2 Αυγ 2023

12 Δεκεμβρίου 1452 - 25 Ἰουλίου 2023: Ποιὰ ἡ κοινὴ συμφορὰ τῶν δύο αὐτῶν ἡμερομηνιῶν ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στοὺς ἀντιστοίχους (τὴν ἐποχὴ των) Πατριαρχικοὺς Ναοὺς τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν Ἁγία Σοφία καὶ τὸν Ἅγιο Γεώργιο (Φανάρι);

Ὑπὸ Δημητρίου Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Τὴν 25 Ἰουλίου 2023 ὁ χειροτονούμενος ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου Ἐπίσκοπος Φιλομηλίου κ. Θεοφάνης Koja (παρουσία καὶ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου) ἀπήγγειλε τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως μὲ τὴν αἱρετικὴ (Παπικὴ) προσθήκη τοῦ filioque (φιλιόκβε).
"Τὸ βλάσφημο filioque εἶχε νὰ ἀκουστεῖ στὴ Βασιλεύουσα τῶν Πόλεων ἀπὸ τὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 1452, ὅταν ὁ ἀρνησίθρησκος πρώην μητροπολίτης Κιέβου καὶ μετέπειτα καρδινάλιος Πελοποννήσου Ἰσίδωρος διακήρυξε, μέσα στὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας, τὴν ἕνωση Ὀρθοδόξων καὶ Λατίνων τελώντας λειτουργία κατὰ τὸ ρωμαϊκὸ τυπικό."
Τὸ τί ἐπακολούθησε τὴν πρώτη περίπτωση εἶναι γνωστὸ καὶ ὅσον ἀφορᾶ στὴν Πόλη καὶ τὴν Ρωμηοσύνη καὶ τὸν ἀπαράμιλλου κάλλους Ναὸ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας!
Μήπως εἶναι πλέον ἡ ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι;

Υ.Γ. 1 Τὴν φρικτὴ εἴδηση τὴν διαβάσαμε σὲ σχετικὴ Ἀνακοίνωση τῆς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, τῆς περὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας Ἀναστάσιο, ὅτι δηλαδὴ στὸ Φανάρι (Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως) χειροτονήθηκε, τὴν 25η Ἰουλίου 2023, ἕνας, ὅπως τὸν χαρακτηρίζουν, ὑπονομευτὴς τῆς ἑνότητος τῆς ἐν Ἀλβανίᾳ Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα ὁ χειροτονηθεῖς ἀπήγγειλε, ἀντὶ τοῦ κανονικοῦ "Πιστεύω", τὸ Πιστεύω τῶν Παπικῶν, δηλαδὴ μὲ τὴν αἱρετικὴ προσθήκη τοῦ filioque (φιλιόκβε = ἐκπόρευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ σὲ ἀντίθεση μὲ ὅ,τι ἐθέσπισαν ἡ Α' καὶ Β' Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι ἑκατοντάδων Ἁγίων Πατέρων)!!!

Καλὰ ἔλεγε ὁ μακαρίτης ὁ π. Γεώργιος ὁ Μεταλληνὸς ὅτι πλέον μᾶς ἔκαναν οὐνίτες!

Ἀπίστευτο (καὶ νὰ ἦταν τὸ μόνο...) κι ὅμως ἀληθινό! Ἐκτὸς ἐὰν ψεύδεται ἐπισήμως καὶ δημοσίως ἡ Σύνοδος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου! 

Μέσα στὸ λεγόμενο Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας διακηρύχθηκε (καὶ) ἡ φοβερὴ Παπικὴ αἵρεση τοῦ Φιλιόκβε! Αἵρεση ἡ ὁποία ἔχει καταδικαστεῖ ὑπὸ τῆς Η' Οἰκουμενικῆς Συνόδου τὸ 879 μ.Χ. ἐπὶ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ἁγίου Φωτίου τοῦ Μεγάλου. Τί ἀπομένει;

Αὐτὴ κι ἂν εἶναι ἐμπρησμὸς καὶ πυρκαϊὰ καὶ πύρινος ἐφιάλτης, ὄχι κατὰ τῆς ἐπιγείου Πατρίδος μας ἀλλὰ κατὰ τῆς Ἀληθινῆς Πίστεώς μας !

Υ.Γ. 2 Ὁ περίλαμπρος καὶ περικαλλὴς Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας στὴν Βασιλεύουσα Πόλη τῶν πόλεων, τὴν Κωνσταντινούπολη. Σήμερον Τζαμὶ (Μωαμεθανικὸ Τέμενος).

Υ.Γ. 3 Ὁ Πατριαρχικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Φανάρι. Τὰ τελευταία ἔτη ἐντὸς αὐτοῦ ἔχει πολυχρονιστεῖ ὡς κανονικὸς Ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος ὁ.... Πάπας τῆς Ρώμης, ὁ αἱρετικὸς καὶ δεδηλωμένος ἐχθρός τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους μας! Ἐπιπλέον, ἔχει ὁ ἴδιος (ὁ Πάπας) θυμιατισθεῖ καὶ ἐκφώνως μνημονευθεῖ, ὑπὸ ἱεροφορεμένου Διακόνου, ὡς κανονικὸς καὶ ὀρθόδοξος Ἐπίσκοπος Ρώμης, παρουσίᾳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου (ὑπάρχει σχετικὸ βίντεο).

Υ.Γ. 4 Περιχαρείς μετὰ τὴν χειροτονία τοῦ Φιλομηλίου, ὁ χειροτονήσας κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ χειροτονηθεῖς (φέρων ἐπισκοπικὸ ἐγκόλπιο) καὶ ὁμολογήσας τὴν αἵρεση τοῦ filioque κ. Θεοφάνης καὶ ὁ παρασταθεῖς καὶ οὐδὲν μεμπτὸν διαπιστώσας κ. Βαρθολομαῖος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.