28 Αυγ 2022

Μεθοδεύουν τήν κατάργηση τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα, χάριν τοῦ ὁδοστρωτῆρα τῆς «Νέας Ἐποχῆς»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Σέ πλήρη ἀπαξίωση ὁδηγοῦν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα, προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ ὁ τελικός στόχος κατάργησης τούς.
Θρησκευτικά: Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀναμφισβήτητα ἔχει δεχθεῖ ἕναν λυσσαλέο πόλεμο ἀπό τούς γνωστούς ἀντιχριστιανικούς κύκλους κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες, καί ὅπως δείχνουν οἱ τελευταῖες ἐξελίξεις βρισκόμαστε πιό κοντά ἀπό ποτέ στήν ὁριστική κατάργηση τοῦ, στά πλαίσια ἑνός ὀργανωμένου...σχεδίου νά ἐξοβελιστεῖ ὁτιδήποτε τό Ὀρθόδοξο ἀπό τά Ἑλληνικά σχολεῖα.

Στρώνουν τό ἔδαφος γιά τό τέλος τῶν Θρησκευτικῶν
Τελευταῖο ὕπουλο «χτύπημα», ἡ γνωμοδότηση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα, κατά τήν ὁποία προβλέπεται ἐξαίρεση ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί γιά χριστιανούς Ὀρθόδοξους. Σύμφωνα μέ τό σκεπτικό της ΑΠΔΠΧ, ἡ ἀπαλλαγή δέν εἶναι συνταγματικά ἀνεκτό νά ἀφορᾶ μόνο τούς μή Χριστιανούς Ὀρθοδόξους, ἀλλά τό ἴδιο δικαίωμα πρέπει νά ἔχουν καί οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές.

Δημοκρατικότατο θά ἔλεγε κάποιος, διαβάζοντας τήν εἴδηση ἐπιφανειακά. Βαθιά ὑποκριτικό καί ὑστερόβουλο, θά ἔλεγε κάποιος ἄν ἔμπαινε στήν οὐσία τοῦ θέματος. Ἐφόσον ἡ διδακτέα ὕλη στά βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν ὁδεύει ἀπό τό κακό στό χειρότερο ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθόδοξης ἀγωγῆς, ἐάν ἡ γνωμοδότηση τῆς ΑΠΔΠΧ γίνει τελικά ἀποδεκτή ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας, οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές θά ἔχουν πλέον δικαίωμα νά ἀπέχουν σέ περίπτωση πού δέν συμφωνοῦν μέ τό περιεχόμενο τοῦ μαθήματος.

Αὐτό ἀκριβῶς ἀφήνει ἐλεύθερο πεδίο στό νά ἀλλοιωθεῖ ἀκόμη περισσότερο τό περιεχόμενο τῶν βιβλίων, οὕτως ὥστε νά βροῦν σημαντικούς λόγους νά ἀπέχουν καί οἱ Ὀρθόδοξοι μαθητές, ὅπως πράττουν καί οἱ μή Ὀρθόδοξοι. Οἱ τέλειες συνθῆκες δηλαδή γιά νά ὑποβαθμιστεῖ ἕως τήν πλήρη ἀνυπαρξία τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Μάλιστα ἡ Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων, γνωμοδοτεῖ ὅτι λόγοι πού θά μποροῦσαν νά δικαιολογήσουν τήν ἐξαίρεση ἀπό τά Θρησκευτικά δέν εἶναι μόνο ὅσοι ἀναφέρονται στή θρησκευτική συνείδηση τῶν παιδιῶν καί τῶν γονέων ἤ κηδεμόνων τους, ἄλλα ὁποιοσδήποτε λόγος πού ἀνάγεται σέ γενικότερες ἀντιλήψεις. Μέ λίγα λόγια ἐπιχειρεῖται νά γίνει τό μάθημα τόσο ἀνυπόληπτο πού ἀκόμα καί γιά ἕναν φαιδρό λόγο ὁ ὁποιοσδήποτε θά μπορεῖ νά ἀπέχει.

Προαιρετικότητα γιά τή θρησκεία - Ὑποχρεωτικότητα γιά τό... σέξ
Τήν ἴδια στιγμή τό μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης ἐντάσσεται ὡς ὑποχρεωτικό μάθημα στό ὡρολόγιο πρόγραμμα τῆς ἐκπαίδευσης καί καταλαβαίνει κανείς τήν μέγιστη ὑποκρισία τοῦ θέματος. Γιά νά γνωρίσουν ἀκόμα καί παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ τόν... θαυμαστό κόσμο τοῦ σέξ καί τῆς «σεξουαλικῆς ποικιλομορφίας», τό κράτος δέν διστάζει νά παρακάμψει καί τήν ἁγνότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἄλλα καί τήν διαφωνία κάποιου γονέα πού δέν ἐπιθυμεῖ κάτι τέτοιο γιά τό παιδί του.

Γιά τήν Ὀρθόδοξη ἀγωγή ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὅμως, τό κράτος «ὅλως τυχαίως» ἐμφανίζει ἕνα ὑπερευαίσθητο «δημοκρατικό» κριτήριο καί φαίνεται πρόθυμο νά ἀφορίσει κάθε εἴδους ὑποχρεωτικότητα.

Ἔτσι, τό νά μαθαίνει ὁ μαθητής γιά τό ὅτι δέν ὑπάρχει μόνο βιολογικό φῦλο, εἶναι ὄχι μόνο ἐπιτρεπτό, ἄλλα καί ἐπαινετό ἀπό τό κράτος. Τό νά μαθαίνει γιά τόν Χριστό καί τήν Ὀρθοδοξία, ἀντιμετωπίζεται σάν ἐκπαιδευτικό «χαμαλίκι» πού ὁ ὁποιοσδήποτε θά μπορεῖ νά προσπεράσει, μέχρι αὐτό τό μάθημα νά πάψει νά ὑφίσταται στό τοπίο τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας.

Ὅλα αὐτά εἶναι συντονισμένες προσπάθειες γιά μιά ἀπο-ἐκκλησιαστικοποίηση τῶν σχολείων δῆθεν στό ὄνομα τῆς Δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων. Ὅπως ἔγραφε πολύ σοφᾶ ὁ μακαριστός π. Γεώργιος Μεταλληνός: «ὅσοι ἀντιμάχονται τήν παρουσία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν στό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα τῆς χώρας μας, ζητοῦν νά ἐπιβάλουν... «δημοκρατικότατα» τίς ἀτομικές τους ἀπόψεις ἐρήμην τοῦ λαοῦ».

Τούς... μάραναν τά Θρησκευτικά, ἐνῶ δέν ἔχουν λύσει βασικότατα θέματα τῆς Παιδείας. Ἄς ἀναλογιστοῦμε πώς στό ἑλληνικό σχολεῖο δέν ἔχει ἀκόμα ἀναπτυχθεῖ ἕνα θεσμικό πλαίσιο γιά τήν ἀποτροπή καί τήν ἀντιμετώπιση τοῦ σχολικοῦ ἐκφοβισμοῦ. Ἕνα παιδί μπορεῖ νά κακοποιεῖται ψυχικά ἤ καί σωματικά καί νά ἀπευθύνεται ματαίως σέ ἐκπαιδευτικούς καί διευθυντές πού ἀρνοῦνται νά ἀναλάβουν τήν ὁποιαδήποτε εὐθύνη, καί τήν ἴδια ὥρα σέ αὐτό τό παιδί προσφέρεται ἡ... δημοκρατική προοπτική νά ἀπαλλάσσεται ἀπό τά Θρησκευτικά μέ ὁποιαδήποτε πρόφαση. Παρανοϊκές καταστάσεις.

Τά Θρησκευτικά ἔχουν θέση στά σχολεῖα - Ποιά Θρησκευτικά ὅμως;
Ἄν κάποιος ἀντιτείνει πώς ἡ Ὀρθόδοξη ἀγωγή ἐκπορεύεται κυρίως ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ζωή, δηλαδή ἀπό τήν ἐνοριακή δράση, τά κατηχητικά, τά κηρύγματα κ.λπ., δέν θά ἔχει ἄδικο. Ὅμως αὐτό δέν σημαίνει πώς καί τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δέν ἔχει θέση στήν ἐκπαίδευση. Τό ἀντίθετο. Σέ ἕνα κράτος στό ὁποῖο ἡ ἐπίσημη καί ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ Ὀρθόδοξη ἀγωγή ἔχει θέση σέ κάθε βασικό κύτταρο τῆς κοινωνίας, στό σχολεῖο ὅπως καί στήν οἰκογένεια. Ἄν σβήσει ἐντελῶς ἡ θρησκεία μας καί ἡ ἱστορία μᾶς ἀπό τά σχολεῖα, τότε οἱ νέες γενιές θά ἀπομείνουν ἕρμαια στόν ἐθνικό καί ἠθικό μηδενισμό πού προωθεῖ ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων.

Εἶναι γεγονός βέβαια πώς τά βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν τά τελευταῖα χρόνια ἔχουν ἀρχίσει νά χάνουν τόν Χριστοκεντρικό χαρακτῆρα τους καί ρέπουν πρός τή διαθρησκειακή ἤ πολυθρησκειακή προπαγάνδα.

Παρά τό ὅτι τό Σύνταγμα ὁρίζει ρητῶς πώς τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὑπάρχει στά σχολεῖα γιά νά ἀναπτύσσεται ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική θρησκευτική συνείδηση τῶν παιδιῶν, ἡ νεοταξική λαίλαπα μέ μεθοδικές παρεμβάσεις ὑπονόμευσε τόν καθαρά ὁμολογιακό χαρακτῆρα τῶν Θρησκευτικῶν καί τό μετατρέπει σέ ἕνα «χλιαρό» καί «ἄνευρο» μάθημα.

Εἶναι ὁλοφάνερο πώς ὅσο συνεχίζονται οἱ παρεμβάσεις στά βιβλία τῶν Θρησκευτικῶν, παρακάμπτεται ὅλο καί πιό πολύ ὁ βιωματικός καί μυστηριακός χαρακτῆρας τῆς χριστιανικῆς πίστης, καί ἐπικρατεῖ ὅλο καί περισσότερο μιά δυτικόφερτη ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψη τοῦ Χριστιανισμοῦ πού ἀρχίζει νά ἐμφανίζεται σάν μιά ἀκόμη «θρησκεία» δίπλα σέ ὅλες τίς ἄλλες. Ἑπομένως εἶναι ἐπιτακτική ἡ ἀνάγκη νά ἑπαναπροσδιοριστεῖ ἡ διδακτέα ὕλη τῶν βιβλίων καί νά ἐπανέλθει τό πνεῦμα τῆς συγγραφῆς τους πρός τόν ὁμολογιακό καί Χριστοκεντρικό χαρακτῆρα πού ἁρμόζει στήν διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας.

Οἱ «διανοούμενοι» τοῦ δῆθεν ἐκσυγχρονισμοῦ, θέλουν νά βγάλουν ἀπό τή μέση τήν Ὀρθόδοξη θεολογία καί τήν πατερική διδασκαλία καί βῆμα μέ τό βῆμα ἀπονευρώνουν τήν ἐκπαίδευση ἀπό ὁτιδήποτε μπαίνει ἐμπόδιο στόν ἰδεολογικό «χυλό» τῆς ἐπερχόμενης πανθρησκείας. Σέ κάθε περίπτωση, τά νεοταξικά σχέδια γιά ἀπαλοιφή τῶν Θρησκευτικῶν ἀπό τά σχολεῖα δέν πρέπει νά εὐδοκιμήσουν, καί αὐτό εἶναι κάτι πού πρέπει νά ἀποτραπεῖ ἀπό σύσσωμη τήν Ἐκκλησία, κλῆρο καί λαό.

2 σχόλια:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.