7 Δεκ 2023

Μὲ QR κωδικὸ θὰ κυκλοφοροὺν οἱ πολῖτες στὸ Παρίσι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων

Οἱ αὐστηροὶ περιορισμοί -γιὰ λόγους ἀσφαλείας- στοὺς κατοίκους τοῦ Παρισιοῦ γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 2024 προκαλοὺν ὀργή.
Τὴν Τετάρτη, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀστυνομίας τοῦ Παρισιοῦ περιέγραψε δραστικὰ μέτρα ἀσφαλείας γιὰ τοὺς θερινοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ ἑπόμενου ἔτους, προκαλῶντας κατακραυγὴ ἀπὸ πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι εἴπαν ὅτι πλήττουν τὶς ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν. 

Ὁ Laurent Nunez εἶπε στὴν ἐφημερίδα Le Parisien -σὲ συνέντευξή του γιὰ τὸ τεῦχος τῆς Τετάρτης- ὅτι οἱ κάτοικοι ποὺ ζοὺν κοντὰ σὲ Ὀλυμπιακὲς ἐγκαταστάσεις θὰ πρέπει νὰ ὑποβάλουν...αἴτηση γιὰ ἕναν κωδικὸ QR ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ περνοὺν τὰ μπλόκα τῆς ἀστυνομίας. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζοὺν στὶς ἀπαγορευμένες περιοχὲς θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ἐγγράψουν τυχὸν ἐπισκέπτες ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ παρακολουθήσουν τὸ θέαμα ἀπὸ τὸ μπαλκόνι, τὸ παράθυρο ἢ τὶς στέγες τους ἢ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸ πλωτὸ σπίτι τους. "Οἱ ἄνθρωποι ποὺ εἰσέρχονται σὲ μιὰ κλειστὴ περίμετρο πρέπει νὰ μποροῦν νὰ παρέχουν ἕναν ἔγκυρο λόγο γιὰ νὰ βρίσκονται ἐκεῖ", εἶπε ὁ Nunez. Εἶπε ὅτι ἡ μηχανοκίνητη κυκλοφορία θὰ περιοριστεὶ αὐστηρὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ἀγώνων. 

Εἰδικοὶ κανόνες θὰ ἰσχύσουν κατὰ τὴν τελετὴ ἔναρξης στὶς 26 Ἰουλίου, ὅταν οἱ περίμετροι ὑψηλῆς ἀσφάλειας, ἢ "κόκκινες", θὰ εἶναι "πολὺ μεγάλες", εἶπε ὁ Nunez. "Οἱ μόνοι ἄνθρωποι ποὺ θά [σ.μ. μποροῦν νὰ] περνοὺν θὰ εἶναι ἄτομα μὲ ἔγκυρο λόγο, μὲ ἄλλα λόγια ἄτομα ποὺ πηγαίνουν στὸ ξενοδοχεῖο τους, ἢ στὸ σπίτι τους, ἢ ἄτομα μὲ εἰσιτήριο γιὰ τὴν τελετή", εἶπε. Ὁρισμένοι σταθμοὶ τοῦ μετρό, σὲ περιοχὲς ποὺ εἶναι ἰδιαίτερα εὐάλωτες σὲ πιθανὴ ἐπίθεση, θὰ κλείσουν, εἶπε ὁ Nunez. "Δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἀνοιχτοὺς σταθμοὺς τοῦ μετρὸ μέσα σὲ μιὰ περίμετρο προστασίας, ἐκτὸς καὶ ἂν κάνουμε σωματικὴ ἔρευνα σὲ ὅλους", εἶπε ὁ Nunez. Ἄλλοι σταθμοὶ μπορεῖ νὰ κλείσουν ἐὰν εἶναι πολὺ μικροὶ γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν μεγάλους ἀριθμοὺς ἐπιβατῶν, εἶπε. 

"Ἐπίθεση στὶς ἐλευθερίες" 

Οἱ ἀνακοινώσεις, γιὰ τὶς ὁποῖες ὁ Nunez εἶπε ὅτι ὁριστικοποιοῦνται ἀκόμη [σ.μ. σὲ συνεννόηση] μὲ τὴν κυβέρνηση καὶ τὸ δημαρχεῖο τοῦ Παρισιοῦ, προκάλεσαν ἐχθρικὲς ἀντιδράσεις σὲ ὅλο τὸ πολιτικὸ φάσμα. "Αὐτὰ τὰ μέτρα εἶναι τὸ σῆμα κατατεθὲν μιᾶς κατάστασης ἔκτακτης ἀνάγκης", δήλωσε ὁ κεντρῶος βουλευτὴς Philippe Bonnecarrere. Εἶπε ὅτι ἦταν "περίεργο" ὅτι θὰ ἐφαρμοστοὺν "σὲ μιὰ κατάσταση ποὺ ὑποτίθεται ὅτι εἶναι χαρούμενη". Ἡ γερουσιαστὴς Nathalie Goulet, ἐπίσης κεντρῶα, εἶπε ὅτι τὰ μέτρα ἦταν "μιὰ ἐπίθεση στὶς ἐλευθερίες". 

Ὁ κωδικὸς QR ἀπαιτοῦσε "συλλογὴ καὶ ἀποθήκευση δεδομένων", ὅπως εἶπε, ζητῶντας "μιὰ ἐξήγηση" ἀπὸ τὴν κυβέρνηση σχετικὰ μὲ τὴν προστασία τῶν δεδομένων. "Αὐτὸ εἶναι ἐξωφρενικό, ἀκόμη χειρότερο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ φοβόμασταν", δήλωσε ὁ ἀκροαριστερὸς βουλευτὴς Eric Coquerel. "Οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες θὰ ἔχουν μιὰ γεύση καταπάτησης τῶν ἐλευθεριῶν", εἶπε ὁ Damien Maudet, ἕνας ἄλλος ἀριστερὸς βουλευτής. 

Οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχές -καὶ ἄλλοι- ἔχουν ἐκφράσει ἀνησυχίες γιὰ τὴν ἀσφάλεια, εἰδικὰ γιὰ τὴν τελετὴ ἔναρξης ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ σκάφη στὸν ποταμὸ Σηκουάνα, μὲ τοὺς Ἀγῶνες νὰ ξεκινοὺν ἐκτὸς ἀθλητικοῦ σταδίου γιὰ πρώτη φορά. Οἱ ἀρχικὲς ἀναφορὲς ἔλεγαν ὅτι θὰ πουληθοῦν περίπου 500.000 εἰσιτήρια γιὰ τὴν τελετὴ ἔναρξης, ἀλλὰ ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι πιθανὸ νὰ ἀναθεωρηθεῖ πρὸς τὰ κάτω. 

Ὁ Nunez εἶπε ὅτι ἡ τελικὴ ἀπόφαση θὰ ληφθεῖ τὴν ἄνοιξη. Περίπου 15 ἑκατομμύρια ἐπισκέπτες ἀναμένονται γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τὸν Ἰούλιο καὶ τὸν Αὔγουστο καὶ τοὺς Παραολυμπιακοὺς Ἀγῶνες τὸν Αὔγουστο καὶ στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου. Ὑπῆρξαν ἐπίσης ἀντιδράσεις νωρίτερα αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, ὅταν οἱ τοπικὲς ἀρχὲς ἀνακοίνωσαν ὅτι οἱ τιμὲς τῶν εἰσιτηρίων του μετρὸ σχεδὸν θὰ διπλασιαστοῦν κατὰ τὴ διάρκεια τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων, συμβάλλοντας στὴν κάλυψη τοῦ κόστους λειτουργίας τῶν ἀστικῶν συγκοινωνιῶν. Τὰ μεμονωμένα εἰσιτήρια θὰ πωλοῦνται πρὸς τέσσερα εὐρὼ (4,37 δολάρια), σὲ σύγκριση μὲ 2,10 εὐρὼ τώρα, καὶ τὰ πακέτα τῶν 10 εἰσιτηρίων πρὸς 32 εὐρώ, ἔναντι 16,90 εὐρὼ σήμερα. Ὡστόσο, τὰ μηνιαῖα καὶ τὰ ἐτήσια εἰσιτήρια γιὰ τοὺς κατοίκους δὲν θὰ ἐπηρεαστούν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.