13 Ιαν 2021

Ἡ χρήση ἐκτρωμένων ἐμβρύων στὴν ἀνάπτυξη ἐμβολίων…

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔχει ἀνακύψει ἕνα ζήτημα σχετικὰ μὲ τὴ χρήση κυτταρικῶν ἐμβρυϊκῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα στὴν παρασκευὴ ἢ τὸν ἔλεγχο τῶν ἐμβολίων γιὰ τὴν Covid–19. (1) Ἡ τακτική της χρήσης κυτταρικῶν σειρῶν ἐκτρωθέντων ἐμβρύων εἶναι γνωστὴ ἀπὸ παλαιά. Πρόκειται γιὰ χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ νεφρό, πνεύμονα, ἀμφιβληστροειδῆ κτλπ., πού δημιουργήθηκαν μὲ εἰδικὲς τεχνικὲς ἐπεξεργασίας τῶν ἐκτρωμένων ἐμβρυϊκῶν ἱστῶν. Προέκυψαν ἀπὸ ἐκτρώσεις στὶς ὁποῖες...ἡ μητέρα ἔδωσε τὴν συγκατάθεσή της νὰ χρησιμοποιηθεῖ τὸ ἐκτρωθὲν παιδί της «πρὸς ὄφελος τῆς ἐπιστήμης». Αὐτὴ ἡ συγκατάθεση δημιουργεῖ μάλιστα τὴν ψευδῆ αἴσθηση πὼς ὁ ἄδικος θάνατος τοῦ ἐμβρύου ἔχει κάποια σκοπιμότητα καὶ κάποιο στοιχεῖο κοινωνικῆς προσφορᾶς. 

Ἡ παραγωγὴ καὶ ὁ ἔλεγχος ἐμβολίων μὲ τὴ χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ θεωρεῖται «ἐπιστημονικὸ ὄφελος» καὶ ἀπορρίπτεται ὡς μὴ ἠθική παρά τὸ ὅτι εἶναι σύννομη. Μερικοί ὑποστηρίζουν πὼς οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἀπορρίπτουν τὰ μὴ ἠθικὰ ἐμβόλια δὲν «ἀγαποῦν τοὺς ἀνθρώπους» καὶ ἐνεργοῦν γιὰ «νὰ θέσουν σὲ κίνδυνο τὴ δημόσια καὶ ἀτομικὴ ὑγεία». Ὑποστηρίζουν πὼς κινούμενοι ἀπὸ κάποιου τύπου θρησκοληψία δὲν διαθέτουν «εὐρύτητα πνεύματος», εξ' άλλου ὁ λήπτης τοῦ ἐμβολίου δὲν εὐθύνεται γιὰ τὴν μέθοδο παρασκευῆς του. Ὅμως, ἔχοντας ὓπ΄ ὄψιν πὼς εἶναι δυνατὴ ἡ ἀνάπτυξη ἐμβολίων χωρὶς τὴ χρήση τέτοιων κυτταρικῶν σειρῶν, ἔχουμε δικαίωμα νὰ ἐπιζητοῦμε ὑγεία χωρὶς νὰ προσβάλλουμε τὴν ἀγέννητη ζωή. 

Πράγματι, ὑποστηρίζοντας τὰ θεωρούμενα «ἐπιστημονικὰ ὀφέλη» ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὰ παιδιὰ ποὺ σκοτώθηκαν ἄδικα καὶ σκόπιμα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πότε συνέβησαν οἱ θάνατοί τους, σημαίνει πὼς συνεχίζουμε νὰ ὑποστηρίζουμε τὴν ἀπαράδεκτη τακτικὴ τῶν ἀμβλώσεων. Διότι ἡ συλλογὴ καὶ χρήση στὴ βιοτεχνολογία τῶν ὀργάνων τῶν ἀγέννητων παιδιῶν δίνει χρησιμότητα καὶ ἀξία σὲ μία ἀπολύτως ἀπεχθῆ καὶ ἀνήθικη τακτική. Ἡ τακτικὴ αὐτὴ περιλαμβάνει τὴν ἔκτρωση, τὴν τροποποίηση τῆς μεθόδου ἔκτρωσης προκειμένου νὰ μὴν καταστραφοῦν καὶ νὰ μείνουν ἀνέπαφα τὰ ὑποψήφια πρὸς συλλογὴ ὄργανα καὶ οἱ ἱστοί, καὶ ἀκολούθως τὴ συλλογὴ τῶν ἀκέραιων ὀργάνων καὶ τὴ δημιουργία τῶν ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν ποὺ ἐπιζοῦν ἐπὶ πολλὰ ἔτη. Μὲ τὴ διαδικασία αὐτὴ ἔχουμε διαιώνιση καὶ νομιμοποίηση τῆς σχέσης μεταξὺ ἄμβλωσης, βιοϊατρικῆς ἐπιστήμης καὶ «ἐμπορίας» ἀνθρώπων. 

Ἡ διαδικασία αὐτή, ποὺ δυστυχῶς εἶναι ἀπόλυτα νόμιμη, ἔχει ὁδηγήσει ἤδη στὴν παραγωγὴ πολλῶν γνωστῶν ἐμβολίων ποὺ κυκλοφοροῦν καὶ στὴν Πατρίδα μας. Γιὰ ἐμβόλια ποὺ ἤδη ἔχουν λάβει ἄδεια κατὰ τὸ παρελθὸν δὲν ἐπιθυμοῦμε αὐτὴ τὴ στιγμὴ νὰ ἀνακινήσουμε τὸ θέμα. Για τὰ ἐμβόλια ὅμως τοῦ Covid–19, τὰ ὁποῖα ἀναπτύσσονται αὐτὴν τὴν ἐποχή, ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχουμε λόγο, ὥστε νὰ μὴ βασίζονται στὸ θάνατο ἑνὸς ἄλλου, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸς συνέβη κατὰ τὸ μακρινὸ παρελθόν. (2) 

Γιατί θὰ πρέπει νὰ κάνουμε συμβιβασμούς; Με αὐτοὺς ὑπονομεύουμε τὶς δικές μας ἀρχὲς καὶ ἀπορρίπτουμε τὴν ἀξία ποὺ ὁ Θεὸς δίνει σὲ κάθε ζωὴ ποὺ δημιουργεῖ. Δυστυχώς γιὰ τὰ περισσότερα ἐμβόλια Covid–19 ποὺ ἐλέγχονται αὐτὴ τὴ στιγμή, ἰσχύει ἡ χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα κατὰ τὴν παραγωγὴ ἢ τὸν ἔλεγχό τους. Σύμφωνα μὲ τὶς βιβλιογραφικὲς πηγὲς γιὰ τὰ ἐν λόγῳ ἐμβόλια ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ τὰ κύτταρα HEK 293 (νεφρικὰ κύτταρα ἐκτρωθέντος ἐμβρύου) (3) καὶ PER.C6 (κύτταρα ἀμφιβληστροειδοῦς ἐκτρωθέντος ἐμβρύου). (4) 

Γνωρίζουμε πὼς ὑπάρχουν διαθέσιμες ἠθικὲς ἐναλλακτικὲς λύσεις γιὰ τὴν παραγωγὴ καὶ δοκιμὴ τῶν ἐμβολίων COVID–19, καὶ ἄλλων ἀναλόγων φαρμακευτικῶν σκευασμάτων. Διεκδικούμε νὰ ἀναπτυχθεῖ καὶ νὰ κυκλοφορήσει ἕνα ἐμβόλιο ἀποτελεσματικὸ καὶ ἀσφαλές, ποὺ θὰ δίνει ὑγεία καὶ ζωὴ χωρὶς νὰ βασίζεται σὲ ἄδικους θανάτους ἀνυπεράσπιστων ἀγέννητων παιδιῶν 
πηγή: afistemenaziso

Ἀναφορές:
Ενδεικτικές πηγές πληροφόρησης:

4 σχόλια:

 1. Ολα τα τέρατα σήμερα μας μιλούν για πράξεις αγάπης, για να ξεγελούν ανθρώπους που αρνούνται να βάλουν το μυαλό τους να δουλέψει.
  Ονόμασαν το πλιάτσικο οργάνων, δωρεά οργάνων.
  Εσείς που παρακαλάτε Τον Θεό να τραυματιστεί κάποιος άλλος άνθρωπος για να "χαρίσει ζωή", προτείνω να παρακαλέστε για τον άνθρωπο που περιμένει "μόσχευμα" για μετάνοια και να σωθεί η ψυχή του.
  Και εσείς που "δωρίζετε" όργανα ανθρώπων που δεν έχουν τις αισθήσεις τους, να προσεύχεστε να βρούνε τις αισθήσεις τους, για να τους δοθεί η ευκαιρία για μετάνοια.
  Τελικά, πιστεύουμε στην σωτηρία της ψυχής η όχι ρε παιδιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το τι πιστεύουμε σήμερα οι...
   ας πούμε χριστιανοί

   και ποιόν εμπιστευόμαστε
   ...
   δεν θα μας άρεσε να τ'ακούσουμε...

   Ο Θεός να μάς φ ω τ ί σ ε ι έστω με τα όσα...απίστευτα και τραγικά ζούμε πλέον, ώστε

   να το...ξαναδούμε το ...θέμα...
   γιατί παιίζει νάχουμε...θεματάκι
   ...
   ας κάνουμε το... δικού μας τύπου
   ρηστάρτ...στο Ν ο ύ μας...
   (το λένε μετάνοια...
   ...μετά...Ν ο ύ ς...)

   πρίν κάποιοι άλλοι μας χώσουν
   τ ε λ ε ι ω τ ι κ ά
   στό δικο τους

   δυστοπικό ρηστάρτ

   πού ήδη μάς προβάρουν...!

   ...

   Καλή φώτιση σ'ολους μας...

   Εύχεστε!


   Διαγραφή
 2. Δηλαδή τα εμβόλια γρίππης που κάναμε στο παρελθόν, ενδέχεται να έχουν τέτοια πράγματα μέσα; Είναι τρομερό, είναι φρικτό!!!
  Τα εμβόλια που μας έχει πει ο παιδίατρος και κάναμε στα παιδιά, ενδέχεται να έχουν τέτοια πράγματα μέσα; Πώς θα το μάθουμε; Τι κάνουμε, αν η απάντηση είναι "ναι";
  Ω, Θεέ μου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η προδοσία,η υποκρισία καί ή "σαπίλα" στό τόπο μας,ξεπερνάει κάθε φαντασία...!!!
  Είναι πολύ κοντά η ώρα πού θά πληρώσουμε όλοι γιά τίς αμαρτίες μας
  κλήρος,λαός καί πολιτικοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.