14 Ιουλ 2022

Τρικυμίες καί ναυάγια (Γ')

Γεώργιος Κ. Τζανάκης
Ἀκρωτήρι Χανίων
Ὀσφραινόμεθα τὰ ἄνθη τῶν λόγων τοῦ Μεσογαίας Νικολάου ἀπὸ τὸν ἀνθόκηπο τοῦ Λαρίσης Ἰερωνύμου καὶ προσπαθοῦμε νὰ σᾶς μεταδώσουμε ὁλίγη ἀπὸ τὴν ὁσμὴν τῶν μύρων τους, ἡ ὁποία ὄντως εἶναι πολὺ δυνατή. Ξεπερνάει τὰ ἄλλα ἀρώματα. ( «Ὀσμὴ μύρων σου ὑπὲρ πάντα τὰ ἀρώματα» Ἄσμα ἀσμάτων 1,3)

Εἴχαμε φτάσει στὸ παρακάτω ἀπόσπασμα: «Οἱ κυβερνήσεις προμηθεύονται ἀπὸ τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες τὰ ἐμβόλια, αὐτὰ διανέμονται δωρεὰν στοὺς πολίτες... γιὰ κάποιον ὅμως λόγο προκαλεῖται μεγάλη λαϊκὴ ἀντίδραση μὲ διάσπαρτους πυρῆνες σὲ ὅλον τὸν κόσμο, δημιουργεῖται ἕνα τεράστιο...

ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα, τὸ ὁποῖο προσπαθεῖ νὰ ἀποδομήσει ὅλην αὐτὴν τὴν ἐπιχείρηση τοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἐπιστρατεύοντας διάφορους ἐπιστήμονες, παρουσιάζοντας διαφορετικὰ στατιστικὰ δεδομένα καὶ ἀξιοποιῶντας τὴν διαδικτυακὴ πληροφόρηση καὶ τὸ ὁποῖο θεωρεῖται ἀπὸ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας ὡς μία ἀπὸ τὶς δέκα μεγαλύτερες ἀπειλὲς κατὰ τῆς ὑγείας». (ΝΛ. ΑΠ7 σελ.15). Εἴχαμε δεῖ μέχρι τοῦ σημείου ὅπου ὁ ἐπίσκοπος διαπιστώνει ὅτι: «Γιὰ κάποιον ὅμως λόγο προκαλεῖται μεγάλη λαϊκὴ ἀντίδραση», καὶ ἀπὸ ἐκεὶ συνεχίζουμε.

Διαπιστώνει , λοιπὸν, τὴν «μεγάλη λαϊκὴ ἀντίδρασι, γιὰ κάποιον ἄγνωστον λόγο», ἀκόμη καὶ γιὰ τὸν ἐπιστημονικὸν νοῦ του καὶ τὸ ἀρχιερατικὸν ὅμμα του, ἡ ὁποία ἀντίδρασις παρουσιάζεται «μὲ διάσπαρτους πυρῆνες σὲ ὅλο τὸν κόσμο». Σὰν τὰ μανιτάρια μετὰ τὴν βροχή, ποὺ τὰ βρίσκουμε στὰ δάση σὲ τόπους τόπους, σὰν νὰ εἶναι σπαρμένα. Ἔτσι καὶ ἡ λαϊκὴ ἀντίδρασι. Δὲν φτάνει ποὺ ἐμφανίζεται σὲ ὅλον τὸν κόσμο, ἀλλὰ αὐτομάτως, ὅπως ἐμφανίστηκε, καταφέρνει ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ νὰ δημιουργήσῃ  «ἕνα τεράστιο ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα, τὸ ὁποῖο προσπαθεῖ νὰ ἀποδομήσῃ ὅλην αὐτὴν τὴν ἐπιχείρηση τοῦ ἐμβολιασμοῦ» !!! Μετὰ σοῦ λένε ὅτι δὲν γίνονται σήμερα θαύματα. Νά τὸ μέγα θαῦμα ποὺ ἀποκαλύπτει ὁ σεβασμιώτατος. Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι γιὰ «κάποιο λόγο» δὲν θέλουν νὰ ὑπακούσουν στὶς ἐντολὲς τῶν κυβερνήσεων, στὶς προτροπὲς τοῦ Π.Ο.Υ., στὴν προπαγάνδα τῶν πληρωμένων δημοσιογράφων, στὴν τρομοκρατία τῶν τηλεειδικῶν, στὶς προφητεῖες τοῦ Μπίλλ Γκέητζ, στὶς μεθοδεῖες τῶν μεγαλοτραπεζιτῶν καὶ τῶν ἀφεντικῶν ὅλων αὐτῶν, καταφέρνουν καὶ δημιουργοῦν «ἕνα τεράστιο ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα»  Ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλη τὴν γῆ. Ἄνθρωποι διαφόρων γλωσσῶν, πολιτισμῶν, νοοτροπιῶν μὲ ἕναν μαγικὸ τρόπο συνενοοῦνται, συμφωνοῦν, καὶ ἀτρόμητοι, ἀδιαφορῶντας γιὰ τὸ μέγεθος τῶν ἀντιπάλων, ὁμοψύχως, δημιουργοῦν αὐτὸ τὸ τεράστιο ἀντιεμβολιαστικό κίνημα. Πώς συνενοήθηκαν; Σὲ ποιὰ γλῶσσα;  Πότε πρόλαβαν; Ποιὸν ἔχουν ἀρχηγό; Ποιούς χορηγούς; Ποιούς προστάτες; Δὲν μᾶς τὰ ἀποκαλύπτει ὁ δέσποτας. Μᾶς παρουσιάζει μόνο μιὰ νέα Πεντηκοστή καὶ τοὺς ἀοράτους ἀποστόλους τοῦ ἀντιεμβολιαστικοῦ κινήματος νὰ ξεχύνονται σ᾿ ὅλη τὴν ὑφήλιο γιὰ νὰ πραγματοποιήσουν τοὺς σκοπούς τους, οἱ ὁποῖοι -γιὰ τὸν ἐπίσκοπο-, εἶναι ἐκ προοιμίου κακοί, εἶναι ἐκτὸς πραγματικότητος, ἐξ οὖ καὶ «ἰδεολόγημα», ὅπως ἔχει  πεῖ.

Ἐδὼ ὑπάρχει μιὰ ἐσκεμένη παραποίησις τῆς πραγματικότητος. Ὅπως εἴχαμε ἐπισημάνει, μέσα ἀπὸ τὰ λόγια τοῦ δεσπότη, ἐδὼ ἔχουμε  ἀντίδρασι τῶν ἀνθρώπων ἐπειδὴ ἀπειλεῖται ἡ ζωή τους καὶ ἡ ἐλευθερία τους. Ὁ δέσποτας τὸ περιορίζει καὶ τὸ παρουσιασιάζει ὡς ἀντιεμβολιασμό, ἀντιεμβολιαστὲς καὶ ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἀντλεῖ τὰ περὶ ἀντιεμβολιασμοῦ ἀπὸ τὴν τόσο ἀξιόπιστη Γουίκιπίντια, ἕνα ἀστεῖο κατασκεύασμα πληροφοριῶν στὸ διαδίκτυο !!!. Τὴν σχεδὸν ἐνστικτώδη ἀντίστασι μπροστὰ στὴν ἐπιβολή διὰ  τοῦ φόβου τοῦ δόλου καὶ τῆς βίας τῆς πλήρους ὑποταγῆς τοῦ ἀνθρώπου, τὴν παρουσιάζει ὡς ἀντιεμβολιασμό. Φτιάχνει μιὰ καρικατούρα τοῦ ἀντιπάλου γιὰ νὰ μπορῇ νὰ τὴν γελοιοποιήσει καὶ νὰ τὴν γκρεμίσῃ εὔκολα, ὅπως νομίζει. Αὐτὸ ὅμως μοιάζει μὲ  σοφιστεία καὶ ἀπάτη, ἀλλὰ περισσότερα θὰ ποῦμε ὅταν φτάσουμε στὸ οὐσιαστικὸ θέμα τῆς πίστεως καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.   

Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἄγνωστοι, οἱ ἐτερόκλητοι, πάσης φυλῆς καὶ γλώσσας δὲν ἀρνοῦνται ἀπλῶς νὰ ἐμβολιαστοῦν, ἀλλὰ «προσπαθοῦν νὰ ἀποδομήσουν ὅλην αὐτὴν τὴν ἐπιχείρηση τοῦ ἐμβολιασμοῦ». Μιὰν ἐπιχείρησι ποὺ ἔχουν ἀναλάβει Π.Ο.Υ, Ο.Η.Ε., Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωσι, Μεγαλοτραπεζίτες, οἱ λεγόμενες Πολυεθνικὲς  ἐταιρεῖες, Google, Aple, κανάλια, ἐφημερῖδες ραδιόφωνα, καὶ πάσης φύσεως διαμορφωτὲς τῆς σκέψεως τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα· προσπαθοῦν νὰ τὴν ἀποδομήσουν αὐτοὶ οἱ κακοὶ ἄνθρωποι. Πῶς; Πῶς γίνεται αὐτό; Ἐδὼ ἔχει ἀπάντησι ὁ ἐπιστήμων:

α) Ἐπιστρατεύοντας διάφορους ἐπιστήμονες. Αὐτοὶ ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ γίνουν πειραματόζωα γιὰ τὰ σκευάσματα τῶν Μπίγκ Φάρμα, ἀφοὺ ἔκαμαν πυρῆνες σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἐπιστράτευσαν ἐπιστήμονες!!! Γιὰ φανταστῆτε. Ἐπιστράτευσαν τὸν Μοντανιὲ, ἱολόγο, βραβευμένο μὲ βραβειο Νομπέλ !!!  Ἐπιστράτευσαν τὸν Σουχαρὶτ Μπαγκντι στὴν Γερμανία. Ἐπιστράτευσαν τόσους καὶ τόσους ἐπιστήμονες σ᾿ὅλη τὴν γῆ. Ὅλοι αὐτοὶ ἐπιστρατεύτηκαν καὶ εἶπαν ὅτι εἶπαν. Αὐτὸ ὑπονοεῖ καὶ ἰσχυρίζεται ὁ ἐπιστήμων.

(Μὴν σᾶς ξεγελάει ποὺ στὸ κείμενό του ὅλα αὐτὰ παρατίθενται ὡς διαπιστώσεις ἄλλων. Παραθέτει κανεὶς ὅτι τοῦ χρειάζεται γιὰ νὰ χτίσῃ τὸ δικό του ἀφήγημα. Καὶ νὰ δείχνῃ ὅτι δὲν αὐθαιρετεῖ, ἄλλὰ στηρίζεται καὶ σὲ πληροφορίες καὶ συμπεράσματα ἄλλων. Τῶν ἄλλων ποὺ ταιριάζουν μὲ αὐτὸ ποὺ θέλει νὰ ἀποδείξῃ. Τέτοιο εἶναι ἕνα μέρος τῆς σημερινῆς ἐπιστήμης τῶν παραπομπῶν καὶ τοῦ μεγάλου ὄγκου πληροφοριῶν, ριγμένων δίκην λίθων πλήνθων καὶ κεράμων, ὅπως τὸ κείμενο τοῦ σεβασμιωτάτου).

β) Παρουσιάζοντας διάφορετικα στατιστικἀ δεδομένα. Διαφορετικὰ ἀπὸ ποιά; Ἀπὸ αὐτὰ ποὺ παρουσίαζε ἡ ἐπιτροπὴ εἰδικῶν τοῦ φίλου του ἰατροψάλτη Τσιόδρα ὅπου ἀναγκάστηκε νὰ παραδεχτῇ , μπροστὰ στὸν κίνδυνο νὰ κατηγορηθῇ γιὰ ψευδεῖς στατιστικὲς, ὅτι δήλωναν ὡς νεκροὺς ἀπὸ κορωνοϊὸ ὄχι μόνον ὄσους πέθαναν ἀπὸ κορωνοϊό, ἀλλὰ καὶ ὅσους πέθαναν ἀπὸ ἄλλον λόγο ἀλλὰ εἶχαν καὶ κορωνοϊό ἔστω καὶ πολὺ πρὶν χρονικῶς; Εἶναι ψέματα αὐτά; Στὶς ἄλλες χῶρες τελικῶς ἀπεδείχθη ὅτι μόνον ἕνα μικρὸ ποσοστὸ θανάτων ἦταν ἀπὸ κορωνοϊό. Εἶναι ψέμματα αὐτά; Ἄρα ποιοί παρουσίαζαν τὰ διαφορετικὰ στατιστικὰ  δεδομένα; Οἱ πραπαγανδιστὲς τῶν ἐμβολίων ἤ ὅσοι ἤθελαν νὰ ὑπερασπιστοῦν τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀξιοπρέπειά τους;

γ) Ἀξιοποιῶντας τὴν διαδικτυακὴ πληροφόρησι. Οἱ ἄλλοι δὲν τὴν ἀξιοποιοῦν; Ὁ ἴδιος δὲν τὴν ἀξιοποιεῖ. Τί ὲπιχείρημα εἶναι αὐτό; Γνωρίζουμε καλὰ ὅτι ἐνοχλοῦνται γιὰ τὴν ἐλευθερία ποὺ ἔχει ἀπομείνει στὸ διαδίκτυο καὶ μεθοδεύουν τὸν πλήρη ἔλεγχό του. Πόσοι ἱστότοποι δὲν ἔχουν κλείσει; Πόσα κείμενα καὶ βίντεο δὲν ἔχουν «κατέβει»; Γιατὶ συνεχῶς οἱ ἐκλησιαστικοὶ  διαμαρτύρονται γιὰ τὴν ἀσυδοσία τοῦ διαδικτύου; Διότι παρὰ τὰ καλοπληρωμένα ἐκκλησιαστικά ἐνημερωτικά κανάλια –μέχρι καὶ ἀπὸ τοὺς ἀμερικανούς πληρωμένα ,ὁρισμένα- ὁ λαὸς μπορεῖ καὶ λέει ἐλεύθερα τὴν γνωμη του εἴτε σωστὴ, εἴτε λιγώτερο σωστὴ, εἴτε λανθασμένη , καὶ αὐτὸ δὲν τοὺς ἀρέσει διότι διαχέονται πληροφορίες καὶ κρίσεις ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ ἀκούγονται. Θέλουν ὅτι ἀκούγεται νὰ εἶναι ἐλεγχόμενο, διότι οἱ ἄνθρωποι –κατὰ τὴν ἀποψι τοῦ δέσποτα- δὲν ἔχουν  δυνατότητα νὰ κρίνουν καὶ νὰ ἀντιληφθοῦν τὴν  ἀλήθεια. Γι᾿ αὐτὸ προτρέπουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ μὴν κρίνουν, δηλαδὴ νὰ μὴν σκέφτονται κἄν, καὶ ἔχουν ἀναλάβει οἱ ἴδιοι νὰ σκέφτονται ἀντ᾿ αὐτῶν καὶ νὰ παρουσιάζουν τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων.  «Ἡ διάχυση τῆς πάσης φύσεως πληροφορίας εἶναι ἐντελῶς ἀνεξέλεγκτη. Συνεπῶς, ἡ δυνατότητά μας νὰ ἀντιληφθοῦμε ἀπὸ μόνοι μας τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων εἶναι πρακτικὰ ἀνύπαρκτη.»  (ΝΛ. ΑΠ7 σελ.15).

(Δηλαδὴ βλέπεις τὸν Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο νὰ βαφτίζει τὰ «παιδιά» δύο ἐκφύλων-κιναίδων καὶ νὰ χαριεντίζεται μαζί τους, κανεὶς ἐπίσκοπος νὰ μὴν μιλάει γι᾿ αὐτὸ τὸ αἴσχος, γιὰ τὴν παρὰ φύσιν διαστροφὴ καὶ τὴν παρὰ τὸν Θεῖο νόμο ἁμαρτία ποὺ εὐλογοῦνται ἀπὸ ἐπίσκοπο· ἀλλὰ ἡ δυνατότητά μας νὰ ἀντιληφθοῦμε μόνοι μας τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων εἶναι ἀνύπαρκτη-κατὰ τὸν ἀρχιθύτη- ὁπότε πρέπει νὰ περιμένουμε τοὺς εἰδικοὺς (αὐτοὶ εἶναι οἱ εἰδικοὶ) νὰ μᾶς ποῦν τί συμβαίνει... Τί συμβαίνει, ἀλήθεια, μακαριώτατε; Πῶς τὸ βλέπετε τὸ γεγονός; )

Αὐτὰ εἶναι τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ ἐπισκόπου, ὅπως βλέπετε, γιὰ τὸ πῶς προσπαθῇ τὸ «ἀντιεμβολιαστικὸ κίνημα»  νὰ «ἀποδομήσει ὅλην αὐτὴν τὴν ἐπιχείρηση τοῦ ἐμβολιασμοῦ». Πεντακάθαρη ἐπιστημονική πραγματικότης καὶ ἀλήθεια. Καμμία σχέσι μὲ τὶς συνωμοσιολογίες τῶν ψεκασμένων.

Αὐτὸς ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν σοβαρῶν πολιτῶν, γιὰ τὴν ἀκρίβεια τῶν ἁρμοδίων ποὺ ὑποδεικνύουν καὶ προτρέπει: «Ὡς πολίτες ἀγωνιοῦμε γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴ ζωή μας καὶ προσπαθοῦμε, σεβόμενοι τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ τὶς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων, ἀνάλογα νὰ συμμορφωθοῦμε.» Αὐτοὶ σέβονται τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ τὶς ὑποδείξεις τῶν ἀρμοδίων (Τσιόρδες, Γκαγκάδες,  Τζανάκηδες, Βασιλόπουλοι, Ἐξαδάκτυλοι, -ἄν λέω καλὰ τὰ ἐπώνυμα- καὶ πλειάδος ἄλλων εἰδικῶν ἐχόντων τὸ ἀκαταδίωκτον, ἀλλ᾿ὄχι καὶ τὸ ἀνάργυρον) καὶ συμμορφώνονται.

Ὅμως: «Κάποιοι ἰσχυρίζονται ὅτι δὲν ἐνημερωνόμαστε σωστά, ὅτι ὑπάρχει προσπάθεια παραπλάνησής μας ἢ σχέδιο ἀπειλῆς κατὰ τῆς ζωῆς μας ἢ πολὺ περισσότερο σταδιακῆς ὑφαρπαγῆς καὶ περιορισμοῦ τῆς ἐλευθερίας μας (χρήση προστατευτικής μάσκας, lockdown, ἰχνηλάτηση ἐμβολιασμένων, πιστοποιητικὰ) καὶ ὅτι τὰ διάφορα συστήματα ἐξουσίας ἠθελημένα ἢ ἀθέλητα συμπορεύονται στὴν μεταμόρφωση τῆς κοινωνίας σὲ παγκόσμια φυλακή, πολὺς δὲ λόγος γίνεται γιὰ τὴ «Νέα Ἐποχὴ» ἢ τὴν λεγόμενη «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση», δηλαδὴ τὴ δημιουργία ἑνὸς ἐντελῶς διαφορετικοῦ ἀπὸ τὸ γνωστὸ σήμερα τοπίου κοινωνικῆς ζωῆς». (ΝΛ. ΑΠ7 σελ.16)

Κάποιοι τὰ ἰσχυρίζονται, ὅλα αὐτά. Κάποιοι. Κάνουν καὶ πολὺ λόγο γιὰ τὴ «Νέα Ἐποχὴ» ἢ τὴν λεγόμενη «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση». Κάποιοι. Ἀκούσατε ἐσεῖς τίποτε τέτοιο;  Νέα Ἐποχή, Μεγάλη ἐπανεκίνησι; Τί εἶναι αὐτά; Κάποιοι τὰ ἰσχυρίζονται καὶ τὰ διαδίδουν. Καταλάβατε;

Καὶ ὅλα αὐτὰ πότε; «Ὅλα αὐτὰ σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ παγκόσμια κοινωνία φαίνεται πὼς χειραγωγεῖται ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ κινεῖται πάνω σὲ ἄξονες ποὺ εἴτε ἀδιαφοροῦν εἴτε καὶ ἀπορρίπτουν τὸν Θεό, πολλῷ μᾶλλον τὸν Χριστό, ὅπως τὸν πιστεύει, τὸν γνωρίζει καὶ τὸν κηρύσσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.» (ΝΛ. ΑΠ7 σελ.16)

Ἔτσι φαίνεται –κατὰ τὸν ἐπίσκοπο. Φαίνεται ὅτι ἡ παγκόσμια κοινωνία  χειραγωγεῖται ἀπὸ σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ εἴτε ἀδιαφοροῦν, εἴτε καὶ ἀπορρίπτουν τὸν Θεό. Ἔτσι, φαίνεται –κατὰ τὸν ἐπίσκοπο- ἄρα δὲν συμβαίνει κάτι τέτοιο κατ᾿ αὐτόν. Δίκηο θὰ ἔχει προφανῶς. Ποιὸς βλέπει σὲ αὐτὸν τὸν ἀγγελικὸ κόσμο σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ εἴτε ἀδιαφοροῦν εἴτε ἀπορρίπτουν τὸν Θεὸ νὰ χειραγωγοῦν τὴν παγκόσμια κοινωνία; Κανεὶς σοβαρὸς ἄνθρωπος. Τώρα παντοῦ ὑπάρχει ἐλευθερία καὶ χαρά. Πορεῖες ὑπερηφανείας τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀπελευθερώθηκαν ἀπὸ τὴν σκλαβιὰ τῶν δύο φύλων.  Τί πάει νὰ πῇ φύλο, ἄνδρας,  γυναῖκα; Τὶ πάει νὰ πῇ κατὰ φύσιν; Ποιός ὁρίζει τὴ φύσι; Ἐξ ἄλλου ὁ Πρωθυπουργός μας, ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Ὑπουργοὶ , βουλευτὲς, καλλιτέχνες, ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, τοῦ οἰνοπνεύματος, δεσπότες καὶ παπάδες ἀμέριμνοι καὶ νηφάλιοι συνεργάζονται, συναγελάζονται ἀλληλοεπαινοῦνται, ἀλληλοϋποστηρίζονται  καὶ ἀλληλοχρηματοδοτοῦνται θεωρῶντας ξεπερασμένα ὅσα ξέραμε. Τὸ λέει ξεκάθαρα ὁ φιλοξενῶν τὰ «ἐπιστημονικὰ» ρήματα τοῦ Λαυρεωτικῆς στὸ «ἐπιστημονικὸ» περιοδικό του, ὁ Λαρίσης Ἰερώνυμος, ὅπως εἴχαμε παραθέσει σὲ προηγούμενο λιβελλογράφημά μας:  «ἔχουμε δραματικὴ ἔλλειψι γνώσης, τραγικὴ ὑστέρησι ἤθους καὶ ἀρτηριοσκληρωτικὸ ἐγκλωβισμὸ σὲ κείμενα καὶ πιστεύματα τοῦ παρελθόντος, τὰ ὁποία μπορεῖ νὰ βοήθησαν  στὴν ἐποχὴ στὴν ὁποία πρωτοεμφανίστηκαν καὶ ἀναπτύχθηκαν, σήμερα ὅμως, μετὰ τὴν διαφορετικὴ θεώρησι τῶν πραγμάτων, τὴν ἐξέλιξι τῆς ἐπιστήμης καὶ τὰ νέα δεδομένα, ἀποτελοῦν ἰσχυρὴ τροχοπέδη στὴν ἀνθρώπινη ἐλευθερία, ἐνισχύουν τὴν ἐμμονικὴ προσήλωσι σὲ ἰδεοληψίες καὶ καλλιεργοῦν τὸν φανατισμὸ καὶ τὴν θρησκοληψία». ( ΙΛ, ΑΠ7 σελ.9)   

Τί νὰ τοὺς πῇς τώρα; Προχθὲς ἑόρταζε ὁ ἅγιος Σοφρώνιος καὶ χθὲς ὁ ἅγιος Παΐσιος οἱ ἁγιορεῖτες. Μπορεῖ καὶ αὐτοὶ νὰ τοὺς ἑόρτασαν. Νὰ παραθέσῃς τί ἔχουν πεῖ ἀκριβῶς γι᾿ αὐτά; Θὰ δώσουν καμμιά σημασία; Ἴσως παρακάτω, ἄν εἶναι ἀπὸ Θεοῦ ὅλο αὐτὸ τὸ ἐργόχειρο ποὺ μοῦ προέκυψε, -νὰ καταδύομαι καὶ νὰ σκάβω  σὲ τέτοια «πνευματικὰ» ὀρυχεία - νὰ ἀναγκαστῶ νὰ κάνω παραπομπὲς γιὰ ὅσους ἀμφιβάλλουν.

Καὶ δὲν μένει ἐδώ. Συνεχίζει. «Δίπλα σὲ αὐτά, ἀκούγονται φωνὲς ὅτι τὰ συμφέροντα κάποιων ὀλίγων καὶ οἱ ἄνομες σκοπιμότητές τους παραβλέπουν ἠθικὲς ἀντιστάσεις καὶ στὴν οὐσία ἀποβλέπουν στὴν πολεμικὴ κατὰ τῆς πίστεως.» (ΝΛ. ΑΠ7 σελ.16) Τὸ ἴδιο βιολί. «Ἀκούγονται φωνὲς». Βλέπετε πῶς πάει τὸ πράγμα. «Κάποιοι ἰσχυρίζονται», «φαίνεται», «ἀκούγονται φωνές». Πῶς λέμε «σὰν νὰ μοῦ φαίνεται πῶς ἀστράφτει, ἀκούω βροντὲς, μήπως χάλασε ὁ καιρός. Ἄστα θὰ δοῦμε ἀργότερα. Τώρα ἔχουμε ἄλλες δουλειές».

«Ὅλα τὰ ἐφαρμοζόμενα μέτρα, καὶ ἡ ὁριζόντια παγκόσμια ὑποχρεωτικότητα, καὶ ὁ ψηφιακὸς ἔλεγχος, καὶ τὰ τεράστια οἰκονομικὰ κέρδη ὀλίγων, καὶ ἡ χρήση τῶν νέων γενετικῶν τεχνολογιῶν (mRNA), δημιουργοῦν ἔντονα ἀρνητικὰ αἰσθήματα καθὼς μάλιστα συνδυάζονται εἴτε μὲ γενικευμένη σὲ παγκόσμια κλίμακα νομιμοποίηση γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου ἠθικῶν παρεκτροπῶν (ἀμβλώσεις, εὐθανασία, ἐπιλογὴ φύλου, ὁμοφυλοφιλία κ.λπ.), εἴτε μὲ τὴν ἀποχαύνωση, παντελῆ σιωπή, παθητικὴ ἀνεκτικότητα, εἴτε μὲ τὴν συμβιβαστικὴ καὶ ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψη, τὴν ἀφελῆ ὑποδούλωση σὲ κάθε πρόταση εὐκολίας καὶ ἀνέσεως, εἴτε καὶ μὲ τὴν ἀπουσία προφητικοῦ λόγου ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας». (ΝΛ. ΑΠ7 σελ.16-17)

Βλέπετε ἀντικειμενικὸ τρόπο παρουσιάσεως τῆς πραγματικότητος; Ὅλα αὐτὰ ποὺ παραθέτει: μέτρα, ὑποχρεωτικότητα, οἰκονομικὰ κέρδη, χρήσι νέων τεχνολογιῶν (mRNA),  νομιμοποίησις ἀμβλώσεων, εὐθανασίας, ἐπιλογὴ φύλου, ὁμοφιλοφιλία, ἀλλὰ καὶ ἐκκοσμικευμένη ἀντίληψις καὶ ἡ ἀπουσία προφητικοῦ λόγου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία εἶναι ἀληθή. Ποιὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματά τους;  «Δημιουργοῦν ἔντονα ἀρνητικὰ αἰσθήματα» Αὐτὸ λέει ὁ ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος. Ἀρνητικὰ αἰσθήματα. Κάτι τὸ ἀρνητικό, δηλαδή. Κάτι τὸ κακό. Σὰν νὰ μὴν εἶναι κακά, αὐτὰ καθ᾿ ἑαυτά. Σὰν νὰ εἶναι κακὰ τὰ αἰσθήματα ποὺ δημιουργοῦνται στὸν ἄνθρωπο. Σὰν νὰ φταίῃ αὐτὸς ποὺ αἰσθάνεται ἔτσι. Δηλαδὴ θὰ ἔπρεπε νὰ δημιουργοῦν θετικὰ αἰσθήματα, ἰδιαιτέρως σὲ ἕναν ὀρθόδοξο; Θὰ ἔπρεπε νὰ χαμογελάει καὶ νὰ χαίρεται καὶ νὰ ἀγάλεται; Ποιό εἶναι τὸ χρέος ἑνὸς ὀρθοδόξου ἐπισκόπου ἐνώπιον αὐτῶν τῶν γεγονότων; Νὰ τὰ παραθέτῃ δημοσιογραφικῶς;

Καὶ καταλήγοντας μιλάει γιὰ ὅλα τὰ παραπάνω, γιὰ αὐτὴ τὴν περιγραφὴ τοῦ κόσμου ποὺ ὁ ἴδιος ἐπιλέγει καὶ παρουσιάζει , ὅτι παραπέμπουν  σὲ βιβλικὲς ἀναφορὲς περὶ τῶν ἐσχάτων καὶ ... στὸ Χάραγμα τῆς Ἀποκαλύψεως:

«Ἡ περιγραφὴ αὐτὴ τοῦ κόσμου παραπέμπει σὲ βιβλικὲς ἀναφορὲς περὶ τῶν ἐσχάτων («συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἠχούσης θαλάσσης καὶ σάλου»  (Λουκ. 21, 25)., «πλὴν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;»,  (Λουκ. 18, 8). Χάραγμα Ἀποκαλύψεως ( Ἀποκ. 13, 16-17). κ.λπ., πρᾶγμα ποὺ δίνει πλέον ἔντονη θρησκευτικὴ διάσταση στὸ ὅλο θέμα». (ΝΛ. ΑΠ7 σελ.17)

 Τὸ ἀφήνει ἔτσι καὶ τὸ ἀφήνουμε καὶ μεῖς ἔτσι. Στὴ συνέχεια θὰ δοῦμε πῶς ἀντιλαμβάνεται αὐτὴν τὴν παραπομπὴ σὲ βιβλικὲς ἀναφορὲς καὶ στὴν περὶ Ἀντιχρίστου  διδασκαλία τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ τῶν Πατέρων. Βέβαια δὲν χρειάζονται προφητικὲς ἰκανότητες γιὰ νὰ προβλέψῃ κανεὶς ὅτι  ὅσοι συσχετίζουν τὰ παραπάνω μὲ  ἀναφορὲς περὶ τῶν ἐσχάτων καὶ περὶ ἀποκαλύψεως καὶ περὶ ἀντιχρίστου χαρακτηρίζονται ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο ἀπειθεὶς καὶ πλανεμένοι.

Ἐδὼ κλείνουμε τὸ δημοσιογραφικὸ-ἐπιστημονικὸ τμήμα τοῦ κειμένου καὶ θὰ συνεχίσουμε μὲ τὸ πνευματικὸ-ἐπιστημονικό. Ὁ Λαρίσης στὴν εἰσαγωγή του τονίζει ὅτι τὰ κείμενα αὐτὰ τοῦ σεβασμιωτάτου Λαυρεωτικῆς καὶ τῶν ἄλλων «ἔχουν βρεῖ τὴν ἀφορμή τους σὲ ἐπιστημονικοφανεῖς θεωρήσεις τῶν ὁποίων ἡ ἀνατροπὴ ἐπιχειρεῖται» (ΙΛ, ΑΠ7 σελ.10). Καὶ διευκρινίζει σὲ παραπομπὴ ὅτι «Ἐπιστημονικοφανεὶς εἶναι οἱ θεωρήσεις ποὺ δὲν ἔχουν ἐπιστημονικὴ βάσι, αὐτὸς ὁ ὁποῖος τὶς παρουσιάζει ὅμως, τὶς ἐμφανίζει μὲ ψεύτικο μανδύα ἐπιστημοσύνης. Στὴν πραγματικότητα εἶναι παγίδα γιὰ τοὺς μὴ ἐπαϊοντες καὶ τοὺς ἀφελεῖς, τοὺς ὁποίους παρασύρει χειραγωγώντας τους» ΙΛ, ΑΠ7 σελ.10 σημ.1) Γιατί ἐμένα μοῦ φαίνεται ὅτι ταιριάζει ἀπόλυτα αὐτὴ ἡ περιγραφὴ σὲ ὅσα μέχρι τώρα παρουσιάζει ὁ Λαυρεωτικῆς, ἐνῷ (ὑποτίθεται ὅτι) τὰ ἔγραψε ἀκριβῶς γιὰ τὸ ἀντίθετο κατὰ τὴν ἐπιθυμία τοῦ Λαρίσης;

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 14 Ἰουλίου 2022       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.