8 Φεβ 2021

Ἡ ἔλλειψη πίστης στὸν Θεὸ καὶ ἡ πνευματικὴ παρακμὴ τοῦ χριστιανισμοῦ σήμερα

Γράφει ὁ Γεώργιος Βλάχος, ἐρευνητής
Στὶς μέρες μας, ἐπικρατεῖ μία τάση πνευματικῆς παρακμῆς. Ἀρκετοὶ χριστιανοὶ ἔχουν παρεκτραπεῖ ἀπὸ τὴν πίστη τους στὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ ἡ ὁμολογία πίστεως σπανίζει. Τὸ ποσοστὸ χριστιανῶν στὶς Η.Π.Α. καὶ ἄλλες χῶρες τῆς Δύσης, μειώνεται σταθερά. Αὐτὸ ἰσχύει ἰδιαίτερα μεταξὺ τῶν νέων. Ὑπάρχει μία μαζικὴ ἔξοδος τῶν ἐφήβων καὶ τῶν νεαρῶν ἐνηλίκων ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες. Παράλληλα, οἱ ἄθεοι αὐξάνονται καὶ μέσω τῶν ὀργανώσεών τους προβάλλουν ἀπαιτήσεις.
α) Σημαντικὲς ὁμολογίες τῆς πίστεώς μας

Ὡς ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἡ πιὸ ἐπίσημη ὁμολογία τῆς πίστεώς μας στὸν Τριαδικὸ Θεό, περιλαμβάνεται στὸ ‘’Πιστεύω’’. Στὴν ἀρχὴ ὁμολογοῦμε τὸν Πατέρα Θεό:...

‘’Πιστεύω εἰς ἕνα Θεό, Πατέρα παντοκράτορα…’’. Ἀμέσως μετὰ ὁμολογοῦμε τὴν πίστη μας εἰς τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ: ‘’Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων…’’. Πρὸς τὸ τέλος τοῦ ‘’Πιστεύω’’, ὁμολογοῦμε τὴν πίστη μας εἰς τὸ ΄Ἅγιον Πνεῦμα: ‘’Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ ΄Ἅγιον, τὸ Κύριον, τὸ Ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον…’’.

     Ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε πώς, πρὸς τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁμολογοῦμε τὴν πίστη μας ὡς ἑξῆς: ‘’Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἐλάβομεν πνεῦμα ἐπουράνιον. Εὔρωμεν πίστιν ἀληθῆ ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες. Αὔτη γὰρ ἠμᾶς ἔσωσε’’. Μὲ τὴν ὁμολογία αὐτὴ ἐπιβεβαιώνουμε ὅτι, ὁ Τριαδικὸς Θεὸς εἶναι ὁ μόνος ἀληθινὸς καὶ αὐτὸς μας ἔσωσε. Σωθήκαμε διὰ μέσου το Υἱοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος γιὰ μᾶς σταυρώθηκε ἀλλὰ ἀναστήθηκε καὶ μετὰ ἀναλήφθηκε, λαμβάνοντας θέση δίπλα στὸν Πατέρα Του.

       Μία τρίτη ὁμολογία, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι ‘’ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτήσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε’’. Ὁ ψαλμὸς ἐπιβεβαιώνει ὅτι, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βαπτίσματός μας παίρνουμε τὸ Χριστὸ μέσα μας. Παίρνουμε τὸ Χριστὸ μέσα μας καὶ ὀφείλουμε νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε, ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε ‘’Ἐγὼ εἶμαι τὸ φῶς τοῦ κόσμου. Ὅποιος μὲ ἀκολουθήσει δὲν θὰ εἶναι στὸ σκοτάδι ἀλλὰ θὰ ἔχει τὸ φῶς τῆς ζωῆς’’. 

 

β)  Ἡ ἀπόρριψη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ

       Βάσει τῶν παραπάνω ὁμολογιῶν μας, ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε πάντοτε πιστοὶ στὸν ἀληθινὸ Τριαδικὸ Θεὸ καὶ νὰ μὴν τὸν ἀρνηθοῦμε ποτέ. Αὐτὸ τὸ τονίζω διότι, ὑπάρχουν χριστιανοὶ ἀνὰ τὸν κόσμο οἱ ὁποῖοι ἀλλάζουν τὴν πίστη τους καὶ ἀπορρίπτουν τὸν ἀληθινὸ Θεό. Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ ἀσπάζεσαι μία ἄλλη θρησκεία, ὅταν γνωρίζεις τὴ μόνη καὶ ἀληθινή.

       Μία ἄλλη ἀκραία μορφὴ ἀπόρριψης τοῦ Χριστοῦ, εἶναι τῶν σατανιστῶν. Στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία μας, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βαπτίσματος, ὁ ἱερέας πού τελεῖ τὴν ἱερὴ βάπτιση ρωτάει τὸν ἀνάδοχο πού κρατάει τὸ νήπιο στὰ χέρια του: ‘’Ἀπεταξάμην τὸν σατανᾶ’’;  Καὶ ὁ ἀνάδοχος ἀπαντάει: Ἀπεταξάμην. Αὐτὸ ἔχει μεγάλη σημασία, διότι ὁ ἀνάδοχος ἀναλαμβάνει τὴν ὑποχρέωση, γιὰ λογαριασμὸ τοῦ βαπτιζόμενου ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσει ὅτι, ὁ βαπτιζόμενος ἀπορρίπτει τὸ σατανᾶ ἀπὸ τὴ ζωή του καὶ συντάσσεται μὲ τὸ Χριστό. Γι΄ αὐτό, λίγο ἀργότερα ὁ ἱερέας ρωτάει ἐὰν ὁ ἀνάδοχος συντάσσεται μὲ τὸ Χριστὸ καὶ ὁ ἀνάδοχος ἀπαντάει: ‘’Συνεταξάμην’’. Ὅλο αὐτὸ σημαίνει ὅτι, τὴ στιγμὴ αὐτὴ συνάπτεται ἕνα συμβόλαιο μὲ τὸ Θεὸ καὶ ὅτι ὁ βαπτιζόμενος δέχεται τὸ Χριστὸ στὴ ζωή του καὶ ἀπορρίπτει τὸ σατανᾶ. Ἂν τὰ χρόνια περάσουν καὶ τὸ βαπτιζόμενο νήπιο μεγαλώσει καὶ γίνει σατανιστής, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἔκανε διάσπαση τοῦ συμβολαίου μὲ τὸ Θεὸ καὶ ἀντὶ ἀπὸ δῶ καὶ πέρα νὰ ἀκολουθήσει τὸ Θεό, ἀκολουθεῖ τὸ διάβολο. Ἐὰν δὲν μετανοήσει μέχρι τὸ τέλος τῆς ζωῆς του, θὰ κληρονομήσει τὴν αἰώνια βασιλεία τοῦ διαβόλου.

 

γ)  Ἡ πνευματικὴ παρακμὴ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας

      Δυστυχῶς, ἀρκετοὶ χριστιανοὶ σήμερα ἐκτός το ὅτι δὲν ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους, ἀπορρίπτουν διάφορες διδασκαλίες τοῦ χριστιανισμοῦ, ἐνῶ φτάνουν σὲ σημεῖο νὰ χλευάζουν ὅσους πιστεύουν πραγματικά, ἀποκαλώντας τους γραφικοὺς ἢ φανατικούς. Δὲν μποροῦν νὰ κατανοήσουν ὅτι, ἐπειδὴ αὐτοὶ δὲν πιστεύουν δὲν ἔχουν δικαίωμα νὰ κοροϊδεύουν τοὺς ἄλλους ποὺ παραμένουν πιστοί.

      Οἱ χριστιανοὶ σήμερα, προτιμοῦν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητάς τους. Δὲν ἀφιερώνουν καθόλου χρόνο γιὰ τὴ χριστιανική τους κατάρτιση ὅπως, ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀνάγνωση ἑνὸς θρησκευτικοῦ βιβλίου καὶ δὲν παρακολουθοῦν διαλέξεις μὲ θρησκευτικὰ θέματα. Οἱ μαθητὲς διακρίνονται ἀπὸ ἔλλειψη σωστῆς θρησκευτικῆς κατάρτισης, τὸ ὁποῖο ὀφείλεται στὴν ἀπαράδεκτη ὕλη τοῦ μαθήματος θρησκευτικῶν ποὺ ἔχει γίνει θρησκειολογικό, ἀφαιρώντας τὴν κατὰλληλη ὀρθόδοξη-χριστιανικὴ ὕλη. Μὲ τέτοια βιβλία θρησκευτικῶν καὶ μερικὲς φορὲς μὲ καθηγητὲς ποῦ δὲν δίνουν ἰδιαίτερη σημασία, πῶς περιμένουμε νὰ ἔχουμε νέους μὲ ἐπαρκῆ θρησκευτικὴ κατάρτιση; Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ παρουσία χριστιανῶν στὶς ἐκκλησίες τῆς χώρας μας εἶναι μειωμένη καὶ ἡ συμμετοχή τους στὰ Ἱερὰ Μυστήρια, ἀκόμη πιὸ μειωμένη. Οἱ περισσότεροι πιστοὶ στὶς ἐκκλησίες ἀποτελοῦνται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀπὸ μεγάλες ἡλικίες καὶ οἱ νέοι ἀποτελοῦν μειοψηφία.

     

Ὡς ἀποτέλεσμα τῆς πνευματικῆς παρακμῆς καὶ τῆς ἀδιαφορίας τῶν χριστιανῶν, στὶς χῶρες τῆς Δύσης παρατηροῦμε μία ἀπαξίωση ἄνευ προηγουμένου. Τὰ κάτωθι παραδείγματα, θὰ πρέπει νὰ μᾶς ἀνησυχήσουν:

1) Ἄρθρο τῆς 21.12.2012: ‘’Στὴν Εὐρώπη οἱ ναοὶ γίνονται καφὲ-μπάρ, ἀκόμη καὶ τζαμιὰ’’

2) Ἄρθρο τῆς 20.12.2013: ‘’Οἱ Ὀλλανδοὶ καθολικοὶ ἐπίσκοποι πῆγαν στὸν Πάπα, νὰ τοῦ ποῦν ὅτι στὴν Ὀλλανδία οἱ ἐκκλησίες κλείνουν κατὰ ἑκατοντάδες’’

3) Ἄρθρο τῆς 26.08.2015: ‘’΄Ἔτος 2067, τὸ τέλος τοῦ χριστιανισμοῦ στὴ Βρετανία’’

4) Ἄρθρο τῆς 13.10.2015: ‘’Μετατροπὴ χριστιανικῶν ναῶν σὲ τζαμιὰ’’

5) Ἄρθρο τῆς 11.01.2021: ‘’Γαλλία. Οὔτε ὡς κληρονομιὰ δὲν ἀναγνωρίζεται ὁ χριστιανισμός’’ !

     (τὸ ἄρθρο ἐπισημαίνει τὴν κατεδάφιση ἑνὸς μεγάλου ναοῦ)

 

  Βάσει τῶν ἀνωτέρω, διαπιστώνουμε πράγματι ὅτι, ἡ ἔλλειψη πίστης στὸ Θεὸ στὶς μέρες μας αὐξὰνεται μὲ ἀνησυχητικοὺς ρυθμοὺς καὶ ὁ χριστιανισμὸς διέρχεται μία ἀπαξίωση, μία παρακμή. Ἐν ὄψει αὐτῶν τῶν δύο ἀνησυχητικῶν φαινομένων, ὑπάρχουν δύο λύσεις:

α) Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ὀφείλει νὰ βελτιώσει τὴ χριστιανικὴ κατάρτιση τῶν μαθητῶν, ἀλλάζοντας ριζικὰ τὰ βιβλία θρησκευτικῶν μὲ καθιέρωση ἐπαρκῶν ὡρῶν διδασκαλίας.

β) Ἡ τόνωση τῆς χριστιανικῆς μας πίστης καὶ ἡ βελτίωση τῆς χριστιανικῆς μας κατάρτισης, εἶναι ἀναγκαία σὲ ὅλους μας. Τὸ ἔργο αὐτὸ ὀφείλει νὰ ἀναλάβει ἡ ἱεραρχία τῆς χώρας μας, μὲ διάφορους τρόπους (συχνὰ κηρύγματα στὶς ἐκκλησίες, διανομὴ θρησκευτικῶν φυλλαδίων στὶς ἐκκλησίες, κατηχητικὸ γιὰ τοὺς μαθητές, ἐκκλησιαστικὲς ἀκαδημίες μὲ ἄριστη ἐκπαίδευση, συχνὲς διαλέξεις μὲ διάφορα θρησκευτικὰ θέματα).

21 σχόλια:

 1. Καλά όλα αυτά και σωστά επισημαίνετε πως οι νέοι έχουν γυρίσει την πλάτη πλέον στην Εκκλησία και την Θρησκεία γενικότερα.
  Το ζητούμενο είναι αν κάποιος νέος αποφασίσει να περάσει την πόρτα της Εκκλησίας τι θα συναντήσει εντός αυτής....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εάν ένας νέος περάσει την πόρτα της εκκλησίας, και έχει καλή διάθεση, ο Θεός θα τον οδηγήσει σε κάποιον καλό ποιμένα. Δεν θα τον αφήσει έτσι.
   Εννοείται ότι υπάρχει και πολύ βρωμιά. Όμως τα πρέπει να καλή μέλισσα να μένει στα λουλούδια και όχι στις ακαθαρσίες όπως η μύγα.
   Σε έναν κήπο υπάρχουν και τα λουλούδια, υπάρχουν και οι κοπριές.
   Ας αποφασίσουμε που θέλουμε να σταθούμε!

   Διαγραφή
  2. Εάν ένας νέος περάσει την πόρτα της εκκλησίας, και έχει καλή διάθεση, ο Θεός θα τον οδηγήσει σε κάποιον καλό ποιμένα. Δεν θα τον αφήσει έτσι.
   Εννοείται ότι υπάρχει και πολύ βρωμιά. Όμως θα πρέπει σαν καλή μέλισσα να μένει στα λουλούδια και όχι στις ακαθαρσίες όπως η μύγα.
   Σε έναν κήπο υπάρχουν και τα λουλούδια, υπάρχουν και οι κοπριές.
   Ας αποφασίσουμε που θέλουμε να σταθούμε!

   Διαγραφή
  3. Σαν πολύτεκνος με παιδιά από 5 ετών μέχρι και 22 ετών έχω πολλά να καταθέσω.
   Σε ένα θα σταθώ όμως αδελφέ...βλέποντας από τα παιδιά μου και τους φίλους τους διακρίνω μια πικρία για την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στην κοινωνία, αλλά και προβληματισμό για τα αδιέξοδα τα οποία έχουμε οδηγηθεί και κυρίως έχουμε οδηγήσει αυτά τα παιδιά.
   Μία άδολη και αφελή αναζήτηση από αυτά τα παιδιά για το ποια μπορεί να είναι η λύση.
   Και κάτι ακόμα...ότι βιώσουν αυτά τα παιδιά θα είναι το σωστό, το γνήσιο τα αυθεντικό....και όχι αυτό το αρρωστημένο το λάθος το οποίο μας ταλαιπωρεί.
   Ίσως και αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός κρατάει μέχρι στιγμής σε απόσταση τους νέους.
   Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ

   Διαγραφή
 2. Καλησπέρα! Χρειάζομαι μια απάντηση στο εξής ερώτημα, είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος η μασκοφορία εντός ιερού ναού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος είναι άλλα πράγματα. Φυσικά και όχι. Μη τα μπερδεύουμε..
   Ας βάλουμε λίγο γόνατο προσευχής, ας λιώσουμε στις μετάνοιες και στις προσευχές. Αυτό χρειαζόμαστε. Φυσικά και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από την μάσκα για να κρύβουμε τυχόν απιστία...
   Αλλά η μάσκα δεν έχει να κάνει.. Ας προσέχουμε τι λέμε. Και ας μην τα αναγάγουμε όλα σε βλασφημίες και δόγματα..

   Διαγραφή
  2. Να μήν φρικάρουμε τους ήδη τρομαγμένους αδερφούς μας

   αλλά και... το δεν πειράζει...
   να το λέμε με πολύ προσοχή

   γιατί...
   η.. α π ι σ τ ί α.. πειράζει...

   απλά, κάθε ψυχούλα
   χρειάζεται τον χρόνο της

   και οι περισσότεροι που βλέπουμε
   στις εκκλησίες... μασκοφορούν
   χωρίς έπαρση και θράσος...

   Νομίζουμε, πως αντιλαμβάνονται το
   αυαίριαστο τού πράγματος,

   και μέσα τους γίνονται διεργασίες.

   Άλλωστε ανήκουν σε συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου
   και συγκεκριμενη ηλικία...
   που επηρεάζονται ...ακόμη...
   από την τηλεόραση...!

   Διαγραφή
  3. Μάλιστα, είναι βλασφημία και ολιγοπιστία. Με την μάσκα αμφισβητείς την παντοδυναμια του Θεού και την αγιότητα του ναού. Αυτά λένε οι φωτισμένοι και προσευχόμενοι άνθρωποι. Είναι το αποτέλεσμα αυτών που προτείνει ο προηγούμενος αδελφός.

   Διαγραφή
  4. Καμία βλασφημία δεν είναι. Όταν κολλήσεις τον ιό, έλα να δούμε τί θα λες..
   Απορώ πως τα μπλέξαμε έτσι..

   Διαγραφή
  5. Αν είναι δυνατόν να θεωρείται βλασφημία η... μασκουλα! Ας μην υπερβάλλουμε! Βλασφημία είναι αυτά που συμβαίνουν με τη Θεία Ευχαριστία! Κουταλάκια στην Αμερική, απολύμανση της Αγίας Λαβίδας στη Ρωσία... Αυτά είναι απαράδεκτα! Κι εμείς πρέπει να ΣΤΟΧΕΥΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

   Διαγραφή
  6. Σωστά τα γράφει ο Κάποιος. Δεν είναι βλασφημία η μάσκα στον Ναό, φθάνει να πιστεύεις στην ιερότητα του χώρου.

   Διαγραφή
  7. Δεν ξέρεις τί γράφεις 4:27 μμ
   Με την μάσκα δεν αμφισβητούμε την παντοδυναμία του Θεού και την αγιότητα του ναού.

   Διαγραφή
 3. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως άνθρωποι που δηλώνουν χριστιανοί θεωρούν τους εκκλησιαζόμενους αδερφούς τους επικίνδυνους φανατικούς και την εκκλησία έναν συνωστισμό. Έτσι δεν πάνε κάν στους ναούς. Δεν θέλω να κρίνω κανέναν αλλά νομίζω πως μάλλον δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι είναι εκκλησία του Χριστού αυτοί οι αδελφοί μας. Αν ήταν αλλιώς δεν θα έκαναν τέτοιες σκέψεις. Δυστυχώς, ο τρόμος έχει καταλάβει εντελώς τους ανθρώπους και αναθεματίζουν όλους αυτούς που ρισκάρουν εκκλησιαζόμενοι = συνωστιζόμενοι υπό το κράτος θρησκόληπτου φανατισμού την ζωή όλης της κοινωνίας!!!!
  Καταλαβαίνετε για τί μιλάμε; Ποια θρησκευτικά; Αφού οι γονείς θεωρούν τη συμμετοχή στη θεία λατρεία μία ανόητη και άκρως επικίνδυνη αντικοινωνική συμπεριφορά κάποιων τρελών, τους οποίους η πολιτεία οφείλει να μαζέψει. Η ουδετερότητα έχει μεταβληθεί σε εχθρική στάση και έπονται σύντομα χειρότερα. Η κατάσταση είναι θλιβερή και κυριολεκτικά αποπνικτική για έναν απλό πιστό. Ευχαριστώ και συμπαθάτε με αν υπερβάλλω αλλά δεν νομίζω...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπερβάλλεις...

   άνθρωποι βρίσκουν από το περιβάλλον τους,

   ανυπέρβλητα εμπόδια, προκειμένου να
   τους απαγορεύσουν

   να πάνε να
   εκκλησιαστούν!

   Διαγραφή
 4. Μου κάνει εντύπωση πόσοι Σωτηρικοί εδώ μέσα υπεραμύνονται της μασκοφοριας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχῶς (ἢ γιά σένα εὐτυχῶς) οἱ Σωτηρικοί μεταλλάσσονται σιγά-σιγά σέ φιλο-βαρθολομαιικούς...

   Διαγραφή
  2. 12:13 π.μ. : Φαντάσματα βλέπεις.
   Ποιοί είναι οι Σωτηρικοί; Και πού τους είδες εδώ μέσα; Θα μας τους δείξεις και σ΄ εμάς;

   Διαγραφή
 5. Βλασθημια καραμπινάτη η μασκοφορια εντός του ναού και φόβος που έξω βάλει την αγάπη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι 7:50 π.μ.. Δεν είναι βλασφημία. Αυτά είναι αστειότητες χωρίς αποδείξεις.
   Πού το είδες ότι είναι βλασφημία;

   Διαγραφή
 6. Μην ξεχνάτε τον Μεσογαίας ο οποίος μεσω τον ιερέων έστειλε και σε εμάς που διακονουσαμε μέσα στο ιερό υπόμνημα να φοράμε υποχρεωτικά την μάσκα και όχι κάτω από την μύτη φυσικά δεν ξαναπατησα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος δεν λέει τίποτα για αυτούς τους σύγχρονους όταν στο Άγιο όρος το καλοκαίρι οι ίδιοι οι μοναχοί μας τόνιζαν με τίποτα μάσκα μες στον ναό

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.