7 Δεκ 2020

Michael Morris, Lockdown: «Δὲν θὰ ὑπάρξει ἐπιστροφὴ στὴν παλιὰ κανονικότητα. Ἡ κατάσταση ἐξαίρεση εἶναι ὁ νέος κανόνας»

Ἐλεύθερη μετάφραση ἀπὸ τὸν πρόλογο καὶ τὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου 
“Lockdown” τοῦ Michael Morris, ἀπὸ τὸν Ἀναπλ. Καθηγητὴ Νομικῆς ΔΠΘ Κωνσταντῖνο Βαθιώτη 
«Μετὰ τὴν κυκλοφορία τοῦ βιβλίου μου “Fake News” τὸν Μάιο 2017 ἤμουν σίγουρος ὅτι δὲν θὰ ξαναέγραφα ἄλλο βιβλίο, ὅπως δὲν ἔγραψα καὶ κανένα ἄρθρο σὲ ἐφημερίδα. Ἀσχολήθηκα ἐξ ὁλοκλήρου μὲ ἄλλες δραστηριότητες, θεωρώντας ὅτι ὅσα εἶχα νὰ πῶ τὰ εἶχα ἤδη πεῖ. Δὲν ἤθελα νὰ ἐπαναλαμβάνομαι διαρκῶς καὶ νὰ κουράζω τοὺς ἀναγνῶστες. Ὡστόσο, μετὰ τὰ γεγονότα τῶν τελευταίων ἑβδομάδων δὲν μπόρεσα νὰ ἀντισταθῶ στὸν πειρασμὸ καὶ τηλεφώνησα στὸν ἐκδότη, προτείνοντάς του πρὸς μεγάλην του ἔκπληξη τὴν ἔκδοση ἑνὸς νέου βιβλίου. Νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι διαβάζοντας αὐτὸ τὸ... βιβλίο δὲν θὰ πλήξετε. 

Αὐτὸν τὸν καιρὸ συμβαίνει κάτι μοναδικό, τὸ ὁποῖο ἀντιβαίνει στοὺς νόμους καὶ τὴν κοινὴ λογική. Οἱ ἀντιδράσεις ποὺ ἐκδηλώθηκαν στὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ξεπερνοῦν κατὰ πολὺ ὁτιδήποτε εἴχαμε βιώσει μέχρι σήμερα. 

Ὁ οὐρανὸς εἶναι γαλανός, ὅλα φαντάζουν εἰρηνικά, τὰ πουλάκια κελαηδοῦν, ἀλλὰ στὸ βάθος ἑνὸς τέτοιου εἰδυλλιακοῦ τοπίου συντελεῖται ἡ μεγαλύτερη κατάρρευση ὅλων τῶν ἐποχῶν [der gro?te Crash aller Zeiten]. Αὐτὸ ποὺ βιώνουμε εἶναι ἡ σκόπιμη καταστροφὴ τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας καὶ τοῦ ἰσχύοντος χρηματικοῦ συστήματος [die absichtliche Zerstorung der Weltwirtschaft und des bisherigen Geldsystems]. Πλείονες δυνάμεις ἔχουν ἐνεργοποιηθεῖ, πασχίζοντας γιὰ τὴν ἀναδιαμόρφωση, ὑπὸ τὸν μανδύα μίας ὑγειονομικῆς ἀπειλῆς, τῶν κοινωνικο-οἰκονομικῶν μας δομῶν σύμφωνα μὲ τὶς ἐπιθυμίες τους. Οἱ παλιὲς δομὲς ράγισαν προτοῦ καταστεῖ σαφὲς ποιὰ θὰ εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ νέου οἰκοδομήματος καὶ ποιὸς θὰ τὴν διαμορφώσει. 

Προπάντων οἱ νέοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔζησαν κανέναν πόλεμο καὶ καμία κρίση, μεγαλώνοντας σὲ περιβάλλον εὐημερίας καὶ ὑπεραφθονίας ἀγαθῶν μὲ τὶς ἐλευθερίες καὶ τὰ ἀτομικά τους δικαιώματα νὰ θεωροῦνται δεδομένα, θὰ νιώσουν τεράστια ἔκπληξη. Ὅποιος μέχρι σήμερα ἀναστατωνόταν ἀπὸ τὴν κυκλοφορία τοῦ νέου μοντέλου iphone, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι στὸ ἐγγὺς μέλλον θὰ πρέπει νὰ προμηθευτεῖ μεγάλη ποσότητα ρολῶν ὑγείας. Ὅποιος πίστευε μέχρι σήμερα ὅτι τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα τοῦ πλανήτη ἦταν ἡ ἐκπομπὴ διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα ἢ ἡ βραδεία ἀνταπόκριση τοῦ δικτύου τῶν τηλεπικοινωνιῶν, θὰ ἔρθει ἀντιμέτωπος μὲ τοὺς μεγαλύτερους φόβους καὶ δαίμονές του. Ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα a la 2019 δὲν θὰ ὑπάρξει ποτέ, αὐτὸ εἶναι τὸ μόνο σίγουρο. Στὸ ἐρώτημα ἂν θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιδράσουμε πάνω σὲ αὐτὸ ποὺ μᾶς περιμένει, ἡ θετικὴ ἀπάντηση εἶναι ἀμφίβολη. 

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε αὐτὴν τὴν στιγμὴ ποῦ ἀκριβῶς βρισκόμαστε, θὰ πρέπει στὸ πρῶτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου νὰ ξαναπῶ κάποια ἤδη γνωστὰ πράγματα. Αὐτό, ὅμως, εἶναι ἀπαραίτητο, προκειμένου νὰ γίνει σαφὲς πῶς φθάσαμε μέχρι ἐδῶ. Ἔτσι θὰ βοηθηθοῦμε, ὥστε νὰ μὴν ἐπαναλάβουμε τὰ ἴδια λάθη. 

Ὅλοι γινόμαστε μάρτυρες ἑνὸς ἐξαιρετικοῦ συμβάντος καὶ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς ἔχουμε ἤδη ταρακουνηθεῖ γερά. Εἶναι, ὅμως, μία εὐκαιρία νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν βολή μας, νὰ ἀκολουθήσουμε ἕναν νέο δρόμο, νὰ σταματήσουμε νὰ νιώθουμε θύματα καὶ νὰ πάρουμε τὴν ζωὴ στὰ χέρια μας. Ο Sars-CoV-2 δὲν εἶναι ἡ αἰτία τῶν γεγονότων ποὺ ξεκίνησαν μέσα στὸ 2020 ἀλλ’ ἁπλῶς ὁ φαινομενικὸς καταλύτης τους [der scheinbare Ausloser]. 

Σᾶς εὐχαριστῶ ποὺ θὰ μοῦ ἀφιερώσετε τὸν χρόνο σας γιὰ νὰ μὲ διαβάσετε ἀντὶ νὰ παρακολουθήσετε γιὰ ἑκατοστὴ φορὰ κάποια τηλεοπτικὴ σειρά, ἡ ὁποία ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη φορὰ δὲν σᾶς εἶχε παράσχει καμία σημαντικὴ βοήθεια. 
Βρισκόμαστε ὅλοι στὴν ἴδια βάρκα. Ἂς κάνουμε τὰ πάντα γιὰ νὰ βγοῦμε ἀλώβητοι μέσα ἀπὸ τὴν θυελλώδη πορεία της πρὸς τὴν νέα ἐποχή. 

Στὸ πρῶτο κεφάλαιο αὐτοῦ τοῦ τόσο σημαντικοῦ βιβλίου, ὁ συγγραφέας ξεκινᾶ τὴν ἀφήγησή του μὲ ἕνα ἀπόσπασμα ποὺ ὑπῆρχε σὲ ἕνα παλαιότερο βιβλίο του μὲ τίτλο “Αὐτὸ ποὺ δὲν πρέπει νὰ γνωρίζετε” [Was Sie nicht wissen sollen, 2011], τὸ ὁποῖο γνώρισε τεράστια ἐκδοτικὴ ἐπιτυχία, μεταφράσθηκε σὲ πολλὲς γλῶσσες καὶ πούλησε πάνω ἀπὸ 100.000 ἀντίτυπα. Πρόκειται γιὰ μία σκηνὴ ἀπὸ ἕναν πλούσιο παίκτη καζίνου, o ὁποῖος ἀγνοεῖ ὅτι καλεῖται νὰ παίξει μὲ σημαδεμένη τράπουλα. Ἀκόμη δὲ κι ἂν καταφέρει νὰ κερδίσει, τὰ ἀφεντικὰ τοῦ καζίνου θὰ τὸν ἐντοπίσουν καὶ θὰ τοῦ ἀφαιρέσουν διὰ τῆς βίας τὰ κερδισμένα. Διότι, ἂν ἀφήσουμε στὴν ἄκρη κάποιες σπάνιες ἐξαιρέσεις, στὸ τέλος κερδίζει πάντοτε ἡ τράπεζα, ἀλλιῶς δὲν θὰ ὑπῆρχαν τὰ καζίνα. 

Ἔτσι λειτουργεῖ καὶ ἡ οἰκονομία καὶ τὸ νομισματικό μας σύστημα. 

Ὡστόσο, αὐτὴν τὴν στιγμὴ τὸ ἡμερολόγιο δείχνει 20 Μαρτίου 2020 καὶ τὰ καζίνα στὸ Λᾶς Βέγκας εἶναι κλειστά. Ὁ λόγος; Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ “John Hopkins” 245 ἄνθρωποι μολύνθηκαν ἀπὸ κορωνοϊό, ἐνῶ 4 ἐξ αὐτῶν ἀπεβίωσαν. Ὁ ἐν λόγω ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν ὑπερβαίνει μόλις κατὰ δύο τὸν ἀντίστοιχο ἀριθμὸ ποὺ καταγράφεται μέσα σὲ μία ἑβδομάδα στὴν Γερμανία ἀπὸ χρήση ναρκωτικῶν οὐσιῶν. Κι ὅμως τὰ καζίνα μὲ τέτοιους ἀριθμοὺς δὲν ἔκλεισαν ποτὲ μέχρι σήμερα. Ἔτσι, περίπου 650.000 ἄνθρωποι ἔμειναν ἄνεργοι. Τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ μέσα στὶς ἑπόμενες πέντε ἡμέρες καὶ σὲ 3 ἐκ. ἀνθρώπους ποὺ ζοῦν στὶς ΗΠΑ. 

Οἱ πολιτικοὶ μοιάζουν ἀπολύτως αἰφνιδιασμένοι. Μήπως ὅμως δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ ἀλήθεια; 

Θεωρῶ ὅτι ὅλα ὅσα βιώνουμε στὶς ἀρχὲς τοῦ 2020 εἶχαν προαναγγελθεῖ πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια. Ἐλᾶτε νὰ κοιτάξουμε μαζὶ πίσω στὶς τελευταῖες δεκαετίες, γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σήμερα ἦταν προσχεδιασμένο καὶ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ συμβεῖ μὲ κάποιο ἄλλο, πολὺ διαφορετικὸ τρόπο. Τὸ μεγάλο κράχ, αὐτὴ ἡ οἰκονομικὴ μαύρη τρύπα ποὺ καταβρόχθισε χωρὶς κανέναν οἶκτο τὴν μέχρι προτινὸς εὐημερία μας καὶ τὶς ἐλευθερίες μας, δὲν ἐμφανίσθηκε τυχαία ἢ ἀπρόσμενα, ἀλλὰ βρίσκεται σὲ ἀπόλυτη ἁρμονία μὲ τὸν σχεδιασμὸ καὶ τὴν βούληση κάποιων ἀνθρώπων. Ὅ,τι θεωρούσαμε μέχρι σήμερα αὐτονόητο καὶ κανονικό, πολὺ σύντομα θὰ πάψει νὰ ὑπάρχει. 

Δεῖτε τί γράφει ὁ Peter Schiff, Ἀμερικανὸς οἰκονομολόγος καὶ συγγραφέας βιβλίων ποὺ ἔχουν γίνει μπεστ-σέλερ: «Ὅλοι θέλουν νὰ ἐπιστρέψουμε στὴν “κανονικότητα”, στὶς συνθῆκες ποὺ ἐπικρατοῦσαν προτοῦ ἀκούσουμε τὸν ὄρο “κορωνοϊός”/Covid-19. Ἀλλὰ ξέρετε κάτι; Δὲν ζούσαμε κανονικὰ μέχρι σήμερα. Προτοῦ μᾶς μολύνει ὁ ἰός, ἦταν ἄρρωστη ἡ οἰκονομία μας. Βιώναμε μία φούσκα. Καὶ τὸ πρόβλημα μὲ τὶς φοῦσκες εἶναι ὅτι ὅταν σκάσουν, δὲν μποροῦν νὰ ξαναφουσκώσουν. Τότε χρειαζόμαστε μία νέα φούσκα. Κι αὐτὸ ἀκριβῶς κάναμε μέχρι σήμερα: φουσκώναμε διαρκῶς νέες φοῦσκες καὶ ὅλες ἔσκαγαν. Τώρα ὅμως δὲν ὑπάρχουν πλέον ἄλλες φοῦσκες ποὺ θὰ μπορούσαμε νὰ φουσκώσουμε. Μᾶς τελείωσαν». 

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.