24 Νοε 2022

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: «Εὐχή καί προσπάθεια» γιά κοινό Πάσχα Ὀρθόδοξων - Καθολικῶν

Σχόλιο Σάββας Ἠλιάδης:
Θά ἔχουμε καί Παλαιοπασχίτες;
Πρίν ἀπό τριάντα τοὐλάχιστον χρόνια, βρεθήκαμε σέ μιά σύναξη μέ τόν ἀλησμόνητο διδάσκαλο Στέργιο Σάκκο. Δίδαξε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί ἀπηύθυνε συμβουλές καί παραινέσεις. Στήν συνέχεια ἀκολούθησε συζήτηση μέ ἐρωταπαντήσεις ποικίλων θεμάτων.
Κάποια στιγμή σταμάτησε, ἔμεινε σιωπηλός καί, δέν θυμᾶμαι σε ποιά ἐρώτηση, κούνησε τό κεφάλι του καί ψέλλισε μέ πονεμένο ὕφος:"Δέν θά περάσει πολύς καιρός καί, ὅπως προέκυψαν οἱ Παλαιοημερολογίτες, θά χρειαστεῖ νά διαχωρίσουν τήν θέση τους καί οἱ Παλαιοπασχίτες"!
Ἰδού νῦν ὁ καιρός! Ἦρθε ἡ ὥρα! Οἱ ἀποστασίες τῶν ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν ἐπεκτείνονται ἐρήμην τοῦ λαοῦ. Οἱ προαναγγελίες εὐσεβῶν καί ἁγίων ἀνθρώπων ἐπιβεβαιώνονται! Οἱ ἀγῶνες, οἱ ἀνακατατάξεις καί ἐπανατοποθετήσεις θά εἶναι ἀναπόφευκτες.
Δέν μπορεῖ νά μείνει ἄπραγος καί ἀμέτοχος ὁ λαός τοῦ Θεοῦ μπροστὰ σέ μιά τέτοια ἐπικείμενη προδοσία! Ἡ συνενοχή μας θά εἶναι βαρύτερη αὐτῶν πού τήν σχεδιάζουν!

Κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα ἀπό τήν Ὀρθόδοξη καί τήν Καθολική Ἐκκλησία ἐπιθυμεῖ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος, ὅπως ἐπανέλαβε σέ ὁμάδα ἰταλῶν κληρικῶν καί δημοσιογράφων πού ἐπισκέφθηκαν τό Φανάρι.

Τήν εὐχή του γιά κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα ἀπό τήν... Ὀρθόδοξη καί τήν Καθολική Ἐκκλησία ἐξέφρασε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαῖος, σέ ὁμάδα ἰταλῶν κληρικῶν καί δημοσιογράφων πού ἐπισκέφθηκαν τό Φανάρι.

«Εὐχόμαστε καί προσπαθοῦμε νά βροῦμε σύντομα τήν ἀπαραίτητη λύση, πού θά ἐπιτρέψει σέ ὅλους τούς Χριστιανούς ὅλου τοῦ κόσμου νά ἑορτάσουν τήν πιό σημαντική ἑορτή τῆς πίστης μας τήν ἴδια ἡμερομηνία» τόνισε ὁ προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ἔγραψαν ἰταλικές ἱστοσελίδες καί ἐπιβεβαίωσε ἡ «Ναυτεμπορική».

Ἐκκλησιαστικοί κύκλοι τόνισαν στή «Ναυτεμπορική» ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔχει ἐπαναλάβει τή θέση του αὐτή καί πρίν ἕναν χρόνο, κατά τή συνάντησή του μέ τόν Πάπα Φραγκίσκο, στή Βουδαπέστη.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀνέφερε ὅτι «στίς 1 καί 2 Δεκεμβρίου θά πραγματοποιηθεῖ στήν Κωνσταντινούπολη συνέδριο μέ θέμα τήν προετοιμασία τῶν πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων πού θά πραγματοποιηθοῦν τό 2025 γιά τά 1700 χρόνια τῆς πρώτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νίκαιας, πού καθιέρωσε τό περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς μας πίστης».

Ἡ σπουδαιότητα τῆς Συνόδου τῆς Νίκαιας
Ἡ Σύνοδος τῆς Νίκαιας καταδίκασε τήν ἀρειανική αἵρεση, ἡ ὁποία ἀρνήθηκε τή θεία φύση τοῦ Χριστοῦ. Θεωρεῖται ἡ σπουδαιότερη Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας, καθώς ἀποτέλεσε σημεῖο ἀναφορᾶς σέ ὅλες τίς μεταγενέστερες, οἰκουμενικές καί τοπικές συνόδους. Ἡ σπουδαιότητά της καταδεικνύεται καί ἀπό τό γεγονός ὅτι καθόρισε καί τόν ἀκριβῆ χρόνο ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, ἔτσι ὥστε νά ἑορτάζεται παγκοσμίως, σέ Ἀνατολή καί Δύση, τήν ἴδια ἡμέρα, συμβάλλοντας ἔτσι στήν ἑορτολογική καί λειτουργική ἑνότητα τῆς ἑνιαίας, τότε, Χριστιανοσύνης καί θέτοντας τέρμα σέ μιά μακροχρόνια ἐνδοεκκλησιαστική ἔριδα πού προηγήθηκε.

Τό συνέδριο αὐτό θά μποροῦσε νά εἶναι καθοριστικό, ὡς ἕνα βῆμα πρός τήν ἑνότητα πού ὅλοι περιμένουν, τόν κοινό ἑορτασμό τοῦ Πάσχα. «Δυστυχῶς δέν τό γιορτάζουμε μαζί γιά πολλούς αἰῶνες - τόνισε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί πρόσθεσε: «Οἱ προσπάθειές μας στό πλαίσιο τῆς ἐπετείου στοχεύουν στήν ἐξεύρεση λύσης. Ὁ Παναγιώτατος Πάπας Φραγκίσκος ἔχει τίς καλύτερες προθέσεις. Ἴσως δέν χρειάζεται νά πῶ περισσότερα αὐτή τή στιγμή, ἀλλά θέλω νά τονίσω ὅτι τόσο ἡ Ὀρθόδοξη, ὅσο καί ἡ Καθολική Ἐκκλησία ἔχουν αὐτή τήν καλή πρόθεση: Νά ὁρίσουν ἐπιτέλους μιά κοινή ἡμερομηνία γιά τόν ἑορτασμό τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ. Ἐλπίζουμε νά ἔχουμε ἕνα καλό ἀποτέλεσμα αὐτή τή φορᾶ» τόνισε ὁ προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐρωτηθείς γιά τό ἄν ὑπάρχει μιά κοινή στρατηγική τῶν δύο Ἐκκλησιῶν γιά νά σταματήσει ἡ ἀδελφοκτόνος σύγκρουση στήν Οὐκρανία, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης τόνισε: «Ὁ Πάπας δέν εἶναι μόνο θρησκευτικός ἀρχηγός, ἀλλά καί ἀρχηγός κράτους. Εἶναι πολύ γενναῖος στό νά λέει τήν ἀλήθεια. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, ὄχι μόνο ἐγώ προσωπικά, ἔχει καταδικάσει ἀπό τήν ἀρχή αὐτόν τόν πόλεμο. Αὐτή ἡ σύγκρουση δέν μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ μέ κανέναν τρόπο. Μίλησα κατά τοῦ πολέμου. Ἐναντίον τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσικῆς Ὁμοσπονδίας Πούτιν, ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ μου Πατριάρχη Κύριλλου, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς εὐλόγησε τήν ἐπιθετικότητα ἀπό τήν ἀρχή. Ἔπρεπε ὅμως νά τό κάνω. Στό ὄνομα τῆς χριστιανικῆς μας πίστης καί ὄχι μόνο. Μοῦ φαίνεται ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού σκέφτονται σωστά δέν μποροῦν παρά νά καταδικάσουν αὐτόν τόν πόλεμο» τόνισε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος

Δέν ὑπάρχει εἰρήνη χωρίς δικαιοσύνη
Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἀναφέρθηκε ἐπίσης στίς προσπάθειες τοῦ Πάπα Φραγκίσκου γιά τήν εἰρήνη στήν Οὐκρανία. «Ὁ Πάπας συνεχίζει τίς προσπάθειές του γιά τήν εἰρήνη, ζητεῖ ἀπό ἄλλους ἀρχηγούς κυβερνήσεων καί κρατῶν νά ἐνεργήσουν ὡς μεσολαβητές, σκεφτεῖτε μόνο τή δράση τοῦ προέδρου Μακρόν. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ἀπευθύνεται σέ καθολικούς καί μή καθολικούς ἀρχηγούς κρατῶν πού θέλουν νά ἐργαστοῦν γιά τήν εἰρήνη, θέλει νά εὐαισθητοποιήσει τό σύνολο τοῦ κόσμου στό πρόβλημα. Σέ ἕνα ἀπό τά μηνύματά του γιά την 1η Ἰανουαρίου, πρίν ἀπό μερικά χρόνια, εἶπε ὅτι δέν μπορεῖς νά ἔχεις εἰρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Μιά δήλωση πού ἰσχύει πάντα. Δέν μποροῦμε νά ἔχουμε εἰρήνη χωρίς δικαιοσύνη, τό ἐπαναλαμβάνω συχνά στίς ὁμιλίες μου» σημείωσε μέ ἔμφαση ὁ προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας.

2 σχόλια:

  1. Ποια ευχή; Είναι αποφασισμένος ήδη ο συνεορτασμός! Προσχεδιασμένη δε και η όλη φολκλορική επίδειξη της "μεγάλης εορτής"! Δεν θα περάσει απαρατήρητη από πουθενά. Θα προβληθεί ως παγκόσμιο, πανθρησκειακό γεγονός! Μακάρι να διαψευστούμε και στο ελάχιστο!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Χαίρεται ευλογείτε αδελφοί Σύν θεώ πρώτα από όλα προσωπική μετάνοια και έπειτα Σύν θεώ ως Έθνος Χριστιανικο Ορθόδοξο ,κλήρος και λαός έντονη διαμαρτυρία πριν το 2025, όχι λόγια αλλά πράξεις θέλει ο Κύριος, μην είμαστε χλιαροι ,και περιμένουμε από άλλους να πάρουν θέση , εμείς θα δώσουμε ο κάθε ένας μας ξεχωριστά και ως Έθνος λόγο μπροστά στο Θεό.
    Καλή δύναμη,καλή αφύπνιση, πίστη στην Αγία Τριάδα,ας κάνουμε εμείς το ανθρώπινο και ο Θεός βλέποντας την μετάνοια μας θα μας καθοδηγείσει στην Αλήθεια και στην λύτρωση από τον Αντίχριστο και τα όργανα του.
    Καλή μετάνοια σε όλους μας, κλήρο και λαό διά πρεσβειών τής Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων μας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.