26 Δεκ 2020

20.000 ἀναρτήσεις στὸ Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό!

Τὸ ἰστολόγιο «Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ» συμπλήρωσε φέτος 11 χρόνια ἀδιάλειπτης λειτουργίας στὸν χῶρο τοῦ διαδικτύου! 11 χρόνια καθημερινῆς ἐνημέρωσης καὶ ἀδιάκοπης πληροφόρησης στὰ θέματα, τόσο τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεως, ὅσο καὶ στὰ φλέγοντα τῆς καθημερινότητος. 
Εἶναι ἄλλωστε τοῖς πάσι γνωστό, ὅτι τὰ μέσα ἐνημέρωσης εἶναι ἀλλότρια πρὸς τὴν οὐσία τῆς παραδόσεώς μας εἶναι δηλαδὴ δυτικοτραφῆ. Μὲ περίσσεια μαστοριὰ καμωμένα, παράγουν πρόσφορο ἔδαφος στὶς διεθνιστικὲς πολιτικὲς ἀντιλήψεις τοῦ φραγκευμένου ἤθους, στὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν πεμπτουσία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ζωῆς. Γι΄ αὐτό, μὲ τὶς εὐλογίες τῶν πνευματικῶν μας πατέρων, ἀποφασίσαμε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2009 νὰ δημιουργήσουμε τὸ δικό μας μέσο προβολῆς, ὥστε νὰ ἀνιχνεύσουμε καὶ νὰ κοινολογήσουμε τὶς πραγματικὲς ἀξίες τῆς Ρωμηοσύνης.
Σὲ αὐτὰ τὰ 11 χρόνια λειτουργίας, ἔχουν πραγματοποιηθεῖ στὸ ἰστολόγιό μας, 20.000 ἀναρτήσεις! Ἕνας τέτοιος ἀριθμός, σίγουρα δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑλοποιηθεῖ χωρὶς τὴν δική σας στήριξη. Ἀπὸ τὴν στήριξη αὐτή, παίρνουμε... δύναμη καὶ συνεχίζουμε ἀκούραστα τὸ ἔργο ὅπου ἔχουμε ἀναλάβει. Ἐπὶ τῆ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπλήρωσης τῶν 20.000 ἀναρτήσεων, θεωρήσαμε ὄμορφο νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε γιὰ τὶς 10 δημοφιλέστερες ἀναρτήσεις ὅπως ἐσεῖς ἔχετε ἀναδείξει ἕως σήμερα: Ἡ κοινωνία μας ἀλλοτριωμένη ἀπὸ τοὺς ὑφέρποντες ἀσυνειδήτως κακοποιοῦντες ἄρχοντες, εἶναι μπολιασμένη μὲ στοιχεῖα ἀναιρετικά τῆς ταυτότητος τοῦ Γένους. Ὁ φιλοδυτικισμὸς πού ἐνίσχυσε ἀσυγκράτητη ξενοφιλία καὶ ξενομανία, συνέβαλε στὸ νὰ γίνει ἡ χώρα μας «δορυφόρος τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ».

Ὅταν χρειάζεται, μὲ τὸ φραγγέλιο στὸ χέρι, χτυπᾶμε ἀλύπητα τὸν καιροσκοπισμό, τὶς μικρότητες, τοὺς προσκυνημένους, τὴν ἐθνικὴ ἀναξιοπρέπεια, τὰ λαμπυρίζοντα ἀθύρματα τῆς Φραγκίας! Ἀντιτάσσουμε ρωμαίικο ὅραμα στὸ πλαίσιο τῆς Κολλυβαδικῆς ἡσυχαστικῆς καὶ φιλοκαλικῆς ἀναγεννήσεως.

Προβάλλουμε αὐτὰ ποῦ μᾶς στήριξαν ἐπὶ αἰῶνες: εἶναι οἱ ζωντανὲς Ὀρθόδοξες Κοινότητες, οἱ ἐνορίες καὶ τὰ μοναστήρια μας. Ὁ ἡσυχαστικὸς τρόπος ζωῆς κράτησε τὸ Γένος μὲ τὴν ἐθνικὴ καὶ ὀρθόδοξη συνείδηση καὶ ἀνέδειξε τοὺς μάρτυρες καὶ ὁμολογητὲς τῆς πίστεως. Αὐτὸς δημιούργησε τὶς ὀργανωμένες Κοινότητες καὶ διεφύλαξε τὴν ἐσωτερικὴ ψυχικὴ ἐλευθερία καὶ αὐτὸς δημιούργησε τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Εἶναι αὐτὰ πού δὲν χάσαμε ἀκόμη, τὰ «ἐργαστήρια παραγωγῆς ἁγίων», ὅ,τι πιὸ πετυχημένο μέσα στὴν Ἐκκλησία μας τὰ ὁποία διατηροῦνται ἀκόμη. Σὲ αὐτὰ λοιπὸν μένουμε καὶ ὀφείλουμε νὰ τὰ διατηρήσουμε!

Συναντᾶμε ἔντονες ἀντιδράσεις ἀπ΄ τοὺς καιροσκόπους καὶ τοὺς μικροπρεπεῖς. Οἱ ραδιοῦργοι πού ἐργάζονται στὸ παρασκήνιο, ἐπιδιώκουμε νὰ μὴ κατορθώσουν τίποτε στὸ τέλος. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ παρεμβάσεις στὰ δύσκολα καὶ ἀκανθώδη ζητήματα ποῦ προκύπτουν. Ἡ σύγχρονή τους εἰρωνικὴ ἀφιλαδελφία κατονομάζει συχνὰ «ἀκραῖο» τὸν ἀγώνα μας διότι καταρρίπτουμε παγιωμένους μύθους καὶ παραδοσιακὲς πλάνες καὶ ἐνιστάμεθα παραδοσιακῶς ἐνώπιον τῶν συγχρόνων κινδύνων καὶ προκλήσεων.
Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μέχρι σήμερα μὲ ποικίλα μέσα, ἐπιδιώκουν τὴν ἐκρίζωση καὶ ἐκθεμελίωση τῆς Ρωμηοσύνης καὶ τοῦ Ἡσυχασμοῦ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανική μας Παράδοση. Ὅμως, ἡ Ὀρθόδοξη Πατερικὴ ἀγωγὴ τοῦ Ἡσυχασμοῦ, δὲν ἐκθεμελιώνεται τόσο εὔκολα, καθὼς εἶναι καθαρὰ θετικὴ ἐπιστήμη, χρησιμοποιεῖ θεραπεία, δηλαδὴ τὴν κάθαρση τῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὰ πάθη.

Ἐὰν δὲν ξανατεθεῖ ἡ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ τοῦ νοὸς στὰ θεμέλια τῆς μοντέρνας Ὀρθοδοξίας, ἐὰν δὲν ἐπανέλθει τὸ Πατερικὸ θεμέλιο, τότε ὄχι μόνο τὸ δόγμα θὰ μείνει ἀποκομμένο ἀπὸ τὰ θεμέλιά του ἀλλὰ καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὸν κύριο σκοπὸ καὶ ἔργο της.
Σήμερα εἶναι περισσότερο προφανὴς ἡ ἀνάγκη ἀναθέρμανσης τῆς παραδόσεως, καθὼς ἡ σταδιακὴ παραίτηση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν ὁλοθυμη ὑπακοὴ στοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ ἡ ἐπικράτηση νέου ἀκηδιαστικοῦ φρονήματος, δημιουργοῦν κινδύνους. Ὑπάρχει τὸ ἐνδεχόμενο μιᾶς νέας νεκρωτικῆς τυποποίησης τῆς ζωογόνου παραδόσεως ἢ μιᾶς τελείως ἀποστροφῆς πρὸς αὐτήν.

Ὡς σελίδα κάναμε ὅλο τὸ διάστημα αὐτὸ τεράστιο ἀγώνα ἐνημέρωσης καὶ ἡ ἀνταπόκρισή σας ἦταν ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Μαζὶ μὲ πολλὲς ἄλλες ἰστοσελίδες καὶ μὲ τὴν βοήθεια πολλῶν ἐνεργῶν ἀναγνωστῶν μας, σπάσαμε τὸ μονοπώλιο τῆς προπαγάνδας τῶν καθεστωτικῶν μέσων.
Συνεχίζουμε δυναμικὰ γιὰ τὸν ἀληθῆ ἁγιοπατερικὸ καὶ ρωμαίικο διαφωτισμὸ τοῦ Γένους!

Χρόνια πολλὰ, καλὸ ὑπολοιπο ἐορτῶν, καὶ καλὴ δύναμη στὸν ἀγῶνα τὸν καλόν τοῦ καθενός. 

Ἡ συντακτικὴ ὁμάδα τοῦ «Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ»

8 σχόλια:

 1. Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους σας.

  Συγχαρητήρια για όσα πετύχατε.

  Ο Θεός να σας φωτίζει πάντοτε να αποφεύγετε τις μεθοδείες του Διαβόλου.

  Η αντιοικουμενιστική και παραδοσιακή σας πορεία και το επίπεδο του ιστολογίου σας εμπνέουν.

  Ας ελπίσουμε ότι θα κατανοήσετε σε κάποια στιγμή ότι η συνωμοσιολογία και ο Μακρακισμός δεν ωφελούν ούτε σας ούτε την Εκκλησία και την πατρίδα.

  Και πάλιν συγχαρητήρια και καλή δύναμη στο έργο σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σας ευχαριστούμε από καρδιας για όσα κάνατε. Να σας έχει ο ΘΕΟΣ ΟΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Χριστός Ετέχθη! Καλά κι ευλογημένα Χριστούγεννα!

  Τα αδέλφια σας από την «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» σας ευχόμαστε έτη πολλά, καλά κι ευλογημένα και να κατορθώσετε να φτάσετε το 1.000.000 δημοσιεύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ευχαριστουμε !

  Βαδίζοντας επιδέξια, μεταξύ

  συνωμοσιολογίας
  και
  εφησυχασμού

  μας ενημερώνετε

  αλλά και...
  -το σημαντικότερο-
  μας
  μεταφέρετε λόγο
  αληθείας

  Πατερικό

  στους εν σκότει και σκιά θανάτου
  παροικουντας και
  ...
  παραπορευομένους

  πλήν διψώντας
  την αλήθειαν

  υμών απάντων...!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συγχαρητήρια Ευχαριστούμε Χριστός γεννάται δοξάσατε !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να ξέρετε ότι είστε μεγάλη παρηγοριά!
  Σας ευχαριστούμε!

  Χριστός Ετέχθη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ένα φερέγγυο και ισχυρό έρεισμα, για την στήριξη των αγαπώντων την Αλήθεια και για την καθαρή και ανυστερόβουλη προσέγγιση στα ιερά της πίστεως και της πατρίδος, μέσα στους κλυδωνισμούς της αντίχριστης ανά την υφήλιο εποχής! Χάριτι Θεού, καλή συνέχεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συνεχίστε!!! Σας στηρίζουμε μέχρι τέλους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.