10 Δεκ 2021

Πρός ἐμβολιασμένους Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς καί Λαϊκούς Θεολόγους

Αἰτωλικό 9/12/2021
Κάθε Χριστιανός ὀφείλει πάντοτε στήν ἐπίγεια ζωή του νά ἀναζητᾶ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἄν αὐτό πού κάνει ἤ πού σκέφτεται νά κάνει, ἄν αὐτό πού λέει ἤ πού σκέφτεται νά πεῖ, ἄν αὐτό πού γράφει ἤ πού σκέφτεται νά γράψει εἶναι σύμφωνο πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτό βεβαίως ἰσχύει καί γιά τό ἐμβόλιο τοῦ κορωνοϊοῦ. Θέλει ὁ Κύριος νά ἐμβολιαστοῦμε μέ αὐτό τό συγκεκριμένο ἐμβόλιο ἤ δέν θέλει; Εἶναι ἤ δέν εἶναι ἁμαρτία νά κάνουμε τό ἐν λόγῳ ἐμβόλιο; Ἀρκετοί Ἱεράρχες, κληρικοί καί λαϊκοί φρονοῦν ὅτι τό ἐμβόλιο προστατεύει τήν δημόσια ὑγεία, τόν συνάνθρωπο, συνιστᾶ ἐφαρμογή τῆς ἐντολῆς τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον καί ὁπότε εἶναι... θέλημα Θεοῦ νά τό κάνουν. Κάποιοι ἄλλοι θεωροῦν ὅτι τό ἐμβόλιο αὐτό εἶναι ὅπως κάθε προηγούμενο ἐμβόλιο καί δέν χρειάζεται νά ἀναρωτηθοῦν ἄν τό θέλει ἤ δέν τό θέλει ὁ Θεός. Γι αὐτό συμβουλεύονται μόνο τόν ἰατρό τους. Καί μερικοί κληρικοί καί λαϊκοί πιστεύουν ὅτι τά συγκεκριμένα νέας τεχνολογίας ἐμβόλια τοῦ κορωνοϊοῦ συνιστοῦν μεγάλη ἁμαρτία (θανάσιμη, ἀσύγγνωστη θά λέγαμε) ἐπειδή χρησιμοποιήθηκαν ἀνθρώπινες ἐμβρυικές κυτταροσειρές γιά τήν παρασκευή τους, σέ ὁποιοδήποτε στάδιο τῆς παραγωγῆς.
Πού εἶναι ἄραγε ἡ ἀλήθεια; Ποιοί τήν ἐκφράζουν; Ποιοί εἶναι τά στόματα τοῦ Θεοῦ; Εἶναι οἱ συνοδικοί Ἀρχιερεῖς; Εἶναι ὁ τάδε μοναχός; Εἶναι ὁ δεῖνα πρεσβύτερος ἤ ἀρχιμανδρίτης; Ἤ μήπως εἶναι κάποιος λαϊκός; Ποιοί ἀποφαίνονται μέ την χάρη τοῦ Θεοῦ γιά τό ἐμβόλιο αὐτό; Ἕκαστος εἶναι ἐλεύθερος νά ἐπιλέξει ποιόν ἤ ποιούς θά ἐμπιστευτεῖ καί θά υἱοθετήσει τήν γνώμη τους. Ἀρκετοί ἐμπιστεύονται τυφλά καί ἀπροϋπόθετα τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο, ἀπαντῶντας... «τό πέ ἡ Σύνοδος». Κάποιοι μάλιστα ἐξ αὐτῶν κάνουν τό μέγα λάθος νά ταυτίζουν τούς συνοδικούς Ἀρχιερεῖς μέ τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, λέγοντας... «τό πέ ἡ Ἐκκλησία», μή γνωρίζοντας ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἡ Ἀλήθεια καί συνεπῶς θά πρέπει νά ἀκοῦν καί ἐμπιστεύονται τούς Ἀρχιερεῖς ἐκείνους πού ορθοτὁμούν τόν λόγο τῆς ἀληθείας, πού βρίσκονται στήν ἀλήθεια καί ὄχι τόν οἱονδήποτε Ἀρχιερέα. Ἄλλοι πάλι κάνουν τό σφάλμα νά ἐμπιστεύονται καί νά τάσσονται μέ τούς πολλούς, μέ τήν πλειοψηφία, λέγοντας... «οἱ περισσότεροι Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς ἐμβολιάστηκαν». Ἀποτελεῖ ὅμως πάντα ἡ πλειοψηφία κριτήριο ἀληθείας στά πνευματικά ζητήματα; Ὄχι, φυσικά! Ἡ Ἐκκλησιαστική Ἱστορία μας τό διδάσκει αὐτό. Ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι πάντα μέ τούς πολλούς.
Μελετῶντας, τά τελευταῖα χρόνια, τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διαπίστωσα ὅτι κάθε φορά πού ἀναδύονταν αἱρετικές διδασκαλίες στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Ἅγιοι Πατέρες τίς πολεμοῦσαν μέ τήν γραφίδα κυρίως ἀλλά καί ἀπό ἄμβωνος. Πρίν τήν συνοδική καταδίκη τῶν αἰρετιζόντων, οἱ Συνοδικοί Πατέρες καί ὄχι μόνο, ἔγραφαν λόγους ἀντιρρητικούς ἀναιρῶντας μία πρός μία τίς αἱρετικές διδασκαλίες καί κακοδοξίες. Ἐξέθεταν τήν ὀρθή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μέ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα, βασισμένα κυρίως στήν Ἁγία Γραφή καί Ἱερά Παράδοση. Ἐξηγοῦσαν στόν κλῆρο καί στόν λαό γιά ποιό λόγο ἔπρεπε νά ἀποστρέφονται τούς αἰρετίζοντες κληρικούς. Ἀπεδείκνυαν στό ποίμνιο ὅτι ὁ Ἄρειος, ὁ Μακεδόνιος, ὁ Νεστόριος κ.α. ἦταν ὄντως αἱρετικοί.
Ἀπό τότε πού ξεκίνησε ὁ λόγος καί οἱ ἀντιπαραθέσεις γιά τά πολυσυζητημένα ἐμβόλια τοῦ κορωνοϊοῦ, τά μόνα κείμενα μέ θεολογική θεμελίωση πού κυκλοφόρησαν, εἶναι ἐκείνων τῶν κληρικῶν κυρίως ἀλλά καί λαϊκῶν θεολόγων οἱ ὁποῖοι ἀπορρίπτουν τό ἐμβόλιο ὡς ἐφάμαρτο. Ἄν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι πλανῶνται καί συνακόλουθα ὅλοι ἐμεῖς πού υἱοθετοῦμε τά κείμενά τους, τότε ὀφείλουν οἱ Συνοδικοί Ἀρχιερεῖς νά τούς ἐπαναφέρουν στήν ἀλήθεια γράφοντας ἀντίστοιχα κείμενα πού νά ἀναιροῦν καί καταρρίπτουν τά θεολογικά τους ἐπιχειρήματα. Νά ἀκολουθήσουν δηλαδή τήν πρακτική τῶν Ἁγίων Πατέρων ἔναντι ἐκείνων πού ἐξέφραζαν ἀντορθόδοξες ἀπόψεις. Μέχρι τώρα δέν ἔχω μελετήσει οὔτε ἕνα κείμενο τῆς Συνόδου ἤ κάποιου Ἱεράρχη πού νά τεκμηριώνει θεολογικά τό ἄμεμπτο καί ἀδιάβλητο τῶν ἐμβολίων τοῦ κορωνοϊοῦ. Καί αὐτό εὐλόγως βάζει σέ ὑποψίες κάθε καλοπροαίρετο Χριστιανό πού ἀναζητᾶ τήν ἀλήθεια.
Τελευταία, μελέτησα ἐπισταμένως τήν ἐκτενῆ ἐργασία «Τὰ ''ἐμβόλια'' ἔναντι τοῦ Covid-Sars 2 ὑπὸ τὸ φῶς τῆς διδασκαλίας τῆς Μιᾶς ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» τοῦ πατρός Στυλιανοῦ Καρπαθίου, στήν ὁποία ὁ πάτερ Στυλιανός ἀποδεικνύει ὅτι τά ἐν λόγῳ ἐμβόλια τοῦ κορωνοϊοῦ βλάπτουν τήν ψυχή καί τό σῶμα μας σέ μεγάλο βαθμό. Ἐπικαλεῖται χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Ἱερούς Κανόνες, Εἰκονογραφία κλπ. Ἡ ἐργασία του γέμει ἀδιάσειστων ἐπιχειρημάτων πρός ἐπίρρωση τῆς θέσης τοῦ κατά τῶν ἐμβολίων τοῦ κορωνοϊοῦ. Δικαιολογεῖ ἁγιογραφικά, πατερικά καί ἰεροκανονικά τά πιστεύω του. Οἱ θιασῶτες τῶν ἐμβολίων ἀντέδρασαν ἀμέσως, ὄχι ὅμως μέ κάποιο ἀνάλογο κείμενο πού νά ἀναιρεῖ τά ἐπιχειρήματά του καί νά ἀποδεικνύει τήν δῆθεν πλάνη του, ἀλλά ἀκολούθησαν τήν γνωστή τακτική τῆς λάσπης καί τῆς κατασυκοφάντησης. Ἀποφεύγουν τεχνηέντως νά ἀσχοληθοῦν μέ τά γραφέντα στό κείμενο καί ἐπικεντρώνονται στό πρόσωπό του, ἀμαυρώνοντάς το. Ἀγαπητοί, θά ἔπρεπε νά σᾶς ἐνδιαφέρει τί γράφει καί ὄχι ποιός τό γράφει.
Παρακαλῶ θερμά καί συνάμα προκαλῶ τήν ΔΙΣ καί κάθε Ἱεράρχη πού ὑποστηρίζει τά ἐμβόλια τοῦ κορωνοϊοῦ, νά ἀπαντήσει τεκμηριωμένα καί νά ἀναιρέσει μέ θεολογικά ἐπιχειρήματα μία πρός μία τίς θέσεις τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου στήν προαναφερθεῖσα ἐργασία του. Ἄν τό κείμενό τους μέ πείσει ὅτι πλανῶμαι ὡς ἀρνητής τοῦ ἐμβολίου, τότε ὑπόσχομαι καί δεσμεύομαι ἐνώπιον Θεοῦ καί Ἀγγέλων νά τούς βάλω μετάνοια καί νά ἀλλάξω πνευματικό. Ἕως ὅτου μέ πείσουν μέ λόγο θεολογικό καί ὄχι μονολεκτικά «τό πέ ἡ Σύνοδος καί κάνε ὑπακοή», θά παραμείνω ἀρνητής τῶν ἐμβολίων τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἐπέλεξα μέ τήν ἐλευθερία ἐπιλογῆς πού μοῦ ἔδωσε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός νά ἐμπιστευτῶ τόν Γέροντα Εὐθύμιο, τόν Γέροντα Γαβριήλ, τόν Γέροντα Παρθένιο, τόν πνευματικό μου π. Παῦλο Ντανά, τόν π. Θεόδωρο Ζήση, τόν π. Στυλιανό Καρπαθίου, τόν π. Βασίλειο Βολουδάκη, τόν π. Ἀντώνιο Στυλιανάκη, τόν π. Ἀναστάσιο Γκοτσόπουλο, τόν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, τόν π. Σάββα Ἁγιορείτη, τόν δογματολόγο καθηγητή κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη καί τούς θεολόγους κ. Γεώργιο Τραμπούλη, κ. Παναγιώτη Κατραμάδο καί κ. Παῦλο Τρακάδα. Δέν τούς γνωρίζω προσωπικά καί οὐδέποτε ἔτυχε νά τούς μιλήσω. Μελετῶ τά κείμενά τους, ὄχι γιατί θαυμάζω τά πρόσωπά τους, ἀλλά διότι γράφουν καί τοποθετοῦνται ὅπως ἔγραφαν καί τοποθετοῦνταν οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Μέ θεολογική τεκμηρίωση, ἁγιογραφική αἰτιολόγηση, μέ λόγο πατερικό, σαφῆ καί «σταρᾶτο». Καί ἄν ὁποιοσδήποτε ἀλλάξει ρότα καί ἀποφασίσει νά ἀκολουθήσει τόν νεοεποχίτικο τρόπο γραφῆς καί θεολογίας, ἁπλά παύω νά μελετῶ τά κείμενά του ὅσο προσφιλής κι ἄν μοῦ εἶναι. Αὐτό ἔπραξα προσφάτως μέ δύο Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἕνας ἐξ αὐτῶν ἔγραφε ἀξιόλογα βιβλία πού πολύ μέ ὠφέλησαν, τόν τελευταῖο χρόνο ὅμως λησμόνησε τά ὅσα ἔγραφε καί παρασύρθηκε ἀπό τό πνεῦμα τῶν ἡμερῶν μας, σιωπῶντας καί συγκαταβαίνοντας στά ὅσα ἀνίερα καί ἀνόσια νομοθετοῦνται καί τεκταίνονται. Ὁ ἄλλος Ἱεράρχης μας ἐνδυνάμωνε μέ τίς ὁμολογητικές του ἐγκυκλίους καί τήν ρητορική του δεινότητα, ὡστόσο δυστυχῶς κράτησε μόνο τήν ρητορεία καί ἀπώλεσε τήν καλή ὁμολογία ἐνώπιον τοῦ Καίσαρος, ὁμοιάζοντας μέ «τηλεστάρ» ἱεράρχη.
Ἐμβολιασθέντες Ποιμένες καί Ἀδελφοί, ἄν μᾶς ἀγαπᾶτε εἰλικρινά ὡς ἕν Χριστῷ ἀδελφούς Σας καί πιστεύετε ὅτι βρισκόμαστε σέ πλάνη ἀρνούμενοι νά εἰσάγουμε στό σῶμα μας ἕνα ἐμβόλιο μαγαρισμένο μέ ἱστό δολοφονημένων ἀνθρώπων, παρακαλῶ πολύ κοπιάστε καί γράψτε μας ὅπως ἔπρατταν οἱ Ἅγιοι Προκάτοχοί σας, ἀπαντῆστε στούς «πλανεμένους» πού σᾶς ἐγκαλοῦν, στούς λεγόμενους ἀρνητές τοῦ ἐμβολίου, πεῖστε μας ὅτι ὁ Τριαδικός Θεός θέλει νά ὑπακούσουμε σέ ἐσᾶς καί νά ἐμβολιαστοῦμε. Ἀναιρέστε τα προσφάτως δημοσιευθέντα κείμενα πού μᾶς ἀποτρέπουν ἀπό τόν ἐμβολιασμό ὡς πράξη ἄνομη καί ἁμαρτωλή. Καί ὑπόσχομαι νά μελετήσω τά κείμενά σας μέ νηφαλιότητα καί δίχως καμία προκατάληψη.

Μέ ἐκτίμηση,

Καρανίκας Παναγιώτης
Πνευματικό τέκνο Ἀρχιμ. Παύλου Ντανά, Ἱεροκήρυκος Ι.Μ. Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας

8 σχόλια:

 1. Αμερόληπτη, πλήρης και ξεκάθαρη, αλλά και άνευ φόβου και πάθους η τοποθέτηση του κ. Καρανίκα! Πρόκληση και πρόσκληση συνάμα. Ιδού η Ρόδος! Αναμένεται ... το πήδημα! Προφανώς θα αναμένετε ... στο ακουστικό σας, για τις απαντήσεις και τις αναιρέσεις, κ. Καρανίκα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 3 ΕΠΙΛΗΨΙΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΑΕΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΚΑΚΟ!
  ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΜΒΟΛΙΟ=ΜΑΣΚΑ Κ95 ΚΑΙ ΔΙΩΞΙΜΟ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!
  1 ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΛΥΝΗ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιατί, το να κρύβουμε το πρόσωπο πού μας έδωσε ο Θεός ως σφραγίδα της ύπαρξής μας είναι θεάρεστο; Ειδικά μέσα στους ναούς;
  Αλλά και παντού άλλού;
  Τι από όλα αυτά τα απ-άνθρωπα μέτρα με πρώτο την "κοινωνική αποστασιοποίηση" σε όλες της τις εκφάνσεις που αποεκκλησιοποιεί τον άνθρωπο, που τον μετατρέπει σε απρόσωπη και ακοινώνητη μονάδα είναι καλό;
  Τι είναι καλό;
  Όλα απαντά η πλειονότητα. Διότι "πάνω απ' όλα η υγεία". Δεν ακούνε τίποτα,δεν τους ενδιαφέρει τίποτα από τα παραπάνω.
  Αν είναι όντως αλήθεια αυτό για τα αιματοβαμμένα εμβόλια, τότε αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας σε συνδυασμό με όλα τα άλλα ότι οδεύουμε σε πολύ άσχημα μονοπάτια με πολύ άσχημο τέλος.
  Όμως ο τρόμος είναι τέτοιος που όλους ή σχεδόν όλους μας έχει κυριέψει και ακόμα και αυτοί που βλέπουμε τι γίνεται ψαχνουμε για δικαιολογίες.
  Το έκανα για τη μάνα μου,ο ένας.
  Το έκανα για τα παιδιά μου, ο άλλος.
  Όλοι οι άλλοι λένε: Ναι ρε, δε θελω να πεθάνω. Εμπιστεύομαι την επιστήμη κλείνω τα αυτιά και προχωράω.
  Το πρόβλημα δείχνει άλυτο για την κοινωνία.
  Ο καθένας ας κάνει αυτό που νομίζει σωστό.
  Καλή φώτιση και καλή δύναμη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα καταχωρήσω την προσωπική μου άποψη η οποία παρακαλώ να μην θεωρηθεί ως θεολογική. Έχω περάσει τα 60 προ ετών, δεν έχω εμβολιασθεί, νόσησα πριν λίγο καιρό και πέρασα την ασθένεια ελαφρά σχετικά. Βέβαια δεν έχω υποκείμενα νοσήματα.
  Για το θέμα των εμβρυικών κυττάρων: Όταν κάποιος πεθαίνει, μετά από λίγες μέρες δεν γνωρίζει πλέον η ψυχή τον τόπον αυτής. Το σώμα μας γίνεται λίπασμα και τροφή των σκουληκιών και φυτών. Μετά τα φυτά κ.λ. καταλήγουν πάλι σαν τροφή στο ζωικό βασίλειο και εμάς, χωρίς αυτό να θεωρείται ανθρωποφαγία. Αν δε με μετάγγιση αίματος μου δώσουν ζωντανά κύτταρα, αυτό είναι μια προσφορά αδελφικού αίματος που δεν βλάπτει τον δότη για την σωτηρία αδελφών του και πάλι δεν θεωρείται αμαρτία. Μήπως και Κύριός μας δεν σταυρώθηκε και δεν προσφέρει το σώμα του και αίμα του υπέρ ημών; Όποιος μπορεί να θεολογήσει ας θεολογήσει.
  Για το θέμα των παρενεργειών και του οφέλους. Αυτό είναι μια ζυγαριά που συνήθως αφήνεται στον γιατρό της εμπιστοσύνης του κάθε ένα μας. Αν είσαι γιά παράδειγμα 80 ετών έχεις τις παρακάτω επιλογές:
  α) Να φυλαχτείς και να μην κάνεις ούτε εμβόλιο ούτε να αρρωστήσεις. Βέβαια θα χάσεις πολλά από κοινωνική ζωή κ.λ.
  β) Να αφεθείς στον κίνδυνο, οπότε μόνο δυνατή πίστη θα σου επέτρεπε να πατάς πάνω σε όφεις και σκορπιούς και να βγεις αλώβητος. Ο κίνδυνος προφανώς είναι μεγάλος.
  γ) Να κάνεις το εμβόλιο και να μην έχεις την ατυχία για κάποια σοβαρή παρενέργεια. Πιστεύω ότι για λίγους μήνες θα προστατευθείς. Αν όμως κάνεις συνέχεια κάθε τρις (μήνες) και λίγο εμβόλιο η παροιμία λέει ότι όποιος πηδάει πολλά παλούκια .....
  Και ερχόμαστε στο πιό σοβαρό θέμα: Μπορεί ένα εμβόλιο να βλάψει την ψυχή μας;
  Ακούστηκε για ύπαρξη στα εμβόλια μορίων με ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες κ.λ. Λέγεται ακόμη ότι έχουν την ικανότητα τέτοια μόρια να επηρεάζουν τα νεύρα μας, την επίφυση κ.α. Και ότι όσοι έχουν επιληψία ή είναι αυτιστικοί δεν πρέπει να το κάνουν (απόδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά). Εγώ δεν έχω βρει κάποια επίσημη και αντικειμενική μελέτη που να εξετάζει το θέμα!!! Η επιμονή για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, η σύσταση επιτροπών με το ακαταδίωκτο και χωρίς συνήγορο του διαβόλου, με βάζει σε πολλές υποψίες και θεωρώ πολύ λογική την αντίδραση των συνανθρώπων μας. Για να σκεφθούμε έναν νέο να μην βρίσκει δουλειά γιατί δεν είναι εμβολιασμένος και ας μην του το λένε επίσημα!!!
  Ο διχασμός της Κοινωνίας μας σε εμβολιασμένους και μη με αυτό τον τρόπο είναι για εμένα ένα αίσχος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ τόσο τον αρθρογράφο όσο και τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Τείνω κι εγώ προς την άποψη του. Ας προσευχόμαστε γιά όλους. Να δώσει ο Πανάγαθος Θεός όλη αυτή η δοκιμασία να έχει καλό τέλος προς Δόξα Του για το καλό όλων μας.

   Διαγραφή
  2. Όντως δεν έχει θεολογική αλλά και υπαρξιακή και οντολογική βάση το σχόλιο του κ. Ηλιόπουλου. "Το έμβρυο, είναι άνθρωπος άκρα συλλήψει"! Η σύλληψη γίνεται με την συνέργεια του Αγίου Πνεύματος και του ανθρώπου. Άσχετα λοιπόν με τον τρόπο με τον οποίο υπέστη έκτρωση, είναι δημιούργημα του Θεού, το οποίο στην περίπτωση της εν γνώσει χρήσεώς ως αντικείμενο πειραματισμού και θεραπείας, είναι φαινόμενο ασέβειας και κανιβαλισμού, άρα απάνθρωπο και αντίθεο. Άλλο η κατά φύση διάλυση του σώματος διά του κύκλου των φυσικών νόμων και άλλο η παρούσα σκόπιμη διαχείριση του ανθρώπινου σώματος, το οποίο περιμένει και αυτό την ανάσταση της Δευτέρας παρουσίας. Θα μπορούσε, με τέτοια επιχειρήματα να φτάσει ο άνθρωπος σιγά σιγά ώστε να σφάζει τον συνάνθρωπό του, προκειμένου να θεραπεύσει κάποιον άλλον. Αν δεν έχει γίνει ήδη και αυτό σήμερα!

   Διαγραφή
 5. Ερώτηση: Γιατί ο Άγιος Παΐσιος δεν εμπόδισε τον εμβολιασμό των μοναχών στη Σουρωτή?
  Να πιστέψουμε ότι οι μοναχές έκαναν παρακοή ή ότι δεν παρακάλεσαν τον Άγιο να τις φωτίσει? Ή ότι πολύ απλά ο Άγιος συντάχθηκε με τον επίσκοπο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τά εμβόλια αυτά βλάπτουν πρώτα βλάπτουν τήν ψυχή καί μετά το σώμα , αποδεδειγμένα με καρδιακά επεισόδια και εγκεφαλικά επεισόδια.
  Δεύτερο έχει αποδειχθεί ότι οι εμβολιασμενοι πού έχουν σκαναριστει με το κινητό τηλέφωνο τούς βγάζει ένα αριθμό πού σημαίνει ότι ο άνθρωπος γίνεται ένας αριθμός, πού μας υποβιβάζει σάν τά ζώα.
  Η αποκάλυψη τού Αποστόλου Ιωάννη , αναφέρει ότι οι άνθρωποι θα είναι αριθμοποιημενοι με την σφραγίδα του Αντιχρίστου στο σώμα τους καί όσοι δεν είναι αριθμοποιημενοι θα αποκλειστούν από τήν κοινωνία με διωγμούς καί πείνα.
  Συνεπώς τήν ψυχή του ανθρώπου θα την κολάσει ο δαίμονας με τά αιματοβαμμένα έμβρυα τού εμβολίου καί θα πάει η ψυχή του στήν αιώνια κόλαση με τον διάβολο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.