18 Ιαν 2022

Σκάνδαλο μέ τίς ἀπευθείας ἀναθέσεις γιά self tests

Τά μεγάλα ἀναπάντητα ἐρωτήματα γιά τήν προμήθεια χωρίς διαγωνισμούς καί χωρίς ὑποχρέωση νά δημοσιεύονται οἱ συμβάσεις.
Ὁδηγία τῆς Ἑνιαίας Ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), ὅπου προεδρεύει ὁ κουμπάρος τοῦ Ἄδωνη Γεωργιάδη, Γιῶργος Καταπόδης, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε τό 2020, φαίνεται πώς ἐργαλειοποιεί ἀκόμη ἡ κυβέρνηση, προκειμένου νά συνάπτει συμφωνίες γιά τήν προμήθεια self tests χωρίς νά ἔχει τήν ὑποχρέωση νά κάνει διαγωνισμούς καί νά δημοσιεύει τίς συμβάσεις. Παράγοντες τῆς ἀγορᾶς, πού σχετίζονται μέ τό... ἐμπόριο τῶν διαγνωστικῶν τέστ γιά τόν κορονοϊό, ἐδῶ καί καιρό διατύπωναν ἐρωτήματα, καθώς δέν γνώριζαν πότε ἔγινε διαγωνισμός καί ἀπό ποῦ προμηθεύτηκε τό Ἑλληνικό Δημόσιο τά self tests πού ὅλοι οἱ Ἑλληνες πῆραν ἀπό τά φαρμακεῖα μέ τόν ΑΜΚΑ τους στή διάρκεια τῶν ἑορτῶν ἤ ἀκόμη καί τά παιδιά στά σχολεῖα πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες.

Πέρυσι τήν ἄνοιξη, γιά παράδειγμα, ἡ Γενική Γραμματεία Πολιτικῆς Προστασίας, πού εἶναι ἁρμόδια γιά τίς προμήθειες τῶν δωρεάν self tests, εἶχε προκηρύξει διάφορους διαγωνισμούς, κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους κατέληξαν σέ μεγάλο φιάσκο, καθώς εἶχαν, ἄς ποῦμε, κατακυρωθεῖ σέ ἐταιρίες-φαντάσματα, πού ἐν συνεχείᾳ κηρύχθηκαν ἔκπτωτες.

Ἔτσι, ὁ τότε ὑφυπουργός Πολιτικῆς Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς μᾶς εἶχε ἀνακοινώσει πώς ἡ κυβέρνηση ἔκανε ἀπευθείας συμφωνία μέ τήν κινεζική ἐταιρία JOYSBIO γιά τήν προμήθεια 18.000.000 τέστ.

Δηλαδή, ἔκανε συμφωνία ἀπευθείας μέ τήν κατασκευαστική ἐταιρία γιά νά ἀναπληρωθεῖ ὁ χρόνος πού εἶχε χαθεῖ ἀπό τίς ἀστοχίες τῆς Πολιτικῆς Προστασίας. Τότε εἴχαμε τοὐλάχιστον ἐνημερωθεῖ ὅτι ἡ τελική σύμβαση εἶχε ὑπογραφεῖ στίς 22 Ἀπριλίου 2021 μέ τιμή 1,35 εὐρώ ἀνά τεμάχιο.

Ἀλήθεια, γιατί δέν ἔγινε κάποια παρόμοια ἀνακοίνωση γιά τά self tests πού πλημμύρισαν ἐσχάτως τά φαρμακεῖα καί τά σχολεῖα; Σέ ποιά τιμή ἀγοράσαμε τά αὐτοδιαγνωστικά μέσα, πού ὀρθῶς διανεμήθηκαν; Γιατί προτίμησε τό Ἑλληνικό Δημόσιο τήν ἐταιρία ἤ τίς ἐταιρίες πού προτίμησε; Ποιός ἔκλεισε τή συμφωνία; Ὁ ὑπουργός Κλιματικῆς Κρίσης καί Πολιτικῆς Προστασίας Χρῆστος Στυλιανίδης, τοῦ ὁποίου τό ὑπουργεῖο ἔχει τή σχετική εὐθύνη, ἤ κάποιος ἄλλος ἀπό τήν κυβέρνηση, ἀκόμα πιό ψηλά;

Μέ βάση τά ἔγγραφα τά ὁποῖα ἔχει ἀνακαλύψει ἡ «δημοκρατία» (μπορεῖ νά ὑπάρχουν κι ἄλλα), ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2021 μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021 τό Δημόσιο προμηθεύτηκε 60.000.000 self tests (!). Συγκεκριμένα, μέ την ὑπ' ἀριθμόν 280//2021 σύμβαση προμηθευτήκαμε 35.000.000 τέστ ἀπό τήν κινεζική ἐταιρία Xiamen Boson Biotech Co. Ltd. Ἐπίσης, μέ την ὑπ' ἀριθμόν 281/2021 σύμβαση προμηθευτήκαμε 5.000.000 τέστ ἀπό τήν ἑλληνική ἐταιρία PROGNOSIS BIOTECH Α.Ε. Τέλος, μέ την ὑπ' ἀριθμόν 298/2021 σύμβαση προμηθευτήκαμε ἐπιπλέον 20.000.000 self tests ἐπίσης ἀπό τή Xiamen Boson Biotech Co. Ltd. Βεβαίως, οἱ συμβάσεις αὐτές δέν ἔχουν δοθεῖ στή δημοσιότητα, οὔτε θά δοθοῦν, καθώς οἱ συμφωνίες κλείστηκαν ὄχι μέ διαγωνιστική διαδικασία, ἀλλά μέ τή μέθοδο τῆς «προσφυγῆς στή διαδικασία μέ διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση». Καί ἐδῶ ἀρχίζουν τά ὡραῖα!

Τόν Μάρτιο τοῦ 2020 ἡ ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσιεύει στή Δι@ύγεια διευκρινίσεις σέ σχέση μέ τίς συμβάσεις πού συνάπτονται στό πλαίσιο λήψης μέτρων γιά τήν ἀποφυγή διάδοσης τοῦ κορονοϊοῦ, τίς ὁποῖες ὑπογράφει ὁ κ. Καταπόδης. Σύμφωνα μέ αὐτές, μπορεῖ νά πραγματοποιοῦνται συμβάσεις κατ' ἐξαίρεση χωρίς διαγωνισμό καί δημοσίευση, ἐφόσον ἐμπίπτουν σέ λόγους ἀνωτέρας βίας. Σέ σχέση μέ τόν κορονοϊό, ὁ κ. Καταπόδης ἄφηνε πολύ ἀνοιχτό τό πλαίσιο, λέγοντας πώς ἀποτροπή τῆς διάδοσης τοῦ κορονοϊοῦ συνιστᾶ ἀνωτέρα βία, ἑπομένως τέτοιου εἴδους συμβάσεις εἶναι ἀποδεκτές. Μετά, βεβαίως, καί συγκεκριμένα τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2020, βγῆκε ἡ ἀναλυτική κατευθυντήρια ὁδηγία τῆς ΕΑΑΔΗΣΥ γιά τίς συμβάσεις τοῦ Δημοσίου στό πλαίσιο τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ Covid.

Σύμφωνα μέ αὐτήν, τό Ἑλληνικό Δημόσιο μποροῦσε καί μέ βάση τίς Ὁδηγίες τῆς Ε.Ε. νά προχωρᾶ σέ συμβάσεις χωρίς δημοσίευση, «στό μέτρο πού εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖο».

Εἰδικά γιά τόν κορονοϊό ὁριζόταν στήν ὁδηγία ὅτι συμβάσεις αὐτοῦ τοῦ εἴδους μποροῦν νά συναφθοῦν γιά προμήθεια μέσων ἀτομικῆς προστασίας τοῦ ἰατρικοῦ καί ὑγειονομικοῦ προσωπικοῦ ἤ γιά προμήθεια ἀναπνευστήρων ἤ φαρμάκων ἤ πραγματοποίηση ἀπολυμάνσεων ὕστερα ἀπό κροῦσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.