15 Απρ 2021

Παραδοξολογίες καὶ αἱρετικὲς μπουρδολογίες στὸ περιοδικὸ «Θεολογία» μὲ τὴν… ἀνοχὴ ποίων καὶ γιατί;

Σχόλιο τοῦ Σωτήρη Μ. Τζούμα
Μᾶς ἐστάλη φύλλο τοῦ περιοδικοῦ τῆς «ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ» -πρόκειται γιὰ μία τριμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (τήν ὁποῖα ὑποχρεοῦνται ὅλοι οἱ ἱερεῖς νὰ λαμβάνουν καὶ παρακρατεῖται γι΄ αὐτὸ ὁ μισθός τους!)- ὅπου δημοσιεύεται κείμενο ἑνὸς Ἀρχιμανδρίτη ὀνόματι Χριστοδούλου Ταμπακόπουλου.
Δὲν τὸν γνωρίζουμε τὸν Πανοσιολογιώτατο καὶ οὔτε ἐπιθυμοῦμε νὰ τὸν γνωρίσουμε. Τὸ κείμενό του ὅμως δημιουργεῖ πολλὰ ἐρωτηματικά. Ἀπὸ τὰ λίγα θεολογικὰ κολυβογράμματα ποὺ γνωρίζουμε ὁ Γρηγόριος Ἀκίνδυνος ὑπῆρξε κοινὸς γνωστὸς μὲ τὸν Ἃγ. Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ καὶ μὲ τὸν Βαρλαὰμ τὸν Καλαβρό.
Ὅταν ξέσπασε ἡ γνωστὴ σύγκρουση Ἁγίου Γρηγορίου μὲ τὸν Βαρλαάμ, ὁ Ἀκίνδυνος προσπάθησε νὰ συμβιβάσει τὰ πράγματα, βρισκόμενος ἐγγύτερα πρὸς... τὸν Βαρλαὰμ ὅσον ἀφορᾶ στὸ θέμα τῆς διακρίσεως θείας οὐσίας καὶ ἐνεργειῶν, ἀλλὰ ὑποστηρίζοντας ἀπὸ τὴν ἄλλη τὴν ἡσυχαστικὴ μέθοδο προσευχῆς.

Μετὰ ὅμως τὴν καταδίκη τοῦ Βαρλαὰμ Καλαβροῦ ὁ Ἀκίνδυνος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Συνόδου εἶχε διαφωνήσει ἀνοιχτὰ μὲ τὸν Παλαμὰ στὸ θέμα τῆς διάκρισης ἐνεργειῶν καὶ οὐσίας, ἀρνήθηκε νὰ ὑπογράψει τὸν Συνοδικὸ Τόμο, ἀναλαμβάνοντας στὴν οὐσία τὸν ἀγώνα κατὰ τοῦ Παλαμᾶ καὶ τῶν ἰδεῶν του. Τότε συγκαλεῖται νέα Σύνοδος καὶ καταδικάζεται πλέον προσωπικὰ ὁ Βαρλαὰμ καὶ ὑποχρεώνει τὸν Γρηγόριο Ἀκίνδυνο νὰ ὑπογράψει τὴν ἀπόφαση ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ ἀφορισμοῦ.

Καὶ ἔρχεται σήμερα ὁ ἐν λόγω Ἀρχιμανδρίτης νὰ συγγράψει καὶ νὰ δημοσιεύσει μὲ θράσος ἕνα κείμενο πού ἀποδομεῖ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ;

Ὁ ἐν λόγω Ἀρχιμανδρίτης, στὸ σύντομο κριτικὸ ἄρθρο του στὴν ἐργασία τοῦ καθηγητῆ Ἀνδρέα Ζαχαρίου στὴν «θεολογικῶς ἀποκλίνουσα ἀντίληψη τοῦ Γρηγορίου Ἀκίνδυνου γιὰ τοὺς ἀγγέλους», δημοσιευμένο στὸ 91ο τεῦχος (4: 2020) τοῦ περιοδικοῦ ΘΕΟΛΟΓΙΑ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀναφέρει τὰ ἑξῆς (σελ. 259-261).

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, ἰσχυρίζεται ὁ ἀρχιμανδρίτης, ὁδηγήθηκε σὲ αἵρεση καὶ παραλογισμό(!!!), δεχόμενος μετοχὴ στὶς Ἄκτιστες Ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ οἱ Ἄκτιστες Ἐνέργειες εἶναι Θεία Φύση. Ταυτίζονται δηλαδὴ μὲ τὴν Θεία Φύση. Ἔτσι ὁ …αἱρετικὸς Παλαμᾶς, κατὰ τὸν π. Ταμπακόπουλο, εἰσάγει «πολλὲς Ἄκτιστες Θεότητες, ὅσοι καὶ οἱ θεούμενοι» ἄνθρωποι καὶ ἄγγελοι. Βάσει αὐτοῦ τοῦ συλλογισμοῦ του διερωτᾶται ὁ ἀρχιμανδρίτης: «Αὐτὸ δὲν εἶναι αἵρεση, δὲν εἶναι παραλογισμός»; 

Εἶναι δυνατόν; Πόσο φτηνὰ ἐπιχειρήματα γιὰ ἕνα τόσο σημαντικὸ θέμα!! Καὶ πῶς καταπιάνεται μὲ θέματα ποὺ εἶναι ὁρατὸ ὅτι δὲν κατέχει ἀλλὰ αὐθαιρετεῖ καὶ μάλιστα μὲ ἕωλα ἐπιχειρήματα ἀποκυήματα προφανῶς σθεναρῆς φαντασίας!

Καὶ ποῦ παρακαλῶ διαπράττει αὐτὸ  τὸ ἀνοσιούργημά του; Στὸ ἐπίσημο ὄργανο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου; Στὸ περιοδικὸ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ», τὸ ὁποῖο ἀνέκαθεν δημοσίευε κείμενα πατερικά, δογματικά, θεολογικά, αὐθεντικά.

Δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια  ἔλεγχος; Δὲν ὑπάρχει κριτικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ νὰ ἐλέγχει τί θὰ δημοσιευτεῖ  καὶ τί θὰ τυπωθεῖ στὸ περιοδικὸ; «Μπᾶτε σκύλοι ἀλέστε κι ἀλεστικὴ μὴ δώσετε»,κατὰ πού λέει ὁ λαός μας;

Μήπως ὑπάρχει κ. Κατσιάρα (ποὺ εἶστε ὑπεύθυνος) κάποια σκοπιμότητα  ἡ ὁποία κατευθύνει τὰ νήματα καὶ χρησιμοποιεῖται ἡ «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό, ὡς μοχλὸς πίεσης; Ἢ τελικὰ χάριν τοῦ διαλόγου γίνονται ὅλα αὐτά; Δὲν εἶμαι σίγουρος γιὰ τὸ τελευταῖο γιατί αὐτὸ δὲν εἶναι διάλογος ἀλλὰ αἱρετικὸς δογματισμὸς γιὰ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικὰ οἱ ἔνοχοι!

Πολλὰ τὰ ἐρωτήματα, πάντως, ποὺ χρήζουν ἀπαντήσεως.

Μάθαμε ὅτι ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα καὶ ἀποφασίστηκε νὰ σταλεῖ ἐλεγκτικὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ὑπευθύνους τοῦ περιοδικοῦ μὲ τὴν ὁποία θὰ τοὺς ἐγκαλεῖ γιὰ τὴν ἀνεπίτρεπτη χαλαρότητα καὶ ἀνοχὴ  ποὺ ἐπέδειξαν στὴν δημοσίευση ἑνὸς αἱρετικοῦ κειμένου.

Ἀλλά δὲν ἀρκεῖ  μόνο αὐτὸ ποὺ ἔκανε ἡ Σύνοδος- ἂν τὸ ἔκανε. Πρέπει νὰ ἐγκαλέσει καὶ τὸν κληρικὸ αὐτὸ ποὺ εἶχε τὸ θράσος νὰ θέλει νὰ δημοσιεύσει τὶς παραδοξολογίες του σὲ ἕνα ἐπίσημο ὄργανο τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ φέρει τὸ βαρὺ ὄνομα «Θεολογία» καὶ νὰ ταράξει τὰ νεῦρα μας.

Τό… τελευταῖο ἐρώτημα πού θέτουμε εἶναι: ποιὸς θὰ μᾶς ἀπαντήσει γιὰ ὅλα αὐτά;

exapsalmos

5 σχόλια:

 1. Ο Αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Ταμπακόπουλος, χρειάζεται Συνοδικό δικαστήριο και σπίτι του αμέσως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ἀρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Ταμπακόπουλος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
  Ἐγεννήθη εἰς Πάτρας τό ἔτος 1960. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1990 καί Πρεσβύτερος τήν 7.7.2001. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν ἀπό τοῦ ἔτους 1990.
  Ἀπό τῆς χειροτονίας του ὑπηρετεῖ ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Ἰωάννου Ταύρου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
  http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/egyklioi.asp?id=1359&what_sub=egyklioi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πλέον είναι κληρικός του Πειραιώς και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νείλου Πειραιώς..
   https://imp.gr/ieros-naos-agioy-neiloy/

   Διαγραφή
 3. Τήν 22 Αὐγούστου 2011 δημοσιεύτηκε τό όνομά του στόν «Πίνακα τῶν Ὑποψηφίων Κληρικῶν» πρός ἐγγραφήν εἰς τόν Κατάλογον τῶν πρός Ἀρχιερατείαν Ἐκλογίμων. Ὁ Πίναξ οὗτος δημοσιευθήσεται διά τοῦ περιοδικοῦ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», ὡς καί διά τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων ἡμερησίων Ἐφημερίδων «ΕΣΤΙΑ» καί «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
  http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/egyklioi.asp?id=1440&what_sub=egyklioi

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Ζηζιούλας άνοιξε τον δρόμο, στα πλαίσια της οικουμενιστικής επιδρομής, με την αιρετική τριαδολογία του και τώρα τα τσιράκια του χορεύουν στο ρυθμό της πλάνης και της αίρεσης, η οποία είναι παραπαίδι του παπισμού. Ενός κακού μύρια έπονται!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.