7 Δεκ 2020

Εὐρωπαϊκὰ κράτη «περιορίζουν» τὸ σύνδρομο Down μὲ ἐκτρώσεις πασχόντων ἐμβρύων

Ἔνα νέο μεγάλο ἄρθρο στὸ The Atlantic διερευνά τὸ ἀνησυχητικὸ ζήτημα τῶν λόγων γιὰ τοὺς ὁποίους γεννιοῦνται τόσο λίγα παιδιὰ μὲ σύνδρομο Down σὲ ὅλο τὸν κόσμο. 
Καὶ ἐνῶ κατὰ τὸν τίτλο (τοῦ ἐν λόγω ἄρθρου) οἱ προγεννητικὲς ἐξετάσεις «ἀλλάζουν ποιὸς γεννιέται καὶ ποιὸς δὲν γεννιέται», τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ πιὸ τρομακτικὸ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ περιγράφει. Δὲν εἶναι ἁπλὰ ὅτι τὰ ἔμβρυα μὲ σύνδρομο Down δὲν γεννιοῦνται, τὰ ἔμβρυα μὲ σύνδρομο Down σκοτώνονται στὴν μήτρα διὰ τῆς ἔκτρωσης. 
Ἡ συγγραφέας Sarah Zhang ἐπικεντρώθηκε στὴν Δανία ὅπου τὸ 95% τῶν κυήσεων τῶν ὁποίων τὸ ἔμβρυο ἔχει διαγνωστεῖ μὲ σύνδρομο Down τερματίζονται. Ἀπὸ τότε ποὺ οἱ προγεννητικοὶ... ἔλεγχοι ἔγιναν εὐρέως διαθέσιμοι στὴν Δανία, «ὁ ἀριθμὸς τῶν παιδιῶν ποὺ γεννήθηκαν μὲ σύνδρομο Down ἔχει μειωθεῖ ἀπότομα», δήλωσε ὁ συγγραφέας. 
«Λίγοι ἄνθρωποι μιλοῦν δημόσια γιὰ τὸ ὅτι θέλουν νὰ «περιορίσουν» τὸ σύνδρομο Down. Ὡστόσο, οἱ ἐπιλογὲς κάθε ἀτόμου μεμονωμένα -ἂν ληφθοῦν ὑπόψιν συνολικὰ- ὑποδεικνύουν κάτι τέτοιο», ἔγραψε ἡ Zhang. 
Ἡ ἔκτρωση, ὅπως τονίζουν πολλοὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ κινήματος ὑπὲρ τῆς ζωῆς, ἔχει γίνει ἕνα σύγχρονο μέσο εὐγονικῆς, ἕνας τρόπος νὰ στοχεύονται οἱ «λιγότερο κατάλληλοι» ἄνθρωποι γιὰ νὰ ἐξοντωθοῦν. Οἱ ἱδρυτὲς τῆς Planned Parenthood καὶ τῆς Marie Stopes International, δύο ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες κλινικὲς ἀμβλώσεων στὸν κόσμο, ἦταν καὶ οἱ δύο γνωστοὶ γιὰ τὶς ἀντιλήψεις τους σχετικὰ μὲ τὴν εὐγονικὴ οἱ ὁποῖοι πίστευαν στὴν ἀναγκαστικὴ στείρωση, ὀνόμαζαν τοὺς ἀνθρώπους «ζιζάνια» καὶ ἀντιτάχθηκαν, μεταξὺ ἄλλων, στὸν διαφυλετικὸ γάμο. Οὐσιαστικά, πιστεύουν ὅτι ὁρισμένα ἀνθρώπινα ὄντα εἶναι πιὸ πολύτιμα ἀπὸ ἄλλα. 
Σήμερα, ἡ βιομηχανία τῶν ἐκτρώσεων βγάζει δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο γιὰ νὰ προβεῖ στὴν ἔκτρωση ἑκατομμυρίων ἐμβρύων – πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι παιδιὰ φτωχῶν γυναικῶν καὶ γυναικῶν ποὺ ἀνήκουν σὲ μειονότητες, ἢ ἔμβρυα ποὺ ἔχουν διαγνωστεῖ μὲ ἀναπηρίες ὅπως τὸ σύνδρομο Down. 
 Zhang συνέδεσε τὴν ἔκτρωση καὶ τὴν εὐγονικὴ στὴν ἔκθεσή της καὶ σημείωσε ἀκόμη πὼς αὐτὴ ἡ ἐπικίνδυνη φιλοσοφία ὁδήγησε σὲ τρομερὲς παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀναγκαστικῶν στειρώσεων καὶ τῆς μαζικῆς ἐκτέλεσης ἀτόμων μὲ ἀναπηρία στὴ ναζιστικὴ Γερμανία. 
Σήμερα, αὐτὲς οἱ παραβιάσεις τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ποὺ βασίζονται στὴν εὐγονικὴ συνεχίζονται μέσω τῆς ἔκτρωσης – καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ συχνὰ στοχεύονται γιὰ ἔκτρωση τὸ γνωρίζουν. 
Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ σπαραξικάρδια σημεῖα τῆς ἔκθεσης τῆς Zhang ἦταν ἡ ἀλληλεπίδρασή της μὲ τὸν Karl Emil, τὸν 18χρονο γιὸ τῆς ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐθνικῆς Ἕνωσης Συνδρόμου Down Grete Falt-Hansen. 
 Zhang περιέγραψε πῶς ὁ φιλικός, ἐξωστρεφὴς νεαρὸς γρήγορα ἀποκαρδιώθηκε ὅταν σκέφτηκε ὅτι πολλὰ παιδιὰ σὰν κι αὐτὸν εἶχαν θανατωθεῖ διὰ τῆς ἔκτρωσης. 

Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση: 
Σὲ ἕνα σημεῖο, ἡ Grete θυμήθηκε ἕνα ντοκιμαντὲρ ποὺ προκάλεσε δημόσια κατακραυγὴ στὴ Δανία. Πῆρε πάλι τὸ τηλέφωνό της στὰ χέρια της γιὰ νὰ ἀναζητήσει τὸν τίτλο: Dod Over Downs (“Death to Down Syndrome”). Ὅταν ὁ Karl Emil διάβασε κοιτάζοντας πάνω ἀπὸ τὸν ὦμο της, τὸ πρόσωπό του σκυθρωπίασε. Κουλουριάστηκε στὴ γωνία καὶ ἀρνήθηκε νὰ μᾶς κοιτάξει. Εἶχε καταλάβει, προφανῶς, καὶ ἡ λύπη ἦταν γραμμένη στὸ πρόσωπό του. 
 Grete μὲ κοίταξε: «Ἀντιδρᾶ ἐπειδὴ εἶναι ἱκανὸς νὰ διαβάσει». 
«Πρέπει νὰ ἔχει ἐπίγνωση τῆς δημόσιας συζήτησης;» Ρώτησα, ἂν καὶ ἐνοίωσα ὅτι ἦταν ἡ ἀνόητη ἐρώτησή μου. Γνωρίζει λοιπὸν ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποῦ δὲν θέλουν νὰ γεννηθοῦν ἄνθρωποι σὰν αὐτόν; Ναί, εἶπε… 
Οἱ ἀποφάσεις ποὺ λαμβάνουν οἱ γονεῖς μετὰ τὸν προγεννητικὸ ἔλεγχο εἶναι ἰδιωτικὲς καὶ προσωπικές. Ἀλλὰ ὅταν οἱ ἀποφάσεις τείνουν νὰ εἶναι τόσο ἔντονα πρὸς τὴ μία μεριὰ – τὴν ἔκτρωση – φαίνεται νὰ ἀντικατοπτρίζει κάτι περισσότερο: τὴν ἀντίληψη μίας ὁλόκληρης κοινωνίας γιὰ τὴ ζωὴ τῶν ἀτόμων μὲ σύνδρομο Down. Αὐτὸ εἶδα νὰ ἀντανακλᾶται στὸ πρόσωπο τοῦ Karl Emil. 
Ὡστόσο, ἡ Grete εἶπε ἐπίσης στὴν Zhang ὅτι ὑποστηρίζει πλήρως «τὸ δικαίωμα μίας γυναίκας νὰ ἐπιλέγει». Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν γιό της, προφανῶς δὲν ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ ἔκτρωση εἶναι φρικτή, θανατηφόρα ὑποτίμηση τῶν ἀνθρώπων. 
Τὸ Fox News ἀναφέρει οτι ὁρισμένοι ὑποστηρικτὲς τῆς ζωῆς ἐπικρίνουν τὸ ἄρθρο τοῦ The Atlantic ἐπειδὴ δικαιολογεῖ τὴν θανάτωση ἐμβρύων μὲ ἀναπηρίες διὰ τῆς ἔκτρωσης. 
«Ὅλοι ὅσοι ἐργάζονται ἐκεῖ πρέπει νὰ ντρέπονται», ἀπάντησε ὁ διευθύνων σύμβουλος τοῦ NewsBusters, Curtis Houck. Εἶπε ὅτι τὸ περιοδικὸ ἐπιδοκίμαζε τὴν εὐγονικὴ «καὶ τὴ δολοφονία ἀνθρώπων μὲ σύνδρομο Down, ἁπλῶς καὶ μόνο γιὰ τὸ πῶς τοὺς δημιούργησε ὁ Θεός». 
Ἡ διάκριση κατὰ τῶν ἀτόμων μὲ σύνδρομο Down εἶναι ἕνα πρόβλημα σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ ξεκινᾶ πρὶν ἀπὸ τὴ γέννηση. 
Μία μαμὰ εἶπε πρόσφατα στὸ BBC ὄτι πιέστηκε νὰ προχωρήσει σὲ ἔκτρωση στὴν ἐγκυμοσύνη τῆς κόρης τῆς 15 φορές, ἕως καὶ τὴν στιγμὴ ἀκριβῶς πρὶν τὴ γέννηση τοῦ μωροῦ της. Μία ἄλλη μητέρα ἀπὸ τὸ Brooklyn τῆς Νέας Ὑόρκης εἶπε ὄτι οι γιατροὶ προσπαθοῦσαν νὰ τὴν πείσουν νὰ θανατώσει τὸν ἀγέννητο γιό της γιὰ ἑβδομάδες μέχρι ποὺ ἔλαβαν ἀρνητικὴ ἀπάντηση. 
Μία πρόσφατη μελέτη ποὺ ἐπισημάνθηκε στὸ Scientific American έδειξε στοιχεῖα ποὺ ὑποδεικνύουν ὅτι οἱ οἰκογένειες παιδιῶν μὲ σύνδρομο Down συχνὰ ἀντιμετωπίζουν ἀρνητική, μεροληπτικὴ συμβουλευτικὴ καὶ πίεση νὰ κάνουν ἐκτρώσεις. 
Τὰ ποσοστὰ ἀμβλώσεων γιὰ τὰ ἔμβρυα μὲ σύνδρομο Down εἶναι ἐξαιρετικὰ ὑψηλά. Πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια, ἕνα δελτίο τοῦ CBS News συγκλόνισε τὸ ἔθνος καθὼς ἐξέθεσε τὴν τάση γιὰ διακρίσεις. Σύμφωνα μὲ τὸ δελτίο, σχεδὸν τὸ 100% τῶν ἐμβρύων ποὺ ἔχουν σύνδρομο Down θανατώνονται διὰ τῆς ἔκτρωσης στὴν Ἰσλανδία. Το ποσοστὸ στὴ Γαλλία ἦταν 77% τὸ 2015, 90% στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ 67% στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. 

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.