15 Απρ 2021

Δώδεκα χρόνια «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικὸ»!

Συμπληρώθηκαν δώδεκα χρόνια ἀπὸ τότε πού μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων, ἀποφασίσαμε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2009 νὰ δημιουργήσουμε τὸ δικό μας μέσο προβολῆς, τὸ ἰστολόγιο «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικὸ». Στόχος μας νὰ ἀνιχνεύσουμε καὶ νὰ κοινολογήσουμε τὶς πραγματικὲς ἀξίες τῆς Ῥωμηοσύνης στὰ πλαίσια τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ἀγωγῆς.
Τὰ μέσα ἐνημέρωσης στὴν πλειονότητά τους εἶναι ἀλλότρια πρὸς τὴν οὐσία τῆς παραδόσεώς μας. Μὲ περίσσεια μαστοριὰ καμωμένα, παράγουν πρόσφορο ἔδαφος στὶς ἀντιλήψεις τοῦ φραγκευμένου ἤθους, στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων...
ἀπὸ τὴν πεμπτουσία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς.

Ὅταν χρειάζεται, μὲ τὸ φραγγέλιο στὸ χέρι, χτυπᾶμε ἀλύπητα τὸν καιροσκοπισμό, τὶς μικρότητες, τοὺς προσκυνημένους, τὴν ἐθνικὴ ἀναξιοπρέπεια, τὰ λαμπυρίζοντα ἀθύρματα τῆς Φραγκίας! Ἀντιτάσσουμε ῥωμαίικο ὅραμα στὸ πλαίσιο τῆς Κολλυβαδικῆς ἡσυχαστικῆς καὶ φιλοκαλικῆς ἀναγεννήσεως.

Προβάλλουμε αὐτὰ ποὺ μᾶς στήριξαν ἐπὶ αἰῶνες: εἶναι οἱ ζωντανὲς Ὀρθόδοξες Κοινότητες, οἱ ἐνορίες καὶ τὰ μοναστήρια μας. Ὁ ἡσυχαστικὸς τρόπος ζωῆς κράτησε τὸ Γένος μὲ τὴν ἐθνικὴ καὶ ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ ἀνέδειξε τοὺς μάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς τῆς πίστεως. Αὐτὸς δημιούργησε τὶς ὀργανωμένες Κοινότητες καὶ διεφύλαξε τὴν ἐσωτερικὴ ψυχικὴ ἐλευθερία καὶ αὐτὸς δημιούργησε τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, πού φέτος ἑορτάζουμε τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ μας παλιγγενεσία. Εἶναι αὐτὰ ποὺ δὲν χάσαμε ἀκόμη (ἂν καὶ γίνεται τελευταίως ὀργανωμένη προσπάθεια διάλυσής τους), τὰ «ἐργαστήρια παραγωγῆς ἁγίων», ὅ,τι πιὸ πετυχημένο μέσα στὴν Ἐκκλησία μας. Σὲ αὐτὰ λοιπὸν μένουμε καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ διατηρήσουμε!

Συναντᾶμε ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπ΄ τοὺς καιροσκόπους καὶ τοὺς μικροπρεπεῖς. Οἱ ῥαδιοῦργοι ποὺ ἐργάζονται στὸ παρασκήνιο, ἐπιδιώκουμε νὰ μὴν κατορθώσουν τίποτε στὸ τέλος. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ παρεμβάσεις στὰ δύσκολα καὶ ἀκανθώδη ζητήματα ποὺ προκύπτουν. Ἡ σύγχρονή τους εἰρωνικὴ ἀφιλαδελφία κατονομάζει συχνὰ «ἀκραῖο» τὸν ἀγώνα μας διότι καταῤῥίπτουμε παγιωμένους μύθους καὶ παραδοσιακὲς πλάνες καὶ ἐνιστάμεθα παραδοσιακῶς ἐνώπιον τῶν συγχρόνων κινδύνων καὶ προκλήσεων.

Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μέχρι σήμερα μὲ ποικίλα μέσα, ἐπιδιώκουν τὴν ἐκρίζωση καὶ ἐκθεμελίωση τῆς Ῥωμηοσύνης καὶ τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας Παράδοση. Ὅμως, ἡ Ὀρθόδοξη Πατερικὴ ἀγωγὴ τοῦ Ἡσυχασμοῦ, δὲν ἐκθεμελιώνεται τόσο εὔκολα, καθὼς εἶναι καθαρὰ θετικὴ ἐπιστήμη, χρησιμοποιεῖ θεραπεία, δηλαδὴ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὰ πάθη.

Ἡ «μοντέρνα Ὀρθοδοξία» βρίσκεται σὲ κάποιο στάδιο ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν Πατερική μας Παράδοση καὶ Ὀρθοδοξία. Οἱ σημερινοὶ Χριστιανοὶ δύσκολα μποροῦν νὰ ξεχωρίσουν τοὺς πνευματικοὺς γιατροὺς ἀπὸ τοὺς κομπογιαννίτες, διότι ἀντικαταστήσαμε τὴν Πατερικὴ Θεολογία μὲ Δυτικοῦ τύπου θεολογία, ἡ ὁποία δὲν ὁδηγεῖ στὴν κάθαρση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὰ πάθη.

Ἐὰν δὲν ξανατεθεῖ ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τοῦ νοὸς στὰ θεμέλια τῆς μοντέρνας Ὀρθοδοξίας, ἐὰν δὲν ἐπανέλθει τὸ Πατερικὸ θεμέλιο, τότε ὄχι μόνο τὸ δόγμα θὰ μείνει ἀποκομμένο ἀπὸ τὰ θεμέλιά του ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὸν κύριο σκοπὸ καὶ ἔργο της.

Εἶναι πλέον περισσότερο προφανὴς ἡ ἀνάγκη ἀναθέρμανσης τῆς παραδόσεως, καθὼς ἡ σταδιακὴ παραίτηση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν ὁλόθυμη ὑπακοὴ στοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ ἡ ἐπικράτηση νέου ἀκηδιαστικοῦ φρονήματος, δημιουργοῦν κινδύνους.

Τέτοιες μέρες πέρυσι, ὁ Γέρων Εὐθύμιος τῆς Ἱερᾶς Σταυρονικητιανῆς Καλύβης Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στὴν Καψάλα τοῦ Ἁγίου Ὅρους, δημοσίευσε ἕνα κείμενο, τὸ ὁποῖο κατέστῃ μεγάλη παρηγοριά στόν λαό τοῦ Θεοῦ καί ἀνύψωσε τό πεσμένο του ἠθικό.

Ἂς ἐπισημάνουμε τὸ ἑξῆς σημεῖο ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Γέροντος: 

«…Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονοϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο. Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνῃ ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλά νά γνωρίζῃ ὅτι μπορεῖ νά ἔχῃ ἀπρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, ὅπως εἶχαν τά ἐμβόλια πού ἔκαναν στά παιδιά πρίν λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τῶν πτηνῶν καί πολλά παρέλυσαν. Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β’ καί τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια. Ἄν δέν φυλάξῃ ὁ Θεός, τί μποροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα; Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθῇ ἀπό τήν χολέρα σέ ταξίδι του στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί πάλι νόσησε.
Ἐμεῖς ἔχωμε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», τά ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς γιά τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους…».

Ἀπὸ τὴν μεριά μας ὡς «Ῥωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» ὅπως γράψαμε τότε, ἂν καὶ εἶχαν ταραχτεῖ ἐπαρκῶς τὰ λιμνάζοντα ὕδατα, δημοσιεύσαμε ἕνα κείμενο - παρέμβαση γιὰ τὴν ὑστερία τρόμου ποὺ ἐπικρατοῦσε. Λέγαμε σὲ ἕνα ἀπόσπασμα: 

«…Ἄς παραμείνουμε ῥιζωμένοι στό ἁγιοπνευματικό Πατερικό θεμέλιο, ἔναντι τῆς ἄκριτης εἰσροῆς καί ἀποδοχῆς ἀλλοτριωτικῶν ἰδιαιτεροτήτων στήν Θεία Λατρεία. Δέν ἀποδεχόμαστε τήν διαβρωτική δυτικοτραφή προσπάθεια παραγκωνισμοῦ καί περιφρονήσεως τῆς λειτουργικῆς ἀκριβείας καί τοῦ εὐχαριστιακοῦ χριστιανοῦ».

Συνεχίζουμε δυναμικὰ γιὰ τὸν ὄντως ἁγιοπατερικὸ καὶ ῥωμαίικο διαφωτισμὸ τοῦ Γένους!

Οἱ διαχειριστὲς τοῦ «Ῥωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

Ἀπρίλιος 2021

Δώδεκα χρόνια Ῥωμαίικης πορείας!

9 σχόλια:

 1. Ευχόμαστε, χάριτι Θεού, να υπερβούν το δωδεκάκις του δώδεκα τα χρόνια της Ρωμαίικης φιλότιμης αγωνιστικής πορείας του καναλιού σας! Χαίρετε και έρρωσθε!
  Σ.Η.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Χρονια πολλα κ ορθοδοξα.

  Ο Θεος μεθ ημων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το μήνυμα που καταλαβαίνω ότι θέλετε να μεταφέρετε τον κόσμο, είναι το "όχι", του γέροντος Ευθυμίου στο εμβόλιο του κορωνοϊού.
  Έτη πολλά και ευλογημένα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπράβο παιδιά, τα είπατε όλα σε ένα εύστοχο κείμενο. Μας εκφράζετε στο ακέραιο, συνεχίστε δυναμικά!
  Γεώργιος Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ευχαριστούμε

  για την προσπάθειά σας...
  τον κόπο σας...
  την συνέπειά σας

  σήμερα πού τα...
  κρυφά σχολειά...

  έχουν γίνει και πάλι απαραίτητα!

  Πάντα καλοτάξιδο
  ...
  καιΡωμαίηκο...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συγχαρητήρια πολλά για όλα, συνεχίστε έτσι με τον ίδιο παλμό και ζήλο..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σας έχουμε εμπιστοσύνη, κάτι που είναι πολύ δύσκολο στην εποχή μας.
  Η Παναγιά μαζί σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Καλή συνέχεια με σύνεση και ζέση!

  Ρωμιός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Καλὴ Λευτεριά!
  Καλὴ Ἀνάσταση!
  Στὴν Πατρίδα τῶν ΟΝΕΙΡΩΝ μας...

  ,,,KAI TOY XΡΟΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ,,,

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.