2 Φεβ 2022

Ἀφηγήματος συνέχεια: "Πανδημία" Covid-19

Ὑπό Κωνσταντίνου Γ. Καρακατσάνη
τ. Καθηγητοῦ Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς Α.Π.Θ.

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΙΟΥ Sars-CoV-2

Σημείωση: Οἱ πηγές ὅλων τῶν πληροφοριῶν (videos, τεκμήρια, ἔγγραφα κ.τ.λ.), οἱ ὁποῖες περιέχονται στήν 1η ἑνότητα αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου, εἶναι δυνατόν νά εὑρεθοῦν  στήν ἱστοσελίδα Vérité-Covid19.fr website. Στίς ἴδιες πηγές περιέχεται  καί δημοσίευμα 86 σελίδων τοῦ Γάλλου Καθηγητοῦ JP Fourtillan καί συν. “The Whole Truth, Covid-19, Covid-19 Vaccines”. Συμφώνως πρός τά ἀνωτέρω :

Πρίν τό ἔτος 2003 ἀπομονώθηκε σέ  ἀσθενῆ τοῦ Γαλλικοῦ Νοσοκομείου στό Ἁνόι τοῦ Βιετνάμ κορωναϊός  Sars-CoV.

Τό ἔτος 2003 ἐπενέβη ἐπί τοῦ γονιδιώματος τοῦ προαναφερθέντος RNA ἰοῦ μοριακός βιολόγος Fr. Tangy (διευθυντής ἑνός ἐρευνητικοῦ Ἐργαστηρίου τοῦ Ἰνστιτούτου PASTEUR) καί...

εἰσήγαγε στό γονιδίωμα αὐτοῦ μία ἀκολουθία DNA 29746 νουκλεοτιδίων καί ἀλλων ἀκολουθιῶν DNA.

ἴδιος προαναφερθείς ἐρευνητής τό ἔτος 2011 ἐσυνέχισε τίς ἐπεμβάσεις του ἐπί τοῦ  κορωναϊοῦ  Sars-CoV μέ ἀποτέλεσμα τή δημιουργία τοῦ ἰοῦ  Sars-CoV1.

Τά ἔτη 2011-2015 συνεχίστηκαν οἱ ἐπεμβάσεις ἀπὀ ἐπιστήμονες ἐρευνητικῶν Ἐργαστηρίων τοῦ  Ἰνστιτούτου PASTEUR (Fr. Tangy καί Paul Charneau) ἐπί τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ Sars-CoV1μέ ἀποτέλεσμα τήν εἰσαγωγή στό γονιδίωμα τοῦ τελευταίου ἰοῦ (ἐκτός ἄλλων τοξικῶν προϊόντων, καί κλάσματα DNA τοῦ πλασμωδίου τῆς ἑλονοσίας) τεσσάρων ἀκολουθιῶν τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS, HIV1, δημιουργηθέντος τοιουτοτρόπως τοῦ κορωναϊοῦ SARS-CoV2.   προαναφερθείς ἐρευνητής, Fr. Tangy, συνεχίζων τίς ἔρευνές του, εἰσήγαγε σέ γονιδίωμα ἐξησθενημένου ἰοῦ ἱλαρᾶς τίς τέσσερις RNA ἀκολουθίες τοῦ ἰοῦ τοῦ HIV μέ σκοπό τήν παραγωγή ἀνοσίας κατά τῆς νόσου τοῦ ΑIDS.  

Σημειωτέον ὅτι ὅλες οἱ προαναφερθεῖσες ἐπεμβάσεις κατωχυρώθηκαν με τό ἀνάλογο διεθνές δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας.

Ἐξαιρετική σημασία ἀποκτᾶ το γεγονός ὅτι ὁ Καθηγητής Luc Montagnier, κάτοχος τοῦ βραβείου Nobel, γιά τήν ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ τοῦ  AIDS, συμφωνεῖ μέ την ἄποψη ὅτι ὁ ἰός SARS-CoV2 ἐμπεριέχει τέσσερις  RNA  ἀκολουθίες τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS.

Σημειωτέον ὅτι ὁ Καθηγητής Fourtillan φυλακίστηκε ἀπό τον πρόεδρο Macron, ἀποφυλακισθείς λίγους μῆνες πρίν.

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ «ΕΜΒΟΛΙΩΝ»

Tά συνήθως χορηγούμενα σκευάσματα («ἐμβόλια») γιά τήν τεχνητή νόσο Covid-19 δεν εἶναι ἐμβόλια· εἶναι γονιδιακοί τροποποιητές· ἰδιαίτερα τά σκευάσματα,  μέ τά ὁποῖα χορηγεῖται τεχνητό mRNA (τῶν Ἑταιρειῶν Pfeizer-BionTech., Moderna, CureVac). Σέ ἄλλα, ὅμως, ἐμβόλια (π.χ. τῆς AstraZeneca) μεταφέρεται τμῆμα τοῦ  DNA   τοῦ ἰοῦ SARS-CoV2 ἐπί τοῦ γονιδιώματος ἄλλου ἐξησθενημένου ἰοῦ (ἐν προκειμένω, Χιμπατζῆ).

 Ἕνα κριτικῆς σημασίας ἐρώτημα ἦταν κατά πόσον ἦταν δυνατόν τό τεχνητό     mRNA νά εἰσέλθει στόν πυρῆνα τοῦ κυττάρου καί νά ἐνσωματωθῆ (καί τροποποιήσει) τό DNA τοῦ πυρῆνος. Ἡ πρώτη ἀβασάνιστη ἀπάντηση ἦταν ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά συμβῆ αὐτό. Νεώτερα δεδομένα, ὅμως, δημοσιευθέντα στά πλέον ἔγκυρα ἐπιστημονικά περιοδικά, παρέσχον ἰσχυρότατες ἐνδείξεις ὅτι αὐτό εἶναι δυνατόν νά συμβῆ[1] με ἀπροσμέτρητες συνέπειες (μεταλλαγή τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως με  μεταλλαγμένα προϊόντα!).

Σημειωτέον ὅτι συμφώνως μέ ἄλλη τεχνική παρασκευῆς τῶν σκευασμάτων αὐτῶν (εἰσαγωγή τμημάτων τοῦ γονιδιώματος τοῦ  κορωναϊοῦ SARS-Cov2  εἰσαχθέντων σέ ἄλλο ἐξησθενημένο ἰό ) εἰσήχθησαν καί νανοσφαιρίδια-βιοαισθητῆρες μέ τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν νά λαμβάνονται καί νά ἀποστέλλονται πληροφορίες, ἰδιαίτερα μέ τήν παρουσία τῶν δικτύων ἐπικοινωνίας 5 G. Καί οἱ τεχνικές αὐτές κατωχυρώθηκαν μέ τό ἀνάλογο δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας. Γιά τό θέμα αὐτό δύναται κάποιος νά ἀντλήσει σημαντικότατες ἐπιστημονικές πληροφορίες, οἱ ὁποῖες ἐδόθησαν σε πολλαπλές συνεντεύξεις ἀπό τόν Ἀναπληρωτή Καθηγητή τοῦ De Montfort University (Associate Professor in Games and Artificial Intelligence; Deputy Subject Group Leader in Games, Maths & Intelligent Systems) τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, Ἰωάννη Κυπραῖο (John Kypraios), ὁ ὁποῖος ἔδωσε την πληροφορία ὅτι γιά τά ἐνιέμενα αὐτά  «σκευάσματα»  χρησιμοποιοῦνται συγχρόνως ὀκτώ διαφορετικές τεχνολογίες!

Σοβαρότατο βεβαίως βιοηθικό πρόβλημα -ἐκτός ἀπό την ἀπαράδεκτη ὑπό τήν ἔποψη τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Θεολογίας ἐπέμβαση ἐπί τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἀνθρώπου (ἐπί τοῦ DNA)- ἀποτελεῖ καί τό γεγονός ὅτι γιά τήν τελική παρασκευή διαφόρων ἐμβολίων, σέ διάφορες φάσεις προετοιμασίες των, χρησιμοποιήθηκαν ἐμβρυϊκές κυτταρικές σειρές, δηλαδή κύτταρα προερχόμενα ἀπό στοχευμένες ἀμβλώσεις ζώντων ἀνθρωπίνων ἐμβρύων. Συγκεκριμένα,  ζωντανά, ἐξαμβλωμένα ἔμβρυα (μέ καισαρική συνήθως τομή)  τεμαχίζονταν λαμβάνοντας τμήματα διαφόρων ὀργάνων καί ἱστῶν (νεφροί, πνεύμονες, ὑπόφυση, ἀμφιβληστροειδής χιτών τοῦ ὀφθαλμοῦ κ.τ.λ.) προκειμένου νά παραχθῆ, μετά διάφορες πειραματικές φάσεις,  τό τελικό προϊόν τοῦ ἐνιεμένου σκευάσματος. Εἶναι πολύ φρικιαστική ἡ πληροφορία, ὅπως ἀπεκάλυψε ἀνακρινόμενος ἐξέχων ἐπιστημονικός συνεργάτης καί σύμβουλος τῶν Ἑταιριῶν Pfeizer, Sanofi κ.τ.λ., ὁ Stanley Plotkin,  ὅτι γιά τήν παρασκευή ἑνός μόνον εἴδους ἐμβολίου ἐσφαγίασε 76 ἔμβρυα[2].

Ἀπό ζῶντα ἐξαμβλωμένα ἔμβρυα δημιουργοῦνται οἱ ἀνωτέρω  ζωντανές τεχνητές, ἐμβρυϊκές κυτταρικές σειρές για τη δημιουργία «ἐμβολίων» κατά τῆς Covid-19. Τοιουτοτρόπως,   συμφώνως με την πληροφορία, ἡ ὁποία  ἀναγράφεται στο σχετικό φυλλάδιο τῆς AstraZeneca τό «ἐμβόλιο αυτό ἔχει παραχθῆ ἐπί γενετικῶς τροποποιημένων  κυττάρων ἀνθρώπινων ἐμβρυϊκῶν κυττάρων νεφροῦ (HEK 293) καί μέ τεχνολογία ἀνασυνδυασμένου DNA ἔχουν χρησιμοποιηθῆ γιά τήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβολίου ἐμβρυϊκά κύτταρα νεφρῶν· παρομοίως,  καί στό ἀντίστοιχο ἐμβόλιο τῆς Jansen & Jansen ἀναγράφεται ὅτι χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα τοῦ ἀμφιβληστροειδοῦς  χιτῶνος τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐμβρύου (PER.C6) .   

3. ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ Η «ΠΑΝΔΗΜΙΑ»;

Ὑπἀρχουν  πολλές ἐνδείξεις –καί κάποιες ἀποδείξεις- ὅτι ἡ ἀποκαλούμενη «πανδημία» ἦταν ἀπό ἐτῶν προσχεδιασμένη. Δύο ἀπό τίς ἀποδείξεις αὐτές εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

α) Ἡ προσωρινή αἴτηση γιά κατοχύρωση τῶν tests γιά τή διάγνωση τῆς νόσου Covid-19 (κατοχύρωσης τῆς πατέντας  US 0279 585 A1) ἔγινε στίς 13 Ὀκτωβρίου 2015 ὑπό τοῦ Richard Rothschild[3], δηλαδή τέσσερα και πλέον χρόνια πρίν ἐμφανιθῆ «»πανδημία»! Ἡ τελική δημοσίευση (Patent Application Publication) τῆς αἴτησης αὐτῆς (μετά πολλαπλές διαδοχικές αἰτήσεις τά ἑπόμενα χρόνια) γιά κατοχύρωση τῆς ἴδιας πατέντας  ἔγινε στίς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2020[4] (τρεῖς καί πλέον, δηλαδή, μῆνες,  πρό τῆς ἐμφάνισης τῆς «πανδημίας»

β) Τό πρῶτο «ἐμβόλιο» για τη νόσο  Covid-19 μέ τά ἐμπεριεχόμενα νανοσωματίδια παρήχθη μέ τή συνεργασία τoῦ Ἰνστιτούτου Pasteur και τῶν Ἑταιριῶν  Sanofi- Jenner Institute- Astra Zeneca, τόν Σεπτέμβριο τοῦ ἔτους 2018δηλαδή περισσότερο ἀπό ἕνα χρόνο πρίν την ἐκδήλωση τῆς «πανδημίας»- , κατοχυρωθέν καί αὐτό μέ δημοσιευθέντα διεθνῆ ἀριθμό διπλώματος εὑρεσιτεχνίας!

 

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ  ΠΕΙΡΑΜΑ;

Ἀπό τά γεγονότα ἀποδεικνύεται σαφέστατα ὅτι πρόκειται περί παγκοσμίου πειράματος. Προκειμένου  νά δοθῆ ἕνα «ἐμβόλιο» γιά χρήση στό κοινό, ἀπαιτοῦνται κατά προσέγγιση δέκα-δώδεκα χρόνια - ἤ καί περισσότερα- δοκιμῶν (κατ’ἀρχήν σέ διάφορα πειραματόζωα διαφορετικοῦ βάρους, καί στή συνέχεια σέ ἐθελοντές ἀνθρώπους, σέ τρεῖς φάσεις δοκιμῶν).

Στήν περίπτωση τῆς παρασκευῆς «ἐμβολίων» γιά τή νόσο  Covid-19, ὁ συνολικός χρόνος τῶν δοκιμῶν περιορίσθηκε, κατά προσέγγιση, σέ λιγότερο ἀπό ἕνα ἔτος. Τό ἀποτέλεσμα τῆς τακτικῆς αὐτῆς εἶναι ὅτι ἐλήφθησαν ἐλάχιστες πληροφορίες τόσο γιά τήν ἀποτελεσματικότητα ὅσο καί γιά τίς δυνητικές παρενέργειες τῶν «ἐμβολίων» αὐτῶν.

Στό συνοδό φυλλάδιο τῆς Ἑταιρείας Pfizer-BionTech σχετικῶς μέ τήν παρασκευή τοῦ «ἐμβολίου» αὐτοῦ, ἀναγράφεται ὅτι οἱ ἐμβολιασθησόμενοι θά παρακολουθηθοῦν ἐπί εἴκοσι τέσσσερις μῆνες[5], προκειμένου νά καταγραφοῦν οἱ πρώιμες καί, οἱ κατ’ἀρχήν, μεσοπρόθεσμες παρενέργειες. Παρά τό γεγονός αὐτό, δόθηκε μετά δίμηνο ἀπό τῆς τελευταίας προκλινικῆς δοκιμῆς, κατ’ ἐξαίρεση, ἐπείγουσα ἄδεια ἀπό τούς ἁρμόδιους φορεῖς χρησιμοποίησης τῶν «ἐμβολίων»  γιά τή νόσο  Covid-19, γιά καθολικό ἐμβολιασμό, στήν προσπάθεια, ὑποτίθεται, ἐγκαίρου ἐλέγχου τῆς «πανδημίας».

Ἀνεξαρτήτως τῆς ὀρθότητας ἤ μή τοῦ σκεπτικοῦ αὐτοῦ, τά προαναφερθέντα σημαίνουν ὅτι ὁ πληθυσμός τῆς Παγκόσμιας κοινότητας χρησιμοποιοῦνται, ἀκουσίως πλέον, ὡς «πειραματάνθρωποι», προκειμένου νά ἐκτιμηθῆ ἡ ἀσφάλεια  καί οἱ παρενέργειες τῶν σκευασμάτων αὐτῶν.

5. ΩΦΕΛΕΙ Ή ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΟ  ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ»;

Καθώς παρέρχεται ὁ χρόνος χρησιμοποίησης τῶν «σκευασμάτων» αὐτῶν, καί   δεδομένων πλέον τῶν πολύ γνωστῶν εὐάριθμων βραχυπρόθεσμων καί ἀρξαμένων μεσοπρόθεσμων παρενεργειῶν –μικρότατο ποσοστό ἐκ τῶν ὁποίων ἀνακοινώνεται- (θρομβώσεις ἀγγείων πολλαπλῶν ὀργάνων τοῦ σώματος, παραλύσεις, αἰφνίδιοι θάνατοι καί σέ νέους ἀνθρώπους- ἀκόμη καί σέ ὑγιέστατους ἀθλητές), τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι τά βλαπτικά ἀποτελέσματα τῶν σκευασμάτων αὐτῶν ὑπερτεροῦν κατά πολύ τῶν βραχυπρόθεσμων «ὠφελειῶν» των, γιά τίς πλεῖστες ἡλικιακές ὁμάδες, ἰδιαίτερα ἐκείνης τῆς ἡλικίας μικρότερης τῶν 20 ἐτῶν.  Διάσημοι Καθηγητές και ἐξέχοντες διεθνεῖς ἐρευνητές ἀπό ὅλο τόν κόσμο ἐναγωνίως πληροφοροῦν τή διεθνῆ κοινότητα  ὅτι ἡ χορήγηση τῶν σκευασμάτων θά ἦταν εὔλογο νά χαρακτηρισθῆ ὡς ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας, ἰδιαίτερα γιά τούς νέους ἡλικίας  μικρότερης τῶν 20 ἐτῶν. Τά προαναφερθέντα ἀποτελοῦν διαπίστωση παγκοσμίως γνωστῶν ἐπιστημόνων, ὅπως τῶν κ.κ. Ἰωάννου Ἰωαννίδη, Luc Montagnier, Sucharit Bhakdi, Alexandra Henry-Caude, Robert Malone (ἐφευρέτου τῆς τεχνικῆς τοῦ mRNA «ἐμβολίου») κ.ἄ.

Marting Kulldorff, ἐπιδημιολόγος Καθηγητής στο Harvard ΗΠΑ, ἐδήλωσε ὅτι «ἡ παγκόσμια ἀντίδραση στή νόσο τοῦ Covid-19 ἦταν τό μεγαλύτερο «φιάσκο» δημόσιας ὑγείας στήν ἱστορία»!  

Ἤδη ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ θεωρούμενη προστασία τῶν «ἐμβολίων» αὐτῶν προοδευτικῶς βραχύνεται, ὥστε νά φθάσουν νά ὁμιλοῦν γιά 3η καί 4η δόση, ἀκόμη καί γιά ἑπόμενες, μέ ὅλες τίς προαναφερθεῖσες δυνητικές σοβαρές ἐπιπλοκές.  «Πάνω από 1.000 μελέτες που δημοσιεύτηκαν σε ιατρικά περιοδικά, με αξιολόγηση από ομότιμους, αποδεικνύουν ότι τα εμβόλια είναι επικίνδυνα…!» Στή  βιβλιογραφία παρατίθενται ὅλοι οἱ σύνδεσμοι τῶν ἀναφορῶν αὐτῶν (links[6].

Πολλοί ἐπιστήμονες βαναύσως ἀπειλήθηκαν,  ἀναγκάσθηκαν σέ παραίτηση, ἐνεκλείσθησαν σέ ψυχιατρεῖα, ἀκόμη καί φυλακίσθηκαν διότι ὁμίλησαν γιά τήν κατασκευασθεῖσα «πανδημία» τοῦ κορωναϊοῦ!  

Μόλις προχθές, κληθείς ὁ Καθηγητής Luc Montagnier να ὁμιλήση στό Κοινοβούλιο τοῦ Λουξεμβούργου, ἐτόνισε για πολλαπλῆ φορά ὅτι τά ἐμβόλια αὐτά δέν εἶναι ἐμβόλια· εἶναι δηλητήρια. Διευκρίνησε μάλιστα ὅτι τό mRNA «ἐπιτρέπει τή μεταγραφή τοῦ μηνύματός του σέ ὁλόκληρο τό σῶμα μέ ἀνεξέλεγκτο καί τρομερά ἄγνωστο τρόπο».

Στό ἴδιο μῆκος κύματος ὁμίλησε καί ἡ παρομοίως προσκληθεῖσα στό   Κοινοβούλιο τοῦ Λουξεμβούργου Alexandra Henry-Caude, γενετήστρια καί ἱδρύτρια τοῦ Institut de Recherche SimplissimA, ἡ ὁποία μέ κραυγή ἀγωνίας προειδοποίησε πολιτικούς καί συμπορευμένους ἰατρούς ὅτι «θα σᾶς ἐλέγξει ἡ ἱστορία γιά τή χρήση τοῦ ἐμβολίου αὐτοῦ.

Θεωρεῖτε, Συμπατριῶτες Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καί Συμπατριώτισσες Ὀρθόδοξες Ἑλληνίδες, ὅτι εἶναι προβληματική ἡ ἀπόφαση περί τοῦ πρακτέου, σχετικῶς με την ἀντιμετώπιση τῆς «πανδημίας»;   


[1] https://www.proionta-tis-fisis.com/arthro-fotia-tou-kathigiti-k-karakatsani-giati-einai-problimatikos-o-emboliasmos-gia-tin-covid-19/. Bλ. ἀναφ. 5, 8 και 9 στο ἀνωτέρω ἡμέτερο ἄρθρο. Προσπελάστηκε 5-1-2022.

[5] FACT SHEET FOR HEAL THE CARE PROVIDERS ADMINISTERING VACCINE (VACCINATION PROVIDERS) https://www.fda.gov/media/144413/download, p34. Προσπελάστηκε 20.7.2021. 

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.