρες τὴν ἑβδομάδα. 

Εἶναι προφανὲς πὼς σκοπὸς τοῦ προγράμματος ἦταν ἡ ἐνσωμάτωση τῶν παιδιῶν τῶν μεταναστῶν στὴ γερμανικὴ κοινωνία. Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν τέτοιο ποὺ μετὰ ἀπὸ 2 χρόνια, ἀφοῦ εἶχε πέσει καὶ ἡ Χούντα, οἱ γονεῖς μου μὲ ἔστειλαν ἆρον-ἆρον στὴν Ἑλλάδα, γιατί ἀνησυχοῦσαν πὼς εἶχα ἀρχίσει νὰ ξεχνάω τὰ ἑλληνικά. 

Στὸ γερμανικὸ σχολεῖο θυμάμαι πὼς στὸ μάθημα τὸ θρησκευτικῶν τα γερμανάκια τὰ χώριζαν σὲ καθολικοὺς καὶ προτεστάντες καὶ στοὺς ἀλλόθρησκους ἐπέτρεπαν νὰ μὴν παρακολουθήσουν τίποτα ἢ ὅποιο ἐπιθυμούσαν. 

Σήμερα, τὰ πράγματα φαίνεται πὼς ἔχουν ἀλλάξει. Κατὰ τὸ ρεπορτὰζ τῆς δημόσιας τηλεόρασης WDR, οἱ μουσουλμᾶνοι μαθητὲς εἰσηγήθηκαν στὴ διεύθυνση τοῦ σχολείου τους στὴν πόλη Νeuss νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ Σαρία ὡς σχολικὸς κανονισμός. 

Κατὰ τὸν κανονισμὸ αὐτὸ οἱ μουσουλμᾶνοι θὰ μποροῦν νὰ ἀποχωροῦν νωρίτερα ἀπὸ τὸ μάθημα γιὰ τὴν προσευχὴ τῆς Παρασκευῆς, οἱ μαθήτριες θὰ φοροὺν μαντίλα καὶ θὰ βρίσκονται σὲ διαφορετικὲς τάξεις ἀπὸ τοὺς συμμαθητές τους, ἐνῶ ὁ διαχωρισμὸς τῶν φύλων θὰ πρέπει νὰ ἰσχύει καὶ στὸ μάθημα τῆς κολύμβησης, ὄχι μόνο γιὰ τοὺς μαθητές, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς δασκάλους. Τέλος, τὰ τέσσερα ἀγόρια δήλωσαν ρητὰ ὅτι ἀπορρίπτουν τὴ δημοκρατία. 

Κατὰ τὸ ἴδιο ρεπορτὰζ κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ριζοσπάστες ἔχουν συστήσει κάποιος εἶδος "θρησκευτικῆς ἀστυνομίας" καὶ κάνουν παρατηρήσεις σὲ μουσουλμάνους μαθητὲς καὶ μαθήτριες ὅταν θεωροὺν πὼς δὲν τηροὺν τοὺς κανόνες συμπεριφορᾶς καὶ ἐμφάνισης... 

Δὲν γνωρίζω σὲ τί ὀφείλεται ἡ ἀφασία στὴν ὁποία ἔχουν περιέλθει οἱ δημοκρατίες τῆς Δύσης καὶ δὲν παρατηροὺν αὐτὸ ποὺ συμβαίνει μπροστὰ στὰ μάτια τους. 

Ἡ ἀνεξέλεγκτη μετανάστευση ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴ μεταβολὴ τῶν συσχετισμῶν σὲ πλῆθος τοπικῶν κοινωνιῶν. Στὴ στήλη ἔχουμε ἀναφέρει ξανὰ τὰ σχολεῖα τοῦ κέντρου τῆς Ἀθήνας ὅπου Ἕλληνες καὶ Εὐρωπαῖοι (κυρίως Βαλκάνιοι καὶ ἀνατολικοὶ) μαθητὲς εἶναι μειοψηφία καὶ οἱ περισσότεροι στὶς τάξεις δὲν γνωρίζουν οὔτε τὰ ἀπαραίτητα ἑλληνικὰ γιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὰ μαθήματα. 

Ἐνσωμάτωση μεταναστῶν καὶ δὴ ἀπὸ μακρινοὺς καὶ ἀσύμβατους πολιτισμοὺς θὰ μποροῦσε νὰ γίνει μόνο ἂν οἱ μετανάστες ἀποτελοῦν ἕνα μικρὸ ποσοστὸ σὲ κάθε τάξη καὶ κάθε γειτονιά. 

Ὅταν ἀποτελοῦν πλειοψηφία, αὐτὸ ποὺ μπορεῖ νὰ συμβεὶ μόνο εἶναι τὸ χάος καὶ στὸ τέλος ἡ ἐπικράτηση τῶν συμπεριφορῶν ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ πλειοψηφοῦντες τοπικοὶ πληθυσμοί. 

Οἱ μουσουλμᾶνοι σὲ ἀντίθεση μὲ μετανάστες ἄλλων θρησκειῶν, συνιστοὺν ἕναν ἐπιπλέον κίνδυνο καθὼς τὸ Ἰσλάμ, δὲν ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμα θρησκευτικὸ δόγμα, ἀλλὰ μιὰ ὁλοκληρωτικὴ πολιτικὴ ἰδεολογία μὲ σαφεῖς καὶ αὐστηροὺς κανόνες συμπεριφορᾶς. 

Ἂν κάποιος παρατηρήσει τί συμβαίνει σὲ ἰσλαμικὰ κράτη, θὰ ἀντιληφθεῖ πὼς ὁλοκληρωτισμοὶ ὅπως ὁ φασισμός, ὁ ναζισμὸς καὶ ὁ κομμουνισμὸς συνιστοὺν "πταίσματα" μπροστά τους. 

Πρὶν ἀπὸ καιρὸ εἶχα ἐντοπίσει στὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἕνα κείμενο ποὺ περιέγραφε τὸ μοτίβο ἐξάπλωσης τοῦ Ἰσλάμ. Τὴν πρώτη φορὰ θεώρησα πὼς ἦταν ὑπερβολὲς ἀκραίων. Ἀργότερα ὅταν γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ βιβλίου ποὺ ἔγραψα ἔκανα κάποια σχετικὴ ἔρευνα, πληροφορήθηκα γιὰ τὸν διαχωρισμὸ τῶν δημόσιων πισίνων στὴ Σουηδία σὲ ἀρένων καὶ θηλέων, γιὰ τὶς σεξουαλικὲς παρενοχλήσεις σὲ πολλὰ ἀστικὰ κέντρα τῆς Εὐρώπης καὶ γιὰ ἀλλοίωση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τρόπου ζωῆς καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀξιῶν. 

Μιὰ περίληψη τοῦ κειμένου περὶ ἐξάπλωσης τοῦ Ἰσλὰμ στὰ ἑλληνικὰ εἶναι ἡ παρακάτω: 

Οἱ μουσουλμᾶνοι ὅταν μεταναστεύουν ἀπὸ τὶς χῶρες καταγωγῆς τους στὸ Ντὰρ ἀλ-Ισλὰμ (τὸν ἰσλαμικὸ κόσμο) σὲ χῶρες ἄπιστων, ἀκολουθοῦν ἕναν πανομοιότυπο τρόπο, ὁ ὁποῖος ἔχει τὰ ἑξῆς στάδια... 

1) Ὅταν φτάνουν σὲ περιοχή, στὴν ἀρχὴ ἐπειδὴ εἶναι λίγοι, προσπαθοῦν νὰ μὴν προκαλοὺν καὶ τραβοὺν τὴν προσοχή. 

2) Μὲ τὸν καιρό, ὁ ὅταν ἀριθμός τους ἐντὸς τῆς κοινότητας ξενιστῆ αὐξάνεται, ἀρχίζουν νὰ ἔχουν σχετικὰ μέτριες ἀπαιτήσεις, ὅπως τὸ σερβίρισμα φαγητῶν χαλάλ, τὴν παροχὴ εἰδικῶν ὡρῶν/χώρων γιὰ καθημερινὴ προσευχὴ κ.λπ. 

3) Ὅταν ἡ παρουσία μετριέται μὲ διψήφιο ποσοστὸ ἀρχίζουν νὰ ἔχουν δυναμικὲς ἀπαιτήσεις. Σὲ συνοικίες ὅπου συνιστοὺν πλειοψηφία ἐπιβάλλουν τὰ βαρβαρικὰ τοὺς ἤθη καὶ ἀρχίζει νὰ ἐφαρμόζεται ὁ νόμος τῆς Σαρία ἐκτοπίζοντας τὸν σεβασμὸ στοὺς νόμους τῆς χώρας ποὺ τοὺς φιλοξενεί... 

4) Τὸ ἑπόμενο στάδιο εἶναι οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν ἄπιστων, ἰδιαίτερα ἐναντίον γυναικῶν καὶ παιδιῶν ποὺ δὲν συμμορφώνονται μὲ τὰ ἤθη τους. Οἱ βιασμοὶ ἀπίστων γυναικῶν αὐξάνονται.. Καθὼς ἡ ἰσλαμικὴ παρουσία αὐξάνεται αὐτὸ ἐνθαρρύνει τους ταραχοποιούς, οἱ ὁποῖοι ἀρχίζουν νὰ διεξάγουν πράξεις πολέμου χαμηλῆς ἔντασης κατὰ τῆς κοινωνίας γύρω τους... 

5) Ὅταν συναντήσουν ἀντίσταση ἢ προσπάθεια ἐπιβολῆς τοῦ νόμου τῆς χώρας ξενιστῆ, προχωροὺν σὲ βίαιες διαμαρτυρίες, πυρπολήσεις αὐτοκινήτων, βανδαλισμοὺς ἐκκλησιῶν, συναγωγῶν, ἀστυνομικῶν τμημάτων κλπ. 

6) Οἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἐκλαμβάνουν τα αἰτία τῶν ταραχῶν ὡς τυχαῖα, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ τὴν κυοφορία ἑνὸς πολέμου ἐναντίον τῶν ἀπίστων (τζιχάντ). 

7) Σὲ συνοικίες τῆς Σουηδίας ἢ στὰ γκέτο ἔξω ἀπὸ τὸ Παρίσι καὶ ἀλλοῦ εἶναι δύσκολο γιὰ τὴν πυροσβεστικὴ ἢ γιὰ τὰ ἀσθενοφόρα νὰ εἰσέλθουν χωρὶς τὴ συνοδεία ἐνόπλων εἰδικῶν δυνάμεων. 

8) Ὅταν οἱ κοινότητες τῶν μουσουλμάνων ἀθροίζουν ἀρκετὲς ἑκατοντάδες ἢ χιλιάδες, ἐντελῶς αὐθόρμητα, κατὰ τὴν ὥρα τῆς προσευχῆς, καταλαμβάνουν πλατεῖες ἢ ὁδοστρώματα καὶ γονατίζουν νὰ προσευχηθοῦν στραμμένοι πρὸς τὴ Μέκκα. 

Παρατηροῦνται ἤδη πολλὰ συμπτώματα κυριαρχίας τῶν ξενιστῶν στὶς κοινωνίες τῶν δημοκρατιῶν τῆς Δύσης, εἰδικὰ στὰ ἀστικὰ κέντρα. 

Οἱ δυτικὲς κοινωνίες πρέπει νὰ ἀμυνθοῦν. Θὰ πρέπει νὰ περιορίσουν δραστικὰ τὴν παράνομη μετανάστευση. Θὰ πρέπει νὰ θεσπίσουν ἀναλογίες τῆς παρουσίας μελῶν ἀσύμβατων πολιτισμῶν σὲ σχέση μὲ τὸν τοπικὸ καὶ τὸν συνολικὸ πληθυσμό. 

Θὰ πρέπει νὰ γίνουν πιὸ αὐστηρὲς σὲ σχέση μὲ τὴν τήρηση τῶν νόμων τῶν δημοκρατιῶν καὶ τὸν σεβασμὸ τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καὶ τῶν ἠθῶν καὶ ἐθίμων. 

1 σχόλιο:

  1. Ο δυτικός πολιτισμός ενέχει εκ συστασεώς του, από την φύση του δηλαδή, το ίδιο το αίτιο της καταστροφής του. Την ούτως ειπείν: "ανοχή" στην " διαφορετικότητα". Τώρα θέλει δεν θέλει θα λουστεί την ανοχή στο διαφορετικό σε θρησκευτικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο γιατί ως γνωστόν η ανοχή κανονικά έχει και τα όριά της. Ειδικά όταν ο ανεχόμενος δεν ανέχεται κανέναν και τίποτα ο ίδιος, αλλά μόνον υποτάσσει όποιον διαφωνει. Άλλος πολιτισμός το Ισλάμ. Δεν κάνει να παίζεις στο ίδιο παιχνίδι με ετεροβαρείς κανόνες. Και η δημοκρατία έχει κοινούς για όλους κανόνες.
    Έτσι όπως πάει τελικά ειρηνικά θα αποχωρήσει από τον θρόνο του οικειοθελώς ο δυτικός πολιτισμός αυτοχειριαζόμενος.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.