14 Ιαν 2021

Ἐρώτημα πρὸς τὴν Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν πιστῶν

Τοῦ 
ἐγκρίτου ἰστολογίου «Θρησκευτικὰ»
Στὸ Δελτίο Τύπου ποὺ ἐξέδωσε ἡ ΔΙΣ γιὰ τὶς συνεδριάσεις της στὶς 12 καὶ 13 Ἰανουαρίου γίνεται ἀναφορὰ καὶ στὸν ἐμβολιασμὸ γιὰ τόν Covid-19. Διαβάζουμε σχετικὰ ὅτι ἡ ΔΙΣ: «Παρακολουθεῖ στενὰ τὸ ζήτημα τῶν ἐμβολιασμῶν, μέσω τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἡ ὁποία μὲ συνεχεῖς ἀναφορὲς της ἐνημερώνει τὸ Συνοδικὸ Σῶμα γιὰ ὅλες τὶς ἐξελίξεις. Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ὅτι, κατόπιν γενομένης ἔρευνας, τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν Πατρίδα μας, δὲν ἀπαιτοῦν... τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους. Με ἀφορμὴ τὴν ἀνωτέρω ἐνημέρωση ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπαναλαμβάνει, ἰδίως πρὸς ὅσα ἀπὸ τὰ μέλη Της παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων, στηριζόμενα μονομερῶς καὶ ἀνεξέλεγκτα εἴτε σὲ διογκωμένες δημοσιογραφικὲς πληροφορίες κυρίως ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, εἴτε διακατέχονται ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις, ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἢ ἐκκλησιαστικό, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικὸ - ἐπιστημονικὸ καὶ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰατρό του, χωρὶς ὁ ἐμβολιασμὸς νὰ συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή. Ἄλλωστε, ἤδη ἕνας ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰερόθεος ἐμβολιάστηκε, ἐκπροσωπώντας καὶ τὸν μὴ δυνάμενο γιὰ ἰατρικοὺς λόγους νὰ ἐμβολιαστεῖ Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο».

Ἀρχικά, μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον διαβάσαμε ὅτι ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς ἐνημερώνει γιὰ τὸ θέμα τὴ Σύνοδο καὶ μάλιστα μὲ «συνεχεῖς ἀναφορές». Ἐὰν τοῦτο ἰσχύει, τότε προφανέστατα ἡ εὐθύνη γιὰ ὅσα ἀποφασίζει καὶ «συμβουλεύει» ἡ ΔΙΣ, βαρύνει πρωτίστως τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, χωρὶς τοῦτο νὰ ἀπαλλάσσει τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ ἀπὸ τὶς ποιμαντικές, πνευματικὲς καὶ ἠθικὲς εὐθύνες τους.

Ἡ ΔΙΣ μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι «τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-19 ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν Πατρίδα μας, δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους». Ἀρχικά ἐδῶ λέγεται ἡ μισὴ ἀλήθεια. Πράγματι τὰ ἐμβόλια  τῆς Pfizer καὶ τῆς moderna, ποὺ ὑπάρχουν πρὸς τὸ παρὸν στὴν Ἑλλάδα, «δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους». Ἔκαναν ὅμως χρήση τῶν καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων στὴ διαδικασία τῶν ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν τους, ὅπως φαίνεται στὸν σχετικὸ πίνακα ΕΔΩ. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἠθικὸ πρόβλημα γιὰ τὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς καὶ τὴ ΔΙΣ; 

Τὸ σημαντικότερο. Ἡ Ἑλλάδα ἀναμένεται νὰ λάβει ἐμβόλια κατὰ τοῦ Covid-19 καὶ ἀπὸ ἄλλες ἑταιρεῖες, ὅταν αὐτὰ λάβουν τὶς σχετικὲς ἐγκρίσεις. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ τῆς AstraZeneca/Oxford ἀλλά καὶ τῆς Johnson & Johnson, οἱ ὁποῖες ὅπως φαίνεται καὶ στὸν παραπάνω πίνακα ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ μάλιστα ὑπῆρξαν ἐρωτήματα βιοηθικῆς φύσεως καὶ σὲ ἄλλες ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες (π.χ. Αὐστραλία) ἢ καὶ χριστιανικὲς ὁμολογίες (Παπισμός), ἀσχέτως τῶν ἀποφάσεων ποὺ τελικὰ ἔλαβαν αὐτές.

Ἐπιπλέον, ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἔχει ξεκαθαρίσει διὰ στόματος τοῦ Ἀναπληρωτὴ Ὑπουργοῦ Ὑγείας Βασίλη Κοντοζομάνη ὅτι δὲν θὰ ὑπάρχει δυνατότητα ἐπιλογῆς ἐμβολίου. «Δὲν θὰ ὑπάρχει δυνατότητα ἐπιλογῆς. Ἄλλωστε αὐτὸ συμβαίνει καὶ στὴν γρίπη, γιὰ παράδειγμα. Κάνουμε τὸ ἀντιγριπικὸ ἐμβόλιο. Δὲν διαλέγουμε ἐμβόλια. Τὰ ἐμβόλια τοῦ κορονοϊοῦ θὰ ἀντιμετωπιστοῦν ὡς ἕνα ἐμβόλιο καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει ἐπιλογὴ» δήλωσε ὁ κ. Κοντοζαμάνης ἤδη ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο. Ἑπομένως, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ ὅτι γιὰ λόγους ἠθικῆς ἢ πίστεως δὲν ἐπιθυμεῖ τὸν ἐμβολιασμὸ μὲ ἐμβόλια τῆς AstraZeneca ἢ τῆς Johnson & Johnson, ἀλλὰ ἐπιλέγει τὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer. Σημειωτέον ὅτι ἡ ἑταιρεία ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ λάβει τὸν μεγαλύτερο ἀριθμὸ ἐμβολίων ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἠ AstraZeneca, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀναμένει  7,1 ἑκατομμύρια δόσεις, τὴ στιγμὴ ποὺ ἀπὸ τήν pfizer θά λάβει μόλις 4,7 ἑκατομμύρια δόσεις.

Τὸ ἐρώτημα πρὸς τὴ ΔΙΣ εἶναι λοιπὸν ἁπλό: Μποροῦν οἱ πιστοὶ νὰ ἐμβολιάζονται μὲ ἐμβόλια πού ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους, τὰ ὁποία σὲ λίγο θὰ καταφθάσουν στὰ ἐμβολιαστικὰ κέντρα τῆς χώρας; Ὑπάρχει ἢ ὄχι ἠθικὸ καὶ πνευματικὸ ζήτημα; Ἂν ναί, τότε τί προτείνει ἡ ΔΙΣ νὰ πράξουν; Ἂν ὄχι, τότε γιατί στὸ τωρινὸ Δελτίο Τύπου ἐπισημαίνει τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα στὴν Ἑλλάδα ἐμβόλια «δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους»; Καὶ τέλος, ἀναλαμβάνουν οἱ Ἱεράρχες μας τὴν εὐθύνη ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων γιὰ τὸν ἐμβολιασμὸ τῶν πιστῶν, πού ἡ Ἐκκλησία τοὺς ἐμπιστεύθηκε νὰ διαποιμάνουν, μὲ ἐμβόλια τέτοιου εἴδους; 

8 σχόλια:

 1. Καρτέρα...Απάντηση δεν θα πάρεις!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γιατί τους βάζετε δύσκολα;
  Δεν τους λυπάστε;
  Τους κάνετε να φαίνονται λίγοι, και θα τους αναγκάσετε να προσλάβουν image makers.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εμβολιάζεται και ο Μητροπολίτης Σεραφείμ Πειραιώς....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είναι πολλά τα λεφτά αδελφέ.
   Ή μήπως όχι.....

   Διαγραφή
  2. Χορηγός Πειραιά Μαρινάκης.
   Χορηγός Αλεξάνδρειας Σαββίδης.
   Χορηγός Ιεροσολύμων Σαββίδης.
   Χορηγός Αθωνα Μαρτίνος.
   Χορηγός Φαναρίου CIA+AHEPA (Μασονία διασποράς)

   Μπουμπούκια όλα τους.

   Τους έχουν στο χέρι,βαράνε νταούλια και αυτοί χορεύουν.
   Εχουν "υποχρεωθεί" βλέπετε.

   Διαγραφή
 4. Αυτή είναι η αρχή τών δεινών.
  Έρχεται ηλεκτρονική ταυτότητα,παγκόσμιος πόλεμος,κ.λ.π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η ΔΙΣ είναι παραμάγαζο όχι απλώς τής κυβέρνησης αλλά όλου τού διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος, επομένως μήν περιμένετε νά λάβετε απάντηση από αντιχρίστους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τυφλοί οδηγοί τυφλών είχε πει ο Κύριος και στις μέρες μας βλέπουμε με πόνο ψυχής την κατρακύλα πολλών ιεραρχών και του κλήρου να γίνεται τροχοπέδη της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.